ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β΄/2004

Α. Μελέτες


Νικολάου Δ. Τέλλη, Απόκτηση μετοχών Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρίας.

257

Ματίνας Κορδή - Αντωνοπούλου, Άμυνα της εταιρίας στη δημόσια πρόταση αγοράς (απόφαση Ε.Κ. 1/ 195/19.7.2000).

270

Β. Νομολογία Ελληνικών Δικαστηρίων


Ι. Γενικό Μέρος


1. Προσωπική κράτηση. Στοιχεία δικογράφου αγωγής, ΕφΘεσ 1823/2003

294

2. Προσωπική κράτηση. Αδυναμία εκπλήρωσης. Στοιχεία ενστάσεως, ΕφΘεσ 840/ 2003

295

ΙΙ. Εμπορικές συμβάσεις


1. Σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας. Νομική φύση. Διεθνής δωσιδικία. Σύμβαση Βρυξελλών. Τόπος εκπλήρωσης παροχής. Έννοια παροχής, ΠολΠρ Αθ 5409/2003

295

2. Άμεση αντιπροσώπευση. Σύμβαση Ρώμης. Εφαρμοστέο δίκαιο. Διεθνής δωσιδικία, ΕφΘεσ 1318/2003

299

3. Σύμβαση παρακαταθήκης. Καταβολή. Εξοφλητική απόδειξη. Απόδοση χρεωστικού εγγράφου. Τεκμήριο εξόφλησης. Δόση χάριν καταβολής. Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Απόσβεση ενοχής, ΑΠ 1266/2003

302

4. Διεθνής Σιδηροδρομική Μεταφορά. Έκταση ευθύνης σιδηροδρόμου. Ειδικοί κίνδυνοι κατ’ αρ. 36 CIM και βάρος απόδειξης, ΑΠ 1123/2003

304

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Ανώνυμη εταιρία. Διοικητικό Συμβούλιο. Θητεία μελών. Λήξη. Παράταση. Παύση. Προσωρινή διοίκηση (ΑΚ 69), ΑΠ(Ολ) 5/2004

308

2. Ανώνυμη εταιρία. Διοικητικό συμβούλιο. Ανάκληση μέλους. Προϋποθέσεις. Λήξη υποκείμενης σχέσης. Έλεγχος καταχρηστικότητας. Αποζημίωση, ΜονΠρΑθ 1552/2003

311

3. Ανώνυμη εταιρία. Διοικητικό συμβούλιο. Αρμοδιότητες. Έγερση αγωγής. Λήξη θητείας. Παράσταση στο δικαστήριο. Ενεργητική νομιμοποίηση. Αναβολή της δίκης, ΕφΑθ 3023/ 2003

314

4. Εταιρία περιορισμένης ευθύνης. Διαχειριστές. Εκπροσώπηση. Λήξη θητείας διαχειριστή. Κατάρτιση σύμβασης από διαχειριστή του οποίου η θητεία είχε λήξει. Μεταγενέστερη έγκριση της σύμβασης από την εταιρία, ΑΠ 264/2004

317

5. Αλλοδαπό νομικό πρόσωπο. Αλλοδαπές ναυτιλιακές εταιρίες. Καταστατική και πραγματική έδρα. Ν. 791/78, ΕφΠειρ 159/2004

319

ΙV. Αξιόγραφα


1. Επιταγή. Ακάλυπτη. Ευθύνη από αναγωγή. Δικαιώματα οπισθογράφου. Αδικοπραξία, ΑΠ (Ολ) 30/2003

323

2. Επιταγή ακάλυπτη. Μεταχρονολογημένη επιταγή. Αδικοπραξία. Ευθύνη νομίμου εκπροσώπου Α.Ε., ΕφΘεσ 1859/2003

324

3. Επιταγή. Διαταγή πληρωμής. Ανακοπή. Αναγωγικό δικαίωμα, ΕφΠειρ 526/2003

326

V. Ασφάλιση


1. Ασφαλιστική υποκατάσταση. Στοιχεία δικογράφου αγωγής ασφαλιστή κατά τρίτου που ζημίωσε τον ασφαλισμένο. Αναφορά στην επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου. Ασφάλιση για λογαριασμό τρίτου σε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Εκχώρηση των δικαιωμάτων της εταιρίας leasing από τη σύμβαση πώλησης προς τον λήπτη του leasing. Αναγγελία. Διάκριση συμβατικής από αδικοπρακτική ευθύνη, ΠολΠρΑθ 4610/2004, παρατ. Μ. Τούντα

