ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α΄/2003

Α. Μελέτες


Karsten Schmidt, Από το Εμπορικό Δίκαιο στο δίκαιο της επιχείρησης

1

Λάμπρος Ε. Κοτσίρης, Εταιρική κοινωνική ευθύνη

14

Β. Νομολογία Ελληνικών Δικαστηρίων


Ι. Γενικό Μέρος


1. Ελαττωματικά προϊόντα. Ευθύνη παραγωγού. Προστασία καταναλωτή. Έκταση αποζημίωσης, ΕφΑθ 2699/2000

51

2. Γενικές αποθήκες. Απαγόρευση αναστολής πλειστηριασμού. Δικαίωμα δικαστικής προστασίας, ΜονΠρΚαβ 2071/2002

52

ΙΙ. Εμπορικές συμβάσεις


1. Εμπορική αντιπροσωπεία. Σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Νομική φύση. Δικαιώματα. Υποχρεώσεις. Αδικοπραξία αντιπροσώπου. Υπεξαίρεση ΕφΑθ 874/ 2002

54

2. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Προϋποθέσεις κατάρτισης. Καταχώριση απαιτήσεων από πιστωτικούς τίτλους, ΕφΑθ 8893/1999

58

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Αλλοδαπή εταιρία. Έδρα (καταστατική και πραγματική). Ικανότητα δικαίου. Πτωχευτική ικανότητα. Εγκατάσταση στην Ελλάδα με τους α.ν. 89/67 και 791/78, ΑΠ (Ολομ.) 2/2003

60

2. Ομόρρυθμη εταιρία. Προσωπική ευθύνη για εταιρικά χρέη. Διαταγή πληρωμής. Επίδοση. Ανακοπή. Δεδικασμένο. Ισχύς έναντι της εταιρίας και των εταίρων, ΕφΑθ 4920/2000

64

3. Προσωπική εταιρία. Άκαιρη καταγγελία. Στοιχεία δικογράφου αγωγής. Αποζημίωση, ΕφΑθ 1017/2001

66

4. Ανώνυμη εταιρία. Γενική συνέλευση. Σύγκληση. Καθολική γενική συνέλευση. Πρακτικά γενικής συνέλευσης, ΕφΑθ 4864/2000, παρατηρ. Γ. Ψαρουδάκη

69

5. Ανώνυμη εταιρία. Δικαιώματα μειοψηφίας. Κατάθεση μετοχών. Έννοια αντικειμενικής αδυναμίας, ΕφΔωδ 52/2001

78

6. Ανώνυμη εταιρία. Ισολογισμός. Απαιτήσεις από διανομή κερδών, ΑΠ 809/2001

81

7. Ανώνυμη εταιρία. Συγχώνευση με απορρόφηση. Αποτελέσματα. Εκκρεμείς δίκες, ΑΠ 1515/2002

82

8. Ανώνυμη Εταιρία. Μετοχή. Απόκτηση ιδίων μετοχών. Διανομή μερίσματος, ΝομΣυμβΚρ (Γνωμ.) 455/2002

83

ΙV. Αξιόγραφα


1. Τραπεζική επιταγή. Επίδοση διαταγής πληρωμής. Ανακοπή. Παραγραφή εν επιδικία. Αναστολή παραγραφής κατ’ αρ. 634 παρ. 2 ΚΠολΔ, ΕφΑθ 7526/2002, παρατηρ. Γ. Λαζαρίδη

86

2. Συναλλαγματική. Άκυρη. Χαρτοσήμανση. Μετατροπή. Αφηρημένη υπόσχεση χρέους. Διαταγή πληρωμής, ΑΠ 378/ 2002

98

V. Ασφάλιση


1. Ασφάλιση. Πταίσμα ασφαλισμένου. Έννοια πταίσματος. Απαλλαγή ασφαλιστή, ΑΠ 816/2001

99

2. Ασφάλεια πυρός. Έκταση ασφαλιστικής κάλυψης, ΑΠ 978/2001

100

3. Ασφάλιση κατά ζημιών. Η σύμβαση καταρτίζεται αφότου ο ασφαλιστής αποδεχθεί την πρόταση ασφάλισης. Δέσμευση από τους όρους αυτής (προϊσχύσαν δίκαιο), ΕφΑθ 7378/2000

