ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β΄/2007

Α. Μελέτες


Παναγιώτης Κ. Σταϊκούρας, Η αδειοδότηση των επενδυτικών διαμεσολαβητών και η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών υπό το πρίσμα της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων

261

Β. Νομολογία


Ι. Γενικό Μέρος


1. Ελαττωματικά προϊόντα. Ευθύνη παραγωγού για ελαττωματική ανασφάλεια προϊόντων, ΑΠ 1938/2006

289

2. Προστασία καταναλωτή. Έκδοση άδειας λειτουργίας για ινστιτούτο αδυνατίσματος. Απάτη καταναλωτών σε περίπτωση έλλειψης της άδειας, Ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορος του Καταναλωτή 849/2007

292

ΙΙ. Εμπορικές συμβάσεις


1. Διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων. Διαδοχική σιδηροδρομική μεταφορά. Ευθύνη μεταφορέων. Φορτωτική, ΑΠ 1305/2006

293

2. Διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές. Σε ολόκληρο ευθύνη όλων των μεταφορέων. Φορτωτική, ΑΠ 699/2007

296

3. Σύμβαση διεθνούς οδικής μεταφοράς. Διεθνής σύμβαση της Γενεύης (CMR). Ρήτρα «τοις μετρητοίς άμα τη παραδόσει» (cash on delivery).Συμφωνία για επίδειξη εγγράφων που αποδεικνύουν την εξόφληση (cash against documents). Απόδειξη. Πλαστότητα εγγράφων. Ευθύνη μεταφορέα, ΑΠ 471/2006

299

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Ομόρρυθμη εταιρία. Διαχείριση και εκπροσώπηση. Λύση. Εκκαθάριση, ΕφΑθ 110/2006

302

2. Ανώνυμη εταιρία. Ατομική επιχείρηση. Μετατροπή. Πότε υφίσταται. Μεταβολή εταιρικού τύπου με μετατροπή. Δεν είναι νοητή η μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε ανώνυμη εταιρία λόγω έλλειψης νομικής προσωπικότητας της πρώτης. Έλλειψη νομιμοποίησης της νέας ανώνυμης εταιρίας για τις εκκρεμείς δίκες του επιχειρηματία, ΕφΑθ 2268/2005

305

3. Ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρία. Υποχρέωση μετατροπής ατομικών επιχειρήσεων χρηματιστών, σύμφωνα με το αρ. 14 παρ. 4 του ν. 2324/1995, σε ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρίες (Α.Χ.Ε.). Ίδρυση νέας ανώνυμης εταιρίας εκτός των διαδικασιών μετατροπής του ν. 2324/1995 και ευθύνη αυτής για χρέη της επιχείρησης σύμφωνα με το 479 ΑΚ. Χρέη που ανήκουν στη μεταβιβαζόμενη επιχείρηση. Πράξεις για τις οποίες ευθύνονται οι ιδρυτές ανώνυμης εταιρίας απεριόριστα και σε ολόκληρο. Πότε η ευθύνη ανήκει στην ιδρυθείσα εταιρία. Αδικοπρακτική ευθύνη νομικού προσώπου. Προϋποθέσεις. Υπεξαίρεση μετοχών, ΕφΑθ 8419/2005, με παρατ. Κων. Ντζούφα

307

4. Ανώνυμη εταιρία. Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση. Αρμοδιότητες διοικητικού συμβουλίου. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης. Καθολική γενική συνέλευση. Τρόπος μεταβίβασης μετοχών ανώνυμης εταιρία μέχρι το έτος 1997, ΑΠ 573/2006, με παρατ. Νικ. Α. Βερβεσός

318

5. Ανώνυμη εταιρία. Προσβολή αποφάσεων Γ.Σ. και Δ.Σ. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση. Παράληψη πρόσκλησης για σύγκληση Γ.Σ., ΕφΑθ 8877/2005

324

6. Διευθύνων Σύμβουλος α.ε. Σχέση εντολής. Ανάκληση χωρίς σπουδαίο λόγο. Προϋποθέσεις παράλληλης σύναψης σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, ΑΠ 20/2007, με παρατ. Ρέας Φασούλα

