ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α΄/2015

Α. Μελέτες


Μιχ. – Θεοδ. Δ. Μαρίνος, Τo σχέδιο οδηγίας για την προστασία της επιχειρήσεως από την αθέμιτη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη εμπορικών απορρήτων – σημείο τομής μεταξύ δικαίου αθέμιτου ανταγωνισμοί, διανοητικής ιδιοκτησίας, δικαίου των συμβάσεων και εργατικού δικαίου

1

Παναγιώτης Κ. Παναγιώτου, Η αρχή της ίσης μεταχείρισης στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας

29

Β. Νομολογία


Ι. Γενικό Μέρος


1. Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Τρόπος προσδιορισμού μηνιαίων καταβολών από το δικαστήριο, ΑΠ 1226/2014

56

ΙΙ. Εμπορικές Συμβάσεις


1. Διεθνής οδική μεταφορά εμπορευμάτων (C.M.R). Συρροή ενδοσυμ­βατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης. Ηθελημένη κακή διαχείριση. Ολίσθηση του ρυμουλ­­κούμενου οχήματος από αμελή κατά την οδήγηση συμπεριφορά του οδηγού και καταστροφή των εμπορευμάτων, ΑΠ 1729/2014

59

2. Σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Περιεχόμενο και εφαρμοστέο δίκαιο, ΑΠ 1786/2014

61

3. Σύναψη εμπορικής μίσθωσης από μη κύριο. Τύχη της μισθωτικής συμβάσε­ως σε περίπτωση θέσης της εκμισθώτριας επιχείρησης υπό ειδική εκκαθάριση (ν. 1892/1990) και μεταβίβασης του μισθίου σε τρίτο μέσω δημόσιου αναγκα­στικού πλειστηριασμού, ΑΠ 1086/2014

66

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Αφανής εταιρία. Έννοια. Νομική φύση. Εφαρμοστέες διατάξεις. Λύση αυτής. Αγωγή αφανούς εταίρου κατά εμφανούς για απόδοση της εισφοράς του, ΑΠ 1435/2014

69

2. Ανώνυμη εταιρία. Ευθύνη μελών διοικητικού συμβουλίου. Αξίωση χρηματι­κής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης σε περίπτωση συνδρομής αδικοπρακτικ­ής ευθύνης, ΑΠ 1572/2014

71

3. Ανώνυμες εταιρίες. Εξαγορά μετοχών μειοψηφίας από την εταιρία. Καταστα­τική πρόβλεψη, ΠΠΚατερίνης 107/2014, με παρατ. Ιάκωβου Ε. Βενιέρη

75

ΙV. Αξιόγραφα


1. Επιτρεπτή η απόδειξη ιδιαίτερης συμφωνίας μεταξύ οπισθογράφου και κομιστή, ότι η οπισθογράφηση έγινε λόγω πληρεξουσιότητας, με στοιχεία εκτός του τίτλου, ΑΠ 1844/2014

84

V. Ασφάλιση


1. Ασφάλιση κατά πυρός αστικής ευθύνης και διακοπής επιχείρησης. Διαχρονι­­κό δίκαιο. Υπολογισμός ασφαλίσματος. Υπερασφάλιση. Συμβατική εκτίμηση της αξίας του ασφαλισμένου πράγματος, ΑΠ 1662/2014, με παρατ. Ι. Ρόκα

89

2. Θαλάσσια ασφάλιση μεταφοράς φορτίου. Παραγραφή των καθ’ υποκατάσταση αξιώσεων του ασφαλιστή έναντι του αστικώς υπευθύνου. Δ.Σ. Βρυξελλών 1924 για τις φορτωτικές. Εφαρμογή ν. 2496/1997 για την εξάμηνη αναστολή της παραγραφής, ΑΠ 1092/2014, με παρατ.