101

4. Ασφάλιση αστικής ευθύνης εξ αυτοκινήτων. Καθυστέρηση καταβολής ασφαλίστρων. Ακυρότητα έναντι του ασφαλισμένου και έναντι παθόντος τρίτου, ΑΠ 285/ 2001

104

5. Ασφάλιση αστικής ευθύνης εξ αυτοκινήτων. Γνωστοποίηση της λύσης της σύμβασης ασφάλισης απ’ τον ασφαλιστή, ΑΠ 1747/2001

106

6. Ασφάλιση αστικής ευθύνης εξ αυτοκινήτων. Καταγγελία της σύμβασης ασφάλισης. Χρόνος επέλευσης των αποτελεσμάτων της. Τρόποι επίδοσης της καταγγελίας, ΑΠ 1250/2001

108

7. Ασφάλιση ευθύνης εξ αυτοκινήτων. Το ασφαλιστήριο έχει και στην ασφάλιση αυτή αποδεικτικό χαρακτήρα. Δέσμευση ασφαλισμένων από τους όρους της Υπ. Απόφ. Κ4/585/78 και αναγωγή του ασφαλιστή που αποζημίωσε τον τρίτο κατά του ασφαλισμένου, ΑΠ 1650/2001

110

8. Ασφάλιση αστικής ευθύνης εξ αυτοκινήτων. Συμβατική παραπομπή στην Υπ. Απόφ. Κ4/585/1978 (ασφαλιστικοί όροι ευθύνης εξ αυτοκινήτων). Εξαιρέσεις καλύψεως, ΑΠ 1588/2002

112

9. Ασφάλιση αστικής ευθύνης εξ αυτοκινήτων. Εξαίρεση καλύψεως, ΑΠ 586/ 2001

113

10. Ασφάλιση αστική ευθύνης εξ αυτοκινήτου. Οδηγός χωρίς άδεια οδήγησης, ΑΠ 30/2002

114

11. Ασφάλιση ευθύνης εξ αυτοκινήτων. Ακύρωση, λύση, λήξη της σύμβασης. Προϋποθέσεις ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου. Βάρος της απόδειξης, ΑΠ 1606/ 2002

115

12. Επικουρικό Κεφάλαιο. Ευθύνη εξ αυτοκινήτων. Ποσοτικός περιορισμός της ευθύνης του, ΑΠ 24/2002

118

13. Επικουρικό Κεφάλαιο. Ευθύνη εξ αυτοκινήτων. Άγνωστος ο υπέχων την ευθύνη. Αποκατάσταση υλικών ζημιών. Συμβατότητα με κοινοτικό δίκαιο, ΑΠ 1330/2000

119

VΙ. Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δίκαιο


1. Εγγυητική επιστολή. Νομική φύση. Αυτονομία. Δήλωση κατάπτωσης. Κατάχρηση δικαιώματος. Ασφαλιστικά μέτρα, ΜονΠρΘεσσ 1627/2003, παρατηρ. Αντώνη Εμμ. Ρούσσου

121

2. Χρηματιστηριακό δίκαιο. ΕΠΕΥ. Κύριες και παρεπόμενες επενδυτικές υπηρεσίες. Χρηματιστηριακά πράγματα. Κύριες και παρεπόμενες χρηματιστηριακές συναλλαγές. Συναλλαγές μέσω ΟΑΣΗΣ. Χρηματιστηριακή παραγγελία. Διαχείριση χαρτοφυλακίου. Βιβλία και παραστατικά χρηματιστών. Αποδεικτική ισχύς, ΜονΠρΑθ 2115/2002

125

VΙΙ. Ναυτικό Δίκαιο


1. Ναυτικά προνόμια. Κεφάλαια εξωτερικού. Προνόμια του αρ. 2 της Διεθνούς Σύμβασης Βρυξελλών. Έννοια του πλοίου στο αρ. 2. Ναυπηγούμενο πλοίο, ΑΠ 757/ 2001, παρατηρ. Λ. Ι. Αθανασίου

