ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β΄/2006

Α. Μελέτες


Λάμπρος Κοτσίρης, Σύμβαση μετόχων καταρτιζόμενη από όλους τους μετόχους ως δικαιοπρακτικό θεμέλιο σύμβασης πώλησης μετοχών. Ισχύς ρητρών που παρέχουν δικαιώματα διοίκησης σε μειοψηφία. Δέσμευση πλειοψηφίας

237

Ιωάννης Κ. Ρόκας, Ακυρότητα απόφασης γενικής συνέλευσης ανώνυμης εταιρίας λόγω ελαττώματος της διαπίστωσης της ύπαρξης της κατά νόμο απαρτίας

264

Έφη Ι. Κινινή, Συγκρούσεις διεθνών δικαιοδοσιών στο ευρωπαϊκό δίκαιο αφερεγγυότητας. Mε αφορμή την από 2.5.2006 απόφαση του ΔΕΚ στην υπόθεση Eurofood IFSC Ltd, C-341/04

270

Β. Νομολογία


Ι. Γενικό Μέρος


1. Προσωπικά δεδομένα. Εργαζόμενοι. Σκοπός επεξεργασίας. Συγκατάθεση. Προηγούμενη ενημέρωση. Χρήση προσωπικών δεδομένων για σκοπό άσχετο με αυτόν για τον οποίο είχε γίνει ενημέρωση. Σχέση εργασίας, Συμβ.Επικρ. 3908/ 2004, με ενημ. σημείωμα Χρ. Χρυσάνθη

291

2. Ελαττωματικά προϊόντα. Ευθύνη παραγωγού. Ευθύνη προμηθευτή. Πλήρης εναρμόνιση. Αδυναμία κρατών - μελών να αποκλίνουν από την Οδηγία. Αντικειμενική ευθύνη, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 10.1.2006, Υπόθεση C-402/03, Skov Ag κατά Bilka κ.λπ., με παρατ. Ε.Δ. Πουρνάρα

292

3. Ελαττωματικά προϊόντα. Οδηγία 85/374/ΕΟΚ. Έννοια της «θέσεως σε κυκλοφορία» του προϊόντος. Παράδοση από τον παραγωγό σε θυγατρική εταιρία της οποίας κατέχει το σύνολο του κεφαλαίου, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 9.2.2006, Υπόθεση C-127/04, Declan O’Byrne κατά Sanofi Pasteur MSD Ltd e.a., με παρατ. Β. Χριστιανού

302

ΙΙ. Εμπορικές συμβάσεις


1. Εμπορική διανομή. Εμπορική αντιπροσωπεία. Αναλογική εφαρμογή διατάξεων για την εμπορική αντιπροσωπεία στην εμπορική διανομή. Κοινοτικό δίκαιο. Αποζημίωση πελατείας. Περιεχόμενο και αοριστία δικογράφου αγωγής, ΑΠ 139/2006, με παρατ. Ι.Κ. Δρυλλεράκη, Ν.Ι. Ελευθεριάδη

307

2. Διεθνής Σιδηροδρομική Μεταφορά (COTIF - CIM). Ευθύνη του σιδηροδρόμου. Έκταση αυτής. Φόρτωση από τον αποστολέα. Αποδεικτική ισχύς φορτωτικής, ΑΠ 639/2004

326

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Αθλητικό σωματείο. Τροποποίηση καταστατικού. Ακυρότητα και ακυρωσία αποφάσεων γενικών συνελεύσεων. Έλλειψη διοίκησης, ΜΠρΧαλκ 1902/2005

327

2. Προσωπικές εταιρίες. Διάλυση νομικού προσώπου. Εκκαθάριση. Νομική προσωπικότητα. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση. Επωνυμία, ΕφΑθ 46/2005, με ενημ. σημείωμα Γ.Δ. Σωτηρόπουλου

330

3. Ανώνυμη εταιρία. Οργανική εκπροσώπηση. Στοιχεία δικογράφου αγωγής, ΑΠ 330/2006

333

4. Ανώνυμη εταιρία. Οργανική εκπροσώπηση. Υποκατάστατος Δ.Σ. Εντολοδόχος. Βεβαίωση γνησιότητας της υπογραφής των μελών του Δ.Σ. της Α.Ε. Ποινική δίωξη για έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Παραπομπή στην Ολομέλεια, ΑΠ 1314/ 2005, με ενημ. σημείωμα Γ.Δ. Σωτηρόπουλου

335

5. Ανώνυμη εταιρία. Έκτακτος έλεγχος. Προϋποθέσεις. Αντικείμενο ελέγχου. Ενεργητική νομιμοποίηση. Προθεσμία υποβολής αίτησης, ΕφΘεσσ 537/2005