97

3. Ευθύνη νομίμου αντιπροσώπου αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης από τις ασφαλιστικές συμβάσεις, ΑΠ 1595/2014

101

4. Ασφαλιστικός πράκτορας. Σχέση του πράκτορα με τον ασφαλιστή. Κατάχρηση δικαιώματος, ΑΠ 2020/2014

102

VI. Τραπεζικό δίκαιο & Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς


1. Φύση και χαρακτήρας εγγυητικών επιστολών. Έννοια εγγυητικών επιστολών «σε πρώτη ζήτηση». Εφαρμογή των διατάξεων περί εγγυητικών επιστολών και επί αντεγγυήσεως, ΑΠ 1273/2014

105

2. Υποχρεωτική αναπροσαρμογή ύψους οφειλής προς Τράπεζα, ΑΠ 132/2014

110

3. Αδικοπρακτική ευθύνη εταιρίας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων απέναντι σε επενδυτή λόγω μη επένδυσης του ποσού που αυτός κατέβαλε από πταίσμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της, ΑΠ 1734/2014

113

4. Τραπεζική ενέγγυα πίστωση. Ομοιόμορφοι Κανόνες και Συνήθειες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΔΕΕ). Υποχρεώσεις της τράπεζας, ΑΠ 1738/2014

115

5. Επιτόκια πιστωτικών καρτών. Προστασία καταναλωτών, ΑΠ 2037/2014, με παρατ. Χρήστου Σ. Χασάπη

120

6. Χρηματιστηριακές συναλλαγές-Σύμβαση παραγγελίας αγοραπωλησίας μετοχών. Έννοια και περιεχόμενο. Επενδυτικές υπηρεσίες. Διάκριση σε κύριες και παρεπόμενες. Υποχρέωση πληροφόρησης ή ενημέρωσης. Ευθύνη, ΕφΘεσ 126/2014

137

VIΙ. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο


1. Διαχείριση πλοίου. Περιεχόμενο εξουσιών του διαχειριστή και προϋποθέσεις δέσμευσης του πλοιοκτήτη, ΑΠ 1049/2014

142

2. Διενέργεια πράξεων εκτέλεσης επί πλοίων και αεροσκαφών στο διάστημα 1-31 Αυγούστου, ΑΠ 1737/2014

144

3. Ναυτικό δίκαιο. Σύγκρουση πλοίων. Διάκριση ευθύνης πλοιάρχου ή πληρώματος και πλοιοκτήτη, ΕφΠειρ 869/2013

148

VΙIΙ. Πτώχευση


1. Διατάξεις περί καθεστώτος ειδικής εκκαθάρισης. Τελολογία. Εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων επί εκκρεμών μισθωτικών σχέσεων σχετικά με ακίνητα, μηχανήματα και λοιπές εγκαταστάσεις εκκαθαρισθείσας επιχείρησης, περιλαμβανόμενων και των συμβάσεων χρονομεριστικής μίσθωσης, ΑΠ 1311/2014

151

2. Πτώχευση. Αντιρρήσεις κατά λογαριασμού διανομής ενεργητικού πτωχευτικής περιουσίας. Διατάξεις εισηγητή πτώχευσης, ΑΠ 1769/2014

156

3. Οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής των Κανονισμών 44/2001 και 1346/ 2000 ως προς την διεθνή δικαιοδοσία επί αγωγής συνδίκου πτωχής εταιρίας κα­τά αλλοδαπής εταιρίας με αίτημα την καταβολή χρηματικής οφειλής, ΔΕΕ 4.9.2014, Υπ. C-157/13 Nickel & Goeldner Spedition GmbH κατά Kintra UAB, με παρατ. Δάφνης Σιώπη

157

IX. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία


1. Σήματα. Κίνδυνος σύγχυσης. Πανομοιότυπο σήμα. Χρήση του ιδίου του σήματος από τρίτους, ΑΠ 1519/2014

