ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β΄/2003

Α. Μελέτες


Ιωάννης Π. Μάρκου, Η «άρση της αυτοτέλειας» του νομικού προσώπου ως πηγή ανασφάλειας δικαίου – Συμβολή στην ερμηνεία των διατάξεων περί εταιρικής ευθύνης –

257

Λ.Ι. Αθανασίου, Εισαγωγή μη εκτελεστικών μελών στο Δ.Σ. εισηγμένων εταιριών: Υποχρεώσεις και ευθύνη

288

Β. Νομολογία Ελληνικών Δικαστηρίων


Ι. Γενικό Μέρος


1. Προσωπική κράτηση. Συρροή αξιώσεων. Τίτλος, ΕφΘεσσ 6/2003

339

ΙΙ. Εμπορικές συμβάσεις


1. Σύμβαση δικαιόχρησης (franchising). Νομική φύση. Δικαιώματα και υποχρεώσεις. Εφαρμοστέες διατάξεις, ΠολΠρωτΑθ 1154/2003

340

2. Διεθνής οδική μεταφορά (CMR). Ευθύνη. Ηθελημένη κακή διαχείριση. Συρροή ενδοσυμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης. Στοιχεία της αγωγής. Ανωτέρα βία, ΕφΘεσσ 152/2003

341

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Κοινοπραξία εκτέλεσης δημοσίου έργου. Εν τοις πράγμασιν εταιρία. Δημοσιότητα, ΠολΠρωτΧαλκ 324/2002

346

2. Αφανής εταιρία. Νομική φύση. Συναλλαγές με τρίτους. Εσωτερικές σχέσεις συνεταίρων, ΕφΘεσσ 797/2003

348

3. Αφανής εταιρία. Εφαρμοστέες διατάξεις. Κέρδη. Υποχρεώσεις εμφανούς εταίρου, ΑΠ 860/2002

349

4. Ομόρρυθμη εταιρία. Εκκαθάριση. Αξίωση επί των κερδών. Αξιώσεις μεταξύ συνεταίρων. Απαράδεκτη αγωγή, ΕφΘεσσ 142/2003

349

5. Ανώνυμη εταιρία. Απόσχιση κλάδου. Διάκριση από διάσπαση. Προστασία δανειστών. Έννοια επιχείρησης. ΑΚ 479, ΑΠ 736/2002

351

6. Ανώνυμη εταιρία. Συγχώνευση με απορρόφηση. Διαδικασία. Σχέση ανταλλαγής μετοχών. Δικαστικός έλεγχος, ΜονΠρωτΑθ 6273/2002

352

ΙV. Αξιόγραφα


1. Επιταγή. Διαταγή πληρωμής. Λόγοι ανακοπής. Περιστατικά επιγενόμενα της έκδοσης της διαταγής πληρωμής καταλυτικά της αξίωσης. Παραγραφή εν επιδικία, ΑΠ 201/2003

356

2. Επιταγή. Διαταγή πληρωμής. Παραγραφή. Διακοπή και αναστολή παραγραφής, ΑΠ 200/2003

357

V. Ασφάλιση


1. Ασφάλιση αεροπορικής μεταφοράς. Υποκατάσταση ασφαλιστή. Ενστάσεις. Προσυμβατικά βάρη στις πρόσθετες πράξεις. Προϊσχύσαν δίκαιο, ΑΠ 848/2002

358

2. Διαιτητική πραγματογνωμοσύνη. Καθορισμός ποσού ζημίας. Έναρξη τοκοφορίας, ΕφΑθ 8106/2002, παρατ. Συντάξεως

361

3. Ομαδική ασφάλιση. Διαχείριση ομαδικής ασφάλισης ζωής. Επενδυτική διαχειριστική. Εξάντληση λογαριασμού καταθέσεων ασφαλίστρων, ΑΠ 1276/2001, παρατ. Συντάξεως

363

4. Ασφάλιση ξένου συμφέροντος, ΑΠ 1597/2001

365

5. Ασφάλιση αστικής ευθύνης. Γένεση αξιώσεων ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή, ΕφΑθ 5618/2001, παρατ. Συντάξεως

