ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ΄/2012

Α. Μελέτες


Μιχ. - Θεοδ. Δ. Μαρίνος, Αποφάσεις της ΓΣ με ηρτημένη ακυρότητα λόγω ελλείψεως όρου του ενεργού και άρθρο 35Β κ.ν. 2190/1920 (άκυρες αποφάσεις ΓΣ)

529

Δημήτρης Γιαλούρης, Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία· μια παραλλαγή της ΕΠΕ

546

Β. Νομολογία


Ι. Γενικό Μέρος


1. Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Καθορισμός Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ). Αίτηση ακύρωσης κατά υπ. αποφάσεων για τον καθορισμό συντελεστών επιμερισμού του κόστους ΥΚΩ και των απαλλασσόμενων καταναλωτών. Παροχή ΥΚΩ με τη χορήγηση ανταλλάγματος υπέρ της ΔΕΗ χωρίς ταυτόχρονη απελευθέρωση της αγοράς στον ανταγωνισμό ως λόγος ακύρωσης των σχετικών υπ. αποφάσεων, ΣτΕ 469/2012

578

2. Βασικός μέτοχος. Δημόσιες συμβάσεις, ΣτΕ (Ολ.) 3470/2011

585

3. Σύμβαση πώλησης - προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Άσκηση αγωγής αποζημίωσης πελάτη κατά του προμηθευτή για ζημία από αιφνίδιες διακοπές ή βυθίσεις τάσεως της παρεχόμενης ηλ. ενέργειας. Συνυπαιτιότητα ζημιωθέντος, ΑΠ (Ολ.) 235/2012

593

4. Ε.Ρ.Τ. Προνόμια Δημοσίου. Σύνταγμα - ΕΣΔΑ, ΑΠ (Ολ.) 4/2012

596

5. Γενικοί Όροι Συναλλαγών. Αλληλόχρεος Λογαριασμός, ΕφΠειρ 711/2011

601

6. Έμπορος. Εμπορική ιδιότητα. Μέλος δ.σ. Παροχή εγγυήσεων ως εμπορική πράξη. Πτώχευση. Παύση πληρωμών. Χρόνος κήρυξης πτώχευσης, ΕφΑθ 4147/2011

603

ΙΙ. Εμπορικές Συμβάσεις


1. Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας. Νομική φύση. Περιεχόμενο. Διάκριση από σύμβαση πρακτορείας. Πρακτορεία Ι.Α.Τ.Α., ΑΠ 539/2012

605

2. Σύμβαση εμπορικής μίσθωσης. Πυρκαγιά που οφείλεται σε αιτία μη καταλογιστή στον μισθωτή. Υποχρέωση του εκμισθωτή για αποκατάσταση των εξ αυτής ζημιών. Νόμιμη η καταγγελία λόγω μη παραχώρησης της χρήσης του μισθίου (συνέχιση ανεμπόδιστα της συμφωνημένης χρήσης του μισθίου) στην αντίθετη περίπτωση, ΑΠ 68/2012

610

3. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Κλείσιμο λογαριασμού οριστικό και προσωρινό. Εμπορικός αντιπρόσωπος, ΕφΑθ 1485/2011

613

4. Παραγγελία οδικής μεταφοράς που διέπεται από τη σύμβαση CMR, ΕφΠειρ 297/2011

616

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Ανώνυμη εταιρία. Αποφάσεις γενικής συνέλευσης. Συνδρομή αρνητικής απόφασης. Διάκριση μεταξύ ακυρότητας και ακυρωσίας. Εκλογή μελών διοικητικού συμβουλίου βάσει καταλόγων, ΑΠ 476/2012

619

2. Ομόρρυθμη εταιρία. Θάνατος εταίρου. Αυτοδίκαιη λύση και εκκαθάριση. Ρήτρα συνέχισης. Δημοσίευση, ΕφΑθ 5727/2011

623

3. Ετερόρρυθμη εταιρία. Ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρου για εταιρικά χρέη, ΕιρΠειρ 2731/2011

625

4. Αφανής εταιρία. Βασικά χαρακτηριστικά. Δικαίωμα στα αποκτήματα. Συνδρομή αδικαιολόγητου πλουτισμού, ΑΠ 360/2012

