ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α΄/2007

Α. Μελέτες


Ν.Κ. Ρόκας, Εταιρική οργάνωση και ατομική δράση των εταίρων

1

Γ. Ορφανίδης, Εξουσία διαθέσεως και υποβολή αιτήσεως για θέση επιχειρήσεως σε εκκαθάριση κατ’ αρ. 46 και 46α ν. 1892/1990

24

Β. Νομολογία


Ι. Γενικό Μέρος


1. Ελαττωματικά προϊόντα. Προστασία καταναλωτή. Ευθύνη παραγωγού ελαττωματικού τυποποιημένου προϊόντος. Νομική βάση. Συρροή αξιώσεων. Υπαιτιότητα. Βάρος απόδειξης. Έννοια ελαττωματικού προϊόντος, ΕφΑθ 3312/ 2005, με παρατ. Γ.Δ. Θεοχαρίδη

55

ΙΙ. Εμπορικές συμβάσεις


1. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Διαταγή πληρωμής. Απόδειξη οφειλής από αλληλόχρεο λογαριασμό. Δικονομικές συμβάσεις. Αποδεικτική δύναμη μηχανογραφικά τηρουμένων εμπορικών βιβλίων, ΑΠ 902/2006

60

2. Διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων (cotif-cim). Συλλογική ευθύνη για την εκτέλεση της μεταφοράς, ΑΠ 1942/2006

63

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Ανώνυμη εταιρία. «Ειδική μετοχή» (golden share) δημοσίου. Ελευθερία κίνησης κεφαλαίων. Επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος. Αρχή αναλογικότητας. Αναγκαίο μέτρο, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 28.9.2006, Υποθέσεις C-282/04 και C-283/04, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και Βασιλείου των Κάτω Χωρών, με παρατ. Γ.Δ. Σωτηρόπουλου

68

2. Ανώνυμη εταιρία. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων. Νομική φύση δικαιώματος προτίμησης. Δικαιολογητικός σκοπός. Καρποί δικαιώματος. Πρόσοδοι και ωφελήματα. Σύμβαση πιστώσεως με ανοικτό λογαριασμό. Κλείσιμο του λογαριασμού λόγω πτωχεύσεως του πιστούχου. Ενέχυρο επί μετοχών. Τακτική χρησικτησία. Νομή χρησικτησίας. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος (281 ΑΚ), ΕφΑθ 2403/2006, με παρατ. Α. Ανδριανέση

75

3. Ανώνυμη εταιρία. Ανάκληση άδειας σύστασης. Εξουσία εκκαθαριστών. Διάρκεια εκκαθάρισης. Προσωποκράτηση διοικούντος. Άρση αυτοτέλειας νομικού προσώπου. Συνέπειες, ΕφΑθ 3969/2006

84

ΙV. Αξιόγραφα


1. Συναλλαγματική. Παραγραφή αξίωσης από συναλλαγματική εν επιδικία. Πότε προβάλλεται, ΜΠρΚω 1584/2006, με παρατ. Ε.Δ. Πουρνάρα

88

2. Συναλλαγματική. Ανάληψη υποχρέωσης από συναλλαγματική. Υπόσχεση χάριν καταβολής, όχι αντί καταβολής. Συνύπαρξη δύο παράλληλων απαιτήσεων. Υποχρέωση επιδίωξης κατά προτεραιότητα της αξίωσης από τη νέα ενοχή εκ της συναλλαγματικής. Αναβλητική ένσταση ως προς την αξίωση από την παλαιά ενοχή από τη βασική σχέση. Ακυρότητα τροπής σε υποθήκη προσημείωσης που ασφαλίζει την αξίωση από τη βασική σχέση, όταν είναι ακόμα δυνατή η επιδίωξη της αξίωσης από τη συναλλαγματική, ΑΠ 94/2006, με παρατ. Φ.Κ. Γιαννούλα

95

V. Ασφάλιση


1. Ασφάλιση ατυχήματος που συνάφθηκε κατά το αποζημιωτικό σύστημα και όχι ως ασφάλιση ποσού. Υποκατάσταση ασφαλιστή, ΑΠ 1411/2006, με παρατ. Ι. Ρόκα

99

2. Περίπτωση απαλλαγής ασφαλιστή εκ της υποχρεώσεώς του προς καταβολή ασφαλίσματος, ΑΠ 1883/2006, με παρατ. Ι. Ρόκα

101

3. Προσωρινή ασφαλιστική σύμβαση. Σύναψη με πράκτορα του οποίου η πρακτοριακή σύμβαση είχε λήξει, ΑΠ 202/2006, με παρατ. Ι. Ρόκα

105

4. Προσυμβατικές δηλώσεις του ασφαλισμένου. Δόλια αποσιώπηση ουσιωδών περιστατικών. Συνέπειες, ΑΠ 1450/2006, με παρατ. Ι. Ρόκα

109

5. Γνωστοποίηση εκ μέρους του ασφαλιστή της ακύρωσης ή λήξης ή αναστολής της ασφαλιστικής σύμβασης. Έννομες συνέπειες κατά του παθόντος τρίτου, ΑΠ 1951/2006, με παρατ. Ι. Ρόκα

111

6. Γενικοί όροι ασφάλισης αστικής ευθύνης ατυχημάτων αυτοκινήτων. Δέσμευση του περιεχομένου τους, ΑΠ 1964/2006, με παρατ. Ι. Ρόκα

113

7. Ανανέωση ασφάλισης ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Ακύρωση της σύμβασης με συμφωνία των μερών, ΑΠ 304/2005

115

8. Παραγραφή αξιώσεων τρίτου ζημιωθέντα σε τροχαίο κατά του Ελληνικού Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης (ΓΔΑ), ΑΠ 1518/2006, με παρατ. Ι. Ρόκα

