ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β΄/2014

Α. Μελέτες


Christoph Paulus, Μια διαδικασία επαναφοράς σε φερεγγυότητα για την Ελλάδα – Θα λειτουργούσε;

273

Στάθης Ποταμίτης, Εφαρμογή της ιδέας του καθηγητή Paulus στην ελληνική περίπτωση

284

Β. Νομολογία


Ι. Γενικό Μέρος


1. Ενώσεις καταναλωτών με σωματειακό χαρακτήρα. Συλλογική αγωγή. Έκτα­κτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) αρ. 53 ν. 4021/2011. Φόρος. Παραβίαση του Συντάγματος (αρ. 4 παρ. 1 και 5, 26, 78 παρ. 1 και 4), καθώς και αρ. 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, ΑΠ 293/2014

293

ΙΙ. Εμπορικές Συμβάσεις


1. Σύμβαση αποκλειστικής και απλής διανομής. Εφαρμοστέες διατάξεις, ΑΠ 1909/2013

301

2. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Διαταγή πληρωμής για υπόλοιπο, ΑΠ 1421/2013

307

3. Σύμβαση δικαιόχρησης. Έκτακτη καταγγελία. Αποζημίωση για υπαίτια παρά­βαση υποχρεώσεων, ΕφΑθ 2651/2013

309

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Αγωγή του μετόχου κατά της ανωνύμου εταιρίας για την έκδοση και παράδοση των αντιστοιχούντων σε αυτόν μετοχών. Εικονικότητα δικαιοπραξίας. Βάρος απόδειξης, ΑΠ 1969/2013

315

2. Διάρκεια της εκκαθάρισης της ανώνυμης εταιρίας. Συστατικός χαρακτήρας της καταχώρισης της διαγραφής της στο ΜΑΕ, ΑΠ 1345/2013

318

3. Ομόρρυθμη εταιρία. Λύση. Διορισμός εκκαθαριστή. Κατάχρηση δικαιώματος, ΑΠ 2038/2013

319

4. Εταιρίες. Δικαστική λύση ομόρρυθμης εταιρίας για σπουδαίο λόγο. Αποκλεισμός εταίρου, ΜΠΘεσ 4842/2013, με παρατ. Ιάκωβου Ε. Βενιέρη

321

ΙV. Αξιόγραφα


1. Ευθύνη τράπεζας έναντι κομιστή επιταγής. Πληρωμή ανακληθείσας επιταγής, ΑΠ 1530/2013

325

2. Λευκή επιταγή, ΑΠ 1567/2013

328

3. Πληρεξουσιότητα για ανάληψη υποχρέωσης από επιταγή. Ένσταση πλαστότητας του εκδότη, ΑΠ 1807/2013

331

4. Ακάλυπτη επιταγή, ΕφΠειρ 74/2014

334

V. Ασφάλιση


1. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Ζημία προκληθείσα σε τρίτο από αυτοκινητικό ατύχημα σε έδαφος ξένου κράτους. Εφαρμοστέο δίκαιο για τις ενδεχόμενες αξιώσεις του παθόντος κατά του ασφαλιστή, ΑΠ 1491/2013

338

2. Ασφάλιση ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Εξαίρεση κάλυψης οδηγού και κυρίου (μη οδηγού). Καλυμμένο ασφαλιστικό βάρος, ΑΠ 1068/2013

341

3. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Όρος περί μη κάλυψης ζημιάς που προκλήθηκε από οδηγό που δεν κατείχε την προβλεπόμενη για την κατηγορία οχήματος που οδηγούσε άδεια. Καταχρηστικός ασφαλιστικός όρος, ΑΠ 859/2013, με παρατ. Ι. Ρόκα

345

4. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Αξίωση ψυχικής οδύ­νης. Περιορισμός της ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου, ΕφΙωαν 345/ 2013, με παρατ. Ειρήνης Σαρρή