328

2. Ασφαλιστική σύμβαση. Περιγραφή του κινδύνου. Γνώση περιστατικών από ασφαλιστή. Προϊσχύσαν δίκαιο, ΑΠ 3/2004, παρατ. Μ. Γαλάνη

334

3. Ασφάλιση κατά πυρός και κλοπής. Έννοια ασφαλιστικού συμφέροντος. Μεταβίβαση ασφαλισθέντων πραγμάτων. Προϊσχύσαν δίκαιο. Ασφαλιστικός σύμβουλος, ΕφΑθ 1033/2003

336

4. Ασφαλιστική σύμβαση. Υποκατάσταση ασφαλιστή, ΕφΑθ 4075/2003

338

5. Ασφαλιστική σύμβαση. Παραγραφή αξιώσεων, ΕφΑθ 8994/2002, παρατ. Χ. Θεοδώρου

339

6. Θαλάσσια ασφάλιση. Αγγλικό δίκαιο. Παράβαση υποσχετικών εγγυήσεων. Απαλλαγή ασφαλιστή, ΜονΠρΠειρ 5415/2003

340

7. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Μεταβολή της κυριότητας οχήματος. Λήξη ασφαλιστικής σύμβασης. Επικουρικό Κεφάλαιο, ΑΠ 27/2004, παρατ. Μ. Γαλάνη

344

8. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Ανασφάλιστο όχημα. Ευθύνη Επικουρικού


Κεφαλαίου (παραπομπή στην Ολομέλεια), ΑΠ 56/2004, παρατ. Μ. Γαλάνη

347

9. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Κυκλοφορία αυτοκινήτου στο εξωτερικό, ΑΠ 1632/2003

352

10. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Παραγραφή αξιώσεων τρίτου ζημιωθέντος κατά του ασφαλιστή ή του Επικουρικού Κεφαλαίου, ΑΠ 988/2003

354

11. Ασφάλιση αστικής ευθύνης. Έναρξη χρόνου παραγραφής. Παραγραφή. Προϊσχύσαν δίκαιο, ΑΠ 970/2003, παρατ. Μ. Γαλάνη

356

12. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Λύση ασφαλιστικής σύμβασης και σύναψη νέας σε άλλο ασφαλιστή, ΑΠ 560/2003

357

VΙ. Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δίκαιο


1. Είσπραξη αξιών. Ευθύνη τράπεζας. Σύμβαση εντολής. Συναλλαγματική. Τριτεγγύηση. Ευθύνη τράπεζας ως εντολοδόχου. Αποζημίωση. Στοιχεία δικογράφου αγωγής, ΑΠ 118/2002

358

2. Χρηματιστήριο. Έγγραφη σύμβαση χρηματιστηριακής παραγγελίας. Εξουσιοδότηση ΕΛΔΕ για διαβίβαση εντολών. Τριμερής έγγραφη σύμβαση μεταξύ ΑΧΕ, ΕΛΔΕ, επενδυτή. Τύπος εντολών. Απόδειξη, ΕφΑθ 219/2004, με παρατ. Ε. Φιλίππου

360

3. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αστική ευθύνη για πλημμελή εποπτεία, ΔιοικΠρΑθ 15526/2003

366

4. Χρηματιστηριακές συναλλαγές. Χρηματιστηριακή παραγγελία. Νομική φύση. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών. Χρόνος εκτέλεσης υποχρεώσεων. Εκκαθάριση υποχρεώσεων, ΕφΑθ 2679/2003, με παρατ. Ε. Φιλίππου

374

VΙΙ. Ναυτικό Δίκαιο


1. Αλλοδαπό νομικό πρόσωπο. Αλλοδαπές ναυτιλιακές εταιρίες. Καταστατική και πραγματική έδρα. Ν. 791/78, ΕφΠειρ 159/2004

381

2. Επιθαλάσσια αρωγή και διάσωση. Αντιδιαστολή με απλές υπηρεσίες ρυμουλκήσεως. Η έννοια του κινδύνου, ΜονΠρΠειρ 9026/2003

381

3. Ναυτικά προνόμια του αρ. 205 ΚΙΝΔ. Βαρύνοντα το πλοίο τέλη και δικαιώματα. Τέλη υπέρ λιμενικών ταμείων που βαρύνουν τον επιβάτη και προσαυξάνουν το εισιτήριό του. Συναφείς προς την ναυσιπλοΐα φόροι. Φόρος προστιθέμενης αξίας επί των εισιτηρίων των επιβατών, ΑΠ 79/2004

383

4. Ναυτικά προνόμια του αρ. 205 ΚΙΝΔ. Τέλη εισπραττόμενα υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου από τη μεταφορά αυτοκινήτων και από τα ασφάλιστρα επιβατών, ΑΠ 78/2004

