ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ΄/2008

Α. Μελέτες


Χρήστος Σπ. Χρυσάνθης, Έλλειψη διακριτικής ικανότητας, περιγραφικότητα και κοινοχρησία στο δίκαιο των σημάτων

469

Πέτρος Βέλλας, Η κατά πτωχευτικό κώδικα αναστολή διώξεων των ενέγγυων επιχειρηματικών πιστωτών

490

Β. Νομολογία


Ι. Γενικό Μέρος


1. Τόκοι υπερημερίας. Περιουσιακά Δικαιώματα. αρ. 1 παρ. 1 Πρώτου Πρωτοκόλλου Ε.Σ.Δ.Α. Η θέσπιση νόμιμου επιτοκίου υπερημερίας 6% για οφειλές του Δημοσίου προσβάλλει τα περιουσιακά δικαιώματα των ιδιωτών, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Πρώτο Τμήμα, Απόφαση της 22.05.2008, Προσφυγή 33977/06, Μεϊδάνης κατά Ελλάδος, με παρατ. Ανδρέα Χ. Δημόπουλου

513

ΙΙ. Εμπορικές συμβάσεις


1. Υπερημερία πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. Οδηγία 2000/35/EΚ. Τραπεζικό έμβασμα. Τόκοι υπερημερίας, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 3ης Απριλίου 2008. Υπόθεση C306/06, 01051 Telecom GmbH κατά Deutsche Telekom AG

518

2. Ταχυδρομική σύμβαση. Φορέας καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας (ΕΛΤΑ). Πλημμελής εκτέλεση έργου. Υποχρέωση αποζημίωσης, ΜΠΘεσ 11980/ 2008

523

3. Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας. Σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Καταγγελία της σύμβασης για σπουδαίο λόγο. Έλλειψη υποχρέωσης για αποζημίωση, ΕφΑθ 2482/2007

526

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Ανώνυμες εταιρίες. Ανώνυμες και ονομαστικές μετοχές. Μεταβίβαση μετοχών, ΠΠΙωαν 64/2008

531

2. Ανώνυμη εταιρία. Λύση και εκκαθάριση. Εξουσίες εκκαθαριστή, ΑΠ 718/ 2006

535

3. Όμιλος επιχειρήσεων. Άρση αυτοτέλειας νομικού προσώπου Ε.Π.Ε. Αποζημίωση εργαζομένων. Ηθική βλάβη. Εφαρμοστέο δίκαιο, ΕφΘεσ 1702/2006

538

4. Εταιρίες. Φορολογία επιχειρήσεων. Ελευθερία εγκαταστάσεως και ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων. Τόκοι δανείων καταβαλλόμενοι σε συνδεδεμένη εταιρία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος - μέλος ή σε τρίτη χώρα. Συνοχή του φορολογικού συστήματος. Φοροδιαφυγή, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 13ης Μαρτίου 2007, Υπόθεση C-127/04, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation κατά Commissioners of Inland Revenue

543

5. Μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών. Τύπος δικαιοπραξίας, ΠΠΑθ 3021/ 2007

568

ΙV. Αξιόγραφα


1. Αξιόγραφα. Επιταγή. Έλλειψη νόμιμης αιτίας. Βάρος επίκλησης και απόδειξης της έλλειψης, ΑΠ 692/2008

573

2. Αξιόγραφα. Ακάλυπτη επιταγή. Συρροή αξιώσεων. Δικαιούχος αποζημίωσης. Νομιμοποίηση, ΑΠ 287/2008

575

V. Ασφάλιση


1. Ασφάλιση διεθνούς οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων. Συνομολόγηση εφαρμογής νόμου για τη θαλάσσια ασφάλιση του Ην. Βασιλείου, ΑΠ 904/2008

577

2. Ασφάλιση οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων και ασφάλιση αστικής ευθύνης παραγγελιοδόχου μεταφοράς. Χρόνος έναρξης της κάλυψης στην ασφάλιση μεταφοράς. Ευθύνη μεταφορέα. Εξαιρέσεις κάλυψης, ΑΠ 1433/2007