629

5. Αφανής εταιρία. Εφαρμοστέες διατάξεις. Λύση, ΑΠ 749/2012

633

6. Αφανής εταιρία. Οικονομικές υποχρεώσεις του εμφανούς εταίρου έναντι των αφανών. Λύση αυτής, ΑΠ 227/2012

635

7. Ενωσιακή ελευθερία εγκατάστασης εταιριών. Αρ. 49 και 54 ΣυνθΛΕΕ. Διασυνοριακή μετατροπή εταιριών. Αρχές ισοδυναμίας και αποτελεσματικότητας. Καταχώρηση στο εθνικό μητρώο εταιριών. Κρίσιμα έγγραφα, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τρίτο τμήμα), Απόφαση της 12ης Ιουλίου 2012, υπόθεση C‑378/10, VALE Építési kft.

636

ΙV. Αξιόγραφα


1. Επιταγή. Σύσταση ενεχύρου επ’ αυτής, ΑΠ 440/2012

646

V. Ασφάλιση


1. Ασφάλιση ζημιών. Παραβίαση εκ μέρους του λήπτη της ασφάλισης της προσυμβατικής υποχρέωσης δήλωσης των περιστατικών που είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την εκτίμηση του κινδύνου. Συνέπειες, ΑΠ 442/2012, με παρατ. Ι. Ρόκα

647

2. Ασφάλιση ανέγερσης οικοδομής κατά των κινδύνων σωματικών βλαβών (σε τρίτους) και υλικών ζημιών. Ισχύς περιορισμού της κάλυψης, ΑΠ 237/2012

650

3. Ασφάλιση κατά κινδύνου κλοπής αυτοκινήτου και αστικής ευθύνης για ατυχήματα σε τρίτους. Πραγματοποίηση κινδύνου κλοπής στην Ιταλία, ΑΠ 225/2012

654

4. Ασφάλιση μη καταναλωτικής πίστωσης. Συμφωνία απαλλαγής του ασφαλιστή σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης έγκαιρης ανακοίνωσης της επέλευσης του κινδύνου στον ασφαλιστή, ΑΠ 1136/2012

656

VI. Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δί­­­καιο


1. Σύμβαση παροχής πίστωσης με ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό. Διαταγή πληρωμής για το οφειλόμενο κατάλοιπο του κλεισθέντος αλληλόχρεου λογαριασμού. Απόσπασμα εμπορικών βιβλίων πιστώτριας τράπεζας ως αποδεικτικό μέσο, ΑΠ 370/2012

661

2. Σύμβαση παραγγελίας χρηματιστηριακής συναλλαγής. Νομική φύση. Εφαρμοστέες διατάξεις. Ευθύνη χρηματιστή, ΑΠ 655/2011

664

3. Χρηματιστηριακή παραγγελία. Αφηρημένη υπόσχεση η αναγνώριση χρέους, Έγγραφος τύπος. Παραγραφή, ΕφΑθ 1842/2011

667

4. Εμπιστευτικές πληροφορίες. Επιμέρους στάδια μιας μακρόχρονης διαδικασίας. Ερμηνεία της φράσεως “που ευλόγως μπορεί να αναμένεται”. Δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με αντικατάσταση μέλους του διοικητικού συμβουλίου εταιρίας, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δεύτερο τμήμα), Απόφαση της 28ης Ιουνίου 2012, Υπόθεση C-19/11, Markus Geltl κατά Daimler AG

672

VIΙ. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο


1. Έννοια εφοπλισμού και διαχείρισης πλοίου, ΕφΠειρ 468/2011

681

2. Αλλοδαπή εταιρία μεσιτείας ασφαλίσεων πλοίων. Εγκατάσταση με αρ. 25 του ν. 27/1975 και ερμηνευτική επέκταση πεδίου εφαρμογής αρ. 1 παρ. 1 ν. 791/1978. Προϋποθέσεις σύστασης και ικανότητας δικαίου αλλοδαπής ναυτιλιακής εταιρίας. Ενοχές από αδίκημα και εφαρμοστέο δίκαιο. Έμμεση ζημία μετόχων από ζημιογόνες πράξεις ή παραλείψεις στρεφόμενες κατά του νομικού προσώπου α.ε., ΜΠΠειρ 3884/2011

