ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ΄/2005

Α. Μελέτες


Ιωάννης Π. Μάρκου, Προλεγόμενα στα αποθετήρια και ενεχυρόγραφα

463

Ε.Π. Μαστρομανώλης, Χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας ή κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης; Η κοινοτική πολιτική στην υπό απελευθέρωση ταχυδρομική αγορά

494

Β. Νομολογία Ελληνικών Δικαστηρίων


Ι. Γενικό Μέρος


1. Προστασία καταναλωτή. Ελαττωματικά προϊόντα. Ικανοποίηση ηθικής βλάβης. Στοιχεία δικογράφου αγωγής, ΑΠ 1051/ 2004

515

2. Προστασία καταναλωτή. Έννοια καταναλωτή. Έννοια ελαττωματικού προϊόντος. Αποζημίωση, ΑΠ 989/2004

517

ΙΙ. Εμπορικές συμβάσεις


1. Σύμβαση πλειστηριασμού. Δημοπρασία. Δέσμευση του εκπλειστηριάζοντος, ΑΠ 994/ 2005

5202. Σύμβαση εγγύησης. Ενστάσεις εγγυητή. Παραίτηση, ΕφΘεσσ 1078/2005

526

3. Διεθνής οδική μεταφορά (CMR). Απώλεια εμπορευμάτων. Ευθύνη μεταφορέα. Απαλλαγή. Βάρος απόδειξης. Ασφάλιση φορτίου έναντι κλοπής. Συμβατικοί όροι κάλυψης, ΕφΘεσσ 730/2005

528

4. Διεθνής αεροπορική μεταφορά (Σύμβαση της Βαρσοβίας). Ευθύνη αερομεταφορέα. Ηθελημένη κακή διαχείριση. Ποσοτικός περιορισμός αστικής ευθύνης. Υποκατάσταση ασφαλιστικής επιχείρησης στα δικαιώματα του παραλήπτη. Στοιχεία δικογράφου αγωγής, ΕφΑθ 5310/2005

531

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Κοινοπραξία. Νομική φύση. Ενεργητική - παθητική νομιμοποίηση (εταιρίας - εταίρων - διαχειριστών). Λύση. Εκκαθάριση, ΠολΠρΘηβ 29/2004

534

2. Προσωπικές εταιρίες. Λύση. Εκκαθάριση. Αντικατάσταση εκκαθαριστή, ΠολΠρΑθ 5476/2004

538

3. Παρένθετος και κρυπτόμενος έμπορος. Άρση αυτοτέλειας νομικού προσώπου. Ευθύνη μητρικής για την εμπορική δράση θυγατρικής της εταιρίας. Συμβατικός προσδιορισμός έκτασης αποζημίωσης, ΕφΑθ 5367/2003

542

ΙV. Αξιόγραφα


1. Συναλλαγματική. Ευθύνη τριτεγγυητή, ΑΠ 1325/2003

544

2. Επιταγή. Διαταγή πληρωμής. Επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης. Κατάχρηση δικαιώματος. Ανακοπή (933 ΚΠολΔ). Προθεσμία, ΜονΠρΑθ 6481/ 2004

546

3. Επιταγή. Ελαττωματική βασική σχέση. Ενστάσεις κατά του κομιστή, ΜονΠρΒόλ 168/2004

548

4. Επιταγή. Διαταγή πληρωμής. Ανακοπή. Παραγραφή εν επιδικία. Νομιμοποίηση ανώνυμης εταιρίας. Αντικείμενο δίκης επί ανακοπής, ΕφΘεσσ 1910/2004

551

5. Επιταγή ακάλυπτη. Αγωγή από αδικοπραξία. Ενεργητική νομιμοποίηση. Επικουρικός χαρακτήρας της αγωγής από αδικαιολόγητο πλουτισμό, ΕφΠειρ 672/2004

553

V. Ασφάλιση


1. Ασφαλιστική σύμβαση. Χρονική ισχύς του ΑσφΝ (2496/1997). Γενικοί ή ειδικοί ασφαλιστικοί όροι. Υποχρεώσεις του ασφαλιστή, ΑΠ 125/2005

556

2. Ασφάλιση πυρός και συμπληρωματικών κινδύνων. Εκχώρηση του ασφαλίσματος. Ενεργητική νομιμοποίηση ενυπόθηκου δανειστή προς άσκηση αξίωσης προς ασφάλισμα. Από την αξία των ασφαλισθέντων αντικειμένων δεν αφαιρείται το ποσό επιχορήγησης από το Ελληνικό Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση με το οποίο χορηγήθηκε η επιχείρηση, ΕφΑθ 2551/2004

