ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ΄/2004

Α. Μελέτες


Μιχ. - Θεοδ. Δ. Μαρίνος, Ζητήματα χρήσης και εκμετάλλευσης έργων στο διαδίκτυο (Internet).

483

Β. Νομολογία Ελληνικών Δικαστηρίων


Ι. Γενικό Μέρος


1. Υποθήκη επί βιομηχανικών εγκαταστάσεων (ν. 4112/29). Εφαρμογή και σε εγκαταστάσεις εμπορικών (μη βιομηχανικών) επιχειρήσεων, ΑΠ 548/2004

510

ΙΙ. Εμπορικές συμβάσεις


1. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Έννοια. Προϋποθέσεις, ΜονΠρΠειρ 3850/2001

511

2. Σύμβαση διανομής. Καταγγελία. Εφαρμοστέες διατάξεις. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Παράβαση συμβατικών υποχρεώσεων. Ποινική ρήτρα, ΕφΘεσσ 1628/2004

512

3. Αδικοπραξία. Συμπεριφορά αντίθετη στα χρηστά ήθη (ΑΚ 919). Συμβάσεις. Απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών. Άσκηση από το δικαστήριο διαπλαστικής εξουσίας για προσδιορισμό της παροχής βάσει των ΑΚ 388 και 288. Αντικειμενικά κριτήρια, ΠολΠρΑθ 4941/2004

516

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Ανώνυμη εταιρία. Συγχώνευση με απορρόφηση. Δικαστική ακύρωση (77 παρ. 1 ν. 2190/ 1920). Παρέμβαση μετόχου στη σχετική δίκη, ΕφΑθ 4505/2004

519

2. Ανώνυμη εταιρία. Διοικητικό συμβούλιο. Συλλογική δράση. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Νομιμοποίηση, ΜονΠρΚερκ 503/2001

521

3. Ανώνυμη εταιρία. Διορισμός προσωρινής διοίκησης. Διαδικασία, ΜονΠρΠειρ 7002/2002

523

4. Ανώνυμη εταιρία. Διοικητικό συμβούλιο. Εκπροσώπηση. Καταλογισμός της γνώσης των μελών του διοικητικού συμβουλίου στην εταιρία. Περιεχόμενο δικογράφου, ΑΠ 282/2003

524

5. Ανώνυμη εταιρία. Ακυρότητα αποφάσεων γενικής συνέλευσης. Ακυρότητα αποφάσεων διοικητικού συμβουλίου. Εξωεταιρικές συμφωνίες. Λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο για τη γενική συνέλευση. Δικαίωμα απευθείας διορισμού μέλους στο διοικητικό συμβούλιο, ΠολΠρΑθ 5565/2003, με παρατ. Ζ. Γιωτάκη

525

6. Νομική προσωπικότητα. Κάμψη. Αλλοδαπό νομικό πρόσωπο. Καταστατική και πραγματική έδρα. Αλλοδαπή εταιρία τύπου limited. Εξομοίωση με ανώνυμη εταιρία. Ακυρότητα ανωνύμου εταιρίας. Ομόρρυθμη εταιρία εν τοις πράγμασι. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Εκούσια μετασυμβατική υπαγωγή. Εφαρμοστέο δίκαιο για την κάμψη της νομικής προσωπικότητας και τη θεμελίωση ευθύνης του κυρίαρχου μετόχου, ΠολΠρΠειρ 1673/2003

535

ΙV. Αξιόγραφα


1. Επιταγή ακάλυπτη. Οπισθογράφηση λόγω ενεχύρου. Αναγωγή. Αδικοπραξία. Δικαιούχος αποζημίωσης. Αιτιώδης συνάφεια, ΑΠ 18/2004 (Ολομ.)

541

2. Επιταγή ακάλυπτη. Επιστροφή στον εκδότη με λευκή οπισθογράφηση. Πλαστογραφία ημερομηνίας έκδοσης. Επανακυκλοφορία. Αναγωγή. Ευθύνη αρχικού οπισθογράφου, ΑΠ 444/2004

543

3. Συναλλαγματική άκυρη. Έλλειψη χαρτοσήμανσης. Μετατροπή σε χρεωστικό ομόλογο του αρ. 76 ν.δ. 17.7.1923. Μεταβίβαση με οπισθογράφηση, ΑΠ 270/2004

544

V. Ασφάλιση


1. Ασφάλιση πυρός. Ενυπόθηκος δανειστής ως δικαιούχος ασφαλιστικής αποζημίωσης. Εκχώρηση ασφαλιστικής απαίτησης με σύσταση ενεχύρου επ’ αυτής. Ενεργητική νομιμοποίηση. Πολλαπλή ασφάλιση. Υποχρέωση γνωστοποίησης. Χρόνος έναρξης της τοκοδοσίας, ΕφΑθ 5250/2004

