ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ΄/2006

Α. Μελέτες


Αριστέα Σινανιώτη - Μαρούδη, Ουσιαστικά και πρόσθετα κριτήρια τραπεζικής εποπτείας για τη θεσμοθέτηση αρχών τραπεζικού εσωτερικού ελέγχου

527

Νικόλαος Α. Βερβεσός, Οι ταχυδρομικοί πράκτορες - Η σύμβαση πρακτορείας

543

Β. Νομολογία


Ι. Γενικό Μέρος


1. Μεταβίβαση περιουσίας ή επιχείρησης. Ευθύνη αποκτώντος. ΑΚ 479. Περιεχόμενο δικογράφου αγωγής του δανειστή κατά του αποκτώντος. Γνώση του αποκτώντος για το ότι η μεταβίβαση αφορά στο σύνολο της περιουσίας του οφειλέτη ή στο σημαντικότερο τμήμα της, ΕφΘεσ 922/2006

569

2. Προσωπική κράτηση. Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα. Περιεχόμενο δικογράφου αγωγής, ΑΠ 327/2006

571

ΙΙ. Εμπορικές συμβάσεις


1. Χρονομεριστική μίσθωση (time-sharing). Τύπος. Αδικοπραξία. Συρροή αξιώσεων εκ συμβάσεως και εξ αδικοπραξίας, ΠΠρΑθ 2517/2006

573

2. Διεθνής σιδηροδρομική μεταφορά. Ευθύνη σιδηροδρόμου. Λόγοι απαλλαγής από την ευθύνη. Ειδικοί κίνδυνοι. Βάρος αποδείξεως. Φόρτωση από τον αποστολέα, χωρίς ανάμειξη του σιδηρόδρομου. Φορτωτική (αποδεικτικό, όχι συστατικό έγγραφο), ΑΠ 17/2005

574

3. Διεθνής σιδηροδρομική μεταφορά. Ευθύνη σιδηροδρόμου. Συλλογική ευθύνη σιδηροδρόμων. Λόγοι απαλλαγής από την ευθύνη. Ειδικοί κίνδυνοι. Βάρος αποδείξεως. Φορτωτική (αποδεικτικό, όχι συστατικό έγγραφο). Φόρτωση από τον αποστολέα, χωρίς ανάμειξη του σιδηρόδρομου, ΑΠ 608/2005

577

4. Διεθνής οδική μεταφορά. Ιδιότυπες μεταφορικές εταιρίες. Υποχρεώσεις των εταιριών που είναι μέλη της. Παραγγελιοδόχος μεταφοράς, ΑΠ 213/2006

580

5. Διεθνής οδική μεταφορά. CMR. Καταστροφή/βλάβη εμπορευμάτων. Επιμερισμός ευθύνης. Τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης. Έννοια όρου ηθελημένη κακή διαχείριση, ΠΠρΘεσ 1147/2005, με ενημ. σημείωμα Μάνου Τούντα

582

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις. Αρμοδιότητα γενικής συνέλευσης. Νομική φύση διατάξεων εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, ΑΠ 43/2006

585

2. Ανώνυμη εταιρία. Οργανική εκπροσώπηση. Υποκατάστατο όργανο. Αντιπρόσωπος. Κατάλοιπο αλληλόχρεου λογαριασμού. Αφηρημένη αναγνώριση χρέους, ΑΠ 470/2006

587

3. Ανώνυμη εταιρία. Εισαγωγή μετοχών στο Χρηματιστήριο. Εγγυητική σύμβαση. Απαγόρευση απόδοσης εισφορών, ΑΠ 19/2006 (Ολομ.)

