ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δ΄/2005

Α. Μελέτες


Αλέξανδρος Κ. Καλαντζής, Το στοιχείο του κινδύνου και η προστασία του ασφαλισμένου - Η περίπτωση των ασφαλιστικών προϊόντων χωρίς στοιχείο κινδύνου

683

Β. Νομολογία Ελληνικών Δικαστηρίων


Ι. Γενικό Μέρος


1. Επιμελητήρια. Επαγγελματικές οργανώσεις. Πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες οργανώσεις. Προϋποθέσεις εισαγωγής μελών. Έλεγχος όρων καταστατικού, ΑΠ 745/2004

700

2. Αναγκαστική εκτέλεση. Εκτέλεση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου. Αποκλεισμός αναγκαστικής εκτέλεσης με νόμο. Αντισυνταγματικότητα, ΕιρΑθ 3196/2005

702

ΙΙ. Εμπορικές συμβάσεις


1. Αιτιώδης αναγνώριση χρέους. Ενστάσεις από τη βασική σχέση, ΑΠ 11/2005

704

2. Αιτιώδης αναγνώριση χρέους. Διαφορά από αφηρημένη αναγνώριση χρέους. Στοιχεία δικογράφου αγωγής, ΑΠ 779/2004

705

3. Διεθνής Οδική Μεταφορά (CMR): Διαδοχική μεταφορά. Ευθύνη των διαδοχικών μεταφορέων έναντι του δικαιούχου των εμπορευμάτων. Αναγωγή μεταξύ τους, ΕφΘεσ 1072/2004

707

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Ομόρρυθμη εταιρία. Νομική προσωπικότητα. Λύση. Εκκαθάριση. Επωνυμία, ΑΠ 96/2005

710

2. Ανώνυμη εταιρία. Συναλλαγές με μετόχους, ιδρυτές, μέλη Δ.Σ. (αρ. 23α κ.ν. 2190/20). Παροχή εγγυήσεων. Ακεραιότητα μετοχικού κεφαλαίου. Έννοια εγγύησης, ΑΠ 1435/2005, με παρατ. Ν.Κ. Ρόκα

711

3. Ανώνυμη εταιρία. Μεταβίβαση ενεργητικού. Απαγορευμένες συμβάσεις αρ. 10 και 23α του κ.ν. 2190/20. Αυτοτέλεια νομικού προσώπου, ΕφΑθ 4714/2004

729

4. Εταιρία περιορισμένης ευθύνης. Σύγκρουση συμφερόντων. Προσωρινή διοίκηση, ΜονΠρΠειρ 2069/2005

731

5. Ανώνυμη εταιρία. Συμβάσεις της εταιρίας με μέλη του διοικητικού συμβουλίου (αρ. 23α κ.ν. 2190/20). Ακυρότητα (απόλυτη). Πότε δεν απαιτείται άδεια από τη γενική συνέλευση κατ’ απόκλιση του αρ. 23α παρ. 2 κ.ν. 2190/20. Καταχρηστική επίκληση της ακυρότητας, ΜονΠρΘεσ 29783/2005

733

ΙV. Αξιόγραφα


1. Συναλλαγματική. Πληρεξουσιότητα. Έγκριση. Τύπος, ΑΠ 119/2005

737

2. Επιταγή. Ακάλυπτη. Απόδειξη μη πληρωμής. Αδικοπραξία, ΑΠ 458/2005

739

3. Επιταγή. Μεταχρονολογημένη. Ακάλυπτη, ΑΠ 342/2005

740

V. Ασφάλιση


1. Ασφάλιση αστικής ευθύνης εξ αυτοκινήτων. Επικουρικό Κεφάλαιο. Έννοια ανασφάλιστου αυτοκινήτου. Ανάκληση της άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής εταιρίας που καλύπτει την αστική ευθύνη, ΑΠ 240/2004

741

2. Ασφάλιση αστικής ευθύνης εξ αυτοκινήτων. Λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης. Τύπος που απαιτείται να τηρηθεί. Αποστολή της καταγγελίας της σύμβασης με συστημένη επιστολή, ΑΠ 1175/2004

