ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ΄/2016

Α. Μελέτες


Ηλίας Ευρ. Σουφλερός, Οι ιδιαιτερότητες της διαδικασίας ασφαλιστικής αποζημίωσης στην αγορά των ασφαλιστικά καλυπτόμενων επισκευών αυτοκινήτων και τα όρια της δυνατότητας εφαρμογής των αρ. 1 ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ στις σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων στην ως άνω διαδικασία, Σχόλια και σκέψεις με αφορμή την απόφαση 460/2009 της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην υπόθεση AUDAΤEX ΕΛΛΑΣ

507

Γιώργος Πανόπουλος, Τα αντικείμενα της διανοητικής ιδιοκτησίας στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

543

Β. Νομολογία


Ι. Γενικό Μέρος


1. Καταναλωτής. Έμπορος. Ομόρρυθμη εταιρία ως καταναλωτής, ΠΠΑθ 685/2016, με παρατ. Ιάκωβου Ε. Βενιέρη

554

ΙΙ. Εμπορικές Συμβάσεις


1. Προϋποθέσεις ακύρωσης διαιτητικής απόφασης λόγω αντίθεσης σε διατάξεις δημόσιας τάξης και εύρος του ελέγχου της διαιτητικής απόφασης από το δικαστήριο, ΑΠ 14/2015 (Ολομέλεια)

560

2. Σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Εύλογη αμοιβή. Αποζημίωση πελατείας, ΑΠ 4/2015

568

3. Σύμβαση αποκλειστική διανομής. Σύμβαση εμπορική αντιπροσωπείας. Διάκρι­ση. Καταγγελία σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας. Αποζημίωση εμπορικού αντιπροσώπου/αποκλειστικού διανομέα, ΑΠ 804/2015

573

4. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Καταδολίευση του δανειστή πριν το κλείσιμο του λογαριασμού, ΑΠ 1079/2015

583

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Προϋποθέσεις στοιχειοθέτησης ζημίας του μετόχου σε περίπτωση πτώσης της χρηματιστηριακής αξίας των μετοχών του, ΑΠ 209/2016

587

2. Αφανής εταιρία. Αξίωση αφανούς εταίρου για το τυχόν απομένον προϊόν της εκκαθάρισης, ΑΠ 1064/2015

591

3. Έκδοση ομολογιακού δανείου - ανάληψη ομολογιών από έναν δανειστή, ΑΠ 1206/2015 & 1207/2015

593

4. Εγγραφή συναινετικής προσημείωσης υποθήκης προς εξασφάλιση ομολογιακού δανείου. Δικαιώματα εμμίσθων ή αμίσθων υποθηκοφυλάκων με το πάγιο ποσό που προβλέπει το αρ. 14 παρ. 2 ν. 3156/2003 και όχι με τον αναλογικό υπολογισμό που προβλέπουν τα αρ. 1 και 5 ν. 325/1976 και 20 παρ. 5 ν. 2145/ 1993, σε συνδυασμό με την υ.α. 100132/1996. Αδικαιολόγητος πλουτισμός του εισπράξαντα αναλογικά δικαιώματα υποθηκοφύλακα, ΑΠ 1204/2015

597

IV. Αξιόγραφα


1. Επιταγή. Ακάλυπτες μεταχρονολογημένες επιταγές, που σφραγίσθηκαν με την ένδειξη ότι είναι κλεμμένες. Απόρρητο των τραπεζικών καταθέσεων, ΑΠ 4/2016

600

V. Ασφάλιση


1. Ασφαλιστική επιχείρηση. Λύση και εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης. Απόφαση της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης για μείωση μετοχικού κεφαλαίου, ΣτΕ 198/2016

603

2. ΓΟΣ. Όρος σε ασφαλιστήριο πυρός σχετικά με τους τόκους υπερημερίας, ΑΠ 350/2016

605

3. Ασφαλιστική επιχείρηση. Ανάκληση άδειας. Ασφαλιστική εκκαθάριση, ΑΠ 336/2016

608

4. Εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης. Αναστολή αναγκαστικής εκτελέσεως και ατομικών διώξεων για όλους τους δανειστές της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης, ΑΠ 234/2016