590

4. Ανώνυμη εταιρία. Α.Χ.Ε. Διοικητικό συμβούλιο. Έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης ενάγοντα. Παράλειψη εποπτείας διευθύνοντος συμβούλου. Υποχρέωση αποζημίωσης, ΕφΑθ 4101/2005, με ενημ. σημείωμα Ρέας Φασούλα

594

5. Ανώνυμη εταιρία. Εταιρική αγωγή. Ευθεία αξίωση μετόχων κατά μελών διοικητικού συμβουλίου. Άμεση και έμμεση ζημία. Αδικοπραξία με τη μορφή παράνομης επέμβασης στο μετοχικό δικαίωμα, ΑΠ 1298/2006, με παρατ. Γεωργίου Δ. Σωτηρόπουλου

597

6. Εταιρίες. Ελευθερία εγκαταστάσεως. Αρ. 43 και 48 ΣυνθΕΚ. Υποκατάστημα εταιρίας περιορισμένης ευθύνης εγκατεστημένης σε άλλο κράτος - μέλος. Εγγραφή του εταιρικού σκοπού στο εθνικό εμπορικό μητρώο, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 1.6.2006, Υπόθεση C-453/04, Innoventif Limited

606

ΙV. Αξιόγραφα


1. Συναλλαγματική. Τριτεγγύηση. Αντιπροσώπευση. Τριτεγγύηση από ομόρρυθμη εταιρία εκπροσωπούμενη από το διαχειριστή της υπέρ του αποδέκτη που ήταν ο διαχειριστής ατομικά. Μη εφαρμογή της ΑΚ 235 για την αυτοσύμβαση, ΑΠ (Ολομ.) 12/2006, με παρατ. Χρ. Χρυσάνθη

608

2. Επιταγή. Ακάλυπτη επιταγή. Αδικοπραξία. Αγωγή αποζημίωσης. Περιεχόμενο δικογράφου αγωγής. Υπαιτιότητα του εκδότη ακάλυπτη επιταγής, ΠΠρΘηβών 76/2006

612

3. Επιταγή. Ακάλυπτη επιταγή. Ανάστροφη κυκλοφορία. Ποινική δίωξη. Έγκληση. Μη νομιμοποίηση του εξ αναγωγής υποχρέου προς πληρωμή στην άσκηση έγκλησης για το αδίκημα της ακάλυπτης επιταγής. Ενεχύραση επιταγής σε τράπεζα. Ενεχυρική οπισθογράφηση. Μόνο η τράπεζα ως τελευταίος κομιστής νομιμοποιείται στην άσκηση της έγκλησης, ΑΠ 560/2006 (Ποινική), με παρατ. Χρ. Χρυσάνθη

613

4. Επιταγή. Εμφάνιση προς πληρωμή. Εμφάνιση σε υποκατάστημα της πληρώτριας τράπεζας. Τροπή σε ονομαστικό αξιόγραφο. Μεταβίβαση επιταγής που εκδόθηκε ως ονομαστική. Εκχώρηση. Απαιτείται αναγγελία της εκχωρήσεως, ΕφΑθ 8851/2005

616

5. Επιταγή. Ατελής (λευκή) επιταγή. Ηθελημένο και ακούσιο κενό κατά την έκδοση επιταγής. Αντισυμβατική συμπλήρωση του κενού. Πλαστογραφία. Βάρος απόδειξης, ΑΠ 1202/2005

619

6. Επιταγή ευκολίας. Ευθύνη εξ αδικοπραξίας. Κατάχρηση δικαιώματος, ΕφΙωαν /2004

620

V. Ασφάλιση


1. Ασφαλιστικοί όροι. Ρήτρα απαλλαγής του ασφαλιστή από την υποχρέωση για καταβολή τόκων υπερημερίας. Καταχρηστικότητα, ΑΠ 6/2006 (Ολομ.), με ενημ. σημείωμα Μάνου Τούντα

621

2. Σύναψη περισσότερων ασφαλίσεων πράγματος για ολόκληρη την αξία του. Παραβίαση υποχρέωση ανακοίνωσής τους. Συνέπειες. Προϊσχύσαν δίκαιο. Υποχρέωση επίδειξης καλής πίστης κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων, ΑΠ 1764/ , με ενημ. σημείωμα Μάνου Τούντα

