ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α΄/2017

Α. Μελέτες


Έφη Ι. Κινινή, Ζητήματα αποζημιωτικής ευθύνης για παραβάσεις του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού με αφορμή την Οδηγία 2014/104/ΕΕ

1

Σπήλιος Αντ. Μούζουλας, Το ποδόσφαιρο ως επίκεντρο για την ανάπτυξη κερδοσκοπικής δραστηριότητας από επενδυτικά κεφάλαια

32

Β. Νομολογία


Ι. Γενικό Μέρος


1. Γενικοί Όροι Συναλλαγών. Έλεγχος καταχρηστικότητας. Ρήτρες σε Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης. Παράκαμψη ειδικής διαδικασίας αποδοχής στοιχημάτων και καταβολή κερδών μεγαλύτερων του προβλεπομένου. Παραπομπή σε Ολομέλεια, ΑΠ 1062/2015

44

2. Χαρακτηρισμός προσώπου ως μικρεμπόρου. Έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας. Υπαγωγή στον ν. 3869/2010 για υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, ΜΠΗρακλείου 418/2016

56

ΙΙ. Εμπορικές Συμβάσεις


1. Η έννοια της καταχρηστικής εκμετάλλευσης της σχέσης οικονομικής εξάρτησης και οι έννομες συνέπειές της, ΑΠ 650/2016

59

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Εκπροσώπηση νομικού προσώπου. Έκδοση διαταγής πληρωμής για απαίτηση από τιμολόγια, ΑΠ 682/2015

68

2. Μετατροπή υποκαταστήματος αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρίας σε ελληνική ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία. Έννομες συνέπειες. Παθητική νομιμοποίηση, ΑΠ 622/2016

73

3. Μετατροπή - συγχώνευση τριτοβάθμιας συνεταιριστικής οργάνωσης σε αγροτικό συνεταιρισμό. Εφαρμοστέες διατάξεις, ΑΠ 391/2016

76

4. Κοινοπραξία. Ικανότητα διαδίκου και δικαστικής παραστάσεως, ΕιρΑθηνών 357/2016

81

5. Ανυπόστατες αποφάσεις γενικής συνέλευσης και διοικητικού συμβουλίου ανωνύμου εταιρίας με πρακτικό «δια περιφοράς», ΤριμΕφΘεσσ 549/2016, με παρατ. Κανέλλου Κλαμαρή

84

6. Ανώνυμη εταιρία. Δικαίωμα πληροφόρησης των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Ασφαλιστικά μέτρα, ΜΠΑθ 7075/2016 (ασφ. μέτρα)

102

IV. Αξιόγραφα


1. Επιταγή. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής. Ενστάσεις κατά του κομιστή. Γνώση - κακή πίστη καθ’ ου η ανακοπή, ΜΕφΑθ 217/2016

105

V. Ασφάλιση


1. Ασφάλιση ασθενειών. Παραβίαση από δόλο αντικειμενικά ουσιωδών περιστατικών για την εκτίμηση του κινδύνου. Συνέπειες, ΕφΑθ 2072/2016, με παρατ. Ι. Ρόκα

107

2. Ασφάλιση πυρός μέσω ασφαλιστικού πράκτορα. Δόλια αποσιώπηση ουσιωδών περιστατικών του κινδύνου κατά τη σύναψη της σύμβασης. Υπερασφάλιση. Αποζημιωτικός χαρακτήρας της ασφάλισης κατά ζημιών, ΕφΘεσσ 372/2016, με παρατ. Ι. Ρόκα

114

3. Σύμβαση μικτής ασφάλισης αυτοκινήτου. Αδιαφανής όρος. Καταχρηστικότητα ειδικού όρου περί εξαίρεσης από ασφαλιστική κάλυψη. Επιδίκαση της αποζημίωσης νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής και όχι από την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης, ελλείψει σχετικής συμφωνίας, ΜΕφΑθ 2093/2015