327

ΙV. Αξιόγραφα


1. Συναλλαγματική. Αναιτιώδης η ενοχή εκ της συναλλαγματικής. Προβολή προσωπικών ουσιαστικών ενστάσεων. Αρχή απροβλήτου των ενστάσεων και άρση της. Ατελής και λευκή συναλλαγματική. Συμπλήρωση των ελλειπόντων στοιχείων από περαιτέρω κομιστή. Πότε συντρέχει πλαστογράφηση, ΑΠ 903/ 2006

331

2. Επιταγή. Αρχή απροβλήτου των ενστάσεων και άρση αυτής. Βάρος απόδειξης. Αοριστία σχετικού λόγου ανακοπής. Επιταγή ευκολίας. Περιστατικά. Υποχρέωση ελέγχου της Τράπεζας της βασιμότητας της υποκείμενης αιτίας σε περίπτωση μεταχρονολογημένης επιταγής, ΜΠρΑθ 773/2006

333

3. Επιταγή. Αδικοπραξία. Συρροή αξιώσεων από την επιταγή και βάσει αδικοπραξίας. Στοιχεία του ορισμένου αγωγής από αδικοπραξία. Μη άμεση η ζημία του εξ αναγωγής δικαιούχου επιταγής έναντι του εκδότη της επιταγής, εκτός αν η αξίωση του μεταβιβάστηκε με εκχώρηση. Επί ενεχύρου αμέσως ζημιωθείς είναι ο ενεχυρούχος δανειστής, ΑΠ 1006/2006

336

4. Επιταγή. Παραγραφή. Διακοπή και αναστολή της παραγραφής σε περίπτωση διαταγής πληρωμής επί επιταγής και ανακοπής κατ’ αυτής, ΑΠ 757/2006

338

V. Ασφάλιση


1. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Εξαίρεση κάλυψης, ΑΠ 155/2007, με παρατ. Ι. Ρόκα

340

2. Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης (ΓΔΑ). Καταβολή αποζημιώσεων για λογαριασμό αλλοδαπών γραφείων. Παραγραφή, ΑΠ 763/2007

342

3. Ασφάλιση ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Παραγραφή αξιώσεων κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου, ΑΠ 603/2006, με παρατ. Ι. Ρόκα

345

4. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Πρόκληση ατυχήματος υπό την επίδραση οινοπνεύματος. Εξαίρεση ασφαλιστικής κάλυψης, ΕφΘεσσ 824/2006, με παρατ. Μαρίας Δεμενοπούλου

347

5. Ασφάλιση κατά του κινδύνου θανάτου. Ορισμός ως δικαιούχου του ασφαλίσματος ενός τρίτου. Αποποίηση από τον τρίτο του δικαιώματος είσπραξής του, ΑΠ 300/2007

351

VΙ. Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δίκαιο


1. Προσωπικά δεδομένα πελατών τράπεζας. Επεξεργασία δυσμενών δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, ΑΠ 1923/2006

352

2. Τράπεζα. Σύμβαση τραπεζικού λογαριασμού. Νομική φύση. Παραγραφή απαίτησης. Λόγοι διακοπής και αναστολής της παραγραφής. Η παραγραφή της απαίτησης δε συνιστά προσβολή του δικαιώματος ιδιοκτησίας (ΕΣΔΑ), ΕφΑθ 2452/2006

358

3. Σύμβαση καταθέσεως σε κοινό λογαριασμό. Απόκτηση άυλων τίτλων, ΑΠ 1894/2006, με παρατ. Ρέας Φασούλα

362

4. Διπλή χρέωση κατόχου πιστωτικής κάρτας από την τράπεζα λόγω λάθους της τράπεζας. Ακύρωση της κάρτας με βάση την επιθυμία του πελάτη αλλά μεταγενέστερη έκδοση υπέρ αυτού νέας πιστωτικής κάρτας χωρίς τη συναίνεσή του. Προσβολή της προσωπικότητας και αποζημίωση για ηθική βλάβη, ΕφΑθ 2750/2006, με παρατ. Ι. Βενιέρη

