ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ΄/2011

Α. Μελέτες


Μιχ. - Θεόδ. Δ. Μαρίνος, Πολιτική και εφαρμογή του δικαίου κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού από μια ανεξάρτητη αρχή ανταγωνισμού και κλαδική ρυθμιστική αρχή – Παρατηρήσεις με αφορμή το νέο νόμο κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού

527

Αναστάσιος Μ. Ανδριανέσης, Η υποχρεωτική δημόσια πρόταση αγοράς μετοχών

550

Β. Νομολογία


Ι. Γενικό Μέρος


1. Γενικοί όροι συναλλαγών (ΓΟΣ). Καταχρηστικότητα όρων. Αρχή της διαφάνειας των όρων, ΕφΘεσσ 312/2010

589

ΙΙ. Εμπορικές Συμβάσεις


1. Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας. Αγωγή με αίτημα την καταβολή προμήθειας από εμπορικές πράξεις αντιπροσωπείας. Προϋποθέσεις οριστού αυτής. Διαφορά προμήθειας εμπορικού αντιπροσώπου από διαφυγόντα κέρδη, ΑΠ 250/2011

591

2. Σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Μη επίτευξη στόχων, ΑΠ 205/2011

593

3. Σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Παραίτηση από το δικαίωμα διζήσεως, ΑΠ 27/2010

594

4. Σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Έννοια. Προϋποθέσεις αναλογικής εφαρ­μογής του π.δ. 219/1991 περί εμπορικών αντιπροσώπων. Αποζημίωση πελατείας. Προϋποθέσεις για επιδίκαση και καθορισμός του ύψους της αποζημίω­σης πελατείας. Καταγγελία σύμβασης, ΕφΑθ 4146/2010

597

5. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Καταγγελία εμπορικής σύμβασης αορίστου χρόνου. Πότε η καταγγελία μπορεί να είναι πράξη αθέμιτη, ΑΠ 683/2010

601

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Ανώνυμη εταιρία. Ανάκληση διοικητικού συμβουλίου. Μέτοχος μειοψηφίας. Σύγκληση γενικής συνέλευσης από το δικαστήριο. Έλεγχος νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας, ΕφΑθ 1486/2011

603

2. Ομόρρυθμη εταιρία. Διανομή κερδών. Έννοια κέρδους. Κατάχρηση δικαιώματος. Υποχρέωση πίστης. Συμψηφισμός, ΠΠΘεσσ 4978/2011

605

3. Αξίωση του μετόχου για έκδοση και παράδοση σ’ αυτόν μετοχικών τίτλων, ΜΠΠειρ 1393/2011

608

ΙV. Αξιόγραφα


1. Συναλλαγματική. Προϋποθέσεις μετατροπής άκυρης συναλλαγματικής, ΕφΠειρ 36/2011

610

2. Σύμβαση επιταγής. Μεταξύ της τράπεζας και του εκδότη επιταγής υφίσταται σχέση εντολής, ΕφΘεσσ 1031/2010

613

V. Ασφάλιση


1. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Συμβατότητα ρύθμισης διατάξεων του εθνικού ενοχικού δικαίου με διατάξεις της α΄, β΄ και γ΄ Οδηγίας αυτοκινήτων, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δεύτερο τμήμα), Απόφαση της 17ης Μαρτίου 2011, υπόθεση C-484/09, Manuel Carvalho Ferreira Santos κατά Compantria Europeia de Seguros SA

617

2. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων σε συνδυασμό με ασφάλιση (ιδίων) ζημιών αυτοκινήτων. Σύναψη της σύμβασης. Εξαιρέσεις κάλυψης κατά των κινδύνων (ιδίων) ζημιών, ΑΠ 242/2011, με παρατ. Ι. Ρόκα

623

3. Θαλάσσια ασφάλιση (πλοίου) συμφερόντων πλοιοκτήτριας εταιρίας. Εφαρμογή υπέρ του λήπτη των διατάξεων περί προστασίας του καταναλωτή. Καταχρηστικός όρος, ΕφΠειρ 72/2011

626

4. Ασφάλιση προσώπων. Γενικοί όροι συναλλαγών (ΓΟΣ). Έννοια. Έλεγχος καταχρηστικότητας. Αρχή διαφάνειας. Έλεγχος καταχρηστικότητας και αδιαφάνειας. Πίνακας αξιών εξαγοράς ασφαλιστηρίου, ΕφΑθ 3880/2010

629

VI. Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δίκαιο


1. Τράπεζες. Ειδικές διατάξεις του ν.δ. 17.7/23.8.1923. Επιταγή. Ευθύνη τράπεζας για πταίσμα των προστηθέντων της, ΑΠ 254/2011

638

2. Διενέργεια επενδυτικών υπηρεσιών από διαμεσολαβούντα στην ασφάλιση. Ευθύνη ασφαλιστικής επιχείρησης από παράνομες πράξεις του διαμεσολαβούντα, ΑΠ 9/2011

639

3. Χρηματιστηριακή παραγγελία. Απόδειξη, ΑΠ 995/2010

641

4. Τράπεζες. Διαταγή πληρωμής από εκδοχέα απαιτήσεως. Τραπεζική επιταγή, ΠΠΘηβ 35/2011

645

5. Χειραγώγηση της αγοράς. Διαμόρφωση της τιμής σε μη κανονικό ή τεχνητό επίπεδο, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δεύτερο τμήμα), Απόφαση της 7ης Ιουλίου 2011, υπόθεση C‑445/2009 IMC Securities