116

VΙ. Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δίκαιο


1. Τράπεζες. Χορήγηση πιστώσεων. Άδεια της αρχής. Ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων και ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Τόπος κεντρικής διοίκησης. Χορήγηση πιστώσεων στο έδαφος κράτους - μέλους από εταιρία τρίτου κράτους που δεν υπόκειται σε εποπτεία στην έδρα της, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C-452/2004, Απόφαση της 3.10.06, Fidium Finanz AG κατά Β, με παρατ. Β.Α. Χριστιανού

119

2. Τράπεζες. Προνόμια Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος. Αντισυνταγματικότητα των δικονομικών προνομίων της Αγροτικής Τράπεζας, ΑΠ (Ολομ.) 25/2006

129

3. Χρηματιστήριο. Κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών κατά το αρ. 3 του π.δ. 53/1992. Επιβολή προστίμου, ΣτΕ 1203/2006

131

VΙΙ. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο


1. Διάκριση κυριότητας και εκμετάλλευσης του πλοίου, ΕφΠειρ 82/2006

135

2. Θαλάσσια μεταφορά. Έκδοση φορτωτικής. Ευθύνη πλοιάρχου, ΕφΠειρ 1206/2005

138

VΙΙΙ. Πτώχευση και Εξυγίανση


1. Εξυγίανση επιχειρήσεων. Ειδική εκκαθάριση. Πίνακας κατάταξης. Ένδικα μέσα, ΑΠ 455/2006, με παρατ. Λ. Κοτσίρη

142

2. Εξυγίανση επιχειρήσεων. Ειδική εκκαθάριση. Πτώχευση. Κήρυξη πτώχευσης διαρκούσης ειδικής εκκαθάριση (μη νόμιμη). Αναστολή ατομικών διώξεων, ΠΠρΑθ 1046/2006, με παρατ. Λ. Κοτσίρη

144

3. Εξυγίανση επιχειρήσεων. Ειδική εκκαθάριση του αρ. 46 του ν. 1892/1990. Προϋποθέσεις και διαδικασία υπαγωγής, ΕφΔωδ 342/2005, με παρατ. Ι. Βενιέρη

146

IΧ. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία


1. Σήμα. Χρήση σήματος αυτοκινητοβιομηχανίας από τρίτο σε αυτοκίνητα - μινιατούρες. Έννοια απόλυτης προστασίας. Προϋποθέσεις χρήσης από τρίτο. Κίνδυνος συγχύσεως. Προσβολή φήμης, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 25.1.2007, Υπόθεση C-48/05, Adam Opel κατά Autec AG, Γενικός Εισαγγελέας: D. Ruiz-Jarabo Colomer, με παρατ. Μ. Κοσμόπουλου

150

2. Αίτηση αναίρεσης. Κοινοτικό σήμα. Κίνδυνος σύγχυσης. Λεκτικά σήματα ZIRH και SIR, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 23.3.2006, Υπόθεση C-206/04 P, Mülhens GmbH & Co KG κατά ΓΕΕΑ και Zirh International Corp., με σχόλιο Μ. Κοσμόπουλου

160

Χ. Ανταγωνισμός


1. Ελεύθερος ανταγωνισμός. Συγκέντρωση επιχειρήσεων. Διαγώνια συγκέντρωση (conglomerates), Επιτροπή Ανταγωνισμού (Ολομέλεια) 314/V/2006, με παρατ. Α.Π. Μικρουλέα

166

2. Περιορισμός του ανταγωνισμού. Συμφωνία ή εναρμονισμένη πρακτική ανάμεσα σε ανταγωνιστές. Παράβαση του αρ. 1 παρ. 1 του ν. 703/77. Θέση της κοινοτικής νομολογίας σχετικά με την αποδεικτική αξία εγγράφου. Συντονισμός επιχειρηματικής δράσης μέσω συναντήσεων και ανταλλαγής πληροφοριών. Αγορά ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας. Παροχή ανταγωνιστικών υπηρεσιών στην επιμέρους αγορά των χρηματαποστολών. Κατανομή πελατών. Η υπό εκκαθάριση εταιρία ως υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, Επιτροπή Ανταγωνισμού 325/V/2007 (Ολομ.), με παρατ. Α. Αυγερόπουλου και Ν. Ζευγώλη

179

3. Ανταγωνισμός. Σύμπραξη. Ηλεκτρόδια γραφίτη. Αρ. 81, παρ. 1 ΣυνθEΚ. Πρόστιμα. Κατευθυντήριες γραμμές για τον υπολογισμό των προστίμων. Ανακοίνωση περί συνεργασίας. Αρχή non bis in idem, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 29.6.2006, Υπόθεση C-308/04 P, SGL Carbon AG κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με παρατ. Ε.Ι. Κινινή

194

Δ. Διάφορα


Γεώργιος Κ. Στεφανάκης, Η υπέρβαση της προθεσμίας εκκαθάρισης της ΑΕ

202

Αντώνιος Δ. Τσαβδαρίδης, Η αντιμετώπιση των διαιτητικών ρητρών ενσωματώσεως εξ επόψεως ιδιωτικού διεθνούς δικαίου

205

Κωστής Κωστόπουλος, Ο καθορισμός της σχετικής αγοράς στις αεροπορικές μεταφορές

220

Ε. Επικαιρότητα

236

ΣΤ. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

239

β) Διάφορα

239

γ) Κοινοτική νομοθεσία

241

Ζ. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

241

β) Διάφορα

242

Η. Βιβλιογραφία Εμπορικού & Οικονομικού Δικαίου Έτους 2006

242