558

3. Ασφάλιση κατά πυρός ενυπόθηκου ακινήτου. Αξίωση στο ασφάλισμα. Νομιμοποίηση. Απόδειξη ασφαλιστικής σύμβασης, ΕφΑθ 450/2005

561

4. Ασφάλιση αστικής ευθύνης εργολάβου δημόσιου τεχνικού έργου. Ερμηνεία όρων του ασφαλιστηρίου περιοριστικών της κάλυψης, ΕφΑθ 1326/ 2004, με σημ. Ι. Ρόκα

564

5. Ασφάλιση αστικής ευθύνης εξ αυτοκινήτων. Ακύρωση, λήξη ή αναστολή της ασφαλιστικής σύμβασης. Γνωστοποίηση του ασφαλιστή προς τον ασφαλισμένο. Έννομες συνέπειες, ΑΠ 1175/2004

567

6. Ομαδική επαγγελματική ασφάλιση εργαζομένων από τον εργοδότη - λήπτη της ασφάλισης. Καταβολή του ασφαλίστρου από τον εργοδότη. Όρος ασφαλιστηρίου για καταβολή εφάπαξ παροχής (ασφάλισμα) σε κάθε εργαζόμενο - ασφαλισμένο που θα αποχωρήσει λόγω απόλυσης. Καταγγελία του ασφαλιστηρίου από τον εργοδότη και σύναψη νέου, δυσμενέστερου για τους εργαζόμενους, ΑΠ 843/2004

570

7. Ασφάλιση πλοίων κατά θαλάσσιων κινδύνων. Συνομολόγηση των όρων στην αγγλική, με βάση το αγγλικό δίκαιο (Marine Insurance Act 1906) και τα έθιμα του αγγλικού εμπορίου. Έννοια της υπέρτατης καλής πίστης (utmost good faith) κατά το στάδιο των προσυμβατικών δηλώσεων του ασφαλισμένου. Έννοια των υποσχετικών εγγυήσεων (warranties) του ασφαλισμένου κατά το αγγλικό δίκαιο, ΕφΠειρ 1141/ 2004

573

8. Ασφαλιστικός σύμβουλος. Διάθεση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, από ασφαλιστική επιχείρηση, ως αντιπρόσωπου ανώνυμης εταιρίας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) και περαιτέρω ανάθεση της διάθεσης από την ασφαλιστική επιχείρηση σε ασφαλιστικό σύμβουλο. Ευθύνη ασφαλιστή, ΕφΛάρ 101/2004, με σημ. Ι. Ρόκα

577

9. Ασφαλιστικός σύμβουλος · έννοια, καθήκοντα. Συμβατική σχέση που τον συνδέει με την ασφαλιστική επιχείρηση, ΕφΔωδ 279/2003, με σημ. Ι. Ρόκα

581

VΙ. Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δίκαιο


1. Τράπεζες. Αδικοπραξία υπαλλήλου. Πρόστηση. Ένσταση συνυπαιτιότητας, ΕφΑθ 7711/2003

584

2. Τράπεζες. Κατάθεση χρημάτων σε τράπεζα. Νομική φύση. Εφαρμοστέες διατάξεις (αρ. 3 ν.δ. 1923). Βιβλιάριο κατάθεσης. Αποδεικτική ισχύς. Ανάληψη από μη δικαιούχο. Μέτρο επιμέλειας. Ευθύνη τράπεζας, ΑΠ 189/2002

585

3. Τράπεζες. Κατάθεση χρημάτων σε τράπεζα. Βιβλιάριο καταθέσεως. Έλεγχος νομιμοποίησης του εμφανιζόμενου ως δικαιούχου. Σχέση τράπεζας - καταθέτη. Μέτρο επιμέλειας της τράπεζας, ΕφΘεσσ 3/2003

589

4. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Έννοια. Διάκριση από τοκοχρεωλυτικό δάνειο, ΕφΘεσσ 3078/2002

592

5. Τράπεζες. Σχέση τράπεζας - πελάτη. Πταίσμα κατά την εκτέλεση οδηγιών. Εσφαλμένη συμπλήρωση εγγυητικής επιστολής, ΕφΘεσσ 2738/2003

594

6. Χρηματιστήριο. Κύριες - παρεπόμενες χρηματιστηριακές συναλλαγές. Πώληση τοις μετρητοίς. Χρηματιστηριακή παραγγελία. Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων. Αποδεικτική ισχύς πινακιδίων. Βάρος εναντίωσης του επενδυτή, ΜονΠρΑθ 556/2003

596

7. Χρηματιστήριο. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Επιβολή προστίμου σε χρηματιστηριακή εταιρία από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για παράβαση του ν. 2472/1997, ΣυμβΕπικρ 94/2003

