ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α΄/2012

Α. Μελέτες


Ράνια Χατζηνικολάου - Αγγελίδου, Η παύση των εργασιών της πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας χρημάτων, ως τρόπος περάτωσης της πτώχευσης

1

Γεωργία Μπεχρή - Κεχαγιόγλου, Η Οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (Directive UCP = Unfair Commercial Practices): Ο νομικός μηχανισμός λειτουργίας της και οι δυσλειτουργίες του κατά την εφαρμογή της Οδηγίας

16

Β. Νομολογία


Ι. Γενικό Μέρος


1. Προστασία καταναλωτή. Διεθνής δικαιοδοσία. Ηλεκτρονικό εμπόριο, Δικα­στήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Απόφαση της 7.12.2010, υποθέσεις C-585/08 (Pammer κατά Reederei Karl Schlüter), C-144/09 (Hotel Alpenhof κατά Heller), με παρατ. Αντώνιου Δ. Τσαβδαρίδη

45

ΙΙ. Εμπορικές Συμβάσεις


1. Σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Νομική φύση. Περιεχόμενο. Διάκριση από σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας. Νομικό καθεστώς. Λύση, ΑΠ 163/2011

62

2. Διεθνής οδική μεταφορά εμπορευμάτων. Ανεπιφύλακτη παραλαβή από τον παραλήπτη. Τεκμήριο (μαχητό) παραλαβής στην κατάσταση που αναφέρει το δελτίο παραδόσεως. Προϋπόθεση η πραγματική παραλαβή των μεταφερόμενων εμπορευμάτων, ΑΠ 61/2011

65

3. Σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Νομική φύση. Περιεχόμενο. Διάκριση από σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας. Νομικό καθεστώς, ΑΠ 14/2011

66

4. Σύμβαση διεθνούς συνδυασμένης (θαλάσσιας και οδικής) μεταφοράς. Κανόνες που διέπουν την ευθύνη του μεταφορέα και του παραγγελιοδόχου μεταφοράς, ΕφΠειρ 554/2011

68

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Ανώνυμη εταιρία. Ευθύνη μελών δ.σ. Διορισμός ειδικού εκπροσώπου, ΑΠ 1256/2011

69

2. Ανώνυμη εταιρία. Συγχώνευση με απορρόφηση. Ένσταση ελλείψεως παθητικής νομιμοποίησης. Χρονικό σημείο παύσεως απορροφούμενης, ΑΠ 307/2011

71

3. Αφανής εταιρία. Λύση. Αξιώσεις αφανούς εταίρου. Έννοια κέρδους. Υπεραξία, ΑΠ 288/2011

72

4. Ανώνυμη εταιρία. Δικαιώματα μειοψηφίας. Ακυρωσία απόφασης γ.σ., ΜΠΘεσσ 503/2012

73

5. Ομόρρυθμη εταιρία. Εκκαθάριση, ΜΠΘήβας 131/2011

75

6. Ανώνυμη εταιρία. Σύσταση. Συμβάσεις κατά το ιδρυτικό στάδιο, ΑΠ 747/ 2011

76

ΙV. Αξιόγραφα


1. Ακάλυπτη επιταγή. Προσωπική κράτηση νομίμου εκπροσώπου ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης, ΕφΑθ 1096/2011

77

2. Ακάλυπτη επιταγή. Αγωγή από αδικοπραξία. Καταπιστευτικά αξιόγραφα, ΕφΠειρ 295/2011

79

V. Ασφάλιση


1. Ασφάλιση κατά κινδύνων κλοπής. Διαχρονικό δίκαιο. Όρος του ασφαλιστηρίου που εξαιρεί της κάλυψης ορισμένα από τα ασφαλισμένα πράγματα. Δικαίωμα εναντίωσης λόγω παρεκκλίσεων της ασφάλισης από την αίτηση ασφάλισης, ΑΠ 217/2011, με παρατ. Ι. Ρόκα

81

2. Ασφάλιση κατά πυρός ακινήτου. Ελάχιστο περιεχόμενο για το οριστό της αγωγής. Νομιμοποίηση ενάγοντος ασφαλισμένου όταν το ακίνητο ήταν βεβαρημένο με προσημείωση υποθήκης. Ρήτρα αποκλεισμού ευθύνης για τόκους υπερημερίας, ΕφΑθ 1371/2011

