ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α΄/2011

Α. Μελέτες


Δημήτριος Φ. Χριστοδούλου, Το factoring ως μέσο είσπραξης εμπορικών απαιτήσεων

1

Δημήτριος - Παναγιώτης Λ. Τζάκας, Η εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού στο παράλληλο εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων

32

Β. Νομολογία


Ι. Γενικό Μέρος


1. Προστασία καταναλωτών. Γενικοί όροι συναλλαγών, ΑΠ 1196/2010, με παρατ. Εύης Ν. Μαρτίνοβιτς

66

2. Έννοια καταναλωτή. Έννοια ελαττωματικού προϊόντος. Ευθύνη του παραγωγού, ΕφΘεσσ 2005/2010, με παρατ. Γεωργίας Ζολώτα

68

ΙΙ. Εμπορικές Συμβάσεις


1. Σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων - factoring. Περιεχόμενο, τύπος και λειτουργία της σύμβασης. Μορφές factoring, ΑΠ 880/2010

73

2. Σύμβασης Διανομής. Καταγγελία της σύμβασης διανομής. Αξίωση για αποζημίωση πελατείας και διαφυγόν κέρδος. Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης, ΕφΑθ 5826/2010

75

3. Διαταγή πληρωμής από αλληλόχρεο λογαριασμό. Γ.Ο.Σ. Εγγυητής. Έννοια Καταναλωτή, ΕφΘεσσ 492/2010, με παρατ. Εύης Ν. Μαρτίνοβιτς

81

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου. Έννομη συνέπεια της κατάχρησης της νομικής προσωπικότητας, ΑΠ 905/2010

86

2. Ομόρρυθμη εταιρία. Λύση εταιρίας αορίστου χρόνου με τακτική καταγγελία. Έννομες συνέπειες της καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος καταγγελίας εταιρίας αορίστου χρόνου από εταίρο. Πότε συντρέχει καταχρηστική άσκηση του σχετικού δικαιώματος, ΑΠ 841/2010

91

3. Ανώνυμη εταιρία. Γενική συνέλευση. Ελαττωματικές αποφάσεις, ΑΠ 876/ 2010, με παρατ. Γιώργου Ψαρουδάκη

93

4. Ανώνυμη εταιρία. Ευθύνη μελών διοικητικού συμβουλίου. Προϋποθέσεις, ΠΠΛαρ 316/2010

98

5. Ανώνυμη εταιρία. Γενική συνέλευση. Ελαττωματικές αποφάσεις. Ακυρότητα. Μείωση κεφαλαίου. Πρόσκληση, ΠΠΑθ 462/2011

104

6. Ανώνυμη εταιρία. Δικαιώματα μειοψηφίας. Δικαίωμα πληροφόρησης. Γενική συνέλευση. Ελαττωματικές αποφάσεις. Ακυρωσία, ΠΠΑθ 463/2011

106

ΙV. Αξιόγραφα


1. Επιταγή. Σύμβαση επιταγής μεταξύ τράπεζας και πελάτη. Πληρωμή πλαστών επιταγών. Ευθύνη της τράπεζας, ΕφΑθ 2408/2010

110

2. Επιταγή. Υπογραφή εκδότη, ΕιρΠειρ 21/2009

114

V. Ασφάλιση


1. Ασφάλιση ατυχήματος που συνάφθηκε κατά το αποζημιωτικό σύστημα. Υποκατάσταση του ασφαλιστή, ΑΠ 586/2010, με παρατ. Ι. Ρόκα

115

2. Ασφάλιση ενεργητικού (απιστία υπαλλήλων ασφαλισμένου, κλοπή, υπεξαίρεση) με ρήτρα «αξιώσεων που θα προβληθούν», ΕφΑθ 110/2011, με παρατ. Ι. Ρόκα

119

3. Συμβατική εξαίρεση της κάλυψης. Δέσμευση του ασφαλισμένου κατά του κινδύνου θανάτου του και των δικαιούχων του ασφαλίσματος από τους ασφαλιστικός όρους, ΠρωτΑθ 5466/2010, με παρατ. Ι. Ρόκα

125

4. Διεθνής δικαιοδοσία σε υπόθεση ασφαλίσεων. Αυτοκινητικό ατύχημα. Εκ του νόμου εκχώρηση των δικαιωμάτων του ζημιωθέντος σε φορέα κοινωνικής ασφαλίσεως. Αναγωγή κατά του ασφαλιστή του φερόμενου ως υπευθύνου. Σκοπός προστασίας του ασθενέστερου διαδίκου, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (τρίτο τμήμα επί αιτήσεως του Landesgericht Feldkirch για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως), Απόφαση της 17 Σεπτεμβρίου 2009, υπόθεση C-347/08, Voralberger Gebietskrankenkasse κατά WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG, με παρατ. Αντώνιου Δ. Τσαβδαρίδη

131

5. Ασφάλιση ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Έκταση κάλυψης, ΑΠ 637/2010

141

6. Ασφάλιση αστικής ευθύνης εξ αυτοκινήτων. Θανάτωση αλλοδαπού σε τροχαίο ατύχημα στην Ελλάδα. Εφαρμοστέο δίκαιο στην αξίωση ψυχικής οδύνης. Ένορκες βεβαιώσεις που συντάσσονται στην αλλοδαπή. Εξαίρεση από την ασφαλιστική κάλυψη των ζημιών που προκαλούνται από την κυκλοφορία οχήματος, όταν ο οδηγός του δεν έχει την άδεια που προβλέπεται από το νόμο για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί, ΑΠ 581/2010

