ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β΄/2008

Α. Μελέτες


Χρυσαφώ Σπ. Τσούκα, Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 864/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές («Ρώμη ΙΙ») και η ελληνική ναυτιλία. Σύντομες σκέψεις για το άρθρο 9 περί συνδικαλιστικών κινητοποιήσεων

253

Τατιάνα - Ελένη Συνοδινού, Δίκτυα διανομής και Διαδίκτυο

273

Β. Νομολογία


Ι. Γενικό Μέρος


1. Προσωπική κράτηση κατ’ εμπόρου για εμπορικά χρέη. Εξαίρεση σε περίπτωση αδυναμίας προς εκπλήρωση. Λόγοι αναίρεσης, ΑΠ 542/2007

298

ΙΙ. Εμπορικές συμβάσεις


1. Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας. Πρόσωπο που ενεργεί στο δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό του αντιπροσωπευόμενου. Αδυναμία αναλογικής εφαρμογής του π.δ. 219/91. Δεσμευτική διάταξη του ΔΕΚ, ΕφΑθ 4863/2007, με παρ. Αναστάσιου Μ. Ανδριανέση

301

2. Διεθνής σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων (COTIF-CIM). Ευθύνη του σιδηροδρόμου. Λόγοι απαλλαγής. Φόρτωση από τον αποστολέα και εκφόρτωση από τον παραλήπτη, ΑΠ 1346/2007

310

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Αύξηση κεφαλαίου ανώνυμης εταιρίας. Δικαίωμα προτίμησης. Ενέχυρο επί μετοχών. Σύμβαση εκχώρησης δικαιώματος προτίμησης, ΑΠ 1808/2007

313

2. Ανώνυμη εταιρία. Ακυρώσιμη απόφαση γενικής συνέλευσης. Ασφαλιστικά μέτρα. Προϋποθέσεις, ΜΠΑθ 4078/2008, με παρ. Αναστάσιου Μ. Ανδριανέση

315

ΙV. Αξιόγραφα


1. Τραπεζική επιταγή. Προϋποθέσεις προβολής προσωπικών ενστάσεων κατά του κομιστή, ΑΠ 1456/2007

322

2. Ακάλυπτη επιταγή. Δικαιούχος αποζημίωσης, ΑΠ 29/2007

323

3. Τραπεζική επιταγή. Αρχή απροβλήτου των ενστάσεων και άρση αυτής. Βάρος απόδειξης, ΜΠΛάρ 53/2008

326

V. Ασφάλιση


1. Διαμεσολαβών στην ιδιωτική ασφάλιση (ασφαλιστικός σύμβουλος). Σχέση πρόστησης (αρ. 422 AK), ΑΠ 1755/2007

328

2. Ασφάλιση πραγμάτων κατά κλοπής. Ψευδής δήλωση του λήπτη της ασφάλισης σχετικά με την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης και την έκταση της ζημιάς, ΑΠ 915/2007, με παρ. Ι. Ρόκα

332

3. Η γνωστοποίηση της ακύρωσης, λύσης ή λήξης της ασφαλιστικής σύμβασης από ατυχήματα αυτοκινήτων, ΑΠ 1251/2007

335

4. Ασφάλιση ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Παραγραφή, ΑΠ 8/2007

338

5. Ασφαλιστική σύμβαση. Περιγραφή του κινδύνου. Δόλια απόκρυψη ουσιωδών περιστατικών. Γνώση ασφαλιστικού συμβούλου. Προθεσμία καταγγελίας, ΕφΘεσ 177/2008

339

VΙ. Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δίκαιο


1. Χρηματιστήριο. Απόδειξη χρηματιστηριακών συναλλαγών. Παραπομπή στην Ολομέλεια, ΑΠ 1858/2007, με παρ. Α. Πέτσα

343

2. Τράπεζες. Άυλοι τίτλοι. Ρέπος. Κοινός λογαριασμός. Κατάσχεση εις χείρας τρίτου, ΑΠ 1812/2007

346

3. Τραπεζική ενέγγυα πίστωση. Μη κοινοποίηση του ανοίγματος πίστωσης από τη μεσολαβούσα τράπεζα στο δικαιούχο της πίστωσης, ΑΠ 1316/2007, με παρ. Ηλιάνας Καρυπίδου

350

4. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Ενεχύραση επιταγής σε τράπεζα. Μη είσπραξη των επιταγών από την τράπεζα. Παραίτηση από το ενέχυρο. Διαταγή πληρωμής. Ενδοσυμβατική και αδικοπρακτική ευθύνη τράπεζας, ΑΠ 1452/2007

353

VΙΙ. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο


1. Σύναψη ναυλοσυμφώνου με ανακεφαλαιωτικό τηλετύπημα (recap telex). Διαιτητική ρήτρα ενσωματώσεως. Έλεγχος κύρους διαιτητικής ρήτρας βάσει του ελληνικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και της Διεθνούς Σύμβασης της Νέας Υόρκης, ΕφΠειρ 475/2007

356

2. Ναυτικές απαιτήσεις που υπόκεινται στον περιορισμό της ευθύνης σύμφωνα με τη Δ.Σ. του Λονδίνου για τον περιορισμό της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις (κυρ. νόμος 1923/1991), ΑΠ 1402/2007

361

VΙΙΙ. Πτώχευση και Εξυγίανση


1. Επιχειρήσεις. Ειδική εκκαθάριση. Σύμβαση εργασίας. Καταγγελία. Υποχρέωση αποζημίωσης, ΑΠ (Ολ.) 4/2008