349

5. Ασφάλιση ασθενειών. Ασφαλιστικός όρος που περιγράφει την έκταση της κάλυψης. Εγκυρότητα του περιορισμού της κάλυψης αν τούτο προβλέπεται σε ασφαλιστικό όρο, ΑΠ 2264/2013, με παρατ. Ι. Ρόκα

354

6. Ασφαλιστική εκκαθάριση. Υποχρέωση Ελληνικού Δημοσίου να υπαχθεί στη διαδικασία αναγγελίας και επαλήθευσης των απαιτήσεων του. Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης, ΣτΕ 1553/2012

358

VI. Τραπεζικό Δί­­­καιο & Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς


1. Ομολογιακό δάνειο. Αμοιβή υποθηκοφύλακα, ΑΠ 2252/2013

360

2. Σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών λήψης και διαβίβασης εντολών για την εκτέλεση χρηματιστηριακών συναλλαγών. Αγοραπωλησίες μετοχών χωρίς άδεια του επενδυτή. Ευθύνη του νομικού προσώπου για τις πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων που το αντιπροσωπεύουν. Συνυπαιτιότητα του επενδυτή, ΑΠ 802/2013

367

3. Ευθύνη τραπεζικού ιδρύματος από πράξεις προστηθέντος αυτού, ΑΠ 355/2013

369

4. Σύμβαση πίστωσης. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Εγγυητής. Τραπεζικά προϊ­ό­ντα. Προστασία καταναλωτών, ΕφΑθ 3721/2013

374

VIΙ. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο


1. Σύγκρουση πλοίων. Περιορισμός της ευθύνης πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή, διαχειριστή, ναυλωτή κατά την Διεθνή Σύμβαση του Λονδίνου του 1976 (κυρ. ν. 1923/1991). Σύσταση κεφαλαίου περιορισμού της ευθύνης. Εφαρμογή διατάξεων ΚΙΝΔ. Έκπτωση από το δικαίωμα περιορισμού της ευθύνης, ΑΠ 2263/2013

378

2. Προνομιούχες απαιτήσεις κατά το αρ. 205 εδ. α΄ ΚΙΝΔ. Έξοδα συντήρησης του πλοίου και έξοδα φύλαξης, ΑΠ 1691/2013

383

3. Πεδίο εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης του Λονδίνου του 1989. Επιχείρηση θαλάσσιας αρωγής. Αξίωση αμοιβής. Ρυμούλκηση, ΕφΠειρ 893/2013

388

4. Προϋποθέσεις γέννησης του δικαιώματος αμοιβής από πράξεις επιθαλάσσιας αρωγής κατά τη Διεθνή Σύμβαση του Λονδίνου του 1989. Ενεργητική νομιμοποίηση, ΕφΠειρ 704/2013

394

5. Ναυτικό δίκαιο. Κανόνες Χάγης- Βίσμπυ περί ευθύνης θαλάσσιου μεταφορέα. Έκταση της ευθύνης του. Βάρος απόδειξης, ΕφΠειρ 583/2013

401

6. Ναυτικό δίκαιο. Μεταβίβαση πλοίου. Τύπος της δικαιοπραξίας, ΕφΠειρ 421/2013

405

7. Αεροπορικές μεταφορές. Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004. Έννοια των «έκτακτων περιστάσεων». Υποχρέωση παροχής βοήθειας στους επιβάτες σε περίπτω­ση ματαιώσεως πτήσεως λόγω «έκτακτων περιστάσεων». Ηφαιστειακή έκρη­ξη συνεπαγόμενη απαγόρευση της εναέριας κυκλοφορίας, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τρίτο τμήμα), Απόφαση της 31ης Ιανουαρίου 2013, Υπό­θεση C‑12/11, Denise McDonagh κατά Ryanair Ltd, με παρατ. Χρήστου Σ. Χασάπη

407

8. Σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς. Βλάβη εμπορευμάτων. Ευθύνη παραγγελιοδόχου. Ναυτικός πράκτορας. Σύμβαση παραγγελίας. Σύμβαση πρακτορείας, ΜΠΑθ 2961/2013

