ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β΄/2011

Α. Μελέτες


Λ.Ι. Αθανασίου, Η επίδραση της ναυτικής βίας στις έννομες σχέσεις του ιδιωτικού ναυτικού δικαίου: το παράδειγμα της πειρατείας

273

Ιωάννης Ε. Πιτσιρίκος, Νομική φύση του ηλεκτρονικού εγγράφου και της ηλεκτρονικής υπογραφής κατά το π.δ. 150/2001 και την Οδηγία 1999/93/ΕΚ

310

Β. Νομολογία


Ι. Γενικό Μέρος


1. Προστασία καταναλωτή. Ευθύνη παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων, ΑΠ 1375/2010

334

2. Ευθύνη παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων κατ’ αρ. 6 ν. 2251/1994. Σωματική βλάβη από θραύση φιάλης μπύρας. Απαλλαγή παραγωγού αν αποδείξει την έλλειψη ελαττώματος του προϊόντος κατά την θέση του σε κυκλοφορία, ΕφΑθ 2216/2011

335

3. Γενικοί όροι συναλλαγών. Ένσταση διζήσεως, ΕφΑθ 2057/2010

339

4. Έκδοση διαταγής πληρωμής. Απόδειξη απαίτησης από εμπορικά βιβλία τράπεζας, ΑΠ 35/2011

340

5. Οδηγία 97/7/ΕΚ. Προστασία των καταναλωτών. Συμβάσεις εξ αποστάσεως. Άσκηση δικαιώματος υπαναχωρήσεως εκ μέρους του καταναλωτή. Καταβολή αποζημιώσεως στον πωλητή, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Απόφαση της 3.9.2009, Υπόθεση C‑489/07 Pia Messner κατά Firma Stefan Krüger, με παρατ. Γιώργου Παπαχρήστου

341

ΙΙ. Εμπορικές Συμβάσεις


1. Πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων. Φύση και λειτουργία, ΑΠ 1482/ 2010

348

2. Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας και σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Έννοια, χαρακτηριστικά, εφαρμοστέες διατάξεις, ΑΠ 881/2010

350

3. Εμπορικός αντιπρόσωπος. Καταγγελία σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας. Δικαίωμα αποζημίωσης αντιπροσώπου, ΑΠ 29/2010

354

4. Σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Αποζημίωση πελατείας. Καταγγελία. Αδιάθετα αποθέματα προϊόντων, ΕφΘεσσ 496/2011

355

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. «Εν τοις πράγμασι» ομόρρυθμη εταιρία, ΑΠ 36/2011

362

2. Εταιρία περιορισμένης ευθύνης. Έξοδος εταίρου. Προσδιορισμός αξίας μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου, ΑΠ 1628/2010

364

3. Ανώνυμη εταιρία. Ευθύνη μελών δ.σ. έναντι της εταιρίας κατ’ αρ. 22α ν. 2190/1920. Έναρξη παραγραφής από την τέλεση της πράξης. Ευθύνη μέλους δ.σ. έναντι της εταιρίας κατ’ αρ. 23 παρ. 1, 2, και 3 ν. 2190/1920. Έναρξη παραγραφής από τότε που η εταιρία έλαβε γνώση, ΑΠ 1483/2010

365

4. Αφανής εταιρία. Έννοια. Συμμετοχή αφανούς εταίρου. Δίκαιο που εφαρμόζεται. Λύση, ΑΠ 1038/2010

369

5. Κεφαλαιουχικές εταιρίες. Περιορισμός ευθύνης. Ευρωπαϊκό δίκαιο. Πρώτη Εταιρική Οδηγία. Ελευθερία εγκατάστασης και κυκλοφορίας κεφαλαίων, Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης Απόφαση της 21.10.2010 C-81/09 Ίδρυμα Τύπου ΑΕ κατά Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

371

6. Ομόρρυθμη εταιρία ορισμένου χρόνου. Άκαιρη και χωρίς σπουδαίο λόγο καταγγελία από εταίρο. Έκταση ευθύνης, ΑΠ 681/2010

382

7. Ανώνυμη εταιρία. Εκπροσώπηση. Υποκατάσταση. Άμεση αντιπροσώπευση, ΑΠ 704/2010

385

8. Πράξεις εταίρου ομόρρυθμης εταιρίας ανταγωνιστικές προς την ΟΕ, ΜΠρΘεσσ 10672/2010

386

ΙV. Αξιόγραφα


1. Έννοια μεταχρονολογημένης και λευκής επιταγής. Αντισυμβατική συμπλήρωση λευκής επιταγής, ΕφΑθ 4187/2010, με παρατ. Γεωργίας Ζολώτα

388

V. Ασφάλιση


1. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Αξιώσεις τρίτων κατά του ασφαλισμένου που καλύπτονται απ’ την ασφάλιση, ΑΠ 790/2010

391

2. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνευματωδών, ΑΠ 1168/2010

394

3. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Αρχή επικουρικότητας της ασφάλισης του ρυμουλκούμενου, ΑΠ 6/2010, με παρατ. Ι. Ρόκας

396

4. Ασφάλιση αστικής ευθύνης εργοδότου, ΑΠ 441/2010

397

5. Ασφάλιση ατυχήματος που συνάφθηκε κατά το αποζημιωτικό σύστημα. Υποκατάσταση του ασφαλιστή, ΑΠ 1368/2010

398

6. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Εφαρμογή του αρ. 930 παρ. 3 ΑΚ, ΕφΑθ 4583/2010

400

7. Ασφάλιση ζωής. Παραβίαση των προσυμβατικών ανακοινώσεων, ΕφΠειρ 643/2010, με παρατ. Ι. Ρόκα

