ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β΄/2012

Α. Μελέτες


Wernhard Möschel, Η ανάγκη αναθεώρησης του συστήματος κυρώσεων στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού

277

Σπήλιος Αντ. Μούζουλας, Ζητήματα από την ανάθεση της συλλογικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου σύμφωνα με την Οδηγία 2009/65/ΕΚ

284

Στέργιος. Γ. Φράστανλης, Ευθύνη διοικητών από παρέλκυση πτώχευσης στην κεφαλαιουχική εταιρεία

306

Β. Νομολογία


Ι. Γενικό Μέρος


1. Ειδική ευθύνη παραγωγού ανασφαλών προϊόντων. Η έννοια του καταναλωτή, ΑΠ 733/2011, με παρατ. Ι. Ρόκα

329

2. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Έκδοση διαταγής πληρωμής. Στοιχεία αίτησης, ΑΠ 1389/2011

333

3. Προστασία προσωπικών δεδομένων υγείας, ΕφΑθ 1425/2011

334

ΙΙ. Εμπορικές Συμβάσεις


1. Σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Φύση και λειτουργία αυτής, ΑΠ 103/2012

338

2. Σύμβαση διεθνούς αεροπορικής μεταφοράς. Σύμβαση του Μόντρεαλ. Ευθύνη του αεροπορικού μεταφορέα για ζημίες στις αποσκευές. Συρροή ενδοσυμβατικής - αδικοπρακτικής ευθύνης, ΕφΑθ 970/2011

344

3. Σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Τύπος συμφωνίας διεθνούς δικαιοδοσίας. Συνομολόγηση ρήτρας διεθνούς δικαιοδοσίας μέσω Γενικών Όρων Συναλλαγών σε τιμολόγια, ΕφΠειρ 479/2011

349

4. Σύμβαση διεθνούς οδικής μεταφοράς. Νόθος αντικειμενική ευθύνη του μεταφορέα. Λόγοι απαλλαγής του. Συρροή συμβατικής και εξωσυμβατικής ευθύνης. Ηθελημένη κακή διαχείριση. Ύψος τόκου υπερημερίας, ΕφΘεσσ 1981/2011

352

5. Έννοια αλληλόχρεου λογαριασμού. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης που επισπεύδεται δυνάμει διαταγής πληρωμής από αλληλόχρεο λογαριασμό, Μον­ΠρωτΧίου 171/2012

355

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Ομόρρυθμη εταιρία. Πληρωμή εταιρικού χρέους από ομόρρυθμο εταίρο. Διάρκεια σταδίου εκκαθάρισης. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση ως προς τις δίκες που αφορούν στην εταιρική περιουσία, ΕφΑθ 2308/2011

357

2. Αλλοδαπές εταιρίες του ν. 791/1978. Διεθνής σύμβαση Ρώμης του 1980 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές. Διατάξεις αναγκαστικού δικαίου στα πλαίσια σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ναυτικού, ΕφΠειρ 12/2011

365

ΙV. Αξιόγραφα


1. Συναλλαγματική. Τριτεγγύηση, ΑΠ 836/2011

371

2. Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Συρροή συμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης, ΕφΠειρ 633/2011

373

V. Ασφάλιση


1. Ασφάλιση ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Ατύχημα που προκλήθηκε από συγκλίνουσα υπαιτιότητα δυο οχημάτων, εξ ων ο οδηγός του ενός ήταν άγνωστος. Ευθύνη Επικουρικού Κεφαλαίου. Επικουρικότητα της ευθύνης του, ΑΠ 81/2012, με παρατ. Ι. Ρόκα

376

2. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Επικουρικό Κεφάλαιο. Περιορισμός της ευθύνης του στις περιπτώσεις που το θύμα καλύφθηκε για τη ζημία του από οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης, ΑΠ 34/2012

380

3. Ασφάλιση ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Επέλευση του κινδύνου, ΑΠ 1743/2011, με παρατ. Ι. Ρόκα