624

3. Ασφάλιση ζωής. Ασφαλιστικοί Όροι. Καταχρηστικότητα, ΕφΑθ 2386/2006

626

4. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Μέθη οδηγού. Απαλλαγή ασφαλιστή. Αναγωγικό δικαίωμα ασφαλιστή κατά του κυρίου του αυτοκινήτου που δεν ήταν ο οδηγός. Καλυμμένο ασφαλιστικό βάρος, ΑΠ 1517/2006, με παρατ. Ι. Ρόκα

631

5. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Μέθη οδηγού. Εξαίρεση από την ασφαλιστική κάλυψη, ΑΠ 354/2006

635

6. Επικουρικό Κεφάλαιο ευθύνης αυτοκινήτων. Παραγραφή αξιώσεων. Εφαρμοστέες διατάξεις, ΑΠ 603/2006

636

7. Επικουρικό Κεφάλαιο ευθύνης αυτοκινήτου. Ευθύνη αυτού λόγω ανάκλησης της άδειας του ασφαλιστή, ΑΠ 610/2006

638

8. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Ανανέωση ασφαλιστικής σύμβασης. Λήξη/ακύρωση/αναστολή ασφαλιστικής σύμβασης, ΑΠ 304/2005

639

9. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Ρήτρα εξαίρεσης λόγω του ότι η ζημιά προκλήθηκε από διαρροή υγρών/υγραερίων που χρησιμοποιούνται για την λειτουργία του αυτοκινήτου, ΑΠ 498/2005

641

VΙ. Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δίκαιο


1. Υποθήκη. Εξάλειψη. Εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου (κατά το ν. 2227/1994). Ειδικός λόγος εξάλειψης υποθήκης από το αρ. 16 ν. 2227/1994, ΑΠ 1206/2006

644

2. Έμβασμα. Νομική φύση. Σύμβαση έργου. Σύμβαση υπέρ τρίτου. Ευθύνη για το πταίσμα της ανταποκρίτριας τράπεζας. Νομική θέση της ανταποκρίτριας τράπεζας. Βοηθός εκπληρώσεως, όχι υποκατάστατος. Εφαρμογή των κανόνων του αστικού κώδικα για την ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής, ΑΠ 388/2006, με παρατ. Χρ. Χρυσάνθη

645

3. Τραπεζική ενέγγυος πίστωση. Νομική φύση (έκταξη). Βεβαιωμένη και μη. Ανακλητή και μη. Έννομες σχέσεις μεταξύ των μερών. Περιεχόμενο δικογράφου αγωγής. Κανόνες Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Συνιστούν γενικούς όρους συναλλαγών που εφαρμόζονται κατά συμβατική παραπομπή, ΑΠ 394/2006

649

4. Τράπεζες. Κοινός λογαριασμός. Συμψηφισμός (μονομερής - συμβατικός). Κατάσχεση επί του καταλοίπου, ΑΠ 769/2004

653

5. Τράπεζες. Ειδικές διατάξεις επί ανωνύμων εταιριών (ν.δ. 17.7/13.8.1923). Ενεχύραση μετοχών. Χρηματιστηριακή εκποίηση. Κατάχρηση δικαιώματος, ΑΠ 1842/2005

655

6. Χρηματιστήριο. Χρηματιστηριακές συναλλαγές. Επενδυτικές υπηρεσίες. Λήψη και διαβίβαση εντολών, ΠΠρΚέρκ 75/2005

658

7. Χρηματιστήριο. Χρηματιστηριακές συναλλαγές. Χρηματιστηριακή παραγγελία. Προθεσμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων. Αποδεικτικός τύπος. Αποδεικτική δύναμη πινακιδίων. Παραγραφή, ΠΠρΘεσ 18461/2003

662

8. Χρηματιστήριο. Χρηματιστηριακές συναλλαγές. Χρηματιστηριακή παραγγελία. Ευθύνη Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, ΑΠ 23/2006

669

9. Αμοιβαία κεφάλαια. Μερίδιο αμοιβαίου κεφαλαίου (κοινό). Εφαρμογή διατάξεων κοινού τραπεζικού λογαριασμού, ΠΠρΠειρ 291/2003

674

VΙΙ. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο


1. Θαλάσσια ρύπανση από πλοία που μεταφέρουν πετρελαιοειδή. Αστική ευθύνη. Έννοια πλοίου, ΑΠ 23/2006 (Ολομ.)

