ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β΄/2013

Α. Μελέτες


Νικόλαος Κ. Κλαμαρής, Δικονομικά ζητήματα του περιορισμού της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις κατά τη Διεθνή Σύμβαση του Λονδίνου της 19 Νοεμβρίου 1976 (ν. 1923/1991), σε συνδυασμό με τα άρθρα 90 επ. ΚΙΝΔ

265

Παναγιώτης Κ. Παναγιώτου, H actio pro socio και η αρχή της υποχρέωσης πίστης ως μέσο περιορισμού της στο εταιρικό δίκαιο

291

Β. Νομολογία


Ι. Γενικό Μέρος


1. Προστασία καταναλωτή. Αδικοπρακτική ευθύνη ιατρού, ΑΠ 726/2012

316

ΙΙ. Εμπορικές Συμβάσεις


1. Σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring). Συμψηφισμός εκχωρηθείσας απαίτησης με ανταπαίτηση του οφειλέτη. Ένσταση εικονικότητας, ΑΠ 59/2013

317

2. Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Εκχώρηση δικαιωμάτων του εκμισθωτή στο μισθωτή από τη σύμβαση πώλησης, ΕφΑθ 5731/2012

322

3. Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Έννοια. Νομική φύση. Διάκριση από σύμβαση μίσθωσης, ΕφΑθ 4502/2012, με σημ. Ι.Ρ.

324

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Ανάκληση πράξης διαγραφής ανώνυμης εταιρίας από το μητρώο ανωνύμων εταιριών σε περίπτωση εκκρεμοδικίας που αφορά σχέσεις της εταιρίας. Ικανότητα διαδίκου, ΣτΕ 3143/2012

327

2. Ευθύνη προς αποζημίωση των διευθυντών της εταιρίας έναντι της εταιρίας. Υποχρέωση πίστης. Ενδοσυμβατική και αδικοπρακτική ευθύνη, ΕφΑθ 5102/2012

329

3. Ομόρρυθμη εταιρία. Παραγραφή αξιώσεων κατά ομόρρυθμων εταίρων για τα εταιρικά χρέη, κατ’ αρ. 64 ΕμπΝ. Αρχή της υποκειμενικής ενέργειας της διακοπής ή αναστολής της παραγραφής, ΑΠ 542/2012

332

4. ΑΠ 227/2012, με παρατ. Ι. Ρόκα

334

ΙV. Αξιόγραφα


1. Προβολή προσωπικών ενστάσεων κατά τρίτου κομιστή επιταγής, ΑΠ 1555/2012

335

2. Τραπεζική επιταγή. Αφαίρεση τμήματος επιταγής. Ακυρότητα επιταγής. Αξίωση αποζημίωσης, ΑΠ 294/2012

337

3. Τραπεζική επιταγή. Έκδοση ακάλυπτης επιταγής από νομικό πρόσωπο. Παράλληλη αδικοπρακτική σε ολόκληρο ευθύνη του αρμοδίου οργάνου που την εξέδωσε, ΕφΑθ 1847/2012

338

4. Τραπεζική επιταγή. Σύσταση ενεχύρου επ’ αυτής. Προϋποθέσεις προβολής προσωπικών ενστάσεων, ΕφΠειρ 635/2012

341

V. Ασφάλιση


1. Το ασφαλιστήριο ως αποδεικτικό έγγραφο, ΑΠ 700/2012

344

2. Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης εξ αυτοκινητικών ατυχημάτων. Ευθεία αξίωση του τρίτου παθόντος κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης για την καταβολή του ασφαλίσματος. Έναρξη της παραγραφής της συγκεκριμένης αξιώσεως, ΑΠ 957/2012

349

3. Ασφάλιση κατά του κινδύνου μόνιμης ολικής ανικανότητας για εργασία λόγω ατυχήματος. Μη δήλωση άλλων ασφαλίσεων. Συνέπειες. Ασφάλιση ποσού, ΕφΑθ 5650/2012, με σημ. Ι.Ρ.