684

VΙIΙ. Πτώχευση


1. Πτώχευση. Καταχρηστική άσκηση αίτησης για κήρυξη πτώχευσης, ΑΠ 218/2012

689

IX. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία


1. Σήμα. Διακριτικό γνώρισμα. Συλλογικό σήμα. Σήμα φήμης. Domain name, ΑΠ 371/2012

691

2. Σήμα φήμης. Παραποίηση και απομίμηση σήματος, ΕφΑθ 840/2012

697

3. Ευρεσιτεχνία. Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Προϋποθέσεις εγκυρότητας. Σύμβαση TRIPS. Αξιώσεις ελβετικού τύπου για φαρμακευτικό προϊόν, ΠΠΑθ 3362, 3363/2012

702

4. Σήματα. Έκπτωση από τα δικαιώματα. Έννοια του όρου “ουσιαστική χρήση” σήματος. Χρήση του σήματος επί διαφημιστικών αντικειμένων. Δωρεάν διανομή τέτοιων αντικειμένων στους αγοραστές των προϊόντων του δικαιούχου του σήματος, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Απόφαση της 15ης Ιανουα­ρίου 2009, Υπόθεση C‑495/07, Silberquelle GmbH κατά Maselli-Strickmode GmbH, με παρατ. Γιάννη Γ. Γεωργόπουλου

707

Χ. Ανταγωνισμός


1. Ανταγωνισμός. Διοικητική διαδικασία. Έγγραφα και πληροφοριακά στοιχεία που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο εθνικού προγράμματος επιείκειας. Ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες στην αποτελεσματικότητα και στη λειτουργικότητα της συνεργασίας μεταξύ των αρχών που απαρτίζουν το ευρωπαϊκό δίκτυο ανταγωνισμού εκ της προσβάσεως τρίτων σε τέτοια έγγραφα, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τμήμα μείζονος συνθέσεως), Απόφαση της 14ης Ιουνίου 2011, υπόθεση C‑360/09, Pfleiderer AG κατά Bundeskartellamt

717

2. Ανταγωνισμός. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσεως. Προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας. Πρόσβαση στον φάκελο. Ακρόαση της επιχειρήσεως, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τμήμα μείζονος συνθέσεως), Απόφαση της 25ης Οκτωβρίου 2011, υπόθεση C‑110/10 P, Solvay SA κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

724

3. Αρ. 82 ΕΚ. Ταχυδρομική επιχείρηση κατέχουσα δεσπόζουσα θέση και υπέχουσα υποχρέωση καθολικής υπηρεσίας όσον αφορά τη διανομή ορισμένων αποστολών με διεύθυνση παραλήπτη. Εφαρμογή χαμηλότερων τιμών προς ορισμένους πρώην πελάτες ανταγωνιστή. Διάκριση μέσω των τιμών. Χαμηλές και επιλεκτικές τιμές. Πραγματική ή πιθανή εκτόπιση ανταγωνιστή. Επιπτώσεις στη λειτουργία του ανταγωνισμού και, ως εκ τούτου, στους καταναλωτές. Αντικειμενική δικαιολόγηση, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), Απόφαση της 27ης Μαρτίου 2012, υπόθεση C‑209/10, Post Danmark A/S κατά Konkurrencerådet

731

4. Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως. Αρ. 102 ΣΛΕΕ. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσεως. Συμπίεση των περιθωρίων κέρδους των ανταγωνιστών ή πολιτική συμπιέσεως των τιμών (margin squeeze), Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώτο τμήμα), Απόφαση της 17ης Φεβρουαρίου 2011, υπόθεση C‑52/09, Konkurrensverket κατά TeliaSonera Sverige AB

739

Γ. Διάφορα


Έφη Ι. Κινινή, Η έννοια της εμπιστευτικής πληροφορίας στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς. Σκέψεις με αφορμή την από 28.6.2012 υπόθ. C-19/11 Markus Geltl vs. Daimler AG

758

Δημήτριος - Παναγιώτης Λ. Τζάκας, Η ενωσιακή ελευθερία εγκατάστασης εταιριών μετά την απόφαση ΔικΕΕ VALE

771

Δ. Νεκρολογία

784

Ε. Νομοθεσία


α) Διάφορα

785

ΣΤ. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

785

β) Διάφορα

785

Τελετή επίδοσης Τιμητικού Τόμου στον ομ. Καθηγητή Νικόλαο Κ. Ρόκα

786