ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α΄/2008

Α. Μελέτες


Ν.Κ. Ρόκας, Ευθύνη για παρέλκυση της πτώχευσης

1

Ιωάννης Χ. Κοροτζής, Η ευθύνη προς αποζημίωση κατά τη διεθνή σύμβαση για την αστική ευθύνη για ζημία σε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών - HNS 1996

25

Β. Νομολογία


Ι. Γενικό Μέρος


1. Προστασία καταναλωτών. Μητρώο προμηθευτών που συνάπτουν συμβάσεις από απόσταση. Άρνηση εγγραφής προμηθευτή, ΣτΕ 462/2007

46

ΙΙ. Εμπορικές συμβάσεις


1. Διεθνής οδική μεταφορά πραγμάτων. Ζημία των πραγμάτων εξαιτίας ηθελημένης κακής διαχείρισης του μεταφορέα, ΑΠ 157/2008

51

2. Σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας. Αναλογική εφαρμογή π.δ. 219/1991 και διατάξεων περί εντολής του Α.Κ. Αποζημίωση πελατείας. Αποζημίωση για αθέμιτο ανταγωνισμό. Τήρηση προθεσμίας για καταγγελία, ΑΠ 1805/2007

53

3. Σύμβαση διεθνούς οδικής μεταφοράς. Πώληση CIF. Ασφάλιση ξένου συμφέροντος, ΠΠΠειρ 5244/2007, με παρατ. Άννας Διονυσίας Σβορώνου

57

4. Διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων (COTIF-CIM). Άσκηση αγωγής κατά του σιδηροδρόμου, ΑΠ 2008/2007

60

5. Σύμβαση εντολής για επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια. Υπεξαίρεση. Συρροή ενδοσυμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης, ΑΠ 172/2008, με σημ. Χριστίνας Ν. Κολιάτση

63

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Αρ. 56 ΕΚ. Ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων. Περιορισμοί. Ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις. Εθνική διάταξη κατά την οποία το καταστατικό μετοχικής εταιρίας μπορεί να παρέχει στο κράτος ή σε δημόσιο οργανισμό που έχει συμμετοχή στο κεφάλαιο αυτής το δικαίωμα απευθείας διορισμού ενός ή πλειόνων μελών του διοικητικού συμβουλίου, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 6.12.2007, Υποθέσεις C-463/04 και C-464/04, με αντικείμενο αιτήσεις εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του αρ. 234 ΕΚ που υπέβαλε το Tribubnale amministrativo regionale per la Lombardia (Ιταλία), με απόφαση της 29ης Σεπτεμβρίου 2004 στο πλαίσιο δίκης Federconsumantori, Adiconsum, Adoc κ.λπ. κατά Comune di Milano

66

2. Εσωτερική οργάνωση του διοικητικού συμβουλίου. Ακυρότητα της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου. Ελαττωματικότητα της ψηφοδοσίας. Νομική φύση παραεταιρικών συμφωνιών. Παραβίαση παραεταιρικής συμφωνίας. Αξίωση αποζημίωσης, ΠΠΑθ 569/2007, με σημ. Νικόλαου Α. Βερβεσού

76

3. Εταιρία περιορισμένης ευθύνης, έξοδος εταίρου, προσδιορισμός αξίας εταιρικής μερίδας, ΜΠΡόδ 3044/2006, με παρατ. Ιάκωβου Βενιέρη

81

ΙV. Αξιόγραφα


1. Ακάλυπτη επιταγή. Εντολή μη πληρωμής. Αδικοπραξία πληρώτριας τράπεζας, ΑΠ 723/2007

86

2. Ακάλυπτη επιταγή. Ανώνυμη εταιρία. Ενεργητική νομιμοποίηση κομιστή. Πτώχευση ανώνυμης εταιρίας. Συνυπαιτιότητα κομιστή της επιταγής, ΑΠ 1031/