600

8. Χρηματιστήριο. Χρηματιστηριακές συναλλαγές. Παραγραφή. Σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (χρηματιστηριακή παραγγελία, λήψη και διαβίβαση εντολών), ΕφΑθ 6244/2004

604

VΙΙ. Ναυτικό Δίκαιο


1. Θαλάσσια ασφάλιση. Ασφάλιση θαλαμηγού. Αγγλικό δίκαιο (ΜΙΑ 1906). Συνομολόγηση ρητρών Ινστιτούτου Ασφαλιστών Λονδίνου της 1.11.1985. Αρχή της καθολικότητας των κινδύνων και αρχή της υπέρτατης καλής πίστης (uberrimae fides) στη θαλάσσια ασφάλιση, ΠολΠρΠειρ 1761/ 2005

610

VΙΙΙ. Πτώχευση και Εξυγίανση


1. Πτώχευση. Πτώχευση εταίρου προσωπικής εταιρίας. Λύση και εκκαθάριση προσωπικής εταιρίας. Νομίμως ο πτωχεύσας εταίρος ασκεί καθήκοντα εκκαθαριστή, μη υποκαθιστάμενος υπό του συνδίκου, ΑΠ (Ολομ.) 40/2005

615

IΧ. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία


1. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Πωλήσεις κάτω του κόστους. Προσδιορισμός του κόστους. Εκπτώσεις. Διακινδύνευση της αγοράς και του ανταγωνισμού. Επιβολή προστίμου. Αιτιολογία, ΔιοικΠρΠειρ 1751/2004, με παρατ. Κων. Σαράντη

618

2. Σήμα. Κίνδυνος συγχύσεως. Λεκτικές ενδείξεις. NOVAMID - NOVAMONT. Όχι κίνδυνος συγχύσεως. Διαφορετική κατάληξη, κοινό πρόθεμα NOVA, το οποίο είναι κοινότυπο, ΔιοικΠρΑθ 14519/2004

621

3. Σήμα. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Απομίμηση συσκευασίας προϊόντος. Κίνδυνος συγχύσεως. Απομίμηση διασχηματισμών και χρωματικών αποχρώσεων με διαφορετικά λεκτικά στοιχεία, ΕφΑθ 1687/ 2004

623

4. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Απομίμηση συσκευασίας προϊόντος, ΜονΠρΑθ 1265/ 2005

628

5. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Σήμα. Προστασία διασχηματισμών και χρωματικών αποχρώσεων συσκευασίας. Προστασία σχήματος προϊόντος, ΠολΠρΑθ 1478/2005

630

6. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Απομίμηση συσκευασίας προϊόντος. Προστασία διασχηματισμών, χρωματικών αποχρώσεων και γενικά της εξωτερικής εμφάνισης της συσκευασίας προϊόντων, ΠολΠρΑθ 6778/ 2004

634

Γ. Διεθνής & Ευρωπαϊκή Νομολογία


1. Εταιρίες. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Κυρώσεις επί ανειλικρινών οικονομικών καταστάσεων. Οδηγία. Ισχύς της στο εσωτερικό δίκαιο, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Υπόθεση C-378, 391, 403/02, Απόφαση της 3.5. 2005, Berlusconi, Adelch, Dell’ Ultri κ.λπ. κατά Ιταλίας

638

2. Εμπορικό σήμα. Σήματα υπηρεσιών. Έννοια υπηρεσίας. Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Υπόθεση C-418/02, Απόφαση της 7.7.2005, Praktiker AG κατά Γερμανικού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων

643

3. Κοινοτικό σήμα. Διακριτικός χαρακτήρας. Απόλυτος λόγος απαραδέκτου, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 19.09. 2002, Υπόθεση C-104/00, DKV AG κατά Γραφείου Εναρμόνισης

647

Δ. Διάφορα


Γεώργιος Κωστόπουλος, Συμμετοχή ή μη συμμετοχή στη ΓΣ με ασφαλιστικά μέτρα

651

Ε. Γνωμοδοτήσεις


Σπήλιος Αντ. Μούζουλας, Ανάκληση παλαιών και διορισμός νέων μελών διοικητικού συμβουλίου από τη γενική συνέλευση εκτός ημερήσιας διάταξης

659

ΣΤ. Βιβλιοπαρουσίαση


Αριστέα Σινανιώτη - Μαρούδη, Ιωάννης Δ. Φαρσαρώτας, Ηλεκτρονική Τραπεζική

677

Ζ. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

681

β) Διάφορα

681

Η. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

682

β) Διάφορα

682