365

5. Χρηματιστήριο. Χρηματιστηριακές συναλλαγές. Χρηματιστηριακή παραγγελία. Προθεσμία για την εκπλήρωση των αξιώσεων που απορρέουν από αυτήν, ΑΠ 1510/2006

370

6. Χρηματιστήριο. Συρροή ενδοσυμβατικής και αδικοπρακτικής αξιώσεως. Εκτέλεση εντολής πώλησης μετοχών από Ανώνυμη Χρηματιστηριακή Εταιρία χωρίς να υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο του πελάτη οι πωληθείσες μετοχές. Παράλειψη εκτελέσεως εντολής αγοράς μετοχών για λογαριασμό πελάτη σε περίπτωση υπάρξεως χρεωστικού υπολοίπου στον κωδικό του πελάτη αυτού, ΑΠ 843/2006

373

7. Αμοιβαία κεφάλαια. Ασφαλιστικός σύμβουλος. Πρόστηση από την εταιρία διαχείρισης. Αδικοπραξία. Συνυπαιτιότητα. Ηθική βλάβη, ΕφΘεσσ 278/2006

374

8. Χρηματιστήριο. Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. Καταβολή αποζημίωσης. Έννοια καλυπτόμενης επενδυτικής υπηρεσίας, ΤριμΕφΑθ 1689/2007

377

VΙΙ. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο


1. Θαλάσσιες μεταφορές ελλείψει φορτωτικής. Ευθύνη εκναυλωτή από σύμβαση και αδικοπραξία, ΕφΠειρ 76/2006

387

2. Θαλάσσια μεταφορά πετρελαιοειδών - Παράδοση ελλειμματικών ποσοτήτων πετρελαίου - Ευθύνη μεταφορέα έναντι ναυλωτή- Παραγραφή - Αποσβεστική προθεσμία, ΑΠ 1307/2006

392

3. Απλή ναυτική υποθήκη - Αναγκαστική εκτέλεση βάσει του υποθηκικού συμβολαίου - Προϋποθέσεις άσκησης της εμπράγματης υποθηκικής αγωγής, ΜΠρΠειρ 5949/2006

396

4. Αεροπορική μεταφορά προσώπων. Θάνατος από ατύχημα. Ασφάλιση κατόχου πιστωτικής κάρτας. Δημόσιο μεταφορικό μέσο, ΑΠ 1463/2006

398

VΙΙΙ. Πτώχευση και Εξυγίανση


1. Πτώχευση. Αναγγελία. Περιεχόμενο αναγγελτηρίου. Προϋποθέσεις ορισμένου, ΑΠ 1340/2006, με παρατ. Λ. Κοτσίρης

400

2. Πτώχευση. Προϋποθέσεις κήρυξης. Παύση πληρωμών, ΕφΑθ 2407/2006

402

3. Εξυγίανση επιχειρήσεων. Ειδική Εκκαθάριση. Νομική φύση της διαδικασίας. Αναστολή ατομικών διώξεων. Δυνατότητα υπαγωγής δημοσιογραφικών επιχειρήσεων, ΕφΑθ 423/2006

403

4. Πτώχευση. Προϋποθέσεις. Απόδειξη απαιτήσεων με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας, ΑΠ 852/2006

406

IΧ. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία


1. Αθέμιτος Ανταγωνισμός. Ιδιαίτερος διασχηματισμός μηχανήματος ως διακριτικό γνώρισμα επιχείρησης. Στοιχεία ιδιαίτερου διασχηματισμού. Προϋποθέσεις κινδύνου σύγχυσης (άμεσου ή έμμεσου), ΕφΑθ 10015/2005, με παρατ. Ι. Βενιέρη

407

2. Κοινοτικό σήμα. Σήμα φήμης. Προστασία διαφημιστικής λειτουργίας. Προϋποθέσεις προστασίας σήματος φήμης, Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 22.3.2007, Υπόθεση T215/03, Sigla SA κατά ΓΕΕΑ (Elleni), με παρατ. Νικ. Γ. Πρεντουλή

414

3. Σήμα. Απόλυτοι Λόγοι απαραδέκτου. Ενδείξεις γεωγραφικής προέλευσης. Περιορισμοί προστασίας σήματος. Χρήση εν είδει σήματος. Κίνδυνος συγχύσεως. Αθέμιτος ανταγωνισμός, ΑΠ 330/2007, με παρατ. Χριστίνας Κολιάτση