613

5. Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης. Λόγοι απαλλαγής του ασφαλιστή. Προϋποθέσεις δέσμευσης του λήπτη της ασφάλισης από τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ΠΠΘεσ 519/2016, με παρατ. Ι. Ρόκα

619

VΙ. Τραπεζικό δίκαιο & Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς


1. Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή, μετά την 1η Αυγούστου 2013, των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα στήριξης των τραπεζών στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής κρίσης («τραπεζική ανακοίνωση») (ΕΕ 2013, C 216, σ. 1). Μέτρα καταμερισμού των επιβαρύνσεων ως προϋπόθεση για την έγκριση κρατικής ενίσχυσης σε πιστωτικό ίδρυμα, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μείζων σύνθεση), Απόφαση της 19ης Ιουλίου 2016, Υπόθεση C-526/14, Tajej Kotnik κ.λπ. κατά Državni zbor Republike Slovenije, με παρατ. Αναστάσιου Μ. Ανδριανέση

629

2. Χρηματιστηριακές συναλλαγές. Αδικοπρακτική ευθύνη. Ευθύνη εκπροσώπων χρηματιστηριακών εταιριών, ΑΠ 1283/2015

648

3. Τραπεζικό δίκαιο. Κοινός λογαριασμός, ΑΠ 529/2015

655

4. Παράβαση από χρηματιστηριακή εταιρία αποφάσεων Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αδικοπραξία, ΑΠ 1029/2015

657

5. Εγγυητική επιστολή τράπεζας. Απαλλαγή της τράπεζας κατ’ εφαρμογή του αρ. 866 ΑΚ, ΑΠ 1093/2015

662

VΙI. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο


1. Σύμβαση ναυτικής πρακτορείας, γένεσης της εν λόγω αξίωσης. Αποζημίωση πελατείας Νομική φύση. Προϋποθέσεις, ΑΠ 1806/2014

665

VΙΙΙ. Πτώχευση


1. Άνοιγμα διαδικασίας ειδικής εκκαθάρισης, ΠΠΑθ 146/2016

671

2. Επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης. Μεταβίβαση επιχείρησης, ΠΠΑθ 185/2016

674

3. Άνοιγμα διαδικασίας ειδικής διαχείρισης, ΜΠΑθ 843/2016, με παρατ. Αλέξανδρου Ν. Ρόκα

679

4. Υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Συνεκδίκαση αντίθετων εφέσεων. Ιδιότητα μικρεμπόρου, ΜΠΚαλαμάτας 61/2016

686

5. Περάτωση πτώχευσης. Αναγκαστική εκτέλεση. Ικανοποίηση δανειστή, ΑΠ 446/2016

691

IΧ. Βιομηχανική και Πνευματική Ιδιοκτησία


1. Κοινοτικό σήμα. Προσβολή αυτού με μεταγενέστερο domain name. Κίνδυνος σύγχυσης. Αγωγή περί άρσης της προσβολής του σήματος και παράλειψης αυτής στο μέλλον, ΠΠΑθ 875/2016

694

2. Πνευματική ιδιοκτησία. Προστασία βάσεων δεδομένων. Κυνηγετικοί χάρτες, ΑΠ 1051/2015

704

3. Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Γενόσημα φάρμακα. Ασφαλιστικά μέτρα, ΜΠΑθ 295/2016 (ασφ. μέτρα)

708

4. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Προϋποθέσεις προστασίας του διασχηματισμού κατά τις περί αθεμίτου ανταγωνισμού διατάξεις, ΑΠ 97/2016

716

5. Οδική βοήθεια. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Βεβαίωση ποινής, ΑΠ 134/2015

719

Γ. Γνωμοδοτήσεις


Λάμπρος Ε. Κοτσίρης, Ανάκληση πτωχεύσεως

723

Δ. Επικαιρότητα


Επιστημονική κίνηση στο εξωτερικό

732

Ε. Παράρτημα


Ιωάννης Χ. Βούλγαρης

736

ΣΤ. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

756

β) Διάφορα

756

Ζ. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

756

β) Διάφορα

757