134

VΙΙΙ. Πτώχευση και Εξυγίανση


1. Πτώχευση. Πτωχευτική απαλλοτρίωση. Συνέπειες. Συνταγματικότητα. Συμφωνία με ΕΣΔΑ, ΑΠ 1458/2001

145

2. Πτώχευση. Σκοπός πτωχευτικού δικαίου. Συνέπειες της πτώχευσης. Αναστολή ατομικών διώξεων. Πτωχευτική απαλλοτρίωση. Άσκηση ανακοπής (αρ. 933 ΚΠολΔ) από τον πτωχό. Παράσταση στο δικαστήριο. Συνταγματικότητα. ΕΣΔΑ, ΑΠ 1781/2001

147

3. Εξυγίανση επιχειρήσεων. Ειδική εκκαθάριση. Σκοπός. Πίνακας κατάταξης πιστωτών. Ανακοπή. Καθ ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητα, ΕφΑθ 6542/2000

148

IΧ. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία


1. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Πωλήσεις κάτω του κόστους (υποτίμηση). Διαφορές από εκπτώσεις. Περιστατικά, ΜονΠρΑθ 4146/2002

152

2. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Διακριτικά γνωρίσματα. Διασχηματισμός, συσκευασία, περικάλυμμα προϊόντος. Σήμα. Χρήση όχι εν είδει σήματος. Κίνδυνος συγχύσεως, ΠολΠρΑθ 7474/2002

157

3. Σήμα. Κίνδυνος συγχύσεως. Οπτική και ηχητική ομοιότητα, ΔιοικΕφΑθ 5134/ 2001

159

4. Ελεύθερος ανταγωνισμός. Αγορά συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Κρατικός παρεμβατισμός με μονομερή καθορισμό τιμών. Κατ’ αντικείμενο και γεωγραφική οριοθέτηση της σχετικής αγοράς. Δεσπόζουσα θέση. Παρεμπόδιση παράλληλων εισαγωγών. Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης. Προάσπιση εύλογων επιχειρηματικών συμφερόντων εκ μέρους επιχείρησης που κατέχει δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά ως δικαιολόγηση της μερικής ή ολικής άρνησης πωλήσεων προς τρίτους. Νομιμοποίηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ως προς την υποβολή προδικαστικού ερωτήματος κατά 234 ΕΚ, ΕπιτρΑνταγ (Ολομ.) 229/ΙΙΙ/2003

160

Γ. Διεθνής & Ευρωπαϊκή Νομολογία


1. Εταιρίες. Καταστατική και πραγματική έδρα. Ελευθερία εγκατάστασης. Ικανότητα δικαίου, ΔΕΚ (Ολομ.), Απόφαση της 5.11.02, Υπόθεση C-280/00, Ueberseering BV κατά NCC GmbM

172

2. Ελεύθερος Ανταγωνισμός. Κανονισμός (ΕΟΚ) 4064/89. Συγκέντρωση επιχειρήσεων. Δεσπόζουσα θέση. Συλλογική δεσπόζουσα θέση. Σχετική αγορά. Προσφυγή ακυρώσεως. Απόδειξη, ΠρωτΕK (5o Πεντ. Τμ.), Απόφαση της 6.6.2002, Υπόθεση Τ-342/99, Airtours plc κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, παρατηρ. Αντώνιου Εμμ. Ρούσσου

176

Δ. Διάφορα


Αλέξανδρου Σ. Μεταλληνού, Το τέλος της θεωρίας της έδρας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχόλιο στην απόφαση ΔΕΚ της 5.11.2002, Überseering BV κατά Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC), C-208/00

194

Ε. Γνωμοδοτήσεις


Νικ. Κ. Ρόκα, Φαρμακευτική αγορά και κανόνες ανταγωνισμού

207

Επιστημονικό μνημόσυνο Αλέξανδρου Τσιριντάνη

228

ΣΤ. Νεκρολογία


Prof. Dr. jur. Dr. - Ing. E.h. Reimer Schmidt

251

Ζ. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

253

β) Διάφορα

253

Η. Βιβλιογραφία


Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

255