ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β΄/2009

Α. Μελέτες


Μιχ.-Θεοδ. Δ. Μαρίνος, Η Οδηγία 2004/48 για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας –κριτικές παρατηρήσεις υπό το φως της αρχής της αναλογικότητας–

227

Γεωργία Μπεχρή - Κεχαγιόγλου, Παράλληλο εμπόριο, κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και ιδιορρυθμίες της φαρμακευτικής αγοράς

247

Β. Νομολογία


Ι. Γενικό Μέρος


1. Η επιχείρηση ως αντικείμενο αναγκαστικής κατάσχεσης, ΑΠ 7/2009 (Ολομ.), με παρατ. Δημήτρη Τσικρικά

263

2. Γενικοί όροι των συναλλαγών τράπεζας. Καταχρηστικότητα αυτών. Έννοια καταναλωτή, ΠολΠρΧανίων 61/2009, με παρατ. Χαράς Γιαννοπούλου

270

3. Ευθύνη του παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα. Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Αντιστροφή του βάρους απόδειξης, ΑΠ 1505/2008

273

4. Ζημία καταναλωτή από ελαττωματικό προϊόν. Στοιχεία νομικής βάσης της αγωγής εναντίον τον προμηθευτή, παραγωγού, διανομέα του προϊόντος. Σύμβαση αποκλειστικής διανομής, σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας. Διαφορές, ΕφΔωδ 10/2007, με παρατ. Πέτρου Γ. Κασιμάτη

274

ΙΙ. Εμπορικές Συμβάσεις


1. Εγγύηση. Τύπος της σχετικής συμβάσεως. Στοιχεία ορισμένου της αγωγής. Προσωπική κράτηση κατ’ εμπόρου, ΑΠ 1635/2008

281

2. Διεθνής οδική μεταφορά πραγμάτων (CMR). Παραγγελιοδόχος μεταφοράς. Ευθύνη αυτών για βλάβη των πραγμάτων, εξαιτίας ηθελημένης κακής διαχείρισης, ΕφΘεσσ 915/2007

283

3. Σύμβαση διεθνούς οδικής μεταφοράς. Διεθνής Σύμβαση της Γενεύης (CMR). Ευθύνη παραγγελιοδόχου μεταφοράς και διαδοχικών μεταφορέων. Παραγραφή. Αδικοπραξία, ΕφΑθ 4350/2008

285

4. Σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού. Λύση και εκκαθάριση εμπορικής εταιρίας, ΑΠ 693/2008

291

5. Διεθνής σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων. Ευθύνη για την απώλεια εμπορευμάτων κατά τη μεταφορά που έγινε από περισσότερους φορείς σιδηροδρόμων. Παθητική νομιμοποίηση των σιδηροδρόμων, ΑΠ 1982/2008

292

6. Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας και σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Σύμβαση απλής διανομής. Αποζημίωση πελατείας, ΜονΠρΘεσσ 9815/2009

293

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Συνέπειες από τη μη καταβολή της εισφοράς. Δικαίωμα εξόδου ή αποκλεισμού από την εταιρία, ΠολΠρΑθ 4107/2008

298

2. Εταιρικά μερίδια ΕΠΕ ως αντικείμενα αναγκαστικής εκτέλεσης. Κατάσχεση μετοχών ανώνυμης εταιρίας, ΕφΘεσσ 205/2008

300

3. Αφανής εταιρία. Εσωτερικές σχέσεις των εταίρων. Λύση και εκκαθάριση αυτής. Αγωγή για απόδοση εισφοράς, ΕφΘεσσ 77/2008, με παρατ. Ι. Ρόκα

302

4. Ομόρρυθμη εταιρία. Προϋποθέσεις έγκυρης σύστασης. De facto εταιρία, ΑΠ 794/2008

305

5. Ομόρρυθμη εταιρία. Ευθύνη αποχωρήσαντος εταίρου από σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού. Αναγκαστική εκτέλεση, ΑΠ 893/2008

307

ΙV. Αξιόγραφα


1. Αξιόγραφα. Ακάλυπτη επιταγή. Αδικοπραξία. Συρροή αξιώσεων. Μεταβίβαση λόγω ενεχύρου, ΑΠ 45/2009

310

2. Αξιόγραφα. Επιταγή. Λόγοι ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε με βάση επιταγή, ΑΠ 1710/2008

312

3. Τραπεζική επιταγή. Αναγωγή του κομιστή κατά του εκδότη, των οπισθογράφων και των άλλων υποχρέων. Ενεχύραση της επιταγής, ΕφΠειρ 461/2008

313

4. Αξιόγραφα. Ακάλυπτη επιταγή. Προϋποθέσεις αδικοπρακτικής ευθύνης. Αυτοτέλεια της αστικής από την ποινική ευθύνη. Δικαιούχος αποζημιώσεως, ΑΠ 1446/2008