164

2. Σύνθετο σήμα. Σήμα φήμης. Προστασία σε σηματούχο και βάσει διατάξεων περί αθέμιτου ανταγωνισμού. Έννοια «domain name». Σύγκρουση μεταξύ διακριτικού γνωρίσματος και «domain name», ΑΠ 1609/2014

173

3. Απόλυτη και σχετική προστασία προγενέστερου σήματος. Σχήμα προϊόντος. Περίπτωση χρήσης αυτούσιου του σήματος από τρίτον, ΑΠ 1731/2014, με σημ. Θεοφανούς Δ. Σοφού

179

4. Εμπορικό σήμα. Κοινοτικό σήμα. Κίνδυνος συγχύσεως. Φήμη. Χρώμα. Συν­δυασμοί χρωματικών αποχρώσεων συσκευασίας. Παραπλήσιες χρωματικές αποχρώσεις με διαφορετικά λεκτικά στοιχεία. Κυρίαρχα τα λεκτικά στοιχεία έναντι των χρωματικών αποχρώσεων της συσκευασίας. Φαρμακευτικά προϊόντα, ΠΠΑθ 270/2015

183

Χ. Ανταγωνισμός


1. Κανονισμός 1/2003. Συμπράξεις. Διαδοχική ευθύνη περισσοτέρων. Κατά νόμο προβλεπόμενο ανώτατο όριο του προστίμου. Έννοια του όρου «επιχείρηση». Αρχή της αναλογικότητας, ΔΕΕ 4.9.2014, Υπ. C-408/12, YKK Cor­po­ra­tion, YKK Holding Europe BV και YKK Stocko Fasteners GmbH κατά Ευρωπαϊ­κής Επιτροπής

191

2. Ανταγωνισμός ελεύθερος. Κανονισμός 1/2003. Πρόσβαση σε έγγραφα, ΔΕΕ 24.2.2014, Υπ. C‑365/12 P, Επιτροπή κατά EnBW Energie Baden-Würt­tem­­­berg AG, με παρατ. Γιώργου Ψαρουδάκη

205

Γ. Αλλοδαπή Νομολογία


1. Ασφαλιστική σύμβαση. Απαλλαγή του ασφαλιστή σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης του ασφαλισμένου να ανακοινώνει τα ουσιώδη περιστατικά που σχετίζονται με τη σύμβαση. Προϋποθέσεις απαλλαγής, Ανώτατο Αγγλικό Δικαστήριο [High Court of Justice, Queen’s Bench Divi­sion (Coni­mer­cial Court)] 17.07.2013, SEA GLORY MARITIME CO - SWEDISH MA­NA­GE­­MENT CO SA κατά AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO

232

2. Σύμβαση CMR για τη διεθνή οδική μεταφορά. Πεδίο εφαρμογής. Ευθύνη του μεταφορέα για ζημία σε εμπορεύματα άλλα από τα μεταφερόμενα, Ακυρωτι­κό Δικαστήριο του Βελγίου (Hof van Cassatie van Belgie) 23.01.2014

232

Δ. Γνωμοδοτήσεις


Αντώνης Μ. Αντάπασης, Ζητήματα αρμοδιότητας του τμήματος Ναυτικών Διαφορών του Πρωτοδικείου Πειραιώς

233

Ε. Επικαιρότητα


Επιστημονική κίνηση στο εξωτερικό

242

ΣΤ. Βιβλιοπαρουσιάσεις


Γεώργιος Α. Σωτηρόπουλος, Η παρέμβαση τρίτων σε συμβατικές σχέσεις ανταγωνιστών στο δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού - Απόσπαση πελατών, εργαζο­μένων, μελών δικτύων διανομής. Νομική Βιβλιοθήκη, 2014.

251

Ζ. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

253

β) Διάφορα

253

Η. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

253

β) Διάφορα

253

Θ. Βιβλιογραφία Εμπορικού & Οικονομικού Δικαίου έτους 2014

255