ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ΄/2007

Α. Μελέτες


Μιχ. Θεοδ. Δ. Μαρίνος, Θεσμικοί μηχανισμοί απελευθέρωσης δικτυακών αγορών

511

Δημήτρης Κ. Αυγητίδης, Ο πτωχευτικός κώδικας του 2007 - Η αλλαγή κατεύθυνσης του ελληνικού δικαίου αφερεγγυότητας

542

Β. Νομολογία


Ι. Γενικό Μέρος


1. Προσωπική κράτηση. Αδικοπραξία. Ευθύνη διοικούντων αε, ΑΠ 418/2007

563

ΙΙ. Εμπορικές συμβάσεις


1. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Έννοια και φύση. Έμποροι. Εμπορικά βιβλία. Αποδεικτικό κύρος, ΜΠΑθ 1356/2006

564

2. Σύμβαση διεθνούς σιδηροδρομικής μεταφοράς. Διεθνής σύμβαση της Βέρνης (COTIF-CIM). Ευθύνη του σιδηροδρόμου. Λόγοι απαλλαγής. Φόρτωση και εκφόρτωση από τον αποστολέα. Ζημία. Έλλειψη αιτιώδους συνάφειας. Απώλεια λόγω κλοπής. Ανατροπή τεκμηρίου. Αποδεικτική δύναμη φορτωτικής. Νομιμοποίηση. Πρωτόκολλο βεβαίωσης. Έννομες συνέπειες παραλαβής του εμπορεύματος, ΕφΑθ 1955/2006

565

3. Σύμβαση διεθνούς οδικής μεταφοράς. Καταστροφή εμπορευμάτων. Ευθύνη μεταφορέα. Κρίσιμος χρόνος επέλευσης της ζημίας, ΑΠ 115/2007

568

4. Σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας. Αποζημίωση πελατείας. Αναλογική εφαρμογή π.δ. 219/1991. Προϋποθέσεις, ΑΠ 304/2007

570

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Ανώνυμη εταιρία. Προσωπική ευθύνη μετόχου ανώνυμης εταιρίας η οποία είναι ιδιοκτήτρια τηλεοπτικού σταθμού, ΣΕ 3489/2006, με παρατ. Νικόλαου Α. Βερβεσού

574

2. Ανώνυμη εταιρία. Διοικητικό συμβούλιο. Ευθύνη μελών διοικητικού συμβουλίου. Υποχρέωση επιμελούς άσκησης των καθηκόντων τους και υποχρέωση πίστης. Σύναψη σύμβασης φασόν. Ευθύνη διευθύνοντος συμβούλου της εταιρίας, ΕφΑθ 4860/2006, με παρατ. Ρέας Φασούλα

590

3. Ανώνυμη ναυτιλιακή εταιρία. Απαγόρευση παροχής δανείου της εταιρίας σε τρίτους με σκοπό την απόκτηση μετοχών της από αυτούς, ΕφΠειρ 1047/2006, με παρατ. Ρέας Φασούλα

595

ΙV. Αξιόγραφα


1. Ακάλυπτη επιταγή. Πτώχευση εκδότριας εταιρίας. Αδικοπρακτική ευθύνη νομίμων εκπροσώπων που υπέγραψαν την επιταγή, ΑΠ 117/2007

598

2. Επιταγή. Έκδοση χάριν καταβολής. Τεκμήριο από την απόδοση της επιταγής. Ανατροπή του, ΑΠ 1506/2006

600

3. Έκδοση και εμφάνιση επιταγής προς πληρωμή μετά την πτώχευση. Ευθύνη εκπροσώπου Α.Ε. από αδικοπραξία, ΑΠ 29/2006, με παρατ. Λ Κοτσίρη

601

4. Επιταγή ακάλυπτη. Δικαιούχοι αποζημίωσης από αδικοπραξία, ΑΠ (Ολομ.) 23/2007

604

5. Ακάλυπτη επιταγή. Μη νομιμοποίηση του εξ αναγωγής υποχρέου προς πληρωμή στην άσκηση έγκλησης για το αδίκημα της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής, ΑΠ 144/2007