366

6. Σύμβαση ασφάλισης. Άσκηση πλαγιαστικής αγωγής. Γένεση της αξίωσης του ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή. Αδράνεια ασφαλισμένου, ΕφΑθ 7854/ 2001

368

7. Ασφάλιση αστικής ευθύνης εξ αυτοκινήτων. Λήξη ασφαλιστικής κάλυψης με συμφωνία των μερών. Ευθύνη ασφαλιστή έναντι τρίτων ζημιωθέντων, ΕφΑθ 329/ 2003

370

8. Ασφάλιση αστικής ευθύνης εξ αυτοκινήτων. Εξαίρεση καλύψεως λόγω μη κατοχής άδειας οδήγησης, ΑΠ 911/2002, παρατ. Συντάξεως

370

9. Ασφάλιση αστικής ευθύνης εξ αυτοκινήτων. Αλλοδαπό αυτοκίνητο. Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης (Γ.Δ.Α.). Λήξη πράσινης κάρτας. Επικουρικό Κεφάλαιο, ΑΠ 861/2001

372

10. Επικουρικό Κεφάλαιο ασφάλισης ευθύνης εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων. Ευθύνη του σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του ασφαλιστή, ΕφΑθ 1818/ 2002, παρατ. Συντάξεως

373

11. Παραγραφή αξίωσης κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου ευθύνης εξ ατυχημάτων αυτοκίνητων, ΕφΑθ 7387/2001

375

12. Ασφάλιση αστικής ευθύνης εξ αυτοκινήτων. Εξαίρεση καλύψεως. Ζημίες από το μεταφερόμενο με το ασφαλισμένο αυτοκίνητο φορτίο, ΕφΑθ 2279/2001

375

VΙ. Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δίκαιο


1. Τράπεζες. Κατάθεση σε τράπεζα. Κοινός λογαριασμός. Αναγωγή κατά του αναλαβόντος δικαιούχου. Έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Δημοσίου. Εφαρμογή διατάξεων κοινού λογαριασμού, ΕφΘεσσ 518/ 2003

376

2. Τράπεζες. Εγγυητική επιστολή. Αντεγγύηση. Ρήτρα πληρωμής «σε πρώτη ζήτηση». Νομική φύση. Σκοπός. Εγκυρότητα. Ματαίωση έννομων αποτελεσμάτων. Ασφαλιστικά μέτρα, ΜονΠρωτΑθ 9852/ 2001

378

3. Χρηματιστήριο. Ανάκληση άδειας λειτουργίας ΑΧΕ, ΕΠΕΥ. Συνέπειες. Υποχρεωτική ανάκληση άδειας σύστασης. Εκκαθάριση. Σχέση με πτωχευτική διαδικασία. Αναστολή ατομικών διώξεων. Συνταγματικότητα. Συμφωνία με ΕΣΔΑ. Διορισμός Επόπτη και Εκκαθαριστή. Αρμοδιότητες. Απόδοση περιουσιακών στοιχείων πελατών. Συνεγγυητικό Κεφάλαιο, ΕφΑθ 4543/2002

380

4. Χρηματιστήριο. Χρηματιστηριακές συναλλαγές. Χρηματιστηριακή παραγγελία. Τύπος. Αποδεικτική δύναμη πινακιδίων. Παραγραφή αξιώσεων. Μεσολάβηση ΕΛΔΕ. Πλημμελής εκπλήρωση υποχρεώσεων ΑΧΕ, ΜονΠρωτΑθ 2215/2001

384

5. Χρηματιστήριο. Χειραγώγηση τιμών. Αγορές χωρίς αντίκρισμα. Εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών. Έννοια εμπιστευτικής πληροφορίας. Κάτοχος εμπιστευτικών πληροφοριών. Αρμοδιότητες Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Έννοια επιχείρησης αρ. 76 ν. 1969/91. Επιβολή προστίμου, ΔιοικΠρωτΑθ 10748/2000

387

VΙΙ. Ναυτικό Δίκαιο


1. Σύμβαση ναυτικής εργασίας. Ναυάγιο πλοίου. Ηθική βλάβη. Αποζημίωση ναυτικού και προσδιορισμός του ύψους της, ΕφΠειρ 203/2002