362

2. Πτώχευση. Σύνδικος πτώχευσης. Νομιμοποίηση πτωχεύσαντος, ΑΠ 1006/ 2007

365

3. Συμβάσεις. Υπόσχεση τρίτου προς τον οφειλέτη για την καταβολή χρέους. Πτώχευση. Συμφωνία πιστωτών - επιχείρησης, ΑΠ 1421/2007

367

4. Πτώχευση. Συνέπειες. Κίνδυνος παραγραφής. Λήψη συντηρητικών μέτρων. Νομιμοποίηση, ΑΠ 1615/2007

370

IΧ. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία


1. Σήμα. Διακριτικός τίτλος. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Κίνδυνος σύγχυσης. Προϋπόθεση ανταγωνιστικής σχέσης, ΠΠΘηβ 10/2008

372

2. Αθέμιτος Ανταγωνισμός. Κίνδυνος σύγχυσης. Ιδιαίτερος διασχηματισμός, ΑΠ 1803/2007

377

3. Ευρεσιτεχνία. Άδεια εκμεταλλεύσεως, ΑΠ 197/2007

380

4. Μεταφορά τεχνολογίας. Έννοια του όρου «τεχνολογία». Προϋπόθεση της καταχώρησης στο μητρώο του ΟΒΙ, ΑΠ 564/2007

382

5. Ευρεσιτεχνία. ΠΥΧ. Αθέμιτος Ανταγωνισμός. Προστασία δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ΜΠΒέρ 2129/2006 (ασφ. μέτρα), με παρ. Ιάκωβου Ε. Βενιέρη

384

6. Πνευματική Ιδιοκτησία. Άδεια δημιουργού. Αποζημίωση, ΑΠ 919/2007

390

7. Πνευματική ιδιοκτησία. Άδεια εκμετάλλευσης. Καταχρηστική έγερση αξιώσεων από τον δημιουργό, ΑΠ 1009/2007

393

8. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Συγκριτική διαφήμιση. Οδηγίες 84/450/ΕΟΚ και 97/55/ΕΚ. Αναφορά ονομασιών προελεύσεως, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Απόφαση της 19ης Απριλίου 2007, Υπόθεση C-381/05 De Landtsheer Emmanuel SA κατά Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, Veuve Clicquot Ponsardin SA

396

9. Πνευματική ιδιοκτησία. Συγγενικά δικαιώματα. Εύλογη αμοιβή λόγω δημόσιας αναπαραγωγής μουσικών έργων. Αμερικάνικο μουσικό ρεπερτόριο. Αρχή αμοιβαιότητας, ΕιρΝίκ 44/2007

404

10. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Καταγγελία σύμβασης διανομής ως πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού, ΜΠΘεσ 15168/2006 (ασφ. μέτρα)

409

Χ. Ανταγωνισμός


1. Ελεύθερος Ανταγωνισμός. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης (αρ. 82 ΣυνθΕΚ). Πρόσβαση στο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας. «Συμπίεση» των τιμών. Έγκριση των τιμών από την εθνική ρυθμιστική αρχή. Περιθώριο ελεύθερης διαμόρφωσης των τιμών από την επιχείρηση. Αρχή προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Απόφαση της 10.04. 2008, Υπόθεση Τ-271/03 Deutsche Telekom AG κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

410

2. Ελεύθερος ανταγωνισμός. Οριζόντιες συμπράξεις επιχειρήσεων. Περιορισμός ελεύθερης διαπραγμάτευσης των τιμών αγοράς προϊόντων από προμηθευτές. Γεωγραφική κατανομή των πηγών εφοδιασμού. Σχέση εθνικού και κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού. Δυνατότητα εξαίρεσης της συμφωνίας. Απόφαση ένωσης επιχειρήσεων. Εναρμονισμένη πρακτική, Επιτροπή Ανταγωνισμού (Ολομ.) 369/V/2007, με παρ. Δημήτριου Β. Κουτσούκη

419

3. Ανταγωνισμός. Κρατικές ενισχύσεις. Αρ. 87 παρ. 1 ΣυνθΕΚ. Κριτήριο του ιδιώτη πιστωτή. Καταλογισμός της ενίσχυσης στο ελληνικό Δημόσιο. Μη καταβολή του ΦΠΑ ανταλλακτικών, Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Απόφαση της 12.09.2007, Υπόθεση Τ-6803 Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες ΑΕ (πρώην Ολυμπιακή Αεροπορία ΑΕ) κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

440

4. Δίκαιο Ανταγωνισμού. Εμπορική αντιπροσωπεία. Οδηγία 86/653/ΕΟΚ, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Απόφαση της 17ης Ιανουαρίου 2008, Υπόθεση C-19/07 Kληρονόμοι Paul Chevassus-Marche κατά Groupe Danone, Société Kro beer brands SA (BKSA), Société Évian eaux minérales d’ Évian SA (SAEME)

447

Γ. Διάφορα


Γιάννης Δ. Αθανασιάδης, Το δικαίωμα της ασφαλιστικής εναντίωσης λόγω παρεκκλίσεων στους γενικούς και ειδικούς ασφαλιστικούς όρους

451

Χριστίνα Χαρ. Βερβενιώτη, Ζητήματα ασφαλιστικής υποκατάστασης

462

Δ. Επικαιρότητα


Β.Α. Χριστιανός, Πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις. Από το σχέδιο «Bolkenstein» στην Οδηγία 2006/123 για τις Υπηρεσίες

466

Ε. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

468

β) Διάφορα

468

ΣΤ. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

468