338

6. Εκπροσώπηση. Διορισμός υποκατάστατου. Διορισμός πληρεξουσίου. Επιταγή (ακάλυπτη). Άσκηση έγκλησης, ΑΠ 4/2006 (Ολομέλεια - Ποινική)

341

7. Ελευθερία εγκαταστάσεως. Άρθρα 43 ΕΚ και 48 ΕΚ. Διασυνοριακές συγχωνεύσεις. Άρνηση εγγραφής στο εθνικό εμπορικό μητρώο. Συμβατότητα, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 13ης Δεκεμβρίου 2005, Υπόθεση C-411/03, SEVIC Systems AG κατά Amtsgericht Neuwied, με παρατ. Μ. Μπουλούκου

341

ΙV. Αξιόγραφα


1. Επιταγή. Ενεχυρική οπισθογράφηση επιταγής. Νόμιμη η οπισθογράφηση επιταγής λόγω ενεχύρου παρά τη μη ρητή μνεία της δυνατότητας ενεχυρικής οπισθογράφησης στο νόμο περί επιταγής. Δυνατότητα οπισθογράφησης και κατά τις κοινές διατάξεις του ΑΚ, ΑΠ 1854/2005, με ενημ. σημείωμα Χρ. Χρυσάνθη

353

2. Επιταγή. Λευκή. Πλαστότητα. Αρχή περιορισμού των ενστάσεων, ΑΠ 93/2006

354

3. Επιταγή. Ακάλυπτη επιταγή. Έγκληση. Νομιμοποίηση. Ανώνυμη εταιρία. Διορισμός υποκατάστατου από το διοικητικό συμβούλιο κατά καταστατική πρόβλεψη. Διορισμός πληρεξουσίου, ΑΠ 4/2006 (Ολομέλεια - Ποινική)

355

4. Συναλλαγματική. Παραγραφή. Διακοπή παραγραφής. Διαδικασία πιστωτικών τίτλων. Χρόνος προβολής της ένστασης διακοπής της παραγραφής. Μόνο κατά την πρώτη συζήτηση της ανακοπής, όχι κατά την ιδιαίτερη συζήτηση όπου παραπέμπονται οι ανεκκαθάριστοι ισχυρισμοί, ΑΠ 62/2006

359

V. Ασφάλιση


1. Ασφαλιστική σύμβαση. Αγωγή καταβολής ασφαλίσματος. Προϋποθέσεις για το ορισμένο της αγωγής, ΑΠ 1097/2005

360

2. Υπερασφάλιση. Συνέπειες, ΕφΑθ 5400/2004

361

3. Μη αποκάλυψη των ουσιωδών περιστατικών του κινδύνου κατά τις διαπραγματεύσεις προς σύναψη ασφάλισης. Εφαρμογή της αρχής της ύψιστης καλής πίστης του αγγλικού δικαίου, ΑΠ 1651/2005

362

4. Ασφάλιση ευθύνης εξ αυτοκινήτων. Ευθύνη εργοδότη κυρίου του αυτοκινήτου και προστηθέντος του οδηγού, καθώς και ευθύνη του ασφαλιστή αστικής ευθύνης κατά ζημιωθέντος υπαλλήλου του, κυρίου του αυτοκινήτου, ΑΠ 427/2005

364

5. Ασφάλισης ευθύνης εξ αυτοκινήτου. Ευθύνη του κυρίου - κατόχου έναντι ασφαλιστή που κατέβαλε στο τρίτο χωρίς να ευθύνεται από τη σύμβαση, ΑΠ 306/ 2005, με παρατ. Ι. Ρόκα, Χ. Θεοδώρου

365

6. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Δικαίωμα ασφαλιστή να ζητήσει αναγωγικά απ’ τον ασφαλισμένο ό,τι κατέβαλε στον τρίτο ζημιωθέντα, αν ο ασφαλισμένος τελούσε σε κατάσταση μέθης. Απόδειξη μέθης, ΑΠ 1182/2005, με ενημ. σημείωμα Ι. Ρόκα

368

7. Ασφάλιση προσώπου. Ομαδική ασφάλιση προσώπων. Ασφάλιση πληρώματος πλοίου. Δικαιούχοι ασφαλίσματος, ΕφΠειρ 705/2005

370

8. Θαλάσσια ασφάλιση. Καθήκοντα μεσίτη ασφαλίσεων και παραγραφή αξιώσεών του για καταβληθέντα ασφάλιστρα για λογαριασμό του ασφαλιζομένου, ΕφΠειρ 446/2005