382

4. Ασφαλιστική σύμβαση. Ρήτρα παρέκτασης αρμοδιότητας. Τόπος εκπλήρωσης παροχής ασφαλιστή, ΕφΘεσσ 1687/2011

389

5. Ασφαλιστική υποκατάσταση. Ενστάσεις τρίτου κατά του ασφαλιστή, ΕφΘεσσ 1046/2011, με παρατ. Μαρίας Δεμοιράκου

395

VI. Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δί­­­καιο


1. Ειδική εκκαθάριση ΑΕΠΕΥ. Συνεγγυητικό κεφάλαιο. Καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, ΑΠ 373/2012, με παρατ. Σμαράγδας Ρηγάκου

397

2. Σύμβαση παραγγελίας χρηματιστηριακής αγοραπωλησίας. Σύμβαση εντολής. Ετήσια παραγραφή αξιώσεων από χρηματιστηριακές συναλλαγές, ΕφΑθ 1133/2011

405

3. Τράπεζες. Στοιχεία σε αρχεία δεδομένων. Διαγραφή, ΜΠΧανίων 116/2012 (ασφ.μ.)

412

4. Τράπεζες. Τραπεζικός λογαριασμός. Κατάσχεση εις χείρας τρίτου, ΑΠ 117/2011

413

5. Τράπεζες. Δάνειο. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Στοιχεία αυτού, ΑΠ 878/2011

416

6. Τράπεζες. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Κλείσιμο λογαριασμού λόγω καταγγελίας. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος καταγγελίας από την τράπεζα, ΑΠ 1352/2011

417

VIΙ. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο


1. Θαλάσσια μεταφορά. Εφαρμοστέο δίκαιο. Έκταση ισχύος ρήτρας para­mount (δεσπόζουσας ρήτρας) περί εφαρμογής των Κανόνων της Χάγης σε φορ­τωτική. Διεθνής δικαιοδοσία, ΑΠ 1580/2011

419

2. Αξιώσεις από σύμβαση ναύλωσης. Ακύρωση διαιτητικής απόφασης λόγω παραβίασης κανόνων δημοσίας τάξεως. Παραγραφή αξιώσεων κατά τον ΚΙΝΔ, ΑΠ 1377/2011

422

3. Σύμβαση διαχείρισης πλοίων άλλων. Περιεχόμενο. Νομική φύση. Ευθύνη διαχειριστή από δικαιοπραξίες που συνάπτονται στα πλαίσια σύμβασης διαχείρισης. Νομική αντιμετώπιση τιμολογίων πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών εξ επόψεως έκδοσης διαταγής πληρωμής, ΠΠΠειρ 1750/2011

427

4. Ναύλωση πλοίου. Σχέσεις υπερθεματιστή νέου κτήτορα πλοίου και συμβαλλομένων στη σύμβαση ναύλωσης, ΜΠΠειρ 1912/2012

431

5. Ενιαύσια παραγραφή αξιώσεων πλοιάρχου και πληρώματος που απορρέουν από σύμβαση ναυτολόγησης. Κατάταξη δανειστών μετά από εκπλειστηρίαση πλοίου σύμφωνα με τον ΚΙΝΔ. Έννοια τελευταίου λιμένα. Έννοια εξόδων φύλαξης, ΜΠΠειρ 2154/2011

432

VΙIΙ. Πτώχευση


1. Ειδική εκκαθάριση επιχείρησης βάσει του αρ. 46 α του ν. 1892/1990. Νομική φύση του διεξαγόμενου σε αυτήν τη συνάφεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού. Διατύπωση πρόσθετων όρων κατά τη διακήρυξη της σχετικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, ΑΠ 106/2012

435

IX. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία


1. Πνευματική ιδιοκτησία. Προσβολή. Φωνογράφημα. Έργο σε ψηφιακή μορφή. Διαδίκτυο και μετάδοση πνευματικού έργου. Έννοια διαμεσολαβητή. Μέτρα αρ. 64α και 65 ν. 2121/1993, ΜΠΑθ 4658/2012 (ασφ.μ.)