85

3. Ασφάλιση κατά πυρός από συνδικάτο ασφαλιστών Λονδίνου. Ενεργητική νομιμοποίηση. Πολλαπλή ασφάλιση Λλόϋδς. Εφαρμοστέο δίκαιο. Ασφάλιση για λογαριασμό, ΕφΑθ 4267/2011

89

4. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Επικουρικό κεφάλαιο. Υποκατάσταση στη θέση του ζημιωθέντος, ΑΠ 1089/2011

95

5. Ασφάλιση αστικής ευθύνης. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, ΑΠ 71/2011

97

6. Ασφαλιστικός πράκτορας. Εκπροσωπευτική εξουσία αυτού, ΑΠ 290/2011

97

7. Ασφάλιση πιστώσεων. Απαλλαγή του ασφαλιστή από την υποχρέωση καταβολής ασφαλίσματος, ΕφΑθ 2731/2011

98

VI. Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δί­­­καιο


1. Χρηματιστηριακές συναλλαγές. Αδικοπραξία. Παραγραφή. Πρόστηση. Ομοδικία. Αποζημίωση, ΑΠ 1376/2011

100

2. Σύμβαση πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό. Έννοια και μορφές καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος. Περιπτώσεις καταχρηστικών τραπεζικών ΓΟΣ, ΜΠΧίου 10/2012

103

3. Τράπεζες. Τιτλοποίηση απαιτήσεων. Αναγγελία, ΜΠΑθ 2391/2011

107

4. Τράπεζες. Κατάσχεση εις χείρας τρίτου. Κατάσχεση ποσού εκ τραπεζικού λογαριασμού, ΜΠΘεσσ 9473/2011 (ασφ.)

108

5. Τράπεζες. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Έκδοση διαταγής πληρωμής, ΜΠΘεσσ 11926/2011

111

6. Τράπεζες. Αναστολή πλειστηριασμών βάσει νόμου, ΜΠΡεθύμνου 138/2011 (ασφ.)

113

VIΙ. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο


1. Ανέλκυση ναυαγίου πλοίου. Ακύρωση της απόφασης του Λιμενάρχη για την ανέλκυση και απομάκρυνση ναυαγίου. Πότε είναι δυνατή κατ’ εξαίρεση η μετατόπιση ή η καταστροφή του ναυαγίου αντί της ανελκύσεως, ΣτΕ (Ε΄ Τμήμα) 1647/2011

114

2. Διάκριση των εννοιών πλοιοκτησίας, κυριότητας του πλοίου και εφοπλισμού, ΕφΠειρ 369/2010

115

VΙIΙ. Πτώχευση


1. Πτώχευση. Ποινική ευθύνη οφειλέτη. Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Καταδίκη προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου ανώνυμης εταιρίας για τη μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο παρά την κήρυξη της εταιρία σε πτώχευση μετά την ταμειακή βεβαίωση του χρέους, ΑΠ 659/2011

119

2. Πτώχευση. Έννοια διαδίκου. Ανυπόστατο μαρτυρικής εξέτασης νομίμου εκπροσώπου ανώνυμης εταιρίας. Διατήρηση της νομικής προσωπικότητας ανώνυμης εταιρίας μετά την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ΑΠ 374/2011

120

3. Πτώχευση. Εκποίηση ακινήτων, ΕφΘεσσ 1458/2011

123

4. Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Έννοια εμπόρου. Εκποίηση περιουσίας οφειλέτη, ΕιρΧαλκίδας 613/2011

125

5. Εγγραφή υποθήκης από τον σύνδικο ατελώς, ΕφΑιγαίου 31/2012

128

6. Πτώχευση. Διαδικασία συνδιαλλαγής. Προστασία από ατομικές διώξεις. Ανακοπή. Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, ΜΠΘεσσ 22143/2011

131

7. Κανονισμός (ΕΚ) 1346/2000. Έννοια κέντρου των κύριων συμφερόντων του οφειλέτη. Μεταφορά της καταστατικής έδρας σε άλλο κράτος - μέλος. Έννοια του όρου «εγκατάσταση», Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώτο τμήμα), Aπόφαση της 20ής Οκτωβρίου 2011 (C-396/09), Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώτο τμήμα), Απόφαση της 20ής Οκτωβρίου 2011, με παρατ. Αλέξανδρου Ν. Ρόκα