372

9. Ασφάλιση προσώπων. Προσυμβατικές ανακοινώσεις, ΑΠ 1320/2005

374

10. Σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης ζωής πριν από την ισχύ του ΑσφΝ (ν. 2496/ για την ασφαλιστική σύμβαση). Δικαιούχος του ασφαλίσματος, ΑΠ 1441/2004

376

11. Ασφάλιση ατυχήματος. Κίνδυνος απώλειας επαγγελματικής ικανότητας από ατύχημα, ΑΠ 8/2006

378

12. Ασφάλιση κατά πυρός. Συμβατικοί περιορισμοί της έκτασης της νομικής κάλυψης. Νομιμότητα εξ επόψεως ασφαλιστικού δικαίου και δικαίου για την προστασία του καταναλωτή. Ασφάλιση για λογαριασμό, ΑΠ 11/2006, με ενημ. σημείωμα Ι.Ρ.

380

13. Ασφαλιστική σύμβαση. Καταβολή ασφαλίστρων. Καθυστέρηση καταβολής, ΑΠ 16/2006

384

VΙ. Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δίκαιο


1. Τραπεζική ενέγγυος πίστωση. Νομική φύση. Κανόνες διεθνούς εμπορικού επιμελητηρίου. Αυτονομία. Εξαιρέσεις από την αυτονομία. Ασφαλιστικά μέτρα. Αδυναμία προβολής των εξαιρέσεων από την αρχή της αυτονομίας, όταν η εντολή ενέγγυας πίστωσης έχει ήδη εκτελεστεί. Καταβολή από την ανταποκρίτρια τράπεζα που επιβεβαίωσε την πίστωση, ΜΠρΧαλκ 3007/2005

386

2. Τραπεζική ενέγγυος πίστωση. Κανόνες Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Τραπεζικές Συνήθειες. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος, ΑΠ 38/2006

389

3. Ανατοκισμός. Μη νομίμως καταβληθέντες τόκοι. Νομοθετικός αποκλεισμός αξίωσης αδικαιολόγητου πλουτισμού (αρ. 30 § 2 ν. 2789/ 2000). Προστασία περιουσίας και ιδιοκτησίας. Σύνταγμα. ΕΣΔΑ. Ισότητα, ΑΠ 1284/2005

391

4. Χρηματιστήριο. Κατάχρηση αγοράς. Αδικοπρακτική ευθύνη. Προϋποθέσεις, ΑΠ 1491/2005

394

5. Χρηματιστήριο. Παροχή πιστώσεων. Χρηματιστηριακή παραγγελία. Προθεσμία εκκαθάρισης, ΑΠ 1490/2005, με παρατ. Α. Πέτσα

397

6. Χρηματιστήριο. Χρηματιστηριακή συναλλαγή. Πινακίδια. Στοιχεία δικογράφου αγωγής, ΑΠ 1778/2005

404

VΙΙ. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο


1. Ρύπανση θαλασσίου περιβάλλοντος από πλοίο (π.δ. 55/1998). Πταισματική ευθύνη του υπαιτίως προκαλέσαντος τη ρύπανση ή τον κίνδυνο αυτής. Αντικειμενική ευθύνη του πλοιάρχου. Αρμοδιότητες λιμενικής αρχής. Στοιχεία της αγωγής, ΑΠ 332/2006

405

2. Διεθνής Σύμβαση Βρυξελλών 1969 περί αστικής ευθύνης συνεπεία ζημιών εκ ρυπάνσεως υπό πετρελαίου. Διεθνής Σύμβαση Βρυξελλών 1971 περί ιδρύσεως Διεθνούς Κεφαλαίου. Έννοια πλοίου και θαλάσσιου ναυπηγήματος, ΑΠ 1436/ 2005

408

3. Θαλάσσια μεταφορά. Έννοια της φορτωτικής και δικαιώματα του κομιστή της. Έννοια του παραγγελιοδόχου μεταφοράς και ευθύνη του. Στοιχεία της αγωγής, ΕφΠειρ 1019/2005

410

4. Θαλάσσια ενδομεταφορά. Κανονισμός 3577/1992. Έννοια του ταξιδίου που έπεται ή προηγείται του ταξιδίου θαλάσσιας ενδομεταφοράς μεταξύ λιμένων νήσων. Καταχρηστική επίκληση κανόνα κοινοτικού δικαίου, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 6.4.2006, Υπόθεση C-456/04, Agip Petroli SpA κατά Capitaneria di porto di Siracusa κ.λπ., με ενημ. σημείωμα Λ. Αθανασίου

