ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ΄/2013

Α. Μελέτες


Wernhard Möschel, Το ζήτημα της αναθεώρησης των κυρώσεων στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού

541

Ισαάκ Απ. Γεροντίδης, Εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και δικαιώματα μετοχών τραπεζικών ανωνύμων εταιριών στο εθνικό και ενωσιακό δίκαιο

549

Β. Νομολογία


Ι. Γενικό Μέρος


1. Εμπορική διαιτησία. Παραπομπή. Διαιτητική διαδικασία, ΑΠ 45/2013

572

2. Αδικοπρακτική ευθύνη παρέχοντος υπηρεσίες κατά το νόμο περί προστασίας καταναλωτών. Νόθος αντικειμενική ευθύνη, ΕφΑθ 3270/2012

575

ΙΙ. Εμπορικές Συμβάσεις


1. Σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας και διαφορές της με την πρώτη. Παραγγελιοδοχικός αντιπρόσωπος. Αναλογική εφαρμογή π.δ. 219/1991 και στις συμβάσεις παραγγελιοδοχικής αντιπροσωπείας, εφόσον συντρέχουν τα αναγκαία προς τούτο στοιχεία, ΑΠ 16/2013 (Ολομέλεια)

578

2. Καθυστέρηση πληρωμών από εμπορικές συναλλαγές. Η διάταξη του αρ. 3 παρ. 1 γ΄-δ΄ της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ ως προς το ύψος του επιτοκίου υπερημερίας περιέχει κανόνες δεκτικούς απευθείας εφαρμογής έναντι των κρατών - μελών, ΑΠ 10/2013

587

3. Σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων - Factoring. Πότε περιέχει τα στοιχεία της συμβάσεως αλληλόχρεου λογαριασμού. Διάκριση του fa­cto­ring, με ή χωρίς προεξόφληση και factoring γνήσιο και μη γνήσιο. Εκχώρηση των απαιτήσεων του προμηθευτή προς τον πράκτορα καθώς και επανεκχώρηση όσων απαιτήσεων δεν εισπράχθηκαν από τον πράκτορα, ΑΠ 1233/2012

591

4. Σύμβαση δανείου. Έννοια, φύση και λειτουργία αυτής. Εικονικότητα δικαιοπραξίας. Συνέπειες, ΑΠ 821/2012

595

5. Σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Έννοια. Κριτήρια αναλογικής εφαρμογής π.δ. 219/1991 στα πλαίσια αυτά, ΕφΑθ 828/2013

598

6. Ευθύνη μεταφορέα κατά τη σύμβαση Διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων οδικώς (CMR), ΕφΠειρ 215/2013

602

7. Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης και περιεχόμενο αυτής. Τον επιχειρηματικό και τον επενδυτικό κίνδυνο φέρει ο μισθωτής. Ελάχιστος χρόνος μίσθω­σης και τρόποι λήξεως αυτής. Δικαιώματα εκμισθωτή εάν η μίσθωση λήξει με καταγγελία της σύμβασης από αυτόν και προϋποθέσεις καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος του, ΕφΑθ 6173/2012

604

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Ανώνυμη εταιρία. Εκπροσώπηση ανώνυμης εταιρίας. Υποκατάσταση, ΑΠ 148/2013

606

2. Ανώνυμες εταιρίες. Αμοιβή μελών του δσ που συγχρόνως συνδέονται και με σχέση εργασίας. Άδεια της γσ των μετόχων, ΑΠ 1829/2012

611

3. Ανώνυμες Εταιρίες. Ενέχυρο σε μετοχές. Επέκταση ενεχύρου κατά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ΑΠ 1188/2012

614

4. Ανώνυμη εταιρία. Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Επέκταση του προνο­μίου του Δημοσίου σχετικά με τον τόκο υπερημερίας. Νομιμότητα, ΑΠ 12/2013 (Ολομέλεια)

617

5. Έξοδος εταίρου από Ε.Π.Ε. για σπουδαίο λόγο, προσδιορισμός αξίας μερίδας συμμετοχής του και προϋποθέσεις καταβολής αυτής. Πότε είναι δικαστικά επιδιώξιμη η εν λόγω καταβολή. Πότε ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να ζητήσει τη λύση της εταιρίας και πότε δεν έχει πλέον έννομο συμφέρον να την επιδιώξει. Εκκαθάριση εταιρίας. Καταχρηστική άσκηση αγωγής λύσης Ε.Π.Ε., ΑΠ 1805/2012