579

3. Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης χρηματιστή. Από πρόθεση παραβίαση της προσυμβατικής υποχρέωσης ν’ ανακοινώνει στον ασφαλιστή στοιχεία και περιστατικά που ήσαν αντικειμενικά ουσιώδη για την εκτίμηση του κινδύνου και για τα οποία του υποβλήθηκαν ερωτήσεις. Απαλλαγή του ασφαλιστή, ΕφΘεσ 177/2008, με παρατ. Ι. Ρόκα

582

4. Ασφάλιση (επαγγελματικής) αστικής ευθύνης. Διάρκεια ευθύνης του ασφαλιστή, ΑΠ 1026/2008, με παρατ. Ι. Ρόκα

587

5. Ασφάλιση προσώπων. Κατάρτιση της σύμβασης. Περιεχόμενο της αίτησης προς ασφάλιση. Παρεκκλίσεις από την αίτηση προς ασφάλιση, ΑΠ 1308/2007, με παρατ. Ι. Ρόκα

591

6. Ασφάλιση προσώπων με ένα ασφαλιστήριο που παρέχει τρία είδη κάλυψης του κινδύνου θανάτου και διαρκούς ανικανότητας. Κατάργηση εξαίρεσης κάλυψης με νεώτερη συμφωνία, ΑΠ 846/2008

595

7. Ασφάλιση πραγμάτων κατά κλοπής. Πρόκληση της ασφαλιστικής περίπτωσης από αμέλεια του λήπτη της ασφάλισης. Βαριά αμέλεια, ΑΠ 2193/2007

598

8. Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έργου. Έναρξη υπολογισμού του χρόνου παραγραφής της αξίωσης προς ασφάλισμα και διακοπής αυτής, ΑΠ 1626/2007

601

9. Επικουρικό κεφάλαιο ασφάλισης ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Γνωστοποίηση λύσης ή λήξης της ασφαλιστικής σύμβασης, ΑΠ 269/2008

603

VΙ. Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δίκαιο


1. Χρηματιστήριο. Επιβολή προστίμου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Κατά χρόνο αναρμοδιότητα, ΔΕφΑθ 1812/2007

605

2. Χρηματιστήριο. Παροχή πιστώσεων. Εκκαθάριση χρηματιστηριακών συναλλαγών. Στοιχεία ορισμένου δικογράφου αγωγής, ΠΠΑθ 6391/2007

606

3. Τράπεζες. Αναγκαστική εκτέλεση και ανακοπή. Λόγος ανακοπής, καταχρηστικοί όροι της σύμβασης ΑΠ 15/2007 (Α1 Πολιτικό Τμήμα)

609

4. Τράπεζες. Εγγυητής. Γενικοί Όροι Συναλλαγών Τράπεζας. Ακυρότητα, ΕφΑθ 6924/2007

611

5. Τράπεζες. Κοινός λογαριασμός. Βιβλιάριο κατάθεσης. Πρόστηση. Ευθύνη τράπεζας, ΑΠ 405/2007

616

6. Προστασία καταναλωτή. Τραπεζικές συμβάσεις. Καταχρηστικοί γενικοί όροι συναλλαγών, ΠΠΑθ 961/2007

619

7. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αστική ευθύνη για ζημίες των επενδυτών λόγω μη προσήκουσας και μη έγκαιρης άσκησης των εποπτικών της καθηκόντων, ΔΕφΑθ 1367/2008, με παρατ. Ι. Ρόκα και Νικόλαου Π. Φλώρου

628

8. Τράπεζες. Δάνεια βιοτεχνικών επιχειρήσεων. Εγγύηση ελληνικού Δημοσίου που έχει παραιτηθεί από την ένσταση διζήσεως. Παραγραφή, ΑΠ 82/2008

642

9. Πιστωτική κάρτα. Απώλεια κάρτας. Ευθύνη του κατόχου. Ευθύνη τράπεζας, ΕιρΑθ 3223/2007

644

VΙΙ. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο


1. Αλλοδαπές ναυτιλιακές εταιρίες. Ως προς τη σύσταση και ικανότητα δικαίου εφαρμόζεται το δίκαιο της χώρας στην οποία βρίσκεται η καταστατική τους έδρα, ανεξαρτήτως του τόπου από τον οποίο διευθύνονται εξολοκλήρου ή εν μέρει οι υποθέσεις τους, ΑΠ 812/2008

