ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ΄/2014


Α. Μελέτες


Ιωάννης Ρόκας, Δεκαεπτά χρόνια εφαρμογής του ν. 2496/1997 για την ασφαλιστική σύμβαση

533

Αντώνιος Δ. Τσαβδαρίδης, Συγκρούσεις διεθνών συμβάσεων στη διεθνή διαιτησία. Συμβολή στην ερμηνεία του αρ. VII(1) της Συμβάσεως της Νέας Υόρκης

555

Β. Νομολογία


Ι. Γενικό Μέρος


1. Έννοια καταναλωτή. Ο εγγυητής ως καταναλωτής. Δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό οποτεδήποτε εκ μέρους της τράπεζας. Υπολογισμός επιτοκίου στις 360 ημέρες. Μετακύλιση εισφοράς ν. 128/1975 από την τράπεζα στον πιστούχο. Αποδεικτική δύναμη των αποσπασμάτων των εμπορικών βιβλίων της τράπεζας. Γενικοί όροι συναλλαγών (ΓΟΣ). Παραίτηση του εγγυητή από τα ευεργετήματα των αρ. 862 έως 868 ΑΚ, ΕφΘεσ 1034/2013

573

2. Προστασία των καταναλωτών. Συμβάσεις καταναλωτικής πίστης. Αρ. 8 και 23 Οδηγίας 2008/48/ΕΚ, ΔΕΕ υπόθ. C-565/12, LCL Le Crédit Lyonnais SA κατά Fesih Kalhan, με παρατ. Έφης Ι. Κινινή

583

ΙΙ. Εμπορικές Συμβάσεις


1. Σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Έννοια. Διαφορά από εμπορικό αντιπρόσωπο του π.δ. 219/1991 και από παραγγελιοδοχικό αντιπρόσωπο. Ανάλογη εφαρμογή. Αποζημίωση πελατείας. Συρροή με αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη λόγω καταχρηστικής καταγγελίας της σύμβασης. Αναιρετικός έλεγχος της κρίσης επί του ποσού της λόγω ηθικής βλάβης χρηματικής ικανοποίησης με βάση την αρχή της αναλογικότητας. Παραπομπή στην Ολομέλεια, ΑΠ 979/2014

598

2. Σύμβαση εμπορικής μεσιτείας. Έννοια μεσολάβησης. Αμοιβή μεσίτη. Μείωση της αμοιβής στο προσήκον μέτρο, ΑΠ 229/2014

605

3. Εμπορικές μισθώσεις ν. 813/1978. Μίσθωση για στέγαση φαρμακείου. Εισφορά του μισθίου σε εταιρία που συνίσταται μεταξύ συνεταίρων ή συστεγασμένων φαρμακοποιών. Συνέχιση της μίσθωσης μετά την αποχώρηση συνεταίρου ή συστεγαζόμενου φαρμακοποιού, ΑΠ 746/2014

608

4. Διάρρηξη καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης. Ανοικτός αλληλόχρεος λογαριασμός. Εγγυητής. Εκχώρηση απαιτήσεων. Υποκατάσταση του εγγυητή στα δικαιώματα του δανειστή, ΑΠ 1633/2013

609

5. Αναπροσαρμογή μισθώματος σε εμπορικές μισθώσεις, ΑΠ 3/2014 (Ολομέλεια)

613

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Συγχώνευση Ανωνύμων Εταιριών. Λόγοι ακυρότητας της σύμβασης συγχώνευσης, ΑΠ 2176/2013

617

2. Προϋποθέσεις της αυτοτελούς αδικοπρακτικής ευθύνης του νομικού προσώπου και των οργάνων του. Προϋποθέσεις εις ολόκληρον ευθύνης ομόρρυθμης εταιρίας από υπαίτιες πράξεις ή παραλείψεις ομόρρυθμου εταίρου της, ΑΠ 988/2014

619

3. Ομόρρυθμη εταιρία υπό εκκαθάριση. Εξουσία δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης αυτής κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, ΑΠ 989/2014

622

4. Εργασιακή σχέση, μεταξύ O.E. και εταίρου της, εισφορέως εργασίας. Σχέση με κοινές εργασιακές σχέσεις, ΑΠ 2172/2013

624

5 Ανώνυμη εταιρία που συνεστήθη κατά το δίκαιο αλλοδαπού κράτους. Ακυρότητα. Συνέπειες, ΑΠ 201/2014, με παρατ. Δημητρίου-Παναγιώτη Λ. Τζάκα