425

4. Πνευματική ιδιοκτησία. Φωτογραφία ως πνευματικό έργο. Στοιχεία πρωτοτυπίας ενός έργου, ΠΠρΡόδου 92/2006

431

5. Σήμα. Συγκριτική διαφήμιση. Καταχρηστική εκμετάλλευση της φήμης διακριτικού γνωρίσματος ανταγωνιστή. Στάθμιση συμφερόντων μεταξύ προστασίας σήματος και πραγματικού ανταγωνισμού. Χρήση κωδικών παραγγελίας παραγωγού από ανεξάρτητο κατασκευαστή εξαρτημάτων και ανταλλακτικών. Νόμιμη συγκριτική διαφήμιση. Περιστατικά, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 23.2.2006, Υπόθεση C-59/05, Siemens AG κατά VIPA

432

6. Σήμα. Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου. Ενδείξεις περιγραφικές και στερούμενες διακριτικού χαρακτήρα. Λεκτική ένδειξη που δηλώνεται ως σήμα σε κράτος - μέλος, ενώ αποτελεί κοινό λεξιλογικό όρο και έννοια γένους στη γλώσσα άλλου κράτους - μέλους. MATRATZEN (γερμ. = στρώμα), Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 9.3.06, Υπόθεση C-421/04, Matratzen Concord AG κατά Hulka Germany SA

436

7. Σήμα. Οδηγία 89/104. Σήματα που δύνανται να παραπλανήσουν τους καταναλωτές ως προς τη φύση, ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση προϊόντων. Εκχώρηση σήματος μαζί με την επιχείρηση, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 30.3.2006, Υπόθεση C-259/04, Elizabeth Florence Emanuel κατά Continental Shelf 128 LtD

439

Χ. Ανταγωνισμός


1. Ελεύθερος ανταγωνισμός. Κανονισμός για τη διανομή αυτοκινήτων και ανταλλακτικών. Προϋποθέσεις υπαγωγής, ΑΠ 214/2006

442

2. Ελεύθερος Ανταγωνισμός. Χονδρικό εμπόριο οπωροκηπευτικών προϊόντων. Λιανέμποροι. Κεντρική Αγορά Αθηνών. Συμβατότητα νομοθετικού πλαισίου με το Σύνταγμα και τη Συνθήκη της ΕΚ περί ανταγωνισμού. Προϋποθέσεις ευθύνης Δημοσίου προς αποζημίωση, ΣΕ 1038/2006

443

Δ. Διάφορα


Λεονάρδος Αρ. Κόντος - Μάναλης, Οι εταιρίες ποντοπόρου ναυτιλίας και το νέο κανονιστικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς

452

Νικόλαος Εμμ. Ζευγώλης, H αρχή de minimis αρωγός στην αξιολόγηση του ουσιώδους ή μη περιορισμού του ανταγωνισμού. Ανάγκη υιοθέτησης της συγκεκριμένης θέσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την κατάργηση του Κανονισμού 4056/86

465

Ε. Γνωμοδοτήσεις


Παναγιώτης Κ. Μάζης, Προϋποθέσεις υπαγωγής επιχείρησης στις ρυθμίσεις των άρθρων 44 και 45 ν. 1892/1990 – Μη δυνατότητα υπαγωγής στις ρυθμίσεις αυτές μιας φερέγγυας επιχείρησης – Έννομες συνέπειες από τη μη επίτευξη στον οριζόμενο από το νόμο χρόνο συμφωνίας ρύθμισης ή περιορισμού των χρεών επιχείρησης στην οποία διορίστηκε επίτροπος σύμφωνα με το άρθρο 45 ν. 1892/1990

477

Ιωάννης Ε. Πιτσιρίκος, Άρση της αυτοτέλειας νομικού προσώπου (ΑΕ) και καταλογισμός ευθύνης του για υποχρεώσεις του κύριου ή μοναδικού μετόχου του

482

ΣΤ. Επικαιρότητα

506

Ζ. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

508

β) Διάφορα

508

Η. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

508

β) Διάφορα

509