743

3. Ασφάλιση οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων. Εξαιρέσεις κάλυψης, ΑΠ 1288/2005

746

4. Ενέχυρο απαίτησης κατά το αρ. 39 του ν.δ. της 17.7/13.8.1923. Σύσταση, ΑΠ 988/2004

747

5. Ασφαλιστική εκκαθάριση. Αναστολή εκτέλεσης, ΑΠ 688/2005

749

6. Ασφάλιση οδικής μεταφοράς. Πώληση με ρήτρα CIF. Γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου, ΕφΘεσσ 649/2005, με σημ. Μ. Τούντα

750

7. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Βεβαίωση ασφάλισης. Παραγραφή, ΑΠ 516/ 2005, με σημ. Μ. Τούντα

754

8. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Βεβαίωση ασφάλισης. Αξίωση τρίτου ζημιωθέντος κατά ασφαλιστή. Παραγραφή. Ευθύνη Επικουρικού Κεφαλαίου επί πτώχευσης ασφαλιστή, ΑΠ 319/2005

758

9. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Κατάρτιση της σύμβασης. Εξαίρεση καλύψεως από ζημία που προκλήθηκε καθ’ ον χρόνο κινούταν όχι αυτοδύναμα. Ασφαλιστικοί όροι (συμβατικές εξαιρέσεις από την κάλυψη). Προϋποθέσεις ευθύνης κατά ΓΝ/1911, ΑΠ 995/2005, με σημ. Ι. Ρόκα

760

10. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Γνώση από τον λήπτη της ασφάλισης της επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και απόκρυψη από τον ασφαλιστή συνεπεία απάτης. Μη κάλυψη του λήπτη, αλλά ευθύνη του ασφαλιστή έναντι τρίτου ζημιωθέντος, ΑΠ 1485/2005, με σημ. Ι. Ρόκα

762

11. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Ασφάλιστρο, ΑΠ 745/2005

765

12. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Μεταβολή κατοχής του ασφαλισμένου οχήματος. Γνωστοποίηση ασφαλιστή. Αποζημίωση, ΑΠ 928/2005, με σημ. Ι. Ρόκα

766

13. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Αρχή επικουρικότητας της ασφάλισης του ρυμουλκουμένου. Ευθύνη του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης, ΑΠ 309/2005

770

14. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Αξίωση τρίτου κατά ασφαλιστή. Παραγραφή, ΑΠ 758/2005

772

15. Ασφάλιση αστικής ευθύνης. Πότε επέρχεται η ασφαλιστική περίπτωση, ΕφΠειρ 116/2004

773

VΙ. Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δίκαιο


1. Τράπεζες. Εντολή τραπεζικού γύρου. Νομική φύση. Ευθύνη για το πταίσμα της ανταποκρίτριας, ΕφΑθ 4498/2004

776

2. Σχέση τράπεζας - πελάτη. Νομική φύση. Υποχρεώσεις. Υποχρέωση προστασίας και πρόνοιας για τα συμφέροντα του πελάτη. Υποχρέωση παροχής συμβουλών. Ευθύνη για το πταίσμα της ανταποκρίτριας. Μη εκτέλεση οδηγιών για λήψη εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πριν την εκταμίευση ποσού εμβάσματος, ΠολΠρΑθ 2087/2004

777

3. Τράπεζες. Εκτοκισμός. Πανωτόκια. Πεδίο εφαρμογής του ν. 2789/2000. Διαταγή πληρωμής, ΑΠ 53/2004

782

4. Χρηματιστήριο. Εμπιστευτικές πληροφορίες. Κάτοχος εμπιστευτικής πληροφορίας, ΣτΕ 1915/2005

783

5. Χρηματιστήριο. Καταχρηστική εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών. Αδικοπραξία. Ζημία μετόχων της εταιρίας από καταχρηστική εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών από μέλη του διοικητικού συμβουλίου που ήταν και μέτοχοι. Αποζημίωση, ΠολΠρΑθ 2231/2005