351

4. Το γεγονός ότι ο ασφαλιστικός σύμβουλος συνδέεται με σύμβαση έργου με την ασφαλιστική επιχείρηση δεν αποκλείει την μεταξύ τους σχέση πρόστησης, ΑΠ 698/2012

354

5. Lloyd’ s, νομικό καθεστώς, μέλη και συνδικάτα του Lloyd’ s, ικανότητα δικαστικής παράστασης. Προϊσχύσαν ιδιωτικό διεθνές δίκαιο της ασφαλιστικής σύμβασης, ΑΠ 596/2013, με παρατ. Ι. Ρόκα

359

6. Ασφάλιση ενυπόθηκης και κατασχεμένης οικοδομής. Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης από τον μισθωτή κατά του κινδύνου βλαβών οικοδομής του κυρίου. Εναντίωση λόγω μη χορήγησης των ασφαλιστικών όρων που διέπουν τη σύμβαση, ΠΠΑθ 6311/2012, με παρατ. Κλ. Ρούσσου

371

VI. Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δί­­­καιο


1. Ευθύνη παρέχοντος τραπεζικές υπηρεσίες, ΑΠ 133/2013

379

2. Τράπεζες. Νομική φύση της κατάθεσης χρημάτων. Λειτουργία βιβλιαρίου καταθέσεων, ΑΠ 1058/2012

383

3. Τράπεζες. Σύμβαση ανοίγματος πιστώσεως. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Διαταγή πληρωμής. Προστασία καταναλωτή. Ανατοκισμός τόκων, ΕφΑθ 1159/ 2012

385

4. Έννοια επενδυτικών υπηρεσιών και κινητών αξιών. Καταβολή αποζημίωσης από το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο, ΕφΑθ 85/2012

392

5. Έννοια χρηματιστηριακών συναλλαγών και παραγραφή σχετικώς απορρεουσών αξιώσεων. Σύμβαση παραγγελίας χρηματιστηριακής συναλλαγής, ΑΠ 976/2012, με σημ. Θεοφανούς Σοφού

401

6. Χρηματιστηριακές συναλλαγές. Σύμβαση χρηματιστηριακής παραγγελίας. Παραγραφή, ΕφΑθ 3502/2011

404

7. Συνεγγυητικό. Προϋποθέσεις παροχής αποζημίωσης. Διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ΑΕΠΕΥ, ΕφΑθ 1026/2012

407

VIΙ. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο


1. Εκμετάλλευση πλοίου. Διάκριση του εφοπλιστή από τον διαχειριστή πλοίου. Ευθύνη του εφοπλιστή και του πλοιοκτήτη. Σύμβαση ναυλομεσιτείας και αξίω­ση για αμοιβή ναυλομεσίτη, ΕφΠειρ 262/2012

411

2. Παραγραφή αξιώσεων που προέρχονται από χορήγηση υλικών ή τροφίμων και από την εκτέλεση εργασιών για την ναυπήγηση, επισκευή ή εξοπλισμό του πλοίου, ΕφΠειρ 36/2012

414

3. Σύμβαση διεθνούς θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευμάτων. Ασφαλιστική υποκατάσταση. Διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων. Ικανότητα διαδίκου και ικανότητα δικαστικής παράστασης ασφαλιστών συνδικάτου στο Lloyd’ s. Εφαρμοστέο δίκαιο. Ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα κατά τους Κανόνες Χάγης - Βίσμπυ, ΕφΠειρ 542/2012

417

4. Αεροπορικές μεταφορές. Κανονισμός ΕΚ 261/2004. Σύμβαση του Μόντρεαλ. Δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση καθυστέρησης πτήσης, Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης Απόφαση της 23.10.2012, Υποθέσεις 581/10 και 629/10 Emeka Nelson και λοιποί κατά Deutsche Lufthansa AG (C-581/10) και TUI Travel plc και λοιποί κατά Civil Aviation Authority (C-629/10)

421

VΙIΙ. Πτώχευση


1. Πτώχευση ναυτικής εταιρίας. Πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν μετά την κήρυξη της πτώχευσης. Εκποίηση ναυαγίου ή επιβλαβούς λόγω ακινησίας πλοίου. Επιτρεπτό διενέργειας συμψηφισμού στα πλαίσια αυτά, ΑΠ 63/2013