621

6. Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.). Αποκλεισμός εταίρου για σπουδαίο λόγο. Υπολογισμός της αξίας της μερίδας συμμετοχής του. Διανομή κερδών. Ευθύνη διαχειριστών Ε.Π.Ε. προς αποζημίωση, ΑΠ 1280/2012

626

7. Κατάχρηση νομικής προσωπικότητας εταιρίας. Έννομες συνέπειες, ΑΠ 149/2013

630

8. Ανώνυμες Εταιρίες. Λύση εταιρίας. Είσπραξη οφειλών προς το Δημόσιο, ΠΠΘεσσ 17046/2012, με παρατ. Ιάκωβου Ε. Βενιέρη

634

ΙV. Αξιόγραφα


1. Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Δικαιούχοι αποζημίωσης από αδικοπραξία. Μεταβίβαση της επιταγής σε τρίτο λόγω ενεχύρου, ΑΠ 377/2013

638

2. Τραπεζική επιταγή. Υπογραφή εκδότη δια αντιπροσώπου. Ένσταση πλαστότητας υπογραφής, ΑΠ 1834/2012

639

3. Ενοχή από συναλλαγματική. Ενστάσεις. Αφηρημένη αναγνώριση χρέους. Δημόσια κατάθεση, ΑΠ 843/2012

641

4. Έννοια «ανυπέρβλητου κωλύματος» για την εμφάνιση της επιταγής ή τη σύνταξη του διαμαρτυρικού ή της ισοδύναμης βεβαίωσης της μη πληρωμής κατά το αρ. 48 του ν. 5960/1933, ΕφΠειρ 577/2012

644

V. Ασφάλιση


1. Ασφαλιστικά βάρη κατά της επέλευσης του κινδύνου και συμβατικές κυρώσεις για την περίπτωση παραβίασης των, ΑΠ 14/2013

647

2. Ασφάλιση κατά πυρός. Προσωρινή ασφαλιστική κάλυψη. Από πρόθεση ψευδής απάντηση σε ερώτηση σχετικά με ουσιώδη περιστατικά του κινδύνου, ΑΠ 1390/2012

651

3. Ασφάλιση κατά πυρός ενυπόθηκου εργοστασίου. Νομιμοποίηση προς άσκηση αγωγής, ΑΠ 1356/2012

653

4. Ασφαλιστική Σύμβαση. Κατάρτιση. Δέσμευση του λήπτη της ασφάλισης από ασφαλιστικούς όρους και από τις παρεκκλίσεις από την αίτηση ασφάλισης, ΑΠ 1251/2012

655

5. Ασφάλιση αστικής ευθύνης για ατυχήματα αυτοκινήτων. Μη εφαρμογή του αρ. 2 ν. 2251/1994 για τους καταχρηστικούς ΓΟΣ. Δέσμευση του λήπτη από τους ασφαλιστικούς όρους, ΑΠ 215/2013

658

6. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Πρόκληση ατυχήματος από οδηγό που δεν είχε την άδεια οδήγησης που προβλέπεται από το νόμο για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί, ΑΠ 390/2013

661

7. Ασφάλιση ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Ιδία αξίωση του ζημιωθέντος τρίτου κατά του ασφαλιστή αστικής ευθύνης. Παραγραφή και όροι αυτής, ΑΠ 33/2013

663

8. Ασφάλιση ασθενειών (νοσοκομειακή περίθαλψη). Στοιχεία αγωγής με την οποία επιδιώκεται η καταβολή ασφαλίσματος. Συμβατικός προσδιορισμός της έννοιας νοσοκομείο, ΑΠ 140/2013

667

9. Ευθύνη νομίμου αντιπροσώπου αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης από τις ασφαλιστικές συμβάσεις, ΕφΑθ 2832/2013

669

VI. Τραπεζικό Δί­­­καιο & Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς


1. Χρηματιστήριο. Επιβολή προστίμου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η διά­δοση ανακριβών ή παραπλανητικών πληροφοριών, ΣτΕ 109/2013

671

2. Ειδική εκκαθάριση ΑΕΠΕΥ. Συνεγγυητικό κεφάλαιο. Καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, ΑΠ 11/2013 (Ολομέλεια)

675

3. Σύμβαση επιταγής. Έκταση ευθύνης τράπεζας για πληρωμή πλαστής επιταγής. Ευθύνη της ακόμη κι αν η πλαστή επιταγή πληρώθηκε από άλλη τράπεζα κατ’ εξουσιοδότησή της, ΑΠ 1717/2012