545

2. Ασφάλιση προσώπων. Περιγραφή του κινδύνου, ΕφΑθ 3606/2003

551

3. Ασφάλιση προσώπων. Γενικοί όροι συναλλαγών. Καταχρηστικότητα. Προστασία καταναλωτή, ΕφΑθ 1407/2002

553

4. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Ανάκληση άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής εταιρίας. Επικουρικό Κεφάλαιο. Όρια ευθύνης του, ΑΠ 17/2004 (Ολομ.), με παρατ. Μάνου Τούντα

555

5. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Καταγγελία της σύμβασης. Γνωστοποίηση, ΑΠ 122/2004

559

6. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Οδηγός σε κατάσταση μέθης. Αποδεικτικά μέσα, ΑΠ 125/2004

561

7. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Αποδεικτικά μέσα, ΑΠ 256/2004

563

8. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Καταγγελία ασφαλιστικής σύμβασης. Έγγραφος τύπος. Κοινοποίηση καταγγελίας, ΑΠ 431/2004

564

9. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Μεταβίβαση κυριότητας του οχήματος. Προϊσχύσαν δίκαιο, ΑΠ 516/2004, με παρατ. Μ. Τούντα

566

10. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Καταγγελία της σύμβασης. Ενστάσεις κατά του τρίτου ζημιωθέντα, ΑΠ 1477/2003, με παρατ. Μ. Τούντα

569

11. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Πρόκληση ατυχήματος από οδηγό χωρίς τη νόμιμη άδεια οδηγήσεως. Μεταγενέστερη κτήση της. Αποδεικτικός χαρακτήρας ασφαλιστηρίου, ΕφΛαρ 24/2004

573

12. Ασφαλιστική σύμβαση. Επέλευση κινδύνου πριν τη σύναψη ασφάλισης, ΕφΘεσσ 3360/ 2003, με παρατ. Μ. Τούντα

577

13. Ασφάλιση αυτοκινήτων. Σύστημα φιλικού διακανονισμού ζημιών, ΕιρΘεσσ 1494/2004

579

VΙ. Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δίκαιο


1. Τραπεζικό απόρρητο. Κατάσχεση απαίτησης υπό αίρεση εις χείρας τρίτου. Δήλωση τρίτου. Ανακοπή. Εγγυητική επιστολή, ΑΠ 358/2004

581

2. Τράπεζες. Δανειοδότηση. Εκτοκισμός. Υποχρεωτική αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης. Περιπτωσιολογία. Αναγνώριση χρέους. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Τυχαία και αδικαιολόγητη ευνοϊκή διάκριση δανειοληπτών. Αρχή της ισότητας (4 Σ.). Αντισυνταγματικότητα, ΕφΑθ 117/2004

584

3. Τραπεζική δανειοδότηση. Ανατοκισμός. Εισφορά αρ. 1 § 1 και 3 ν. 128/1975. Τρόπος υπολογισμού, ΕφΑθ 1431/2004

591

4. Χρηματιστήριο. Ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρία. Χρηματιστηριακές συναλλαγές. Χρηματιστηριακή παραγγελία. Εξωχρηματιστηριακή εκούσια εκκαθάριση. Παροχή πίστωσης. Διαβίβαση εντολής. Απόδειξη. Παραγραφή. Συνυπαιτιότητα. Χρηματιστήριο. Ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρία. Χρηματιστηριακές συναλλαγές. Χρηματιστηριακή παραγγελία. Εξωχρηματιστηριακή εκούσια εκκαθάριση. Παροχή πίστωσης. Διαβίβαση εντολής. Απόδειξη. Παραγραφή. Συνυπαιτιότητα., ΠολΠρΑθ 156/2004

595

5. Χρηματιστήριο. Χρηματιστηριακή παραγγελία. Στοιχεία δικογράφου αγωγής, ΑΠ 663/ 2004

603

VΙΙ. Ναυτικό Δίκαιο


1. Πλειστηριασμός πλοίου. Αναγκαίες δαπάνες για την διατήρηση του πλοίου. Αρ. 976 αριθ. 1 ΚΠολΔ. Έννοια της «διατήρησης». Σχέση με αρ. 205 εδ. α΄ ΚΙΝΔ. Πλειστηριασμός πλοίου. Αναγκαίες δαπάνες για την διατήρηση του πλοίου. Αρ. 976 αριθ. 1 ΚΠολΔ. Έννοια της «διατήρησης». Σχέση με αρ. 205 εδ. α΄ ΚΙΝΔ., ΑΠ 681/2004

606

2. Περιορισμός της ευθύνης του πλοιοκτήτη. Αρ. 85-89 ΚΙΝΔ. Σύμβαση του Λονδίνου της 19.11.1976. Εφαρμοστέο δίκαιο, ΑΠ 388/2004

