ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β΄/2005

Α. Μελέτες


Έφη Ι. Κινινή, Ζητήματα από την αλλαγή συστήματος στο κοινοτικό δίκαιο ανταγωνισμού για τα εθνικά δικαστήρια.

219

Ιωάννης Ε. Πιτσιρίκος, Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) ως υπερεθνική αστική εταιρία (θεσμοθέτηση - σκοπός - σύστημα ευθύνης των μελών του)

254

Β. Νομολογία Ελληνικών Δικαστηρίων


Ι. Γενικό Μέρος


1. Προστασία καταναλωτή. Ευθύνη παραγωγού ελαττωματικού τυποποιημένου προϊόντος. Νομική βάση. Συρροή αξιώσεων. Υπαιτιότητα. Βάρος απόδειξης. Έννοια ελαττωματικού προϊόντος, ΕφΑθ 3312/2005

291

ΙΙ. Εμπορικές συμβάσεις


1. Σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Δικαιοπρακτικό θεμέλιο. Εγγύηση ελάχιστου ετήσιου κύκλου εργασιών. Αποζημίωση. Καταγγελία, ΠολΠρΑθ 2668/2005

296

2. Διεθνής οδική μεταφορά (CΜR). Ευθύνη μεταφορέα. Ληστεία εμφόρτου φορτηγού οχήματος. Βαθμός επιμέλειας, ΑΠ 826/2004

300

3. Διεθνής Σιδηροδρομική Μεταφορά. Έκταση ευθύνης σιδηροδρόμου. Ειδικοί κίνδυνοι κατ’ αρ. 36 CIM και βάρος απόδειξης. Φορτωτική, ΑΠ 578/2004

303

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Κοινοπραξία. Ομόρρυθμη «εν τοις πράγμασι» εταιρία. Νομική προσωπικότητα. Ευθύνη μελών κοινοπραξίας. Καταγγελία. Λύση. Εκκαθάριση. Αποζημίωση, ΕφΘεσ 3132/2003

305

2. Ανώνυμη εταιρία. Διοικητικό Συμβούλιο. Ευθύνη μελών διοικητικού συμβουλίου. Υποχρέωση επιμελούς άσκησης των καθηκόντων τους και υποχρέωση πίστης. Σύναψη σύμβασης φασόν. Ευθύνη διευθύνοντος συμβούλου της εταιρίας, ΠολΠρΑθ 419/2005, με παραρ. Γ.Δ. Σωτηρόπουλου

308

3. Ανώνυμη εταιρία. Διορισμός προσωρινής διοίκησης. Σύγκρουση συμφερόντων. Περιπτωσιολογία. Έκταση δικαστικής κρίσης, ΕφΘεσ 919/2004

321

ΙV. Αξιόγραφα


1. Επιταγή. Απαραίτητα στοιχεία. Ενστάσεις (κλοπής - υπεξαίρεσης, πλαστότητας) κατά του κομιστή, ΕφΝαυπλ 521/2004

323

2. Επιταγή ακάλυπτη. Διαταγή πληρωμής. Ανακοπή. Ενστάσεις από την υποκείμενη σχέση. Ποινική δίωξη καθ’ ου η ανακοπή. Τεκμήριο αθωότητας, ΜονΠρΚαβ 3/2004

327

V. Ασφάλιση


1. Ασφαλιστική σύμβαση. Σύναψη. Προϋποθέσεις δεσμευτικότητας των χειρόγραφων όρων καθώς και των ασφαλιστικών όρων ασφαλιστηρίου. Προϋποθέσεις εγκυρότητας δικονομικής ρήτρας (όρου του ασφαλιστηρίου) με την οποία τα δικαστήρια ενός τόπου καθίστανται αρμόδια προς εκδίκαση μελλοντικών διαφορών. Προϊσχύσαν δίκαιο, ΕφΘεσ 2045/2003

330

2. Ασφάλιση κατά ζημιών. Βάση υπολογισμού του ασφαλίσματος. Συμβατική αποτίμηση της ασφαλισμένης περιουσίας. Υπερασφάλιση, ΕφΘεσ 1835/2003

333

3. Ασφάλιση αστικής ευθύνης εξ αυτοκινήτων. Σύμβαση προσωρινής κάλυψης. Aπόδειξη. Έκταση κάλυψης. Μεταγενέστερη μη κατάρτιση οριστικής σύμβασης ασφάλισης. Μη καταβολή ασφαλίστρου. Συνέπειες, ΑΠ 1170/2004

335

4. Ασφάλιση θαλαμηγών σκαφών. Αγγλικό δίκαιο (ΜΙΑ 1906). Συνομολόγηση ρητρών Ινστιτούτου Ασφαλιστών Λονδίνου της 1.11.1985 για την ασφάλιση θαλαμηγών σκαφών. Θεμελίωση ευθύνης ασφαλιστή. Αιτιώδης σύνδεσμος. Έννοια των «warranty» κατά το αγγλικό δίκαιο, ΠολΠρΠειρ 626/2004

337

5. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υγείας από ασφαλιστική εταιρία. Συναίνεση ασφαλισμένου. Συμβατότητα με το ν. 2472/97, ΑΠΔΠΧ 54/2004

341

6. Ασφαλιστικοί σύμβουλοι. Σύμβαση έργου, ΑΠ 168/2005

345

7. Ασφαλιστικός πράκτορας. Έννοια και φύση εργασιών. Σχέση με ασφαλιστική επιχείρηση. Ασφαλιστικός πράκτορας ως προστηθείς της ασφαλιστικής εταιρίας, ΕφΑθ 1897/2003