679

4. Τράπεζες. Η κατάθεση χρημάτων ως ανώμαλη παρακαταθήκη. Απόσβεση της ενοχής με καταβολή, ΑΠ 1402/2012

684

5. Καταδολίευση δανειστών από εγγυητή σε σύμβαση πιστώσεως αλληλόχρεου λογαριασμού, ΑΠ 862/2012

686

6. Σύμβαση παροχής πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό. Αποδεικτική δύναμη αποσπάσματος εμπορικών βιβλίων πιστοδότριας τράπεζας (καρτέλες τήρησης λογαριασμού πιστώχου), ΜΠΑθ 3755/2013

687

7. Σύμβαση τραπεζικής ενέγγυας πίστωσης, ΕφΑθ 5603/2012

690

VIΙ. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο


1. Εφοπλιστική ιδιότητα, ΕφΠειρ 110/2013

696

2. Θαλάσσια ασφάλιση. Αγγλικό δίκαιο. Αρχή της υπέρτατης καλής πίστης, ΕφΠειρ 4/2013

697

3. Θαλάσσια φορτωτική. Κρίση ότι το συγκεκριμένο αξιόγραφο δεν είναι «εις διαταγήν...» λόγω αναγραφείσας επεξηγηματικής φράσης, ΑΠ 1370/2012

701

VΙIΙ. Πτώχευση


1. Σύμβαση αντεγγύησης. Έννοια. Έκταση ευθύνης αντεγγυητή. Προϋποθέσεις συμφωνίας μεταξύ πιστωτών και επιχείρησης κατ’ αρ. 44 του ν. 1892/1990, ΑΠ 963/2012

702

2. Πτώχευση. Δόση αντί καταβολής ως λόγος απόσβεσης ενοχής. Κύρος δόσης αντί καταβολής πριν από την ύποπτη περίοδο, ΑΠ 66/2013

706

3. Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Παράσταση χωρίς δικηγόρο. Ορισμός μηδενικών καταβολών, ΕιρΠατρών 216/2013, με παρατ. Ιάκωβου Ε. Βενιέρη

708

4. Διαδικασία συνδιαλλαγής. Προσωρινή διαταγή. Αναστολή ατομικών διώξεων, ΜΠΘεσσ 22258/2012, με παρατ. Ιάκωβου Ε. Βενιέρη

715

IX. Βιομηχανική & Πνευματική Ιδιοκτησία


1. Προστασία δικαιούχου σήματος και περιορισμοί αυτής, ΑΠ 138/2013

721

2. Έννοια κοινοτικού σήματος και προστασία δικαιούχου αυτού. Δικαστήριο κοινοτικών σημάτων στην Ελλάδα. Προστασία αδειούχου χρήσης. Όνομα χώρου (Domain name). Αρχή χρονικής προτεραιότητας επί συγκρούσεως επωνυμίας, σήματος κλπ. με όνομα χώρου. Εμφάνιση ονόματος χώρου σε ιστοσελίδες - διευθυνσιολόγια και σε μηχανές αναζήτησης, ΕφΑθ 1711/2013

724

3. Διακριτικά γνωρίσματα επιχείρησης και προστασία αυτών. Περιπτώσεις προσβολής. Σήμα φήμης. Πότε είναι επιτρεπτή η χρήση σήματος από τρίτον. Χρήση εν είδει σήματος, ΕφΑθ 6157/2012

729

4. Πνευματική Ιδιοκτησία. Στοιχεία που συγκροτούν την έννοια της πρωτοτυπίας. Παράγωγα έργα. Προστασία της μεταφράσεως έργου που έχει συνταχθεί σε ξένη γλώσσα και προϋποθέσεις της, ΠΠΑθ 485/2013

734

Χ. Ανταγωνισμός


1. Ελεύθερος ανταγωνισμός. Κάθετες συμπράξεις, ΣτΕ 2780/2012

739

Γ. Γνωμοδοτήσεις


Ιωάννης Χ. Βούλγαρης, Ζητήματα δικονομικού διεθνούς και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου που αφορούν τραπεζική ενέγγυα πίστωση

754

Γεώργιος Δ. Σωτηρόπουλος, Ζητήματα ως προς την εφαρμογή του άρθρου 49β κ.ν. 2190/1920

764

Δ. Επικαιρότητα


Επιστημονική κίνηση στο εξωτερικό

782

Ε. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

789

β) Διάφορα

789