606

V. Ασφάλιση


1. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Αποκλεισμός ευθύνης ασφαλιστή στην ασφάλιση ζημιών προξενούμενων από τη διαρροή υγρών της μηχανής του αυτοκινήτου, ΑΠ 498/2005, με παρατ. Ι. Ρόκα

608

2. Ασφάλιση χρηματοδοτικού μισθωτή (λήπτη της ασφάλισης) για λογαριασμό χρηματοδοτικού εκμισθωτή κατά του κινδύνου βλάβης από οποιαδήποτε αιτία των πραγμάτων - αντικειμένων της χρηματοδοτικής μίσθωσης. Εκχώρηση δικαιωμάτων του εκμισθωτή στον μισθωτή. Καταβολή ασφαλίσματος στον λήπτη και υποκατάσταση ασφαλιστή κατά του προμηθευτή, ΑΠ 731/2007

611

3. Παραβίαση προσυμβατικών δηλώσεων του λήπτη της ασφάλισης, ΕφΘεσσ 82/2007

612

4. Ασφάλιση εγγύησης. Έκδοση εγγυητικής επιστολής υπέρ του Δημοσίου για εξασφάλιση απαίτησής του κατά του λήπτη στα πλαίσια ασφαλιστικής σύμβασης εγγύησης, ΕφΑθ 3744/2006, με παρατ. Ι. Ρόκα

613

5. Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης από τη χρήση ταχύπλοων σκαφών. Ευθεία αγωγή κατά του ασφαλιστή. Διαχρονικό δίκαιο, ΑΠ 109/2007, με παρατ. Ι. Ρόκα

618

6. Χρόνος επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης στην ασφάλιση αστκής ευθύνης, ΕφΑθ 5531/2006, με παρατ. Ι. Ρόκα

620

7. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από τη χρήση ταχύπλοου σκάφους. Ευθεία αγωγή του ζημιωθέντα κατά του ασφαλιστή, ΕφΠειρ 906/2006

625

8. Ασφάλιση αστικής ευθύνης. Χρονικά όρια ευθύνης του ασφαλιστή. Ρήτρα του τύπου «αξιώσεων που θα προβληθούν», ΕφΠειρ 426/2007

626

9. Ασφάλιση ζωής. Περιγραφή του κινδύνου. Γνώση περιστατικών από ασφαλιστή. Καταγγελία της σύμβασης. Ρήτρα του αδιαφιλονίκητου, ΑΠ 720/2007, με παρατ. Ι. Ρόκα

627

10. Προσυμβατικές δηλώσεις του ασφαλισμένου στην ασφάλιση ζωής. Δόλια αποσιώπηση ουσιωδών περιστατικών. Συνέπειες. Πότε το περιστατικό είναι ουσιώδες, ΕφΑθ 5462/2006

632

11. Ασφάλιση ζωής. Καταγγελία από ασφαλιστή λόγω της με δόλο παράβασης της υποχρέωσης της ασφαλισμένης να γνωστοποιήσει την πραγματική κατάσταση της υγείας της. Προϋποθέσεις απαλλαγής του ασφαλιστή. Αιτιώδης συνάφεια. Εξουσίες ασφαλιστικού συμβούλου, ΕφΑθ 2948/2005

634

12. Ασφάλιση ζωής. Παραβίαση των προσυμβατικών ανακοινώσεων, ΕφΑθ 89/ 2007

637

VΙ. Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δίκαιο


1. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων (ΤΕΚ). Εισφορές πιστωτικών ιδρυμάτων στο ΤΕΚ. Υπολογισμός εισφορών σε περίπτωση συγχώνευσης πιστωτικών ιδρυμάτων δι’ απορροφήσεως, ΑΠ 1775/2006