414

5. Αεροπορικές μεταφορές. Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004. Άρθρα 5, 6 και 7. Αποζημίωση και παροχή βοήθειας στους επιβάτες σε περίπτωση αρνήσεως επιβιβάσεως και ματαιώσεως ή μεγάλης καθυστερήσεως της πτήσεως. Κύρος. Ερμηνεία του άρθρου 234 ΕΚ, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 10.1. 06, Υπόθεση C-344/04, The Queen, κατόπιν αιτήσεως της: International Air Transport Association, European Low Fares Airline Association κατά Department for Transport, με παρατ. Β. Χριστιανού

418

VΙΙΙ. Πτώχευση και Εξυγίανση


1. Πτώχευση. Παυλιανή αγωγή. Νομιμοποίηση έγερσης αγωγής περί διαρρήξεως. Προϋποθέσεις εφαρμογής της ΑΚ 479, ΑΠ 1/2006, με παρατ. Λ. Κοτσίρη

436

2. Πτώχευση. Εσφαλμένη μνεία επωνυμίας επί δικογράφου. Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Αδικοπρακτική ευθύνη προς αποζημίωση του κομιστή. Προσωποκράτηση πτωχού. Ενστάσεις κατά τίτλου και απαίτησης, ΕφΔωδ 113/2005, με ενημ. σημείωμα Λ. Κοτσίρη

439

3. Εξυγίανση επιχειρήσεων. Ειδική εκκαθάριση αρ. 46α ν. 1892/1990. Προθεσμία ανακοπής κατά της σύμβασης μεταβίβασης του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης, ΑΠ 10/2006 (Ολομέλεια), με παρατ. Λ. Κοτσίρη

444

4. Διαδικασίες Αφερεγγυότητας. Κανονισμός (ΕΚ) 1346/2000. Χρονική ισχύς. Αρμόδιο Δικαστήριο, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 17.1. 2006. Υπόθεση C-1/04, με ενημ. σημείωμα Λ. Κοτσίρη

449

5. Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις. Κανονισμός (ΕΚ) 1346/2000. Διαδικασίες αφερεγγυότητας. Απόφαση περί κινήσεως της διαδικασίας. Κέντρο των κύριων συμφερόντων του οφειλέτη. Αναγνώριση της διαδικασίας αφερεγγυότητας. Δημόσια τάξη, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 2.5. 2006, Υπόθεση C-341/04, Εurofood IFSC Ltd, με παρατ. Λ. Κοτσίρη

452

IΧ. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία


1. Σήμα φήμης. Κακή πίστη. Φήμη. Πλημμέλεια αιτιολογίας ως προς τη θεμελίωση της φήμης, Συμβ.Επικρ. 726/2005, με παρατ. Χρ. Χρυσάνθη

462

2. Σήμα. Σήμα φήμης. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Προστασία σήματος φήμης χωρίς κίνδυνο συγχύσεως. Υπόσκαψη. Αθέμιτη προσέγγιση. Διακριτικός χαρακτήρας. Λειτουργία προέλευσης. Συσκευασία προϊόντος. Προστασία χρωματικών αποχρώσεων και διασχηματισμών. Μέσα απόδειξης της φήμης (έρευνες αγοράς), ΠΠρΑθ 1225/2006, με παρατ. Χρ. Χρυσάνθη

466

Χ. Ανταγωνισμός


1. Ελεύθερος ανταγωνισμός. Δίκτυο επιλεκτικής διανομής. Αντικειμενικά κριτήρια ποιοτικού χαρακτήρα. Καλλυντικά προϊόντα, ΔιοικΕφΑθ 1817/2005, με ενημ. σημείωμα Λ. Αθανασίου

475

2. Ελεύθερος ανταγωνισμός. Επιτροπή Ανταγωνισμού. Νομική αυτοτέλεια αυτής. Άσκηση προσφυγής Έννομο συμφέρον, ΔιοικΕφΑθ 717/2006, με ενημ. σημείωμα Λ. Αθανασίου

479

3. Ελεύθερος ανταγωνισμός. Κάθετες συμφωνίες. Διανομή αυτοκινήτων. Στεγανοποίηση της αγοράς. Περιορισμός εξαγωγών. Υπολογισμός προστίμου, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 6.4.06, Υπόθεση C-551/03, General Motors BV κ.λπ. κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με ενημ. σημείωμα Λ. Αθανασίου

484

Δ. Διάφορα


Μιχ. - Θεοδ. Δ. Μαρίνος, Κανονισμός 1400/2002 της Ευρ. Επιτροπής για τις κάθετες συμφωνίες στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας - Η ρήτρα τόπου εγκατάστασης

488

Ιάκωβος Βενιέρης, Η προστασία του εφευρέτη εκ του ν. 1733/1987 έναντι προσβολής από ισοδύναμο τεχνικό κανόνα

500

Ε. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

524

β) Διάφορα

525

Ζ. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

526

β) Διάφορα

526