678

2. Διεθνείς αεροπορικές μεταφορές. Σύμβαση της Βαρσοβίας. Προϋποθέσεις εφαρμογής. Μερική απώλεια εμπορευμάτων. Καθορισμός αποζημίωσης. Ποσοτικός περιορισμός ευθύνης μεταφορέα, ΑΠ 4/2006

681

3. Διεθνής Σύμβαση Βρυξελλών 1969 για την αστική ευθύνη συνεπεία ζημιών από ρύπανση της θάλασσας με πετρέλαιο. Διεθνής Σύμβαση Βρυξελλών 1971 για την ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου. Έννοια πλοίου και θαλάσσιου ναυπηγήματος, ΑΠ 1436/2005

686

4. Ναύλωση. Παραγραφή αξιώσεων από ναύλωση. Αξιώσεις κατά του Δημοσίου ως ναυλωτή, ΑΠ 331/2006

687

5. Ρύπανση θαλασσίου περιβάλλοντος από πλοίο (π.δ. 55/1998). Πταισματική ευθύνη του υπαίτια προκαλέσαντος τη ρύπανση ή τον κίνδυνο αυτής. Αντικειμενική ευθύνη του πλοιάρχου. Αρμοδιότητες λιμενικής αρχής, ΑΠ 332/2006

688

6. Θαλάσσια μεταφορά. Κανόνες Χάγης - Βίσμπυ. Φορτωτική. Έννοια παραγγελιοδόχου μεταφοράς. Εφαρμοστέες διατάξεις. Νόθος αντικειμενική ευθύνη, ΕφΠειρ 1019/2005

690

7. Θαλάσσια μεταφορά. Κανόνες Χάγης - Βίσμπυ. Ευθύνη πλοιάρχου, ΕφΠειρ 1206/2005

693

VΙΙΙ. Πτώχευση και Εξυγίανση


1. Πτώχευση. Πτωχευτική περιουσία. Αναγκαστική εκτέλεση. Πλειστηριασμός. Πίνακας κατάταξης. Διανομή. Ανακοπή. Επιταγή προς εκτέλεση. Αμοιβή δικηγόρου. Απαίτηση συνδίκου, ΑΠ 450/2006

697

2. Πτώχευση. Αίτηση. Μετατροπή εταιρίας. Εσφαλμένη αναφορά επωνυμίας, νομικής μορφής. Παύση πληρωμών. Καλή πίστη, ΠΠρΑθ 245/2006, με ενημ. σημείωμα Λ. Κοτσίρη

700

3. Εξυγίανση επιχειρήσεων. Ειδική εκκαθάριση του αρ. 46 του ν. 1892/1990. Προϋποθέσεις, ΕφΑθ 2694/2005

704

IΧ. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία


1. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Αθέμιτη απόσπαση. Συμβάσεις πρακτορείας. Απόσπαση πρακτόρων ταχυμεταφορών. Ρήτρα μη ανταγωνισμού μετά τη λύση της σύμβασης, ΠΠρΑθ 2411/2005, με παρατ. Ν.Κ. Ρόκα

707

2. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Σήμα. Σύγκρουση σήματος με επωνυμία/διακριτικό τίτλο. Χρήση εν είδει σήματος. Κίνδυνος συγχύσεως. Εννοιολογική ομοιότητα ελληνικής και ξενόγλωσσης ένδειξης (HERMES/ΕΡΜΗΣ). Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Αποδυνάμωση δικαιώματος, ΕφΑθ 2461/2006, με παρατ. Νίκου Γ. Πρεντουλή

740

3. Σήμα. Χρήση εν είδει σήματος. Περιορισμοί της προστασίας του σήματος. Χρήση σήματος από τρίτον, όταν είναι απαραίτητο για να δηλωθεί ο προορισμός προϊόντος ή υπηρεσίας. Τέτοια χρήση επιτρέπεται μόνο αν είναι το μοναδικό μέσο πληροφόρησης του κοινού για τον προορισμό ενός προϊόντος, εν όψει και του συστήματος του ελεύθερου ανταγωνισμού. Χρηστά συναλλακτικά ήθη. Κριτήρια προσδιορισμού, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Υπόθεση C-228/03, Απόφαση της 17.3.2005, The Gillette Company κατά LA Laboratories Ltd, με παρατ. Μιχάλη Κοσμόπουλου