88

3. Συναλλαγματική. Τριτεγγύηση. Ερμηνεία δικαιοπραξιών, ΑΠ 1403/2007

92

4. Επιταγή. Αρχή απροβλήτου των ενστάσεων και άρση αυτής. Βάρος απόδειξης, ΜΠΛάρ 53/2008

96

5. Αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος έκδοσης ακάλυπτης επιταγής επί μεταχρονολογημένης επιταγής. Ευθύνη νόμιμου εκπροσώπου Α.Ε για τη έκδοση της σε περίπτωση πτώχευσης της εταιρίας. Προγενέστερη εμφάνιση επιταγής. Ένσταση εκδότη, ΑΠ 705/2007

98

V. Ασφάλιση


1. Ασφάλιση κατά ζημιών πράγματος, με ασφαλισμένη χρηματοδοτική μισθώτρια αυτού. Αποζημίωσή της λόγω βλάβης αυτού από τρίτο. Έκταση αποζημίωσης, ΑΠ 1661/2007, με παρατ. Ι. Ρόκα

101

2. Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης κατασκευαστή. Καταχρηστικότητα όρων που περιορίζουν την έκταση της κάλυψης κατά το ν. 2251/94 για την προστασία του καταναλωτή, ΑΠ 1987/2006

105

3. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατύχημα αυτοκινήτων. Ζημία εντός ιδιωτικού χώρου, ΑΠ 1529/2007

109

4. Ασφάλιση ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Έκταση εφαρμογής του ΑσφΝ (ν. 2496/97) επ’ αυτής. Απόδειξη οδήγησης υπό την επίδραση οινοπνεύματος, ΑΠ 2227/2007

111

5. Ασφάλιση σήματος σκάφους αναψυχής. Συμφωνία εφαρμογής του αγγλικού δικαίου και πρακτικής, ΕφΠειρ 679/2006

115

VΙ. Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δίκαιο


1. Αμοιβαία κεφάλαια. Ασφαλιστικός σύμβουλος. Ευθύνη από πρόστηση, ΕφΑθ 5466/2007

117

2. Τράπεζες, Τραπεζικός λογαριασμός. Επιταγή, ΕφΛαρ 177/2007

119

3. Τράπεζες. Καταθετικός λογαριασμός. Ανάληψη από τρίτον. Ευθύνη υπαλλήλων Τράπεζας, ΑΠ 1439/2007

120

4. Πλαστή επιταγή. Προσωρινή πίστωση λογαριασμού προ της εισπράξεως της επιταγής και οριστικοποίησης της. Έλλειψη υποχρέωσης για έλεγχο εγκυρότητας και διαθέσιμων κεφαλαίων από την τράπεζα, ΑΠ 2007/2007

122

5. Κοινός λογαριασμός. Περισσότεροι δανειστές έχουν δικαίωμα σε ίσα μέρη, εκτός αν προκύπτει κάτι άλλο από την εσωτερική σχέση που τους συνδέει, ΑΠ 2058/2007

125

VΙΙ. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο


1. Θαλάσσια φορτωτική. Παραγγελιοδόχος θαλάσσιας μεταφοράς. Έννοια και ευθύνη. Ασφάλιση θαλάσσιας μεταφοράς πραγμάτων. Νομιμοποίηση προς άσκηση αξίωσης προς ασφάλισμα, ΕφΠειρ 407/2007

127

2. Μεταβίβαση πλοίου που αποτελεί το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο της πωλήτριας εταιρίας. Ευθύνη για χρέη. Εφαρμοστέο δίκαιο, ΕφΠειρ 97/2007

132

VΙΙΙ. Πτώχευση και Εξυγίανση


1. Πτώχευση. Προσωπική κράτηση κατ’ εμπόρου για εμπορικά χρέη. Στέρηση πτωχού από το δικαίωμα διοικήσεως της πτωχευτικής περιουσίας, ΑΠ 1967/ 2007