121

4. Σύμβαση ασφαλιστικής πρακτόρευσης. Ευθύνη εταιρίας ασφαλιστικής πρακτόρευσης και διοικούντων αυτήν για υπαίτια, μη απόδοση εισπραχθέντων ασφαλίστρων σε ασφαλιστική επιχείρηση, ΑΠ 1312/2015

124

VΙ. Τραπεζικό δίκαιο & Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς


1. Χορήγηση δανείων σε αγρότες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ΑΠ 11/2016 (Ολομέλεια)

128

2. Δάνειο σε ελβετικό φράγκο. Νομική φύση. Έλεγχος του ΓΟΣ περί ισοτιμίας μετατροπής. Αρχή της διαφάνειας. Δηλωτικός όρος, ΤριμΕφΘράκης 24/2017, με παρατ. Χρήστου Σ. Χασάπη

132

VΙI. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο


1. Έννοια σύμβασης ναύλωσης - χρονοναύλωσης. Απαίτηση για καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ, ΠΠΠειρ 435/2016

145

2. Προϋποθέσεις υπεγγυότητας πλοίου κατά το αγγλικό δίκαιο, ΕφΠειρ 107/2015

151

VΙΙΙ. Πτώχευση


1. Εκποίηση εμπορικών σημάτων του οφειλέτη. Ακύρωση πλειστηριασμού. Χορήγηση άδειας και όρων εκποίησης από τον πλειστηριασμό από τον σύνδικο της πτώχευσης. Διαφορά επί της ιδιοκτησίας του σήματος, ΕφΑθ 967/2017, με παρατ. Ι. Ρόκα

159

2. Πτωχευτική ανακοπή κατά απόφασης που κήρυξε την πτώχευση. Απόρριψη αίτησης. Πότε η αίτηση θεωρείται καταχρηστική, ΑΠ 483/2015

167

3. Επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης. Μεταβίβαση επιχείρησης, ΠΠΑθ 8/2017, με παρατ. Αλέξανδρου Ν. Ρόκα

169

IΧ. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία


1. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών σε νεκροταφεία. Προσφορά χαμηλότερης τιμής. Ψευδείς επαγγελματικές διαδόσεις. Απόσπαση πελατείας. Προσβολή προσωπικότητας, ΕφΠειρ 12/2017

174

2. Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Ασφαλιστικά μέτρα. Αίτηση ανάκλησης χορηγηθέντων ασφαλιστικών μέτρων λόγω μεταγενέστερης ακύρωσης του επίδικου διπλώματος ευρεσιτεχνίας από τη διοικητική αρχή που το χορήγησε, ΠΠΑθ 61/2016 (ασφ. μέτρα)

182

Χ. Ανταγωνισμός


1. Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης. Ευθύνη από αδικοπραξία, ΑΠ 387/2016

184

2. Συγκεντρώσεις επιχειρήσεων. Ορισμός σχετικής αγοράς, Επιτροπή

189

Ανταγωνισμού (Ολομέλεια) 627/2016


Γ. Διάφορα


Ιωάννης Χ. Βούλγαρης, Η συμβολή των Ηνωμένων Εθνών στην εξέλιξη του Διεθνούς Εμπορίου και του δικαίου που το διέπει

204

Δ. Γνωμοδοτήσεις


Αλεξάνδρα Π. Μικρουλέα, Ζητήματα Δικαίου Κεφαλαιαγοράς και Ανταγωνισμού από την Συμμετοχή των Τραπεζών στο Μετοχικό Κεφάλαιο

214

Εταιριών


Ε. Επικαιρότητα


Επιστημονική κίνηση στο εξωτερικό

234

ΣΤ. Βιβλιοπαρουσιάσεις


Αλέξανδρος Ν. Ρόκας

238

Στη μνήμη Βασιλείου Κιάντου

240

Ζ. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

241

β) Διάφορα

241

Η. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

241

β) Διάφορα

241

Θ. Βιβλιογραφία Εμπορικού & Οικονομικού Δικαίου έτους 2016

242