ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α΄/2010

Α. Μελέτες


Γεώργιος Δ. Σωτηρόπουλος, Οικονομική κρίση και εταιρική διακυβέρνηση

1

Σωτήρης Ι. Δεμπεγιώτης, Διακοπή και αναστολή της παραγραφής για την επιβολή κυρώσεων από μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Κανονισμού 1/2003: Erga Omnes ή Inter Partes ισχύς; Σκέψεις επί της αποφάσεως του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην Υπόθεση Τ-405/06

26

Β. Νομολογία


Ι. Εμπορικές Συμβάσεις


1. Διεθνής οδική μεταφορά εμπορευμάτων κατά τη σύμβαση CMR. Ευθύνη μετα­φορέα και παραγγελιοδόχου μεταφοράς. Περιορισμός της ευθύνης. Τόκος υπερημερίας, ΕιρΘεσσ 920/2009

41

2. Εμπορική αντιπροσωπεία. Αποζημίωση πελατείας. Κριτήρια καθορισμού του ύψους της αποζημίωσης. Καταγγελία. Προθεσμία καταγγελίας. Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Ρήτρα ελάχιστου εγγυημένου αποτελέσματος, ΑΠ 1042/2009

46

3. Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) κινητών πραγμάτων. Διαφορά από την κοινή μίσθωση. Ασφάλιση του πράγματος κατά κινδύνων καταστροφής του. Δικαι­ού­χος του ασφαλίσματος. Εντολή του μισθωτή προς τον εκμισθωτή να ασφαλί­σει το πράγμα. Η μη προσήκουσα εκτέλεση της εντολής αυτής αποτελεί απλώς αντισυμβατική συμπεριφορά, ΕφΑθ 3333/2009

52

ΙΙ. Εταιρίες


1. Ανώνυμη εταιρία. Δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές. Μεταβίβαση, ΠΠρΘεσσ 28189/2009, με παρατ. Αντιγόνης Αλεξανδροπούλου

55

2. Εικονική σύμβαση συστάσεως Α.Ε. Εικονική Α.Ε. που λειτουργεί ως ατομική επιχείρηση, ΑΠ 932/2009, με παρατ. Νικόλαου Α. Βερβεσού

60

3. Κοινοπραξία. Νομική φύση. Παραγραφή. Διακοπή παραγραφής ως προς τα απαρτίζοντα την κοινοπραξία πρόσωπα, ΑΠ 362/2009

63

4. Ανώνυμη εταιρία. Υποχρεωτική πρόταση εξαγοράς. Ίση μεταχείριση. Γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου, Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 15.10.2009 C-101/08, Audiolux SA κατά Group Bruxelles Lambert SA (GBL), Bertelsmann AG κλπ., με παρατ. Γιώργου Ψαρουδάκη

64

ΙΙΙ. Αξιόγραφα


1. Συναλλαγματική. Προσωπικές ενστάσεις κατά κομιστή, ΕφΘεσσ 658/2009

79

2. Έκδοση τραπεζικής επιταγής χωρίς να υπάρχουν διαθέσιμα αντίστοιχα κεφαλαία στην πληρώτρια τράπεζα. Δικαιούχος της αποζημίωσης και του δικαιώ­ματος υποβολής έγκλησης είναι και ο εξ αναγωγής υπόχρεος, ΑΠ 549/2009

80

ΙV. Ασφάλιση


1. Ασφάλιση κατά πυρός και παρεμφερών κινδύνων μηχανημάτων και εξοπλισμού εργοστασίου. Σύσταση υποθήκης και ενεχύρου υπέρ τραπέζης και συμβατική εκχώρηση του μελλοντικού ασφαλίσματος, ΑΠ 1317/2009, με παρατ. Ι. Ρόκα

82

2. Ασφάλιση περιεχομένου οικίας κατά κινδύνου κλοπής. Παραβίαση συμβατικού ασφαλιστικού βάρους. Συμβατικές κυρώσεις, ΕφΘεσσ 752/2009, με παρατ. Ι. Ρόκα