421

VΙIΙ. Πτώχευση


1. Αρχή της αναστολής των ατομικών καταδιωκτικών μέτρων κατά του πτωχεύσαντος. Απαράδεκτο της αγωγής. Παύση εργασιών πτώχευσης, ΑΠ 1414/2013

425

2. Εξυγίανση εμπορικών επιχειρήσεων. Προθεσμία σύναψης συμφωνίας εξυγίανσης και κατάθεσης αίτησης προς επικύρωση αυτής. Κήρυξη επανάληψης συζήτησης υπό προϋποθέσεις, ΠΠΘεσ 20156/2013

426

3. Πτώχευση. Επάρκεια περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της πτωχευτικής διαδικασίας, ΑΠ 73/2014

433

4. Κανονισμός (ΕΚ) 1346/2000 – Διαδικασίες αφερεγγυότητας – Αγωγή πτω­χευτικής ανακλήσεως στο πλαίσιο διαδικασίας αφερεγγυότητας, ΔΕΕ 16.1.2014, C-328/12, Ralph Schmid κατά Lilly Hertel, με παρατ. Έφης Ι. Κινινή

434

5. Επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης. Απόρριψη κύριων παρεμβάσεων, ΠΠΚορίνθ 13/2014, με παρατ. Ιωάννη Δ. Γερμανού και Αλέξανδρου Ν. Ρόκα

445

IX. Βιομηχανική & Πνευματική Ιδιοκτησία


1. Εμπορικά απόρρητα. Έννοια. Αποζημίωση λόγω αποκάλυψης σε ανταγωνιστή, ΑΠ 1717/2013

452

2. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Γενική ρήτρα του αρ. 1 ν. 148/1914. Προϋποθέσεις εφαρμογής. Διάθεση σηματοδοτημένων προϊόντων εκτός συστήματος επιλεκτικής διανομής, ΕφΠειρ 260/2012

455

3. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Παραπλανητική διαφήμιση. Εφαρμοστέες διατάξεις. Προϋποθέσεις εφαρμογής τους, ΕφΑθ 2130/2013

458

4. Διακριτικός τίτλος επιχείρησης αποτελούμενος αποκλειστικά από περιγραφική ένδειξη. Μη εφαρμογή προστασίας αρ. 13 παρ. 1 ν. 146/1914 και 8 ν. 1089/ 1980, ΕφΘεσ 1300/2013

464

5. Σήμα. Παράλληλες εισαγωγές. Έννοια. Κοινοτική ανάλωση. Βάρος απόδειξης. Διεθνείς Συμβάσεις ΠΟΕ. Κανόνες ανταγωνισμού, ΜΠΑθ 6570/2013

467

6. Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Εφεύρεση. Εκμετάλλευση από τρίτους, ΜΠΘεσσ 3744/2013 (ασφ. μέτρα)

486

7. Εμπορικά σήματα. Διαδίκτυο, Προτάσεις Γενικού Εισαγγελέα Yves Bot της 28.11.2013, Yπόθεση C-530/12, ΓΕΕΑ κατά National Lottery Commission, με παρατ. Ιάκωβου Ε. Βενιέρη

491

Χ. Ανταγωνισμός


1. Δίκαιο ανταγωνισμού. Απαγόρευση συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων. Φαινόμενο του «umbrella pricing». Δικαίωμα αποζημίωσης και εμμέσως ζημιωθέντων προσώπων, Απόφαση της 5.6.2014, Υπόθεση C-557/12, Kone AG κ.λπ. κατά ÖΒΒ Intrastruktor AG, με παρατ. Βικτωρίας Χατζάρα

507

Γ. Διάφορα


Στέφανου Τσιμικάλη, Το χρώμα καθεαυτό ως σήμα

515

Δ. Διεθνή Συνέδρια

529

Ε. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

530

β) Διάφορα

530

ΣΤ. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

530

β) Διάφορα

531