315

V. Ασφάλιση


1. Ασφάλιση πυρός και διακοπής επιχείρησης. Ασφαλισμένος και λήπτης της ασφάλισης. Καλύψεις της ασφάλισης διακοπής της επιχείρησης. Διάκριση από ομαδική ασφάλισης, ΑΠ 1895/2008, με παρατ. Ι. Ρόκα

317

2. Ασφάλιση ενυπόθηκης οικοδομής. Επέκταση του υποθηκικού δικαιώματος και στο ασφάλισμα, ΕφΑθ 3583/2008

320

3. Ομαδική ασφάλιση ατυχημάτων των κατόχων πιστωτικής κάρτας από την εκδότρια αυτής - λήπτρια της ασφάλισης. Εύρος κάλυψης, ΑΠ 1679/2008, με σημ. Κωνσταντίνας Σουλτάτη

320

4. Προσυμβατικές δηλώσεις του λήπτη της ασφάλισης. Από πρόθεση αποσιώπηση ουσιωδών περιστατικών του κινδύνου. Απαλλαγή του ασφαλιστή. Χρόνος επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης στην ασφάλιση αστικής ευθύνης, ΕφΑθ 5926/2008, με παρατ. Ι. Ρόκα

323

5. Ασφάλιση κατά ζημιών. Παραβίαση υποχρεώσεων του λήπτη της ασφάλισης μετά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης, ΕφΘεσσ 2524/2008, με παρατ. Ι. Ρόκα

329

6. Ασφάλιση αστικής ευθύνης. Καταχρηστικότητα όρων που περιέχουν εξαιρέσεις κάλυψης, ΜονΠρΘεσσ 7959/2009

330

7. Ασφάλιση ατυχήματος που συνάφθηκε κατά το αποζημιωτικό σύστημα και όχι ως ασφάλιση ποσού. Υποκατάσταση ασφαλιστή, ΑΠ 1449/2007

335

8. Ομαδικές ασφαλίσεις προσώπων. Τράπεζα που ενεργεί ως λήπτης της ασφάλισης. Διάκριση από αντιπρόσωπο του ασφαλισμένου, ΕφΑθ 5328/2007

337

VΙ. Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δίκαιο


1. Υποχρεωτική δημόσια πρόταση αγοράς μετοχών. Συμβάσεις ανταλλαγής (swaps). Καταλογισμός δικαιωμάτων ψήφου. Παράβαση της υποχρέωσης για υποβολή δημόσιας πρότασης αγοράς μετοχών, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 2/490/ .10.2008, με παρατ. Αναστάσιου Μ. Ανδριανέση

340

2. Χρηματιστήριο. Εμμάρτυρος απόδειξη των συναλλαγών από σύμβαση χρηματιστηριακής παραγγελίας, ΑΠ (Ολομ.) 5/2009, με παρατ. Βασ. Δ. Τουντόπουλου

360

3. Χρηματιστήριο. Σύμβαση χρηματιστηριακής παραγγελίας. Συρροή αξιώσεων από τη σύμβαση και από αδικοπραξία. Πρόστηση, ΑΠ 164/2008

364

4. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Επιβολή προστίμου για παράβαση διατάξεων του π.δ. 51/1992 που αποσκοπούν στην προστασία του επενδυτικού κοινού, ΣτΕ 3071/2008

367

5. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Επιβολή προστίμου για παράβαση διατάξεων από κατόχους εμπιστευτικών πληροφοριών. Οδηγία 89/592/ΕΟΚ, ΣτΕ 3131/2008

370

6. Τράπεζες. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Απόδειξη υπολοίπου, ΑΠ 589/2008

374

7. Χρηματιστήριο. Χειραγώγηση αγοράς. Αντίθεση στα χρηστά ήθη. Ευθύνη μελών δ.σ. και μεγαλομετόχου, ΑΠ 1093/2008, με παρατ. Αντιγόνης Αλεξανδροπούλου και Ν.Α. Βερβεσού

375

8. Διάθεση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων από ασφαλιστικό σύμβουλο. Ευθύνη ασφαλιστικής εταιρίας από τις πράξεις του συμβούλου, ΑΠ 1224/2008

385

9. Ανάληψη χρημάτων τραπεζικού λογαριασμού από μη δικαιούχο. Μη επαρκής έλεγχος της ταυτότητας του κομιστή του βιβλιαρίου καταθέσεων που συνιστά βαριά αμέλεια. Ευθύνη υπαλλήλων της τράπεζας και της τράπεζας ως προστήσασας, ΑΠ 1765/2008

387

10. Τράπεζες. Δάνειο. Καταχρηστικοί ΓΟΣ, ΠολΠρΑθ 2906/2008

390

11. Καταναλωτής. Τράπεζα. Πιστωτική Κάρτα. Τραπεζικά Επιτόκια. ΓΟΣ. Κατάχρηση δικαιώματος. Διαταγή πληρωμής, ΕιρΑθ 1706/2008