384

5. Επιθαλάσσια αρωγή. Έκταση εφαρμογής Διεθνούς Σύμβασης του Λονδίνου για την επιθαλάσσια αρωγή 1989. Αμοιβή αρωγού. Κατανομή και κριτήρια προσδιορισμού εύλογης αμοιβής. Εφαρμοστέο δίκαιο, ΠολΠρΠειρ 3143/ 2003, παρατ. Ι.Β. Χαρδαλιά

386

VΙΙΙ. Πτώχευση και Εξυγίανση


1. Πτώχευση. Αναγγελία απαιτήσεων Δημοσίου. Αναγγελία δια του διευθυντού δημοσίου ταμείου (ΔΟΥ). Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης, ΑΠ 305/2003

393

2. Εξυγίανση επιχειρήσεων. Επίτροπος. Συμφωνία πιστωτών - επιχείρησης. Αλλοδαπές ναυτιλιακές εταιρίες. Καταστατική και πραγματική έδρα. Έργο Επιτρόπου. Κάλυψη εισφορών προς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης. Διαπίστωση των πιστώσεων, ΕφΠειρ 159/2004

394

3. Εξυγίανση επιχειρήσεων. Ειδική εκκαθάριση αρ. 46α ν. 1892/90. Συνταγματικότητα. Προϋποθέσεις εφαρμογής της ρύθμισης του αρ. 46α. Υπαγωγή αθλητικής Α.Ε. στη ρύθμιση. Δεσμευτικότητα δικαστικής απόφασης. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και μελλοντικών χρεών, ΕφΑθ 8297/2003, παρατ. Π.Κ. Μάζη

394

IΧ. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία


1. Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (ημεδαπό και ευρωπαϊκό). Εφευρετικό ύψος. Προγενέστερες εφευρέσεις. Ακυρότητα διπλώματος. Αθέμιτος ανταγωνισμός, ΜονΠρΚαλαμ 838/2003

418

2. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Σήμα. Διακριτικά γνωρίσματα. Τίτλος εντύπου. Κίνδυνος συγχύσεως. Παραγραφή, ΜονΠρΑθ 9198/2003

423

3. Πνευματική ιδιοκτησία. Έννοια πνευματικού έργου. Σύμβαση έντυπης έκδοσης. Σύμβαση εκμετάλλευσης μελλοντικού έργου. Δημοσιογράφοι και διευθυντές σύνταξης εντύπων, ΠολΠρΑθ 611/2004

429

4. Ελεύθερος ανταγωνισμός. Συμπράξεις. Σύμβαση δικαιόχρησης (franchise). Αρμοδιότητα Επιτροπής Ανταγωνισμού και πολιτικών δικαστηρίων, ΕφΠατρ 18/2002, παρατ. Δ.Β. Κουτσούκη

432

5. Ελεύθερος ανταγωνισμός. Συμβάσεις διανομής αυτοκινήτων και εξουσιοδοτημένων συνεργείων. Άρνηση ένταξης στο δίκτυο. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Άρνηση σύναψης συμβάσεως, ΜονΠρΑθ 80/2004

439

Γ. Διεθνής & Ευρωπαϊκή Νομολογία


1. Διαφήμιση. Παραπλανητική διαφήμιση. Συγκριτική διαφήμιση. Σήμα. Προϋποθέσεις συγκριτικής διαφήμισης, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 8.4.03, Υπόθεση C-44/01, Pippig Augenoptik κατά Hartlauer κ.λπ.

441

2. Σήμα. Διαγραφή για μη χρήση. Έννοια χρήσης, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 11.3.03, Υπόθεση C-40/01, Ansul κατά Ajax

445

3. Κοινοτικό σήμα. Προγενέστερα δικαιώματα. Κίνδυνος συγχύσεως (Bud - Budmen), Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 3.7.03, Υπόθεση Τ-129/01, José Alejandro κατά OHIM

448

Δ. Επισκόπηση Νομολογίας Αρείου Πάγου


Α. Αστικού δικαίου

450

Β. Δικονομικού δικαίου

450

Ε. Διάφορα


Παναγιώτης Κ. Σταϊκούρας, Το έκτο βιβλίο του σχεδίου κώδικα κεφαλαιαγοράς για την κατάχρηση της αγοράς. Οι νέες προκλήσεις για την ελληνική θεωρία και νομολογία

455

ΣΤ. Νεκρολογία


Em. Ο. Univ. - Prof. Dr. Fritz Reichert - Facilides, LL.M.

479

Ζ. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

480

β) Διάφορα

480

γ) Ευρωπαϊκό δίκαιο

480

Η. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

481

β) Διάφορα

481