639

2. Τράπεζες. Ανατοκισμός. Μη νομίμως καταβληθέντες τόκοι. Νομοθετικός αποκλεισμός αξίωσης αδικαιολόγητου πλουτισμού (αρ. 30 παρ. 2 ν. 2789/2000). Προστασία περιουσίας και ιδιοκτησίας. Σύνταγμα. ΕΣΔΑ. Ισότητα, ΑΠ 222/ 2006

641

3. Τράπεζες. Εκτοκισμός. Ανατοκισμός. Διαταγή πληρωμής, ΑΠ 578/2006

643

4. Εγγυητική επιστολή ορισμένου χρόνου και υπό όρο. Δικαίωμα ελέγχου του λόγου κατάπτωσης. Δικαίωμα άρνησης σε περίπτωση μη συνδρομής ή μη εμπρόθεσμης επίκλησής του, ΠΠΑθ 5614/2006, με παρατ. Ρέας Φασούλα

645

5. Χρηματιστηριακή παραγγελία. Παραγραφή, ΑΠ (Ολομ.) 28/2007, με παρατ. Βασίλη Δ. Τουντόπουλου

649

6. Χρηματιστηριακή παραγγελία. Απόδειξη. Προθεσμία εξωχρηματιστηριακής εκούσιας εκκαθάρισης, ΑΠ 1012/2007

658

7. Σύμβαση χρηματιστηριακής παραγγελίας. Ευθύνη χρηματιστή από πράξη νομίμως εξουσιοδοτημένου αντικρυστή, ΑΠ 114/2007, με παρατ. Ρέας Φασούλα

659

8. Τράπεζες. Προστασία καταναλωτών. Γενικοί όροι συναλλαγών. Ποινή πρόωρης εξόφλησης δανείου, ΑΠ (Ολομ.) 15/2007, με παρατ. Ιάκωβου Ε. Βενιέρη

665

VΙΙ. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο


1. Αεροπορική μεταφορά προσώπων. Πλημμελής εκπλήρωση σύμβασης αεροπορικής μεταφοράς προσώπων. Ηθική βλάβη. Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση. Χρόνος έναρξης της οφειλής του καθ’ ου η αίτηση να καταβάλει τόκους υπερημερίας, ΑΠ 39/2006

670

2. Εφοπλισμός και διαχείριση. Άρση αυτοτέλειας νομικού προσώπου πλοιοκτήτριας εταιρίας, ΕφΠειρ 213/2007, με παρατ. Κωνσταντίνας Σουλτάτη

671

3. Μεταβίβαση πλοίου. Ευθύνη αποκτώντος κατ’ αρ. 479 AK.Εφαρμοστέο δίκαιο. Παραγραφή αξιώσεων από τη χορήγηση υλικών. Σχέση εντολής της διαχείρισης και του ναυτικού πράκτορα με την πλοιοκτήτρια εταιρία, ΕφΠειρ 299/2006

676

4. Θαλάσσια μεταφορά. Κανόνες Χάγης - Βίσμπυ. Φορτωτική. Αξιόγραφο δυνητικό σε διαταγή. Νόθος αντικειμενική ευθύνη. Αποζημίωση λόγω βλάβης του φορτίου. Υποκατάσταση ασφαλιστή, ΕφΠειρ 914/2006

679

VΙΙΙ. Πτώχευση και Εξυγίανση


1. Εξυγίανση. Ειδική εκκαθάριση. Εντολή σε δικηγόρο για εκπροσώπηση δικαστική και εξώδικη του νομικού προσώπου. Λύση της σχέσεως εντολής μετά τη θέση της επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση, ΑΠ 114/2006

681

2. Αναγκαστική εκτέλεση. Πτώχευση. Απαιτήσεις πτωχευτικών πιστωτών. Απαιτήσεις Δικηγόρων. Προνόμια. Ομοδικία, ΑΠ 1224/2006

684

3. Πτώχευση. Ληξιπρόθεσμες οφειλές. Προνομιακή κατάταξη Δημοσίου. Πτωχευτικός συμβιβασμός, ΣΕ 622/2007