439

2. Πτώχευση. Σχέδιο αναδιοργάνωσης. Επικύρωση σχεδίου αναδιοργάνωσης. Προσβολή της σχετικής απόφασης του πτωχευτικού δικαστηρίου. Εξέταση συνδρομής περίπτωσης άρνησης επικύρωσης σχεδίου αναδιοργάνωσης λόγω μη λήψης υπόψη γενικού προνομίου του Δημοσίου, είσπραξης από το τελευταίο μέρους των απαιτήσεών του και αμφισβήτησης δυνατότητας μελλοντικής εκπλήρωσης των όρων του σχεδίου αναδιοργάνωσης, ΕφΑθ 4432/2012

443

3. Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Αίτηση άμεσης επικύρωσης συμφωνίας της επιχείρησης με τους πιστωτές της (αρ. 106β ΠτωχΚ). Στοιχεία της αίτησης. Περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης. Κεφαλαιοποίηση χρέους. Δεκτή η αίτηση, ΠΠΑθ 650/2013, με παρατ. Αλέξανδρου Ν. Ρόκα

446

IX. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία


1. Έννοια εμπορικού αντιπροσώπου. Δίκτυο διανομής αυτοκινήτων. Σύμβαση παραχώρησης άδειας χρήσεως σήματος. Σήματα φήμης. Υποαντιπρόσωπος διανομέως, ΑΠ 970/2012

456

2. Διασχηματισμός προϊόντος και συσκευασίας αυτού. Πότε απόλυτη και πότε σχετική η προστασία προγενέστερου σήματος. Πότε επιτρέπεται η χρήση σήματος από τρίτους. Χρήση εν είδει σήματος, ΑΠ 62/2013

460

3. Αρχή της αναλογικότητας. Πνευματική Ιδιοκτησία. Άδειες εκμετάλλευσης έργου. Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης. Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας, εισφορά υπέρ αυτού και μη παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας, ΑΠ 5/2013

466

4. Παραποίηση και απομίμηση σήματος. Σήμα φήμης. Προστασία δικαιούχου κατά τις διατάξεις του αθέμιτου ανταγωνισμού, ΕφΑθ 3945/2012

468

5. Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Προϋποθέσεις χορήγησης αυτού. Προσβολή δικαιώματος επί του διπλώματος και προστασία κατόχου αυτού, ΕφΑθ 1586/2012

473

6. Σήμα φήμης. Παραποίηση και απομίμηση αυτού, ΜΠΑθ 9476/2012 (Ασφ. Μέτρα)

477

7. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Χρήση ξένου διακριτικού γνωρίσματος. Απαγόρευση παράλληλων εισαγωγών εντός του ΕΟΧ από τρίτες χώρες, ΕφΑθ 4304/2012

485

Χ. Ανταγωνισμός


1. Ελεύθερος ανταγωνισμός. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, ΕφΑθ 5605/2012

490

ΧΙ. Αλλοδαπή Νομολογία


1. Εθνική (εντός Γαλλίας) οδική μεταφορά. Εγγυητική ευθύνη του μεταφορέα και του οδηγού για κάθε απώλεια των μεταφερόμενων εμπορευμάτων. Ανωτέρα βία και περιστατικά που συγκροτούν την έννοια της. Ληστεία του έμφορτου οχήματος και περιστάσεις υπό τις οποίες αυτή μπορεί να εκληφθεί ως γεγονός ανωτέρας βίας, Ακυρωτικό Δικαστήριο της Γαλλίας (Cour de Cassation de France) 30.11.2012 AXA CORPORATE SOLUTIONS - SAMSUNG ELEC­TRONICS FRANCE κατά DHL SOLUTIONS

493

Γ. Διάφορα


Γιώργος Ψαρουδάκης, Η συστημική σταθερότητα στο ελληνικό δίκαιο

494

Δ. Γνωμοδοτήσεις


Ι. Ρόκας, Τιμολογιακή ελευθερία, υποχρέωση επάρκειας ασφαλίστρου και διαφάνεια ΓΟΣ αναπροσαρμογής του ασφαλίστρου. Σύγκρουση τριών αρχών και το σημείο τομής τους

517

Ε. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

537

β) Διάφορα

537

ΣΤ. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

538

β) Διάφορα

538

† Αντώνης Μ. Αντάπασης

539