346

VΙ. Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δίκαιο


1. Εγγυητική επιστολή. Νομική φύση. Ρήτρα καταβολής «σε πρώτη ζήτηση». Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος του δανειστή, ΜονΠρΠειρ 534/2005, με παρατ. Α.Ε. Ρούσσου

349

2. Τράπεζες. Στεγαστικά δάνεια. Προστασία καταναλωτή. Έλεγχος καταχρηστικότητας συμβατικών όρων. Δικαιώματα ενώσεων καταναλωτών, ΑΠ 430/2005

354

3. Χρηματιστήριο. Εισηγμένες εταιρίες. Υποχρέωση πληροφόρησης επενδυτικού κοινού. Εκκρεμείς δίκες. Ενδοεταιρικές διαφορές μεταξύ μετόχων της εταιρίας. Νέα και σημαντικά γεγονότα που δεν είναι προσιτά στο κοινό και μπορεί να επηρεάσουν τη διακύμανση της τιμής τη μετοχής, ΕπιτρΚεφαλ 7/315/2004

363

VΙΙ. Ναυτικό Δίκαιο


1. Θαλάσσια μεταφορά. Ευθύνη παραγγελιοδόχου μεταφοράς. Ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Εμπ. Νόμου, ΑΠ 89/2005

372

2. Ναυτικό δίκαιο. Διάκριση των εννοιών πλοιοκτησία, κυριότητα πλοίου και εφοπλισμός. Ευθύνη νομικού προσώπου εκμετάλλευσης ή διαχείρισης πλοίου. Μετατόπιση της ευθύνης στο φυσικό πρόσωπο που ελέγχει το νομικό πρόσωπο, ΕφΠειρ (Ναυτικό Τμήμα) 574/2004

373

3. Ευθύνη του κυρίου του πλοίου για τις απαιτήσεις τρίτων προερχόμενες εκ του εφοπλισμού. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Εφαρμοστέο δίκαιο, ΑΠ (Α΄ Τμήμα) 384/ 2005, με παρατ. Α.Ε. Ρούσσου

375

VΙΙΙ. Πτώχευση και Εξυγίανση


1. Εξυγίανση επιχειρήσεων. Ο.Α.Ε. Ειδική εκκαθάριση. Εκποίηση βιοτεχνικών εγκαταστάσεων (πολεοδομικά αυθαίρετων). Αγωγή αναγνώρισης ότι μοναδικός υπεύθυνος για την εξόφληση των προστίμων είναι ο Ο.Α.Ε. Διοικητική διαφορά ουσίας, ΑΠ 15/2005

378

2. Εξυγίανση επιχειρήσεων. Ειδική εκκαθάριση αρ. 46 ν. 1892/1990. Υποβολή αίτησης. Νομιμοποίηση. Στοιχεία δικογράφου. Αρμοδιότητες Επιτρόπου (αρ. 44-45), ΕφΠειρ 116/2005

380

IΧ. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία


1. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Διακριτικά γνωρίσματα. Σχήμα προϊόντος (βενζινοκινητήρας εσωτερικής καύσης). Πρωτοτυπία. Διακριτική δύναμη. Κίνδυνος συγχύσεως (άμεσος και έμμεσος). Μορφές προσβολής. Προσωρινή εκτελεστότητα, ΠολΠρΑθ 477/2005

385

2. Σήμα. Ανάλωση δικαιώματος. Παράλληλες εισαγωγές. Βάρος απόδειξης. Εγγυητική λειτουργία του σήματος, ΜονΠρΘεσ 8031/2005, με παρατ. Α. Μικρουλέα

390

Γ. Διεθνής & Ευρωπαϊκή Νομολογία


1. Εμπορικοί αντιπρόσωποι. Πεδίο εφαρμογής Οδηγίας 86/653/ΕΟΚ, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 10.2.2004, Υπόθεση C-85/2003, Μαυρωνά & Σία ΟΕ κατά Δέλτα Εταιρία Συμμετοχών ΑΕ, με παρατ. Δ.Β. Κουτσούκη

406

2. Ανταγωνισμός. Προδικαστική παραπομπή από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού. Παραδεκτό. Έννοια «δικαστηρίου» κατ’ αρ. 234 ΕΚ, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Τμήμα Μείζονος Συνθέσεως), Απόφαση της 31.5. 2005, Υπόθεση C-53/03, Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιτωλίας & Ακαρνανίας (ΣΥΦΑΙΤ) κ.λπ. κατά GlaxoSmithKline plc, κ.λπ., με παρατ. Α.Ε. Ρούσσου

414

Δ. Διάφορα


Χρυσούλα Η. Τσενέ, Η αναμόρφωση του κοινοτικού δικαίου ελέγχου των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων μετά τον Κανονισμό (ΕΚ) 139/04 του Συμβουλίου

421

Ε. Γνωμοδοτήσεις


Δημήτρης Ν. Τζουγανάτος, Σύγκρουση κοινοτικού σήματος και εθνικών διακριτικών γνωρισμάτων του τυπικού και του ουσιαστικού συστήματος

436

Σπυρίδων Δ. Ψυχομάνης, Περί συνδυασμού συμβάσεων (α) ανοίγματος πιστώσεως με τρέχοντα λογαριασμό, (β) αναδοχής εκδόσεως ομολογιακού δανείου, (γ) Factoring και (δ) Leasing

444

ΣΤ. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

459

β) Διάφορα

460

Ζ. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

461

β) Διάφορα

461