133

IX. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία


1. Πνευματική ιδιοκτησία. Συγγενικά δικαιώματα. Υπολογισμός αμοιβής άδειας εκμετάλλευσης. Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας. Ενερ­γητική νομιμοποίηση. Βάρος απόδειξης. Αποζημίωση. Ηθική βλάβη, ΑΠ 1369/ 2011

139

2. Αθέμιτος Ανταγωνισμός. Απόσπαση υπαλλήλων. Απόσπαση πελατείας. Έννοια υποτίμησης. Αθέμιτος ισχυρισμός ή διάδοση ειδήσεων, ΑΠ 969/2011

143

3. Μετάδοση ποδοσφαιρικών αγώνων. Λήψη του ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος μέσω καρτών δορυφορικού αποκωδικοποιητή. Απαγόρευση εμπορίας και χρήσεως σε κράτος - μέλος. Προβολή εκπομπών χωρίς να γίνονται σεβαστά παραχωρηθέντα αποκλειστικά δικαιώματα. Εξ αντικειμένου περιορισμός του ανταγωνισμού. Αναπαραγωγή έργων στη μνήμη δορυφορικού αποκωδικοποιητή και επί τηλεοπτικής οθόνης. Εξαίρεση από το δικαίωμα αναπαραγωγής. Παρουσίαση έργων στο κοινό σε καφέ - εστιατόρια, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τμήμα μείζονος συνθέσεως), Απόφαση της 4ης Οκτωβρίου 2011 στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C‑403/08 και C‑429/08 Football Association Premier League (FAPL)

145

4. Σήμα. Κοινοτικό σήμα. Προστασία. Ανάλωση δικαιώματος. Παράλληλες εισαγωγές. Αθέμιτος ανταγωνισμός, ΠΠΘεσσ 699/2011

168

5. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Παραπλανητικές διαφημίσεις και δηλώσεις, ΠΠΘεσσ 5717/2011

172

6. Ευρεσιτεχνία. Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Σύμβαση Μονάχου. Σύμ­βαση TRIPS. Φαρμακευτικό προϊόν, ΜΠΑθ 9908/2010 (ασφ.), με παρατ. Ιάκωβου Βενιέρη

175

7. Ευρεσιτεχνία. Νέα και εφευρετική τεχνική ιδέα. Ακυρότητα διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ΠΠΑθ 4581/2011, με σχόλιο Χάρη Ε. Αποστολόπουλου

180

8. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Σχέση με διοικητικού χαρακτήρα διατάξεις. Παραγραφή, ΑΠ 741/2011

188

9. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Συγκριτική διαφήμιση, ΕφΑθ 1846/2011

191

10. Σήμα. Λειτουργίες. Προσβολή, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Απόφαση της 22.9.2011, υπόθεση C-323/09 (Interflora Inc. κατά Marks & Spencer plc), με παρατ. Γιώργου Ψαρουδάκη

195

Χ. Ανταγωνισμός


1. Προσφυγή κατά αποφάσεως της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Διαφορά ως προς την καταβολή του παραβόλου, ΣτΕ (Β΄ Τμήμα) 1658/2011

223

Γ. Διάφορα


Μαρία - Δάφνη Παπαδοπούλου, Μια άλλη πτυχή της διανοητικής ιδιοκτησίας - Προστασία και επιβολή των δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών στην Ελλάδα

226

Δ. Επικαιρότητα


Επιστημονική κίνηση στο εξωτερικό

244

Ε. Βιβλιοπαρουσιάσεις


Ιωάννης Χ. Βούλγαρης, Unidroit principles of International Commercial Con­tracts 2010, Rome 2010, XLV + 454 σελ./Principes d’ unidroit relatifs aux contrats du Commerce International 2010, Rome 2010, XLV + 473 σελ.

251

Νικόλαος Α. Βερβεσός, Alexander Dirigo, Haftung für fehlerhafte Ad-hoc-Publizität, Abhandlungen zum Deutschen und Europäischen Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Band 50, 2011, S. 360.

253

ΣΤ. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

260

β) Διάφορα

260

Ζ. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

261

β) Διάφορα

261

Η. Βιβλιογραφία Εμπορικού & Οικονομικού Δικαίου έτους 2011

262