607

VΙΙΙ. Πτώχευση και Εξυγίανση


1. Πτώχευση. Αποκατάσταση πτωχού λόγω παρέλευσης δεκαετίας. Αναβίωση ανώνυμης εταιρίας. Συνέπειες, ΜονΠρΑθ 8338/2003

610

2. Εξυγίανση επιχειρήσεων. Ειδική εκκαθάριση. Κατάργηση δικαιώματος. Δολία υποβολή αίτησης υπαγωγής σε ειδική εκκαθάριση επί σκοπώ αδρανοποίησης λήψης μέτρων εκτελέσεως. Δικονομικός τρόπος προβολής ενστάσεως. Ανακοπή του αρ. 583 ΚΠολΔ. Όχι αναγνωριστική αγωγή, ΕφΑθ 2291/2004, με παρατ. Π.Κ. Μάζη

611

3. Εξυγίανση επιχειρήσεων. Ειδική εκκαθάριση αρ. 46A § 1 ν. 1892/1990. Διορισμός εκκαθαριστή. Αμοιβή εκκαθαριστή. Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης. Διανομή πλειστηριάσματος. Αφαίρεση μελλοντικών εξόδων, ΕφΛαρ 276/2004

617

IΧ. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία


1. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Ελευθέρια επαγγέλματα. Χρηστά ήθη. Κώδικες Δεοντολογίας. Παραπλανητική διαφήμιση. Παραβίαση νομοθετικών διατάξεων για την οργάνωση και λειτουργία ορισμένου επαγγέλματος. Παραβίαση κανόνων δικαίου. Αδικοπραξία. Αξίωση άρσης της προσβολής και παράλειψης στο μέλλον. Παροχή ιατρικών υπηρεσιών, ΜονΠρΡεθ 925/2003

621

2. Σήμα. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Περιορισμός αστικής προστασίας σήματος. Σήματα συνιστάμενα σε ευρέως χρησιμοποιούμενες ενδείξεις. Χρήση εν είδει σήματος. Σχέση ανταγωνισμού, ΜονΠρΑθ 5632/2004

626

3. Σήμα. Μορφές προσβολής σήματος. Διάθεση γνησίων προϊόντων που προορίζονταν αποκλειστικά για ξένες αγορές. Προσβολή διαφημιστικής λειτουργίας, ΜονΠρΧαν 2410/2003

628

4. Σήμα. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Επωνυμία. Κίνδυνος συγχύσεως. Σύνθετα σήματα. Σήματα που περιέχουν περιγραφικές ενδείξεις. Συρροή διατάξεων νόμων 2239/94 και ν. 146/14 (υπόθεση HERMES), ΠολΠρΑθ 6366/2003

630

5. Συγκριτική διαφήμιση (μη νόμιμη). Έμμεση συγκριτική διαφήμιση. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Προστασία καταναλωτή, ΕφΑθ 2928/2004

632

Γ. Διεθνής & Ευρωπαϊκή Νομολογία


1. Σήμα. Ηχητικό σήμα. Γραφική παράσταση, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 27.11.03, Υπόθεση C-283/01, Shield Mark BV κατά J. Kist

635

2. Κοινοτικό σήμα. Διακριτικός χαρακτήρας. Περιγραφικές ενδείξεις, Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 3.12.2003, Υπόθεση Τ-16/02, Audi AG κατά Κοινοτικού Γραφείου Σημάτων

638

3. Ελεύθερος ανταγωνισμός. Συμπράξεις. Συμφωνίες περί των τιμών. Ενδεικτικές συστάσεις περί των τιμών. Δίκτυο διανομής. Αυτοκίνητα, Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 3.12.2003, Υπόθεση Τ-208/01, Volkswagen AG κατά Επιτροπής

639

Δ. Επισκόπηση Νομολογίας Αρείου Πάγου


Α. Αστικού δικαίου

642

Β. Δικονομικού δικαίου

644

Ε. Διάφορα


Ιωάννης Κ. Ρόκας, Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του κ.ν. 489/76 «περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (Εισήγηση προς την ομώνυμη νομοπαρασκευαστική επιτροπή και το σχετικό σχέδιο νόμου με την εισηγητική έκθεση)

647

Θεμιστοκλής Κ. Σκούρας, Η έννοια της (πτωχευτικής) αποκατάστασης, ως λόγος αναβίωσης της ανώνυμης εταιρίας (άρθρο 47Α § 4 κ.ν. 2190/1920)

657

ΣΤ. Γνωμοδότηση


Αντώνης Μ. Αντάπασης, Ζητήματα περιορισμού της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις

660

Ζ. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

695

β) Διάφορα

695

γ) Ευρωπαϊκό δίκαιο

695

Η. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

696

β) Διάφορα

696