645

2. Θαλάσσια μεταφορά. Έκταση εφαρμογής της Δ.Σ. των Βρυξελλών (ενοποιημένοι κανόνες σχετικά με τις φορτωτικές και των κανόνων Χάγης - Βίσμπυ για τη μεταφορά πραγμάτων που περιέχουν) και της Δ.Σ. των Αθηνών για τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών. Παραγραφή αξιώσεων των επιβατών για βλάβες των αποσκευών. Έννοια της αποσκευής, ΑΠ 376/2008

647

3. Διεθνής Σύμβαση Λονδίνου 1989 για την επιθαλάσσια αρωγή. Προϋποθέσεις αμοιβής. Έννοια ρυμούλκησης, ΕφΠειρ 751/2007

651

4. Θαλάσσιες μεταφορές. Μετανηολόγηση πλοίου. «Σημαία ευκαιρίας». Συνδικαλιστική δράση. Ελευθερία εγκατάστασης, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 11ης Δεκεμβρίου 2007, Υπόθεση C-438/05, International Transport Workers’ Federation, Finnish Seamen’s Union κατά Viking Line ABP, OÜ Viking Line Eesti, με παρατ. Μάριου Μπουλούκου

653

VΙΙΙ. Πτώχευση και Εξυγίανση


1. Πτώχευση. Χρόνος επέλευσης έννομων συνεπειών. Ανάκληση πτωχευτικής απόφασης. Πτωχευτική ανακοπή. Εγγραφή υποθήκης σε ακίνητα του πτωχού, ΑΠ 349/2008

678

2. Πτώχευση. Αναγκαστική εκτέλεση. Αναγγελία δανειστών. Μη καταβολή πλειστηριάσματος. Ανατροπή κατάσχεσης. Ένωση πιστωτών της πτώχευσης. Αίτηση του συνδίκου της πτώχευσης για εκποίηση ακινήτου, ΠΠΠειρ 1750/2008

679

3. Πτώχευση ομόρρυθμου εταίρου. Λύση και εκκαθάριση ομόρρυθμης εταιρίας. Αρμοδιότητες συνδίκου της πτώχευσης. Νομιμοποίηση. Διορισμός εκκαθαριστών. Αδυναμία διορισμού ως εκκαθαριστή του πτωχεύσαντος εταίρου, ΜΠΙωαν 125/2008

682

IΧ. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία


1. Πνευματική ιδιοκτησία. Ανάλωση δικαιώματος. Καταβολή αμοιβής, ΕφΑθ 7196/2007

685

2. Πιστοποιητικό υποδείγματος χρησιμότητας. Προϋποθέσεις απόδοσης προστασίας. Μεταβίβαση σήματος, ΜΠΘεσ 5725/2007, με παρατ. Ιάκωβου Ε. Βενιέρη

688

Χ. Ανταγωνισμός


1. Ελεύθερος ανταγωνισμός. Κρατικές ενισχύσεις. Αρθρο 87 ΣυνθΕΚ. Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος. Έννοια οικονομικού πλεονεκτήματος και αντισταθμιστικού οφέλους, Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 01.07.08, Υπόθεση Τ-266/02, Deutsche Post AG κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

696

2. Ελεύθερος Ανταγωνισμός. Έννοια «επιχείρησης». Προνόμια δημόσιας εξουσίας. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης (αρ. 82 ΣυνθΕΚ). Οριοθέτηση σχετικής αγοράς. Επηρεασμός του ενδοκοινοτικού εμπορίου, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 01.07.08, Υπόθεση C-/07, Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδος ΝΠΙΔ (ΜΟΤΟΕ) κατά Ελληνικού Δημοσίου

702

Γ. Γνωμοδότηση


Λάμπρος Ε. Κοτσίρης, Εκκρεμείς διαδικασίες κατά την έναρξη ισχύος του πτωχευτικού κώδικα

711

Δ. Επικαιρότητα


Επιστημονική κίνηση στο εξωτερικό

715

Ε. Βιβλιοπαρουσίαση


Αθανασίου Γ. Κρητικού, Αποζημίωση από αυτοκινητικά ατυχήματα, Αθήνα 2008, σελ. 1-1055.

726

ΣΤ. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

727

β) Διάφορα

727

Ζ. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

728

β) Διάφορα

728