391

2. Σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς επιβάτη. Θάνατος και απώλεια αποσκευών. Διεθνής Σύμβαση των Αθηνών του 1974 (ν. 1922/1991). Ευθύνη μεταφορέως κατά τον ΚΙΝΔ και τους Κανόνες Χάγης - Βίσμπυ (ν. 2107/1992). Ναυτικό πταίσμα. Ευθύνη μελών Δ.Σ. ανωνύμου εταιρίας. Ευθεία εναγωγή ασφαλιστή αστικής ευθύνης. Πρόσκρουση πλοίου, ΠολΠρωτΠειρ 556/2002

396

3. Κανόνες Χάγης - Βίσμπυ (ν. 2107/ 1992). Ευθύνη μεταφορέως. Ναυτικό πταίσμα. Αδικοπραξία. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, ΜονΠρωτΠειρ 3830/2002

408

VΙΙΙ. Πτώχευση και Εξυγίανση


1. Πτώχευση. Συνέπειες. Αναστολή τοκοφορίας. Ενυπόθηκες απαιτήσεις, ΑΠ 61/ 2003

415

2. Εξυγίανση επιχειρήσεων. Συμφωνίες πιστωτών - επιχείρησης αρ. 44 ν. 1892/ 1990. Έκδοση ακάλυπτης επιταγής, ΑΠ 1365/2001

416

3. Εξυγίανση επιχειρήσεων. Ειδική εκκαθάριση. Διανομή προϊόντος της εκκαθάρισης, ΕφΑθ 8850/2000

418

IΧ. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία


1. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Ελεύθερος ανταγωνισμός. Άρνηση πώλησης. Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης. Εξάμηνη παραγραφή αρ. 19 ν. 146/ 14. Αποζημίωση. Φαρμακευτικά προϊόντα, ΠολΠρωτΑθ 609/2003

419

2. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Εκμετάλλευση ξένης φήμης. Απόσπαση στελεχών. Εμπορική αντιπροσωπεία. Καταγγελία. Παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας. Ένσταση συμψηφισμού, ΠολΠρωτΑθ 5302/2002

429

3. Συγκέντρωση επιχειρήσεων. Αποδεικτική αξία της θέσης των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση. Μερίδια αγοράς προηγουμένων ετών. Δυνητικός ανταγωνισμός, ΔιοικΕφΑθ 3066/ 2002

431

Γ. Διεθνής & Ευρωπαϊκή Νομολογία


1. Σήμα. Περιορισμός αστικής προστασίας. Απόλυτο δικαίωμα. Αποκλειστική χρήση. Χρήση εν είδη σήματος. Λειτουργία προέλευσης. ΔΕΚ, Απόφαση της 12.11.02, Υπόθεση C-206/01, Arsenal FC κατά Matthew Reed, με παρατ. Μαρίνας Περράκη

436

Δ. Διάφορα


Ν. Βερβεσός, Η προβληματική της ονομαστικής υποκεφαλαιοδότησης στο δίκαιο της Ε.Π.Ε. Σκέψεις de lege lata και de lege ferenda με αφορμή την απόφαση 2845/ 2001 του Εφετείου Θεσσαλονίκης

453

Ελ. Λεβαντής, Φορολόγηση της μεταβίβασης μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α.Α. εταιριών επί της έννοιας της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 2753/17.11.1999

469

Ε. Γνωμοδοτήσεις


Νικ. Κ. Ρόκα, Υποχρέωση προμήθειας των εμπόρων φαρμάκων

475

Σπυρίδων Δ. Ψυχομάνης, Περί της συμβάσεως πιστώσεως με ανοικτό λογαριασμό και της εγγυήσεως συγγενικού του πρωτοφειλέτη προσώπου για συγκεκριμένες πιστώσεις

496

ΣΤ. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

505

β) Διάφορα

505

Ζ. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

506

β) Διάφορα

506

Η. Βιβλιογραφία Εμπορικού & Οικονομικού Δικαίου Έτους 2002

508