ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ΄/2015

Α. Μελέτες


Ιωάννης Ρόκας, Συμφωνία καθορισμού τιμών - Η έννοια της ενιαίας και διαρκούς παράβασης - Υπολογισμός προστίμου

511

Χρυσούλα Η. Τσενέ, Το κανονιστικό πλαίσιο των κωδίκων εταιρικής διακυβέρνησης

528

Β. Νομολογία


Ι. Γενικό Μέρος


1. Ερμηνεία όρου περιεχόμενου σε ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης μετοχών. Πα­ράγοντες που λαμβάνονται υπόψη από το Δικαστήριο, ΑΠ 1763/2014

556

2. Διαταγή Πληρωμής. Αμφισβήτηση ορθότητας λογαριασμού. Έννοια καταναλωτή. Έμποροι, ΜΠΠειρ 568/2015

558

ΙΙ. Εμπορικές Συμβάσεις


1. Οδηγία 93/13/ΕΟΚ. Εκτίμηση του καταχρηστικού χαρακτήρα συμβατικών ρητρών. Εξαίρεση των ρητρών που αφορούν το κύριο αντικείμενο της συμβάσεως. Ρήτρα σκοπούσα να διασφαλίσει την ανάληψη της υποχρεώσεως καταβολής των δόσεων για την εξόφληση συμβάσεως στεγαστικού δανείου, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τρίτο τμήμα), Απόφαση της 23ης Απριλίου 2015, Υπόθεση C-96/14, Jean-Claude Van Hove κατά CNP Assurances SA, με παρατ. Χρήστου Σ. Χασάπη και Βικτωρίας Χατζάρα

564

2. Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας. Ορισμός εμπορικού αντιπροσώπου, προϋποθέσεις και προθεσμία καταγγελίας της σύμβασης. Προϋποθέσεις υπολογισμού αποζημίωσης πελατείας. Αναλογική εφαρμογή διατάξεων περί εμπορικών αντιπροσώπων και στις συμβάσεις αποκλειστικής διανομής, ΑΠ 636/2015

585

3. Διεθνής πώληση και διεθνής οδική μεταφορά εμπορευμάτων. Μετάσταση του κινδύνου τυχαίας καταστροφής ή βλάβης του πωληθέντος και μεταβίβαση της κυριότητας. Ενεργητική νομιμοποίηση του πωλητή - αποστολέα και του αγοραστή - παραλήπτη έναντι του διεθνούς οδικού μεταφορέα για την αποκατάσταση της ζημίας στο πωληθέν υπό μεταφορά πράγμα, ΕφΑθ 640/2015, με παρατ. Νίκου Γ. Μπούτσικα

588

4. Σχέση πρακτορείας. Νομική φύση. Εφαρμοστέες διατάξεις. Αιτιώδης αναγνώριση χρέους. Έννοια αλληλόχρεων λογαριασμών, ΑΠ 1728/2014

596

5. Διεθνείς οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και εμπλεκόμενα πρόσωπα. Ευθύνη του μεταφορέα κατά τη Σύμβαση CMR και του παραγγελιοδόχου μεταφοράς κατά τον ΕμπΝ. Παραγραφή των σχετικών αξιώσεων. Υποκατάσταση ασφαλιστή. Έναρξη τοκοφορίας της υπ’ αυτού ασκουμένης αξίωσης του ασφαλισμένου, ΕφΑθ 353/2015

601

6. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Στοιχεία αιτήσεως προς έκδοση διαταγής πληρωμής, ΜΕφΑθ 604/2015

604

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Αφανής εταιρία. Έννοια. Εκκαθάριση. Προϊσχύσαν δίκαιο, ΕφΘεσ 600/2014, με παρατ. Σ. Λέλη

607

2. Ανώνυμη εταιρία. Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Άσκηση εταιρικής αγωγής, ΑΠ 320/2015

611

3. Εταιρία περιορισμένης ευθύνης. Αποκλεισμός εταίρου για σπουδαίο λόγο, ΑΠ 1759/2014

615

4. Αφανής εταιρία αορίστου διάρκειας (767 ΑΚ). Υποχρέωση αποζημίωσης σε περίπτωση καταγγελίας χωρίς τη συνδρομή σπουδαίου λόγου, ΑΠ 1323/2014

619

5. Μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο εταιριών. Τύπος προβλεπόμενος στη φορολογική νομοθεσία. Δηλωτικός χαρακτήρας αυτού, ΑΠ 1964/2014

620

ΙV. Αξιόγραφα


1. Τύπος πληρεξουσιότητας για την ανάληψη υποχρέωσης από επιταγή, ΑΠ 485/2015

622

2. Ενστάσεις προσώπων που ενάγονται από επιταγή και πότε μπορούν αυτές να προβληθούν κατά του κομιστή της επιταγής. Διαφορά μεταξύ σύμβασης εγγύησης και σύμβασης εγγυοδοσίας, ΑΠ 353/2015

624

3. Επιταγή. Λευκή οπισθογράφηση. Προϋποθέσεις θεμελίωσης αξίωσης αδικοπρακτικής αποζημίωσης κατά το αρ. 79 παρ. 1 και 914 επ. ΑΚ, ΑΠ 1521/2014

631

4. Ενστάσεις προσώπων που ενάγονται από επιταγή κατά του κομιστή που, στηρίζονται στις προσωπικές σχέσεις μεταξύ αυτών και του εκδότη ή προηγούμενων κομιστών. Αναιτιώδης χαρακτήρας της ενοχής από την επιταγή. Η γνώση του κομιστή είναι απαραίτητο να υφίσταται κατά το χρόνο της οπισθογράφησης σε αυτόν της επιταγής, ΑΠ 354/2015

