ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δ΄/2004

Α. Μελέτες


Αριστέα Σινανιώτη - Μαρούδη, Η συμμετοχή των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Εταιρία σύμφωνα με την Οδηγία 2001/86/ΕΚ της 8.10.2001

697

Ιάκωβος Ε. Βενιέρης, Έξοδα κίνησης και τήρησης τραπεζικού λογαριασμού καταθέσεως. Η επιβάρυνση του καταναλωτή και ο έλεγχος του σχετικού όρου κατά το ν. 2251/1994

717

Β. Νομολογία Ελληνικών Δικαστηρίων


Ι. Γενικό Μέρος


1. Προσωποκράτηση. ΚΕΔΕ. Συνταγματικότητα, ΣτΕ 2611/2004

750

ΙΙ. Εμπορικές συμβάσεις


1. Σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Νομική φύση. Καταγγελία. Ασφαλιστικά μέτρα, ΜονΠρΑθ 4629/2004

754

2. Σύμβαση εγγυοδοσίας. Σύμβαση παρακαταθήκης. Διαφορές. Εγγυοδοσία για εξασφάλιση καλής εκτέλεσης συμβάσεως, ΕφΛαρ 76/2004

759

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Κοινοπραξία. Νομική φύση. Διαχειριστής. Υποχρέωση απόδοσης εταιρικού κέρδους. Χρόνος απόδοσης. Τρόπος υπολογισμού. Στοιχεία δικογράφου αγωγής, ΑΠ 581/2004

761

2. Ανώνυμη εταιρία. Σύγκληση γενικής συνέλευσης. Γνωστοποίηση σύγκλησης με επίδοση σε δηλωθείσα διεύθυνση, ΠολΠρΑθ 2090/2004

761

3. Ανώνυμη εταιρία. Τράπεζες. Συγχώνευση. Τραπεζών. Ν. 2515/97. Ακυρότητα. Εκτίμηση από επιτροπή του αρ. 9 κ.ν. 2190/20. Καταχρηστική απόφαση γενικής συνέλευσης, ΜονΠρΑθ 3069/2004, με παρατ. Νικ. Κ. Ρόκα

764

ΙV. Αξιόγραφα


1. Συναλλαγματική άκυρη. Έλλειψη χαρτοσήμανσης. Μετατροπή σε χρεωστικό ομόλογο του αρ. 76 v.δ. 17.7/13.8.1923. Εφαρμοστέες διατάξεις. Παραγραφή, ΑΠ 541/2004

772

2. Επιταγή ακάλυπτη. Λευκή επιταγή. Διαταγή πληρωμής. Ανακοπή. Ενστάσεις από την υποκείμενη σχέση, ΕφΘεσσ 1009/2004

773

V. Ασφάλιση


1. Ασφαλιστική σύμβαση. Μη καταβολή ασφαλίστρου. Ακυρότητα σύμβασης. (Προϊσχύσαν δίκαιο), ΑΠ 662/2004

775

2. Ασφάλιση αστικής ευθύνης κυνηγού. Απαλλαγή ασφαλιστή, ΑΠ 664/2004

777

3. Ασφάλιση ασθενειών. Αποσιώπηση ουσιωδών περιστατικών. Αναληθής δήλωση ηλικίας, ΑΠ 830/2004, με σημ. Ι. Ρόκα

779

4. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Παραγραφή αξιώσεων του τρίτου κατά ασφαλιστή. Μεταγενέστερες ζημίες, ΑΠ 117/ 2004

781

5. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Ευθεία αξίωση ζημιωθέντος τρίτου. Παραγραφή. Πλαγιαστική άσκηση δικαιωμάτων ασφαλισμένου, ΑΠ 57/2004

782

6. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Συγγενείς οδηγού. Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη, ΑΠ 924/2004

783

7. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Μεταβίβαση απαιτήσεων ζημιωθέντος στο ΙΚΑ. Προϋποθέσεις, ΑΠ 803/2004