134

IΧ. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία


1. Domain name. Απόκτηση δικαιώματος. Χρήση. Προσβολή, ΕφΑθ 6762/ 2007

136

2. Αθέμιτος Ανταγωνισμός. Εκποίηση εμπορευμάτων, ΜΠΡόδ 4413/2006

144

3. Αθέμιτος Ανταγωνισμός. Ιδιαίτερος διασχηματισμός. Κίνδυνος σύγχυσης, ΑΠ 2067/2007

145

4. Κοινοτικό σήμα. Κίνδυνος σύγχυσης. Λεκτικές ενδείξεις. MARLEX - MARIFLEX, Κοινοτικό Γραφείο Σημάτων (ΟΗΙΜ), Απόφαση της 24.1.2008, Β.952277, Chevron Phillips κατά Μάρης ΑΕ

147

5. Κοινοτικό σήμα. Διαδικασία ανακοπής. Αίτηση καταχωρίσεως του λεκτικού κοινοτικού σήματος TDK. Προγενέστερο κοινοτικό σήμα TDK. Προγενέστερα του TDK λεκτικό η παραστατικά εθνικά σήματα. Σχετικός λόγος απαραδέκτου. Φήμη. Αδικαιολόγητο όφελος αντλούμενο από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου σήματος. Αρ. 8. παρ. 5, του κανονισμού (ΕΚ) 40/94, Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 6.2.2007, Υπόθεση Τ-477/04, Aktieselskabet af , November κ /ΓΕΕΑ, με παρατ. Χριστίνας Ν. Κολιάτση

150

6. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Διακριτικό γνώρισμα. Προσβολή δικαιώματος που απορρέει από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Αποζημίωση, ΑΠ 1965/2007

160

7. Σήματα. Οδηγία 89/104/ΕΟΚ. Δικαίωμα του δικαιούχου σήματος να απ αγορεύει τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων που φέρουν πανομοιότυπο σημείο από το έδαφος κράτους - μέλους στο οποίο το σήμα αυτό προστατεύεται. Παράνομη κατασκευή. Συνδεδεμένο κράτος, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 9.11.2006, Υπόθεση C-281/05, Montex Holdings Ltd κατά Diesel SpA, με παρατ. Έφης Ι. Κινινή

164

8. Bιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία. Δικαίωμα επί σήματος. Φαρμακευτικά προϊόντα. Παράλληλη εισαγωγή. Ανασυσκευασία του προϊόντος που φέρει το σήμα, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 26ης Απριλίου 2007, Υπόθεση C-348/04, Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG κ.λπ. κατά Swingward Ltd κ.λπ., με παρατ. Έφης Ι. Κινινή

175

Χ. Ανταγωνισμός


1. Ανταγωνισμός. Επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαδοχής επιχειρήσεων. Προϋποθέσεις. Αρχή της προσωπικής ευθύνης, Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 11.12.2007, Υπόθεση C-280/06, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato κατά Ente tabacchi italiani

180

2. Ανταγωνισμός. Συμπράξεις. Δυνατότητα καταλογισμού της παραβατικής συμπεριφοράς θυγατρικής εταιρίας στην μητρική. Προϋποθέσεις, Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 12.12.2007, Υπόθεση Τ-112/05, Akzo Nobel NV κλπ. κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

183

Γ. Διάφορα


Ιωάννης Κόκκορης, Ο δυνητικός ανταγωνισμός και η σημασία του για τις συγκεντρώσεις

189

Δ. Γνωμοδοτήσεις


Γεώργιος Δ. Σωτηρόπουλος, Το «δικαίωμα» διενέργειας due diligence του υποψήφιου αγοραστή μετοχών

214

Ε. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

231

β) Διάφορα

231

ΣΤ. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

231

Ζ. Βιβλιογραφία Εμπορικού & Οικονομικού Δικαίου Έτους 2007

232