627

6. Εξουσία της προσωρινής διοίκησης ανώνυμης εταιρίας, ΑΠ 1758/2013

634

7. Λογοδοσία διαχειριστή ομόρρυθμης εταιρίας, ΜΠΘεσ 151/2014

639

ΙV. Αξιόγραφα


1. Πλαστή συναλλαγματική. Έκδοση διαταγής πληρωμής. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, ΕφΠειρ 260/2014

642

2. Αδικοπραξία. Συμπλήρωση επιταγών από τρίτο, ΑΠ 1948/2013

646

3. Δίγραμμη επιταγή. Ρήτρα λογιστικού κανονισμού σε επιταγή, ΑΠ 1874/2013

650

4. Ακάλυπτη επιταγή. Επιταγή ευκολίας. Αδικοπραξία από την έκδοση ακάλυπτης επιταγής, ΑΠ 529/2014

654

V. Ασφάλιση


1. Ιδιωτική Ασφάλιση. Ημιαναγκαστικός χαρακτήρας των διατάξεων του ν. 2496/1997 (ΑσφΝ). Ασφαλιστικό βάρος ειδοποίησης του ασφαλιστή για την επέλευση του κινδύνου και ρήτρα claims made (αξιώσεων που θα προβληθούν). Εγκυρότητα της ρήτρας, στα πλαίσια ασφάλισης που είναι μεν επαγγελματική, όχι όμως από τις αναφερόμενες στο αρ. 33 παρ. 1 ΑσφΝ, ΑΠ 854/2014

658

2. Ασφάλιση ζημιών πραγμάτων. Παραβίαση εκ μέρους του λήπτη της ασφάλισης της προσυμβατικής υποχρέωσης δήλωσης των περιστατικών που είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την εκτίμηση του κινδύνου. Συνέπειες. Έναρξη χρόνου παραγραφής των αξιώσεων του λήπτη κατά του ασφαλιστή, ΕφΘεσ 306/2013, με παρατ. Ι. Ρόκα

663

3. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Ευθύνη του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης (ΓΔΑ), ΑΠ 1940/2013

667

4. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Αξιολόγηση κρίσης περί συνδρομής ευθύνης οδηγού αλλοδαπού ζημιογόνου οχήματος ασφαλισμένου στην αλλοδαπή, ΑΠ 1306/2014

669

5. Κατάθεση σε τράπεζα χρημάτων και χρεογράφων ασφαλιστικής εταιρίας με σκοπό κάλυψης των τεχνικών της αποθεμάτων. Δεσμεύσεις και ευθύνες της Τράπεζας ως διαχειρίστριας των καταθέσεων αυτών, ΑΠ 1648/2013

673

6. Σύμβαση ασφαλιστικής πρακτόρευσης. Νομική φύση αυτής. Αναίτια, έμμεση και σιωπηρή καταγγελία από την ασφαλιστική εταιρία. Συνέπειες, ΑΠ 867/2014, με παρατ. Ι. Ρόκα

678

7. Σύμβαση ασφάλισης ζωής. Έννοια του λήπτη της ασφάλισης, ασφαλισμένου και δικαιούχου του ασφαλίσματος. Ομαδική ασφάλιση προσώπων, ΕφΑθ 6050/2013

685

8. Έννοια του ασφαλιστικού συμβούλου. Έννομη σχέση που συνδέει τον ασφαλιστικό σύμβουλο με την ασφαλιστική επιχείρηση. Λύση της σύμβασης. Αποζημίωση λόγω καταγγελίας διαρκούς σύμβασης, ΕφΑθ 1184/2013

688

VI. Τραπεζικό Δί­­­καιο & Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς


1. Εγγυητική επιστολή Τράπεζας με ρήτρα πληρωμής σε πρώτη ζήτηση. Αντεγγύηση, ΑΠ 1884/2013

698

2. Τραπεζικά δάνεια και πιστώσεις. Προϋποθέσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής κατ’ αρ. 30 παρ. 1 του ν. 2789/2000. Ανώτατο όριο συνολικής οφειλής από τόκους και καθυστέρηση που παρήχθησαν από κάθε είδους συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων με πιστωτικά ιδρύματα, ΑΠ 2210/2013

701

3. Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. Σκοπός και λειτουργία του, ΑΠ 981/2014

703

4. Τραπεζική κατάθεση. Υποχρέωση της Τράπεζας να αποδώσει στον καταθέτη το ποσό της κατάθεσής του, το οποίο κατέβαλε προηγουμένως σε τρίτο που πλαστογράφησε την υπογραφή του καταθέτη. Έννοια βαριάς αμέλειας (αρ. 3 ν.δ. 17.7/13.8.1923), ΑΠ 2229/2013

705

5. Υποχρέωση Τράπεζας προς διαφύλαξη των συμφερόντων των πελατών της, ΑΠ 1891/2013