402

8. Ασφάλιση. Ισότητα των φύλων στην παροχή και αντιπαροχή, Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης Απόφαση της 1.3.2011, υπόθεση C-236/09 Association Beige des Consommateurs Test-Achats ASBL, με παρατ. Μαρίας Δεμοιράκου

404

9. Ασφαλιστικός πράκτορας. Αντιπροσωπευτική εξουσία. Ανάκληση άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης. Υποχρέωση επιστροφής μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων κλάδου ασφάλισης ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων, ΕφΑθ 162/2010

410

VI. Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δί­­­καιο


1. Διάθεση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων μέσω αντιπροσώπου. Μη τήρηση αρχών του Κώδικα Δεοντολογίας Εταιριών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ΑΠ 1605/2010

412

2. Πρόστιμο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών, ΔΕφΑθ 1925/2010

415

3. Επενδύσεις. Εξαπάτηση επενδυτή και αγωγή για την ακύρωση σύμβασης επενδύσεων, ΕφΠειρ 332/2010

420

4. Ανατοκισμός. Υπολογισμός. Ποσά καταβληθέντα από τρίτους ή τον οφειλέτη, ΠΠρΑθ 6306/2010

422

5. Κατάσχεση στα χέρια τράπεζας ως τρίτης. Δικαστική κατάθεση, ΜΠρΑθ 3966/2010

426

6. Εγγραφή προσημείωσης σε ακίνητο ανηλίκου, ΜΠρΑθ 2675/2010

429

7. Προστασία καταναλωτή. Τραπεζικές συμβάσεις. Έννοια καταναλωτή. Επανακαθορισμός οφειλών, ΠΠρΙωαν 206/2010

430

8. Χρηματιστηριακές συναλλαγές. Εντολή πώλησης μετοχών και επαναγορά αυτών με πράξεις αντιλογισμού, ΑΠ 1186/2009

439

VIΙ. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο


1. Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο. Σύγκρουση πλοίου. Ευθύνη πλοιοκτήτη. Έννοια τυχαίου γεγονότος και ανωτέρας βίας, ΕφΠειρ 59/2010

445

VΙIΙ. Πτώχευση και Εξυγίανση


1. Αίτηση συνδιαλλαγής. Παραίτηση μεσολαβητή. Αυτεπάγγελτη πράξη τερματισμού της διαδικασίας συνδιαλλαγής, ΠΠρΒόλ 9/2011

447

2. Εξυγίανση. Διαδικασία συνδιαλλαγής. Προϋποθέσεις επικύρωσης της συμφωνίας συνδιαλλαγής από το πτωχευτικό δικαστήριο. Αμοιβή μεσολαβητή, ΠΠρΑθ 413/2010

451

3. Πτώχευση. Αναστολή ατομικών διώξεων, ΜΠρΘεσσ 1748/2010

453

4. Εξυγίανση. Διαδικασία συνδιαλλαγής. Προληπτικά μέτρα. Προσωρινή διαταγή που αναστέλλει ατομικές και συλλογικές διώξεις λόγω εκκρεμούσας αίτησης συνδιαλλαγής. Έκταση απαγόρευσης λήψης ατομικών διώξεων. Ανακοπή, ΜΠρΠατρών 3054/2010

454

5. Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς του ν. 3869/2010. Δικαίωμα υπαγωγής και σε πρώην έμπορο, ΜΠρΑθ 8340/2010

458

6. Εξυγίανση. Διαδικασία συνδιαλλαγής. Προϋποθέσεις υπαγωγής. Προληπτικά μέτρα, ΜΠρΘεσσ 9297/2010

461

IX. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία


1. Σήμα. Καταχώριση σήματος. Κίνδυνος σύγχυσης. Παραλλαγές σημάτων, ΣτΕ 577/2011

466

2. Πνευματική ιδιοκτησία. Έργο. Έννοια πρωτοτυπίας. Τυχερό παιγνίδι, ΑΠ 537/2010

469

3. Πνευματική ιδιοκτησία. Έννοια έργου. Προϊόν τέχνης ή επιστήμης που εκφράζεται με κάποια μορφή, ΕφΛαρ 82/2010

470

4. Σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων. Αρχή της χρονικής προτεραιότητας. Προγενέστερο τοπικό διακριτικό γνώρισμα που προσβάλλει μεταγενέστερο κοινοτικό σήμα, ΠΠρΘεσσ 13942/2010

471

5. Σήμα. Διακριτικό γνώρισμα. Domain name. Προσβολή, ΜΠρΘεσσ 16823/ 2010

477

Χ. Ανταγωνισμός


1. Εναρμονισμένες πρακτικές. Εφαρμογή του αρ. 101 ΣΛΕΕ, ΑΠ 1379/2010

478

2. Κρατικές Ενισχύσεις. Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης (τέταρτο τμήμα) Απόφαση της 27ης Φεβρουαρίου 2009, υπόθεση C-140/09 Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA κατά Presidenza del Consiglio dei Ministri, με παρατ. Σμαράγδα Ρηγάκου

483

Γ. Διάφορα


Γιώργος Ψαρουδάκης, Σκέψεις για την υποχρέωση δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών – με αφορμή την ΔΕφΑθ 1925/2010 και την BGH ZBB 2011, 72 („Schrempp“)

492

Δ. Γνωμοδοτήσεις


Λάμπρος Ε. Κοτσίρης, Αποζημίωση πελατείας των συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων

506

Ε. Επικαιρότητα


Επιστημονική κίνηση στο εξωτερικό

514

ΣΤ. Διεθνή Συνέδρια

523

Ζ. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

524

β) Διάφορα

525

Η. Βιβλιογραφία


Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

526