142

7. Ασφάλιση αστικής ευθύνης εξ αυτοκινήτων. Θανάτωση αλλοδαπού σε τροχαίο ατύχημα στην Ελλάδα. Εφαρμοστέο δίκαιο στην αξίωση ψυχικής οδύνης, ΑΠ 525/2010

146

8. Ασφάλιση αστικής ευθύνης. Χρόνος έναρξης της παραγραφής της αξίωσης κατά του ασφαλιστή. Διακοπή παραγραφής, ΑΠ 232/2010

147

9. Διάθεση ασφαλιστηρίων ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις (unit linked) από ασφαλιστικό σύμβουλο. Ιδιοποίηση ασφαλίστρων από ασφαλιστικό σύμβουλο. Ευθύνη ασφαλιστικής εταιρίας από σχέση πρόστησης κατ’ αρ. 922 ΑΚ. Ίδιο πταίσμα ασφαλισμένου, ΑΠ 337/2010

148

VI. Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δί­­­καιο


1. Σύναψη σύμβασης διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Ειδική εκκαθάριση ΑΕΠΕΥ. Συνεγγυητικό Κεφάλαιο, ΑΠ 993/2010, με παρατ. Χριστίνας Ι. Ταρνανίδου

153

2. Χρηματιστηριακή παραγγελία. Απόδειξη, ΑΠ 7/2010, με παρατ. Χριστίνας Ι. Ταρνανίδου

160

3. Τράπεζες. Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Εύρος εφαρμογής, ΜΠΝαυ­πλίου 1228/2010 (ασφαλ. μετρ.), με παρατ. Ιάκωβου Ε. Βενιέρη

164

4. Χρηματιστηριακές συναλλαγές, ΕφΑθ 1769/2010

166

VIΙ. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο


1. Ναυτικός πράκτορας. Έννοια. Δικαιώματα αμοιβής και αποκατάστασης δαπανών, ΕφΠειρ 52/2010

168

VΙIΙ. Πτώχευση και Εξυγίανση


1. Πτώχευση σύμφωνα με το καθεστώς του Πτωχευτικού Κώδικα (ΠτΚ). Προϋποθέσεις κήρυξης της πτώχευσης. Υποβολή της σχετικής αίτησης. Απόρριψη αυτής. Διάκριση της απόρριψης της αίτησης ως απαράδεκτης και ως αβάσιμης, ΕφΠειρ 467/2010

170

IX. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία


1. Σήμα. Χρήση εν είδει σήματος. Ηλεκτρονικό εμπόριο. Ευθύνη παρέχοντος υπη­ρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Απόφαση της 23.3.2010 C-236 έως 238/08, Google France SARL κατά Louis Vuitton Malletier SA κλπ.

173

2. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Εκποίηση εμπορευμάτων με έκπτωση εκτός εποχής. Άδεια δικαστηρίου, ΜΠΠειρ 7207/2010

187

3. Πνευματική ιδιοκτησία. Πρωτοτυπία. Σύνθετο έργο. Ισχυρισμός περί άδειας. χρήσης, ΜΠΑθ 328/2010

188

4. Σήμα. Προσβολή. Κίνδυνος σύγχυσης. Χρονική προτεραιότητα διακριτικών ενδείξεων. Domain name, ΕφΘεσσ 498/2010

191

5. Σήμα φήμης. Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού, ΣτΕ 1542/2010

195

Χ. Ανταγωνισμός


1. Παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων σχετικά με εκμετάλλευση τυχερών παιχνιδιών. Συμβατότητα προς τις αρχές της ελευθερίας εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών, ΣτΕ (Ολομ.) 231/2011, με παρατ. Σμαράγδας Ρηγάκου

198

2. Κατά χρόνον αναρμοδιότητα της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Καθορισμός τιμής μεταπώλησης. Έννοια συμφωνίας κατά το αρ. 101 παρ. ΣΛΕΕ. Μονομερής καθορισμός του περιθωρίου κέρδους του διανομέα, ΔΕφΑθ 458/2011, με παρατ. Έφης Ι. Κινινή

203

Γ. Διάφορα


Εμμανουέλα Ν. Τρούλη, Η εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 219/1991 για τους εμπορικούς αντιπροσώπους στις συμβάσεις διανομής σύμφωνα με τα κριτήρια της ΑΠ 139/2006, πριν και μετά την εισαγωγή του άρθρου 14 παρ. 2 ν. 3557/2007

214

Δ. Επικαιρότητα


Επιστημονική κίνηση στο εξωτερικό

235

Ε. Βιβλιοπαρουσιάσεις


Ε. Τρούλη, Λάμπρος Ε. Κοτσίρης: Δίκαιο Ανταγωνισμού (Αθέμιτου και Ελεύθερου), Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη, Πέμπτη Έκδοση 2010 (XXVI + 601)

244

Ι. Ρόκας, Κλεάνθης Ρούσσος: Δίκαιο Νομικών Προσώπων, Εκδόσεις Δίκαιο & Δικονομία, Π.Ν. Σάκκουλας, 2010.

246

ΣΤ. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

248

β) Διάφορα

248

Ζ. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

248

β) Διάφορα

249

Η. Βιβλιογραφία Εμπορικού & Οικονομικού Δικαίου έτους 2010

250