687

IΧ. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία


1. Αίτηση αναίρεσης. Κοινοτικό σήμα. Απόλυτος λόγος απαραδέκτου. Τρισδιάστα σχήματα θυλακίων με βάση στηρίξεως για συσκευασία ποτών, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 12.1.2006, Υπόθεση C-173/04 P, Deutsche Sisi-Werke GmbH & Co Betriebs KG κατά ΓΕΕΑ

688

2. Κοινοτικό σήμα. Διαγραφή κοινοτικού σήματος ένεκα προγενέστερου εθνικού. Κίνδυνος συγχύσεως. Συνάφεια προϊόντων (καλλυντικά και υπηρεσίες αισθητικής), Κοινοτικό Γραφείο Σημάτων, Τμήμα Αιτήσεων Διαγραφής, Υπόθεση 1061C, Απόφαση της 31.1.2006

696

3. Σήμα. Περιγραφικό. Παραπλανητικό, Διοικητική Επιτροπή Σημάτων 781/ 2007, με γνωμ. Δημήτρη Ν. Τζουγανάτου

698

4. Πνευματική ιδιοκτησία. Αμοιβή του δημιουργού του έργου και των δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων σε περίπτωση αναπαραγωγής του έργου με τεχνικά μέσα, ΑΠ (Ολομ.) 6/2007

715

5. Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Φαρμακευτικό προϊόν. Ένσταση ακυρότητας διπλώματος και άρνηση αντιγραφής εφευρετικής ιδέας, ΜΠΑθ 3971/ 2007 (ασφαλ. μέτρα), με παρατ. Ιάκωβου Ε. Βενιέρη

717

Χ. Ανταγωνισμός


1. Ελεύθερος ανταγωνισμός. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Αρ. 82 ΣυνθΕΚ. Σύστημα εκπτώσεων ή πριμοδοτήσεων από επιχείρηση που κατέχει δεσπόζουσα θέση. Πότε το εν λόγω σύστημα είναι καταχρηστικό. Δυσμενείς διακρίσεις εμπορικώς συναλλασσομένων, Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 15.03.2007, Υπόθεση C-95/04 P, British Airways plc κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

721

2. Ελεύθερος ανταγωνισμός. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Αρ. 82 ΣυνθΕΚ. Καταχρηστική τιμολόγηση. Ορισμός σχετικής αγοράς. Διαπίστωση δεσπόζουσας θέσης. Έλεγχος καλύψεως των εξόδων, Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 30.01.2007, Υπόθεση Τ-340/03, France Télécom SA κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

726

3. Ελεύθερος ανταγωνισμός. Συμπράξεις. Σύστημα αποκομιδής και ανακυκλώσεως συσκευασιών που διατίθενται στο εμπόριο στη Γερμανία και φέρουν τον λογότυπο Der Grüne Punkt. Αποκλειστικότητα χορηγηθείσα από τον εκμεταλλευόμενο το σύστημα στις αντισυμβαλλόμενες επιχειρήσεις αποκομιδής. Υποχρεώσεις επιβληθείσες από την Επιτροπή προς διασφάλιση του ανταγωνισμού. Πρόσβαση των ανταγωνιστών στις εγκαταστάσεις αποκομιδής. Προσβολή σήματος, Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 24.05.2007, Υπόθεση Τ-289/01, Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

732

Δ. Διάφορα


Β.Α. Χριστιανός, Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας - Νεώτερες εξελίξεις

739

Ιάκωβος Ε. Βενιέρης, Προσβολή ονόματος εμπορικής εταιρίας. Εφαρμογή του άρθρου 58 ΑΚ και του άρθρου 13 του ν. 146/1914

746

Ε. Επικαιρότητα

762

ΣΤ. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

763

β) Διάφορα

763

γ) Ευρωπαϊκό δίκαιο

765

Ζ. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

765

β) Διάφορα

765