84

3. Προσωρινή σύμβαση ασφάλισης. Ασφαλιστικός σύμβουλος. Εκπροσωπευτική εξουσία αυτού, ΑΠ 478/2008, με παρατ. Ι. Ρόκα

87

4. Ασφαλιστικός πράκτορας. Σχέση που τον συνδέει με την ασφαλιστική επιχείρηση. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Έννοια, ΕφΠειρ 613/2009, με παρατ. Ι. Ρόκα

90

5. Προσυμβατικές δηλώσεις του ασφαλισμένου. Δόλια αποσιώπηση ουσιωδών πε­ριστατικών. Συνέπειες. Χρόνος επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης στην ασφάλιση αστικής ευθύνης, ΑΠ 483/2009, με παρατ. Ι. Ρόκα

93

6. Ομαδική ασφάλιση νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, οικονομικού βοηθήματος λόγω ατυχήματος. Υποκατάσταση ασφαλιστή, ΜΠρΑθ 2990/2009

96

V. Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δί­­­καιο


1. Χρηματιστηριακή παραγγελία. Αξίωση χρηματιστηριακής εταιρίας προς απόδοση των δαπανών που υποβλήθηκε για την εκτέλεση εντολή της. Παραγραφή, ΑΠ 464/2009, με παρατ. Χρ. Ταρνανίδου

100

2. Ευθύνη από τη διάδοση ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών. Χειραγώγηση μετοχών. Διαμεσολαβητής, ΔΕφΑθ 2216/2009

108

3. Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Αναλογία μετοχών ή μεριδίων μειοψηφίας. Ευθύνη διευθυντή οικονομικών υπηρεσιών, ΔΕφΑθ 1219/2009

109

4. Τράπεζες. Καταθετικός λογαριασμός. Έξοδα αδράνειας. Καταχρηστικός όρος. Αποζημίωση καταναλωτή, ΕιρΑθ 2533/2009, με παρατ. Ιάκωβου Βενιέρη

111

5. Τράπεζες. Έντυπα έκδοσης επιταγής. Δυνατότητα τράπεζας να αρνηθεί πληρωμή, ΠΠρΒόλ 153/2009

113

6. Εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών, ΔΕφΑθ 2/2010

115

7. Χρηματιστήριο. Οδηγία 2003/6/ΕΚ. Χρήση εμπιστευτικής πληροφορίας. Ίση μεταχείριση των επενδυτών, Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 23.12.2009 C-45/08, Spector Photo Group NV κατά CBFA

117

8. Τράπεζες. Καταναλωτικές συμβάσεις. Καταχρηστικοί ΓΟΣ, ΜΠρΚέρκ 354/2009, με παρατ. Ιάκωβου Βενιέρη

131

9. Χρηματιστηριακές συναλλαγές. Συρροή ενδοσυμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης του παραγγελιοδόχου. Παραγραφή, ΑΠ 483/2009

134

VΙ. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο


1. Σύμβαση έργου επισκευής πλοίου. Πραγματικά ελαττώματα έργου. Αξίωση α­πο­ζημίωσης για πλημμελή εκτέλεση έργου. Παραγραφή, ΠΠρΠειρ 2576/2007

137

2. Εργασίες επισκευής πλοίου. Αξίωση αποζημίωσης για πλημμελή εκτέλεση εργασιών. Παραγραφή, ΕφΠειρ 496/2008, με παρατ. Φωτεινής Δ. Πορτοκάλη και Κυριακής Γ. Νούσια

139

3. Ναυτική εταιρία. Περάτωση του χρόνου διάρκειάς της. Άρνηση μελών του διοικητικού συμβουλίου προς σύμπραξη για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης με θέμα την αναβίωσή της, ΕφΠειρ 768/2009

149

VΙΙ. Πτώχευση και Εξυγίανση


1. Εξυγίανση. Διαδικασία συνδιαλλαγής. Προληπτικά μέτρα. Προστασία εγγυητή, ΠΠρΑθ 40/2010