635

V. Ασφάλιση


1. Καταχρηστικοί όροι ασφαλιστηρίων. Προστασία του καταναλωτή, ΕιρΑθ 5954/2014

643

2. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Ποια πρόσωπα θεωρούνται «τρίτοι», ΑΠ 427/2014

647

3. Ασφάλιση ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Εξαιρέσεις κάλυψης έναντι οδηγού, όχι έναντι τρίτου ζημιωθέντα που ενάγει τον ασφαλιστή με ευθεία αγωγή, ΑΠ 958/2015, με παρατ. Ι. Ρόκα

649

4. Ευθύνη του Επικουρικού Κεφαλαίου από ατυχήματα αυτοκινήτων, που είναι ασφαλισμένα σε ασφαλιστική επιχείρηση της οποίας ανακλήθηκε η άδεια. Περιορισμός της ευθύνης για ψυχική οδύνη σύμφωνα με το ν. 4092/2012. Αντίθεση προς την Οδηγία 84/5 και την ΕΣΔΑ. Αναδρομική εφαρμογή. Επιτόκιο 6% για τις υποχρεώσεις του Επικουρικού Κεφαλαίου. Αντίθεση στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ, ΑΠ 1025/2015, με παρατ. Ζαφειρένιας Θεοδωράκη

653

5. Ασφαλιστικός σύμβουλος. Λύση σύμβασης χωρίς σπουδαίο λόγο. Αποζημίωση πελατείας. Προληπτική δικαστική προστασία, ΑΠ 1976/2014

663

VI. Τραπεζικό Δί­­­καιο & Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς


1. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ευθύνη μελών ΔΣ, ΑΠ 977/2014

670

2. Προστασία και αποζημίωση επενδυτών από το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Επενδυτικών Υπηρεσιών. Έννοια καλυπτόμενης επενδυτικής υπηρεσίας, ΑΠ 775/2014

674

3. Αγορά ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου που υπήχθησαν στο PSI. Ευθύνη Τράπεζας έναντι μικρο-ομολογιούχων, ΕιρΑθ 2724/2015

677

VIΙ. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο


1. Θαλάσσια Ρύπανση από εμμένον πετρέλαιο. Αγωγή εταιρίας απορρύπανσης κατά της πλοιοκτήτριας και της ασφαλιστικής εταιρίας. Παρέμβαση του Διεθνούς Κεφαλαίου Αποζημίωσης 1992. Εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης του 1992 αναφορικά με την Αστική Ευθύνη για Ζημιές Ρύπανσης από Πετρέλαιο (Σύμβαση Ευθύνης 1992). Προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος περιορισμού της ευθύνης της πλοιοκτήτριας και της ασφαλιστικής εταιρίας. Ευθύνη εις ολόκληρον της πλοιοκτήτριας και της ασφαλιστικής εταιρίας για την καταβολή των εξόδων απορρύπανσης, ΠΠΠειρ 1943/2015, με παρατ. Μαρίνας Αλειφεροπούλου

683

VΙIΙ. Πτώχευση


1. Επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης. Εξυγίανση του φορέα της επιχείρησης, ΠΠΑθ 289/2015, με παρατ. Στέργιου Γ. Φράστανλη

689

2. Επικύρωση συμφωνίας ρύθμισης κατά τα άρθρ. 62 επ. ν. 4307/2014, ΜΠΧίου 136/2015, με παρατ. Αλέξανδρου Ν. Ρόκα

702

3. Πτωχευτικό δίκαιο. Υποχρέωση εγγυοδοσίας από επιχείρηση υπό πτώχευση, ΑΠ 1874/2014

709

IX. Βιομηχανική & Πνευματική Ιδιοκτησία


1. Βάσεις δεδομένων και σχετικό καθεστώς προστασίας, ΑΠ 1993/2014, με παρατ. Θεοφανούς Δ. Σοφού

711

2. Σήμα, δικαιώματα δικαιούχου αυτού. Σύνθετο σήμα. Χρήση του σήματος από τρίτους. Χρήση «εν είδει σήματος» κατά τον ν. 2239/1994. Σήμα φήμης. Διασχηματισμός προϊόντος, ΑΠ 486/2015

713

Χ. Ανταγωνισμός


1. Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού. Συμπράξεις. Κατανομή πελατών μεταξύ ιδιωτικών ταμείων συντάξεων, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δεύτερο τμήμα), Απόφαση της 16.7.2015, Υπόθεση C-172/14, ING Pensii - Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA κατά Consiliul Concurenţei, με παρατ. Εμμανουέλας Ν. Τρούλη

717

2. Μονομερής επιβολή συμβατικών όρων σε σύμβαση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης, ΠΠΑθ 3863/2014, με παρατ. Δάφνης Σιώπη

725

3. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές κατά την έννοια της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ. Πυραμιδωτό σύστημα πωλήσεων με τη λήψη αντιπαροχής λόγω εισαγωγής άλλων καταναλωτών στο σύστημα, Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δεύτερο Τμήμα), Απόφαση της 3.12.2014, Υπόθεση C-515/12, 4Finance UAB κατά Valstybine, κ.λπ.

734

4. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Καταχρηστική εκμετάλλευση, από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, σχέσης οικονομικής εξάρτησης, ΑΠ 1664/2014

739

Γ. Γνωμοδοτήσεις


Ιάκωβος Ε. Βενιέρης, Τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο – Έλεγχος της μηνιαίας δόσης του δανειολήπτη υπό το πρίσμα του ν. 2251/1994

743

Δ. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

766

Ε. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

766

β) Διάφορα

766