785

8. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Επικουρικό Κεφάλαιο. Έκταση ευθύνης. Ευθύνη Δημοσίου υπό την ιδιότητα του φορέα κοινωνικής ασφάλισης, ΑΠ 853/2004

786

9. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Υποκατάσταση ΙΚΑ στα δικαιώματα του ασφαλισμένου του. Παραγραφή αξίωσης ΙΚΑ κατά ασφαλιστή, ΑΠ 550/2004

787

10. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Ευθύνη Επικουρικού Κεφαλαίου. Λόγοι ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου, ΑΠ 712/ 2004

789

11. Ασφάλιση ζωής, ατυχημάτων και υγείας. Αποσιώπηση σημαντικών περιστατικών. Γνώση ασφαλιστικού συμβούλου, ΑΠ 587/2004, με σημ. Ι. Ρόκα

790

12. Αντασφάλιση. Εφαρμοστέες διατάξεις. Ρήτρα «follow-the-fortunes». Ασφαλιστική σύμβαση. Υποχρέωση ειδοποίησης του ασφαλιστή για την επέλευση του κινδύνου. Συνέπειες παραβίασης, ΠολΠρΑθ 2302/2004, με σημ. Μάιρας Γαλάνη

792

VΙ. Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δίκαιο


1. Τράπεζες. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Εγγύηση. Συμφωνία περιορισμού ή απαλλαγής ευθύνης εγγυητή. Τύπος. Ανατροπή συμβατικών υποχρεώσεων εγγυητή. Προϋποθέσεις. Αύξηση ορίου πίστωσης. Τήρηση περισσοτέρων λογαριασμών. Ευθύνη εγγυητή, ΑΠ 266/2001

795

2. Τράπεζες. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Ενέχυρο. Σχέση τράπεζας πελάτη. Κατάχρηση δικαιώματος. Προϋποθέσεις, ΑΠ 1045/2000

799

3. Τόκοι. Ανατοκισμός. Πρόβλεψή του στην πιστωτική σύμβαση. Στοιχεία επιταγής προς πληρωμή. Κατάχρηση δικαιώματος (καταχρηστικός ανατοκισμός), ΜονΠρΑθ 5467/2002

800

4. Χρηματιστήριο. Κύριες και παρεπόμενες χρηματιστηριακές συναλλαγές. Χρηματιστηριακή παραγγελία. Υποχρεώσεις συμβαλλομένων. Προθεσμία εκπλήρωσης. Υποχρεωτική εκκαθάριση. Σύμβαση παροχής πιστώσεων, ΜονΠρΑθ 1567/2002

803

5. Χρηματιστηριακές συναλλαγές. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Ετήσια χρηματιστηριακή παραγραφή, ΜονΠρΑθ 426/2003, με παρατ. Α. Πέτσα

809

VΙΙ. Ναυτικό Δίκαιο


1. Ναυτικό δίκαιο. Συρροή ενδοσυμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης. Εφαρμοστέο δίκαιο. Ναυλωτής πλοίου ως εφοπλιστής, ΑΠ 1145/2003

819

2. Διεθνής Σύμβαση του Λονδίνου (1989) περί επιθαλάσσιας αρωγής. Έννοια επιθαλάσσιας αρωγής. Αντιδιαστολή με την έννοια της ρυμούλκησης. Νομικός χαρακτηρισμός της ρυμούλκησης. Προσεπίκληση δικονομικού εγγυητή σε δίκη ασφαλιστικών μέτρων, ΜονΠρΠειρ 793/2004

821

VΙΙΙ. Πτώχευση και Εξυγίανση


1. Πτώχευση. Αναγγελία απαίτησης. Περιεχόμενο αναγγελίας. Εργατικές απαιτήσεις. Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης, ΕφΘεσσ 2274/ 2003