708

6. Χρηματιστηριακή παραγγελία. Νομική φύση, αντικείμενο και εφαρμοστέο δίκαιο. Κατάθεση χρημάτων σε τράπεζα Νομική φύση και εφαρμοστέες διατάξεις, ΑΠ 595/2013

710

7. Σύμβαση τραπεζικού δανείου σε ξένο νόμισμα (ελβετικά φράγκα). Καταχρηστικός Γ.Ο.Σ., ΠΠΞάν 23/2014

713

VIΙ. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο


1. Πρόσκρουση πλοίου σε ύφαλο. Προϋποθέσεις ευθύνης του νομικού προσώπου για πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων που το αντιπροσωπεύουν. Ευθύνη του πλοιοκτήτη και του εφοπλιστή από υπαίτιες πράξεις του πληρώματος. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, ΕφΠειρ 181/2013

721

VΙIΙ. Πτώχευση


1. Έφεση πτωχού κατά της απόφασης που τον κήρυξε σε πτώχευση. Λήψη αποφάσεως από διοικητικό συμβούλιο ανωνύμου εταιρίας για άσκηση εφέσεως και εκπροσώπηση της εταιρίας. Έγκριση ασκήσεως της εφέσεως από μετέπειτα νόμιμη διοίκηση κατά την συζήτησή της, ΕφΑθ 966/2014

730

2. Πτώχευση. Αναγγελία απαιτήσεων του Δημοσίου σε πτώχευση ως γεγονός δια­κοπής παραγραφής αυτών, ΑΠ 548/2014

733

3. Διαδικασία συνδιαλλαγής. Αντικατάσταση των σχετικών διατάξεων με διατάξεις για διαδικασία εξυγίανσης. Διάρκεια διαδικασιών. Μεταβατικές διατάξεις. Αίτηση μεσολαβητή για παράταση της τετράμηνης περιόδου συνδιαλλαγής κατά ένα μήνα, ΕφΑθ 7349/2013

736

4. Πτώχευση. Εξέλεγξη απαιτήσεων, ΠΠΘεσ 1582/2013

740

IX. Βιομηχανική & Πνευματική Ιδιοκτησία


1. Αθέμιτος Ανταγωνισμός. Παράλληλες εισαγωγές. Περιπτώσεις αθέμιτου ανταγωνισμού. Άδεια χρήσεως σήματος, ΑΠ 991/2014

743

2. Προστασία σήματος. Κίνδυνος σύγχυσης. Χρήση προγενέστερου σήματος σε σύν­θετο σήμα, ΣτΕ 2943/2013

750

3. Σήμα. Οδηγία 2008/95/ΕΚ. Διακριτικός χαρακτήρας. Απεικόνιση, μέσω σχεδίου, της διαρρυθμίσεως εμβληματικού καταστήματος (“flagship store”), Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τρίτο τμήμα), Απόφαση της 10.7.2014, Υπόθεση C-421/13, Apple Inc. κατά Deutsches Patent - und Markenamt

753

4. Οδηγία 2001/29/ΕΚ. Δικαίωμα του δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα. Δικαίωμα αναπαραγωγής. Έννοια της «παρωδίας», Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Έ­νωσης (τμήμα μείζονος συνθέσεως), Απόφαση της 3.9.2014, Υπόθεση C-201/13, Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW κατά Helena Vandersteen κ.ά.

758

5. Συγκριτική διαφήμιση, ΜΠΑθ 9711/2014 (ασφαλιστικά μέτρα)

763

6. Διάθεση και πώληση απομιμητικών προϊόντων. Σήμα, ΜΠΑθ 555/2014

769

7. Σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Αναλογική εφαρμογή των διατάξεων περί εντολής. Αδικοπραξία από την καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Παραβίαση «εξωανταγωνιστικών» διατάξεων. Η απόσπαση πελατείας συνιστά πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού υπό προϋποθέσεις, ΕφΘεσ 659/2013

772

Γ. Γνωμοδοτήσεις


Γεώργιος Δ. Σωτηρόπουλος, Ζητήματα ως προς την εφαρμογή του αρ. 49Β κ.ν. 2190/1920

778

Δ. Επικαιρότητα


Επιστημονική κίνηση στο εξωτερικό

797

Ε. Βιβλιοπαρουσιάσεις


Αθαν. Κρητικός, Ασφαλιστική Σύμβαση. Κατ’ αρ. ερμηνεία ν. 2496/1997, Νομική Βιβλιοθήκη, 2014 (σελ. Ι-ΧΧΙΙΙ +545), επιμ. Ι. Ρόκας

806

ΣΤ. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

807

Ζ. Νομοθεσία


α) Διάφορα

807

Η. Ανακοίνωση

808