439

2. Σήμα. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Σήμα επιχειρήσεως τηλεπικοινωνιών, λεκτι­κό με συνδυασμό απεικόνισης, με υψηλή αναγνωρισιμότητα. Προσβολή, ΜΠΑθ 10938/2011 (ασφ.μ.)

453

3. Αθέμιτος Ανταγωνισμός. Έννοια χρηστών ηθών. Συρροή με διατάξεις αδικοπραξιών, ΕφΘεσσ 1514/2011

455

4. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Απόσπαση πελατείας. Απαγόρευση ανταγωνιστικών πράξεων κατά της εταιρίας. Ρήτρα μη ανταγωνισμού για τα μέλη του δ.σ., ΕφΑθ 5131/2011

456

5. Σήμα. Σύνθετο σήμα. Προσβολή, ΑΠ 1751/2011

459

Χ. Ανταγωνισμός


1. Ανταγωνισμός. Διοικητική διαδικασία. Έγγραφα και πληροφοριακά στοιχεία που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο εθνικού προγράμματος επιείκειας. Ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες στην αποτελεσματικότητα και στη λειτουργικότητα της συνεργασίας μεταξύ των αρχών που απαρτίζουν το ευρωπαϊκό δίκτυο ανταγωνισμού εκ της προσβάσεως τρίτων σε τέτοια έγγραφα, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τμήμα μείζονος συνθέσεως), Απόφαση της 14ης Ιουνίου 2011, υπόθεση C‑360/09, Pfleiderer AG κατά Bun­deskartellamt

462

2. Ανταγωνισμός. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσεως. Προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας. Πρόσβαση στον φάκελο. Ακρόαση της επιχειρήσεως, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τμήμα μείζονος συνθέσεως), Απόφαση της 25ης Οκτωβρίου 2011, υπόθεση C‑110/10 P, Solvay SA κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

468

3. Αρ. 82 ΕΚ. Ταχυδρομική επιχείρηση κατέχουσα δεσπόζουσα θέση και υπέχουσα υποχρέωση καθολικής υπηρεσίας όσον αφορά τη διανομή ορισμένων αποστολών με διεύθυνση παραλήπτη. Εφαρμογή χαμηλότερων τιμών προς ορισμένους πρώην πελάτες ανταγωνιστή. Διάκριση μέσω των τιμών. Χαμηλές και επιλεκτικές τιμές. Πραγματική ή πιθανή εκτόπιση ανταγωνιστή. Επιπτώσεις στη λειτουργία του ανταγωνισμού και, ως εκ τούτου, στους καταναλωτές. Αντικειμενική δικαιολόγηση, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), Απόφαση της 27ης Μαρτίου 2012, υπόθεση C‑209/10, Post Danmark A/S κατά Konkurrencerådet

476

4. Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως. Αρ. 102 ΣΛΕΕ. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσεως. Συμπίεση των περιθωρίων κέρδους των ανταγωνιστών ή πολιτική συμπιέσεως των τιμών (margin squeeze), Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώτο τμήμα), Απόφαση της 17ης Φεβρουαρίου 2011, υπόθεση C‑52/09, Konkurrensverket κατά TeliaSonera Sverige AB

484

Γ. Διάφορα


Νικόλαος Εμμ. Ζευγώλης, Παρακώλυση ελέγχου υπό το πρίσμα του ν. 3959/2011 για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού: τα νέα δεδομένα

503

Δ. Γνωμοδοτήσεις


Παναγιώτης Κ. Μάζης, Στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται στην αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής σχετικά με το ορισμένο αυτή - Ανάγκη αναγραφής ποσοστού επιτοκίου επί τραπεζικής πιστωτικής συμβάσεως - Μη σύννομη συνομολόγηση όρου σε σύμβαση τραπεζικού ανοικτού λογαριασμού περί τριμήνου ανατοκισμού του χρεωστικού καταλοίπου σε κάθε προσωρινό κλείσιμο του λογαριασμού (άρθρο 12 ν. 2601/1998)

522

Ε. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

528

β) Διάφορα

528

ΣΤ. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

528