646

VIΙ. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο


1. Ευθύνη πλοιοκτήτη. Σχέση εφοπλιστή και μέλους του πληρώματος, ΑΠ 1653/2010

653

2. Διεθνής Σύμβαση Λονδίνου 1989 για την επιθαλάσσια αρωγή. Πεδίο εφαρμογής. Προϋποθέσεις για τη γέννηση του δικαιώματος αμοιβής και κριτήρια υπολογισμού αυτής. Ρυμούλκηση. Διάκριση ρυμούλκησης από επιθαλάσσια αρωγή, ΕφΠειρ 24/2011

654

3. Σύμβαση διεθνούς θαλάσσιας μεταφοράς. Κανόνες Χάγης - Βίσμπυ. Ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα. Απαλλαγή σε περίπτωση πυρκαγιάς που δεν οφείλεται σε προσωπικό του πταίσμα. Συρροή ενδοσυμβατικής - αδικοπρακτικής ευθύνης, ΕφΠειρ 835/2010

656

4. Νομική φύση του εφοπλισμού. Δημοσιότητα. Έννοια ναυτικής εργασίας, ΕφΠειρ 548/2010, με παρατ. Ι. Ρόκα

661

5. Διεθνής Σύμβασης Λονδίνου 1989 για την επιθαλάσσια αρωγή. Πεδίο εφαρμογής. Υπολογισμός οφειλόμενης αμοιβής. Περισσότεροι αρωγοί, ΕφΠειρ 318/2010

665

6. Θαλάσσια μεταφορά πραγμάτων. Συντηρητική κατάσχεση του πλοίου προς εξασφάλιση απαιτήσεων από τη μεταφορά. Διεθνής δωσιδικία, ΜΠΚαβ 440/ 2011 (ασφ. μέτρα), με παρατ. Δημήτρη Φ. Χριστοδούλου

666

VΙIΙ. Πτώχευση και Εξυγίανση


1. Πτώχευση. Εταιρία. Διορισμός προσωρινής διοίκησης, ΕφΠειρ 198/2011

688

2. Διαδικασία συνδιαλλαγής. Προϋποθέσεις υπαγωγής. Ασφαλιστικά μέτρα. Προληπτικά μέτρα στην περιουσία εγγυητών και συνοφειλετών, ΠΠΑθ 861/2011

689

3. Εξυγίανση. Αρμόδιο όργανο να αποφασίζει τη λύση ανώνυμης εταιρίας. Προϋποθέσεις υποβολής σχεδίου αναδιοργάνωσης. Δυνατότητες του πτωχευτικού Δικαστηρίου κατά την προεξέλεγξη σχεδίου αναδιοργάνωσης, ΠΠΑθ 567/2011

698

4. Εξυγίανση. Διαδικασία συνδιαλλαγής. Έννοια. Ενεργητική νομιμοποίηση. Περιεχόμενο αίτησης. Καθήκοντα μεσολαβητή. Κριτήρια πιθανολόγησης σκοπιμότητας ανοίγματος διαδικασίας συνδιαλλαγής, ΠΠΘεσσ 3378/2011

700

5. Εξυγίανση. Διαδικασία συνδιαλλαγής. Προϋποθέσεις υπαγωγής. Προληπτικά μέτρα, ΜΠΑθ 7006/2011

703

6. Τράπεζες. Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Σχέδιο διευθέτησης οφειλών, ΕιρΚαβ 192/2011

707

7. Τράπεζες. Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Προϋποθέσεις για υπαγωγή στις ρυθμίσεις του ν. 3869/2010, ΜΠΚαβ 745/2011

711

IX. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία


1. Σήμα. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Κίνδυνος σύγχυσης λόγω προγενέστερου σήματος, ΑΠ 571/2011

715

2. Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Φάρμακα. Το νέο της εφεύρεσης. Συμφωνία Trips. Προδικαστικό ερώτημα, ΠΠΑθ 3838/2011

717

3. Βάσεις δεδομένων (αρ. 45Α ν. 2121/93 και Οδηγία 96/9 ΕΚ). Αθέμιτος ανταγωνισμός. Παραβίαση κανόνων δικαίου ως αθέμιτος ανταγωνισμός, ΠΠΡόδ 176/2011

726

4. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Παραβίαση εξωανταγωνιστικών διατάξεων με ηθικό περιεχόμενο, ΜΠΠειρ 7111/2010

731

5. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Συγκεκαλυμμένη διαφήμιση, Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Απόφαση της 9.6.2011, υπόθεση C-52/2010, Ελεύθερη Τηλεόραση ΑΕ «Alter Channel»

733

Χ. Ανταγωνισμός


1. Οικονομική ελευθερία. Ανταγωνισμός. Άδειες φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, ΣτΕ (Ολ.) 1664/2011, με παρατ. Σμαράγδας Ρηγάκου

736

Γ. Διάφορα


Εμμανουέλα Ν. Τρούλη, Ο νεοψηφισθείς ν. 3959/2011 που αντικατέστησε τον ν. 703/1977 για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού: Βασικές αλλαγές και πρώτες εντυπώσεις

743

Χάρης Ε. Αποστολόπουλος, Η υπόθεση AstraZeneca του Γενικού Δικαστηρίου στην τομή των δικαίων ευρεσιτεχνίας και ανταγωνισμού – Νομική προβληματική περί καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης στο χώρο των φαρμάκων

761

Δ. Γνωμοδοτήσεις


Ιάκωβος Ε. Βενιέρης, Διαδικασία συνδιαλλαγής - Παραίτηση μεσολαβητή

772

Ε. Βιβλιοπαρουσίαση

778

ΣΤ. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

780

β) Διάφορα

780

Ζ. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

781

β) Διάφορα

782