790

VΙΙ. Ναυτικό Δίκαιο


1. Θαλάσσια μεταφορά. Κανόνες Χάγης - Βίσμπυ. Ευθύνη θαλάσσιου μεταφορέα. Προσδιορισμός αξίας εμπορευμάτων. Βάρος απόδειξης. Ευθύνη παραγγελιοδόχου μεταφοράς. Υποκατάσταση ασφαλιστή στα δικαιώματα του ασφαλισμένου. Στοιχεία δικογράφου αγωγής, ΕφΠειρ 305/2005

793

2. Διάκριση πλοιοκτήτη και εφοπλιστή. Παθητική νομιμοποίηση φυσικού προσώπου που ελέγχει ή διοικεί πλοιοκτήτρια ή/και διαχειρίστρια εταιρία του πλοίου. Αοριστία του δικογράφου της αγωγής. Σχέση Διεθνής Σύμβασης Αστικής Ευθύνης 1969 και ν. 743/1977 για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Έννοια της έδρας του νομικού προσώπου κατ’ αρ. 10 AK, ΕφΠειρ 961/2005

799

VΙΙΙ. Πτώχευση και Εξυγίανση


1. Πτώχευση. Αναγκαστική εκτέλεση κατά πτωχού από ενυπόθηκο δανειστή. Επίδοση προγράμματος πλειστηριασμού στον πτωχό. Η επίδοση πρέπει να γίνει στο σύνδικο. Αξίωση αποζημίωσης του υπερθεματιστή κατά του επισπεύσαντος άκυρο πλειστηριασμό, ΑΠ 1401/2005

807

2. Εξυγίανση επιχειρήσεων. Ν.δ. 3526/1956. Επαλήθευση χρεών, ΑΠ 191/2005

808

IΧ. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία


1. Σήμα. Μεταβίβαση. Σύνδεσμος με την επιχείρηση. Τίτλος εφημερίδας. Διασχηματισμός. Χρονική προτεραιότητα. Τυπικό και ουσιαστικό σύστημα, ΑΠ 606/2005, με παρατ. Μιχ. Κοσμόπουλου

810

2. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Παραγραφή (εξάμηνη). Παραγραφή εν επιδικία. Έναρξη. Αναστολή. Ανωτέρα βία, ΑΠ 1285/2005, με παρατ. Μιχ. - Θεοδ. Δ. Μαρίνου

816

3. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Συγκριτική διαφήμιση (μη νόμιμη). Έμμεση συγκριτική διαφήμιση, ΜονΠρΑθ 3229/2005

820

4. Ελεύθερος Ανταγωνισμός. Δυνητικός ανταγωνισμός. Εναρμονισμένη πρακτική. Συντονισμός της επιχειρηματικής δράσης. Ανταλλαγή πληροφοριών. Αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ. Προϊόντα ανταγωνιστικά σε επίπεδο λιανικής πώλησης. Προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και τα «επώνυμα» προϊόντα σούπερ μάρκετ, Eπιτρ. Ανταγων. (Ολoμ.) 277/IV/2005

822

Γ. Διεθνής & Ευρωπαϊκή Νομολογία


1. Γεωγραφικές ενδείξεις και ονομασίες προέλευσης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Ονομασία «φέτα». Κανονισμός (ΕΚ) 1829/2002, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 25.10.2005, Υποθέσεις C-465/2002, C-466/ 2002, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, Βασίλειο της Δανίας κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

826

Δ. Διάφορα


Νικόλαος Εμμ. Ζευγώλης, Ο συντονισμός επιχειρηματικής δράσης ως εναρμονισμένη πρακτική μέσω συναντήσεων και ανταλλαγής πληροφοριών [Παρατηρήσεις στην απόφ. ΕφΑθ 277/IV/ 2005 (Ολομ.)]

839

Ε. Γνωμοδοτήσεις


Βασ. Α. Χριστιανός, Δικονομικά προνόμια της Α.Τ.Ε. Α.Ε. υπό το φως της ευρωπαϊκής έννομης τάξης

847

ΣΤ. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

871

β) Διάφορα

871

γ) Κοινοτική νομοθεσία

872

Ζ. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

873

β) Διάφορα

873