392

12. Τράπεζες. Αναγκαστική εκτέλεση. Προστασία καταναλωτή, ΜονΠρΚορ 458/2009 (ασφ. μέτρα)

394

13. Τράπεζες. Εγγύηση. Ελευθέρωση εγγυητή, ΑΠ 512/2008

395

14. Τράπεζες. Απόρρητο καταθέσεων. Κατάσχεση καταθέσεων, ΑΠ 1241/2008

396

VΙΙ. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο


1. Αεροπορικές μεταφορές. Αρ. 5 Κανονισμού ΕΚ 261/2004 και Σύμβαση του Μόντρεαλ. Αποζημίωση επιβατών ματαιωθείσας πτήσεως. Εννοιολογική οριοθέτηση «εκτάκτων περιστάσεων» και «ευλόγων μέτρων», Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 22.12.2008, Υπόθεση C-549/07, Friederike Wallentin-Hermann κατά Alitalia - Linee Aeree Italiane SpA.

397

2. Θαλάσσιες μεταφορές που καλύπτονται από φορτωτικές ή άλλο παρόμοιο έγγραφο. Διεθνής Σύμβαση των Βρυξελλών. Κανόνες Χάγης - Βίσμπυ. Παραγραφή, ΕφΠειρ 32/2008

407

3. Αξίωση αποζημίωσης λόγω ναυτικού ατυχήματος. Έννοια αποσκευών. Παραγραφή. Ηθική βλάβη, ΑΠ 1235/2008

411

VΙΙΙ. Πτώχευση και Εξυγίανση


1. Πτώχευση. Παύση των εργασιών. Πτωχευτική ανάκληση, ΠολΠρΑθ 1042/ 2009

413

2. Πτώχευση. Επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης. Διαφορά από παύση πληρωμών, ΠολΠρΑθ 206/2009

416

3. Πτώχευση ανώνυμης εταιρίας. Κήρυξη της παύσης των εργασιών της πτώχευσης. Διορισμός από το δικαστήριο προσωρινής διοίκησης κατά το αρ. 69 ΑΚ, ΕφΠειρ 294/2008

419

IΧ. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία


1. Αθέμιτος Ανταγωνισμός. Προϋποθέσεις ευθύνης. Εξωανταγωνιστικές διατάξεις, ΑΠ 870/2008, με παρατ. Χριστίνας Ν. Κολιάτση

420

2. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Παραγραφή αξιώσεων. Διακοπή και αναστολή της παραγραφής, ΑΠ 1497/2008

425

3. Σήμα. Σχήμα προϊόντος. Προστασία, ΑΠ 1660/2008

427

4. Σήμα. Κίνδυνος σύγχυσης, ΣτΕ 101/2008

430

5. Σήμα. Καταχώρηση. Κίνδυνος σύγχυσης, ΣτΕ 464/2008

432

6. Σήμα. Καταχώρηση, ΣτΕ 2668/2008

433

7. Πνευματική ιδιοκτησία. Συγγενικά δικαιώματα. Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, ΜονΠρΛαμ 2497/2008 (ασφ. μέτρα)

434

8. Κοινοτικό σήμα. Προϋποθέσεις καταχώρισης. Κίνδυνος σύγχυσης, Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 25.3.2009 Τ-402/2007, Kaul GmbH κατά ΓΕΕΑ

436

9. Πειρατικά προϊόντα, ΜονΠρΑθ 3232/2006, με παρατ. Γ. Κρίππα

439

10. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Απόσπαση πελατείας, ΕφΛαρ 134/2008

447

Χ. Ανταγωνισμός


1. Κρατικές ενισχύσεις για εγκατάσταση επιχειρήσεως σε τρίτα κράτη. Επηρεασμός ενδοκοινοτικού εμπορίου. Υποχρέωση αιτιολογημένης απόφασης της Επιτροπής περί στρέβλωσης του ανταγωνισμού, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 30.04.2009, Υπόθεση C-494/2006 P, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ιταλικής Δημοκρατίας και Wam SpA

449

Γ. Διάφορα


Γιώργος Ψαρουδάκης, Παύση των εργασιών της πτώχευσης και πτωχευτική ανάκληση. Σκέψεις με αφορμή την ΠΠρΑθ 1042/2009

458

Δ. Γνωμοδότηση


Αντώνης Μ. Αντάπασης, Παραγραφή αξιώσεων από τη σύμβαση ναύλωσης ή θαλάσσιας μεταφοράς πραγμάτων

468

Ε. Επικαιρότητα


Επιστημονική κίνηση στο εσωτερικό Επιστημονική κίνηση στο εξωτερικό

487 487

ΣΤ. Βιβλιοπαρουσίαση


Markela Stamati, Die Anforderungen der operationeilen Entflechtung nach den Besehleunigungsrichtlinien der Europäischen Kommission, Umsetzung in Deutschland und Griechenland

495

Ζ. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

497

β) Διάφορα

497

γ) Κοινοτικό δίκαιο

497

Η. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

498

β) Διάφορα

498