152

2. Πτώχευση. Συνέπειες κήρυξης της πτώχευσης, ΑΠ 952/2009

156

3. Πτώχευση. Διαδικασία συνδιαλλαγής. Προσωρινά μέτρα προστασίας. Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, ΜΠρΘεσσ 5015/2009

157

4. Κανονισμός (EK) 1346/2000. Άρνηση αναγνωρίσεως από κράτος - μέλος αποφάσεως περί κινήσεως διαδικασίας αφερεγγυότητας ληφθείσας από το αρμόδιο δικαστήριο άλλου κράτους - μέλους, καθώς και αποφάσεων σχετικών με την εξέλιξη και την περάτωση της εν λόγω διαδικασίας αφερεγγυότητας, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 21.01.2010, Υπόθεση C-444/07 («Probud»), με παρατ. Αλέξανδρου Ν. Ρόκα

158

VIII. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία


1. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Καταχρηστική εκμετάλλευση οικονομικής εξάρτησης. Διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου που αντιμετωπίζονται ως σύμβαση αορίστου χρόνου, ΜΠρΑθ 575/2010 (ασφ.μ.), με παρατ. Ιάκωβου Ε. Βενιέρη

165

2. Σήμα. Απαράδεκτο κατάθεσης. Συνολική εντύπωση, ΣτΕ 1925-6/2009

172

3. Κοινοτικό σήμα. Απόλυτος λόγος απαραδέκτου. Σχήμα του προϊόντος, Πρω­τοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 12.11.2008 Τ-270/06, Lego Juris A/S κατά Γραφείου Εναρμόνισης Εσωτερικής Αγοράς

172

4. Τρισδιάστατο σήμα. Βασική λειτουργία σήματος. Πότε προσβάλλεται. Χρή­ση εν είδει σήματος. Σήμα φήμης. Προϋποθέσεις προστασίας. Οδηγία 2004/48/ ΕΚ. Αρ. 20 παρ. 1 ν. 2239/1994, ΠΠρΑθ 585/2010, με παρατ. Ν. Ρόκα

180

ΙΧ. Ανταγωνισμός


1. Κοινοτικό δίκαιο ελευθέρου ανταγωνισμού. Συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Ευθύνη μητρικής εταιρίας για παραβάσεις των καθ’ ολοκληρία ελεγχομένων θυγατρικών. Επιβολή προστίμων, Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τρίτο τμήμα), Απόφαση της 10ης Σεπτεμβρίου 2009, υπόθεση C‑97/08 P, όμιλος Akzo Nobel κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με παρατ. Δημήριου - Παναγιώτη Λ. Τζάκα

193

Γ. Διάφορα


Γιώργος Ψαρουδάκης, Μεταξύ γνώσης και βούλησης του insider: η κατοχή της εμπιστευτικής πληροφορίας και η επενδυτική απόφαση

210

Δ. Γνωμοδότηση


Παναγιώτης Κ. Μάζης, Πρόωρη λήξη σύμβασης αντίστροφης χρηματοδοτικής μίσθωσης (sale and lease back) ακινήτου με εξαγορά του από τη μισθώτρια εταιρία και σύναψη νέας ίδιας σύμβασης μεταξύ αυτής και της ίδιας εταιρίας χρηματοδοτικών μισθώσεων

221

Ε. Επικαιρότητα


Επιστημονική κίνηση στο εξωτερικό

225

ΣΤ. Βιβλιοκρισία


Ιωάννης Χ. Βούλγαρης, Χ. Παμπούκη (Επιστημονική Επιμέλεια), Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών, Αθήνα, σελ. LXI + 156

235

Ι. Ρόκας, Μ. Wandt, Versicherungsrecht, 5η έκδοση, 2010, εκδ. Academia Iuris (σελ. 31 + 547)

247

Ζ. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

249

β) Διάφορα

249

Η. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

249

β) Διάφορα

250

Θ. Βιβλιογραφία Εμπορικού & Οι­κο­νο­μι­κού Δικαίου έτους 2009

251