824

2. Εξυγίανση επιχειρήσεων. Ειδική εκκαθάριση αρ. 46 α ν. 1892/90. Υπαγωγή αθλητικής ΑΕ στη ρύθμιση. Αναδρομική εφαρμογή ν. 3057/2002. Συνταγματικότητα αρ. 17 § 5 ν. 2947/2001, ΕφΘεσσ 1540/2004

828

IΧ. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία


1. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Απόσπαση πελατείας. Καταγγελία σύμβασης αποκλειστικής διανομής. Σύναψη σύμβασης από τρίτο ανταγωνιστή με τον καταγγείλαντα. Ασφαλιστικά μέτρα. Ικανοποίηση δικαιώματος, ΜονΠρΑθ 4629/2004

832

2. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Διακριτικά γνωρίσματα. Κίνδυνος σύγχυσης. Σήμα. Παραποίηση. Απομίμηση. Άδεια χρήσης. Τύπος, ΜονΠρΑθ 8343/2002

833

3. Σήμα. Παραχώρηση άδειας χρήσης. Τύπος. Καταχώριση στο μητρώο. Ακυρότητα, ΜονΠρΑθ 8198/2002, με παρατ. Χρ. Χρυσάνθη

837

4. Σήμα. Κίνδυνος συγχύσεως. Ομοιότητα ενδείξεων, ΔιοικΠρΑθ 960/2003

839

5. Συγκέντρωση επιχειρήσεων. Παραδεκτό προσφυγής κατά απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Εφαρμογή του ν. 703/1977 επί επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις θαλάσσιες μεταφορές. Χαρακτηρισμός του πλοίου ως επιχείρησης για τις ανάγκες εφαρμογής του ν. 703/1977. Η απόκτηση πλοίου και άδειας σκοπιμότητας ως πράξη συγκέντρωσης. Υπολογισμός των μεριδίων αγοράς σε περίπτωση απόκτησης περισσοτέρων πλοίων, ΔιοικΕφΑθ 3240/ 2003

841

Γ. Διεθνής & Ευρωπαϊκή Νομολογία


1. Ελεύθερος ανταγωνισμός. Συμπράξεις. Συμφωνίες περί των τιμών. Ενδεικτικές συστάσεις περί των τιμών. Δίκτυο διανομής. Αυτοκίνητα, Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 3.12.2003, Υπόθεση Τ-208/01, Volkswagen AG κατά Επιτροπής, με παρατ. Ν. Ζευγώλη

849

2. Κοινοτικό σήμα. Περιγραφικές ενδείξεις. Νεολογισμοί. Σήματα αποτελούμενα από ενδείξεις που αυτοτελώς κρινόμενες είναι περιγραφικές, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 12.2.2004, Υπόθεση C-36/99

852

Δ. Διάφορα


Δημήτριος Π. Χατζημιχαήλ, Η λύση της ΕΠΕ σε περίπτωση αδράνειάς της να προβεί σε μείωση του εταιρικού της κεφαλαίου στα πλαίσια του άρθρου 43 § 2 του ν. 3190/55

864

Ε. Γνωμοδοτήσεις


Λάμπρος Ε. Κοτσίρης, Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυμάτων. Νομική φύση συμβατικής ρήτρας περί ανταλλαγής μετοχών. Έλεγχος της σχέσης ανταλλαγής. Κοινοτικές ρυθμίσεις. Μη συνδρομή καταχρηστικότητας

890

ΣΤ. Βιβλιοπαρουσίαση


ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, Τόμος 2, Εμπορικές Εταιρίες, Αριστέας Σινανιώτη - Μαρούδη, Αναπλ. Καθηγήτριας Εμπορικού Δικαίου Πανεπιστημίου Πειραιώς, Δικηγόρου, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα - Κομοτηνή, 2004

900

Ζ. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

901

β) Διάφορα

901

Η. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

901

β) Διάφορα

902