749

Χ. Ανταγωνισμός


1. Ελεύθερος ανταγωνισμός. Αποφάσεις Οδοντιατρικών Συλλόγων σχετικών με την τιμολογιακή πολιτική των μελών τους. Αναστολή εκτέλεσης διοικητικής πράξης. Προϋποθέσεις. Επιβολή χρηματικής ποινής. Λόγοι αναστολής. Οικονομική, ηθική βλάβη. Δημόσιο συμφέρον, ΔιοικΕφΑθ 128/2005 (Πρόεδρος)

762

2. Ελεύθερος ανταγωνισμός. Πεδίο εφαρμογής ν. 703/77, ΑΠ 1899/2005

766

3. Ελεύθερος ανταγωνισμός. Αγορά συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Κρατικός παρεμβατισμός με καθορισμό τιμών. Παρεμπόδιση παράλληλων εισαγωγών ως καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης κατ’ αρ. 2 ν. 703/77 και 82 ΣυνθΕΚ. Προάσπιση εύλογων επιχειρηματικών συμφερόντων εκ μέρους επιχείρησης που κατέχει δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά ως δικαιολόγηση της άρνησης πώλησης προς τρίτους, Επιτρ. Ανταγωνισμού (Ολομ.) 318/V/

767

4. Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Αρ. 28 ΕΚ. Ποσοτικοί περιορισμοί. Μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος. Διάθεση στο εμπόριο κατεψυγμένων προϊόντων αρτοποιίας, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 14.9. 2006, Υποθέσεις C-158/04 και C-159/04, Άλφα Βήτα Βασιλόπουλος AE κατά Ελληνικού Δημοσίου, Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως Ιωαννίνων, Carrefour Μαρινόπουλος AE κατά Ελληνικού Δημοσίου, Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως Ιωαννίνων

775

5. Ελεύθερος ανταγωνισμός. Αρ. 82 ΣυνθΕΚ. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσεως. Έννοια της «επιχειρήσεως». Οργανισμοί επιφορτισμένοι με τη διαχείριση του εθνικού συστήματος υγείας, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 11.7.2006, Υπόθεση C-205/03 P, Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με ενημ. σημείωμα Β.Α. Χριστιανού

779

6. Ελεύθερος ανταγωνισμός. Διανομή αυτοκινήτων οχημάτων. Αρ. 81 § 1 ΣυνθΕΚ. Συμπράξεις. Έννοια των συμφωνιών μεταξύ επιχειρήσεων. Απόδειξη της υπάρξεως συμφωνίας, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 13.7.2006, Υπόθεση C-74/04 P, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Volkswagen AG, με ενημ. σημείωμα Β.Α. Χριστιανού

781

Δ. Διάφορα


Δημήτρης Χ. Λιάππης, Η αρχιτεκτονική της τιτλοποίησης επιχειρηματικών απαιτήσεων – Οι συμβατικές σχέσεις

786

Κωνσταντίνος Ντζούφας, Οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις εταιριών μετά τη νέα Οδηγία 2005/56 και την απόφαση Sevic Systems AG

798

Ε. Γνωμοδοτήσεις


Νικόλαος Σκανδάμης, Παράλληλη συμπεριφορά επιχειρήσεων για τη διαμόρφωση ενιαίας τιμής μέσω εκπτώσεων

825

ΣΤ. Βιβλιοκρισία


Απόστολος Καραγκουνίδης: Βασίλειος Τουντόπουλος, Η σύμβαση χρηματιστηριακής παραγγελίας, 2005, εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα - Θεσσαλονίκη, σελίδες Ι-ΧΧΙΙΙ και Ι-493.

851

Ζ. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

861

β) Διάφορα

861

Η. Βιβλιογραφία


Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

862