ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δ΄/2010

Α. Μελέτες


Γεώργιος Δ. Τριανταφυλλάκης, Ευθύνη για πρόκληση αφερεγγυότητας - Εταιρι­κό και Πτωχευτικό Δίκαιο

801

Βασίλης Σ. Καραγιάννης, Το παράλληλο εμπόριο φαρμάκων υπό το φως του Ενωσιακού Δικαίου

822

Β. Νομολογία


Ι. Γενικό Μέρος


1. Αστική ευθύνη παραγωγού, εισαγωγέα και διαθέτη φαρμάκου απ’ τη χρήση του οποίου επήλθε θάνατος. Έννοια παραγωγού. Ευθύνη από την ανεπαρκή προειδοποίηση των κινδύνων. Ψυχική οδύνη. Αναστροφή βάρους απόδειξης, ΑΠ 625/2009

855

2. Μεταβίβαση περιουσίας ή επιχείρησης. Ευθύνη αποκτώντος, ΜΠΑθ 491/ 2010

858

ΙΙ. Εμπορικές Συμβάσεις


1. Φορτωτική. Ενεχύραση φορτωτικής. Συνδυασμένη μεταφορά. Κανόνες Χάγης - Βίσμπυ. CMR, ΑΠ 1029/2010, με παρατ. Γ.Δ. Θεοχαρίδη

860

2. Σύμβαση αποκλειστικής διάθεσης (διανομής) και σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας. Έγγραφος τύπος. Καταγγελία της σύμβασης. Αξιώσεις διανομέα για τα αδιάθετα προϊόντα του, ΑΠ 176/2010, με παρατ. Εμμανουέλας Ν. Τρούλη

866

3. Διεθνής οδική μεταφορά (CMR). Ευθύνη μεταφορέα. Μέτρο επιμέλειας. Απαλλαγή από την ευθύνη. Έννοια ηθελημένης κακής διαχείρισης, ΕφΑθ 6017/2009

883

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Ομόρρυθμη εταιρία. Ευθύνη ομορρύθμου εταίρου. Παραγραφή, ΑΠ 32/2010, με παρατ. Γιώργου Ψαρουδάκη

887

2. Εταιρία περιορισμένης ευθύνης. Έξοδος εταίρου για σπουδαίο λόγο. Καθ’ ύλη αρμόδιο δικαστήριο. Στοιχειοθέτηση του σπουδαίου λόγου. Προβολή ενστάσεων, ΕφΑθ 192/2010

890

3. Ανώνυμη εταιρία. Γενική συνέλευση. Ελαττωματικές αποφάσεις. Μέτοχος. Έννομο συμφέρον. Μεταβίβαση μετοχών. Τύπος, ΕφΠειρ 131/2010, με παρατ. Γιώργου Ψαρουδάκη

894

4. Ανώνυμη εταιρία. Αίτηση έκτακτου ελέγχου. Πραγματοποίηση ανακριβών εγγραφών σε ισολογισμό. Συμμετοχή μελών διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας στο μετοχικό κεφάλαιο άλλης ανώνυμης εταιρίας που δραστηριοποιείται στη σχετική αγορά, ΜΠΑθ 6798/2010, με παρατ. Μαρίας Δεμοιράκου

909

5. Αφανής εταιρία. Λύση αφανούς εταιρίας. Πλασματική πλήρωση αίρεσης, ΑΠ 36/2010

914

6. Κεφαλαιουχικές εταιρίες. Κατάχρηση του θεσμού της νομικής προσωπικότητας, ΑΠ 330/2010

915

7. Ανώνυμη εταιρία. Δημοσιότητα της πράξης διορισμού μελών του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας. Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου. Τρόπος εκλογής και θητεία των μελών του, ΑΠ 389/2010

918

8. Ανώνυμη εταιρία. Εκπροσώπηση εταιρίας σε δίκη. Αναστολή οριστικής εκδίκασης για νομιμοποίηση της εταιρίας, ΠΠΑθ 4840/2010

919

ΙV. Αξιόγραφα


1. Ακάλυπτη επιταγή. Αδικοπρακτική ευθύνη του εκδότη. Δικαιούχος αποζημίωσης, ΑΠ 2267/2009

921

2. Λευκή επιταγή. Πλαστογράφηση επιταγής. Υπογραφή επιταγής με αντιπρόσωπο. Νόμιμος εκπρόσωπος ομόρρυθμης εταιρίας, ΕφΘεσσ 204/2009

923

3. Τραπεζική επιταγή. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης διαταγής πληρωμής, κατά της οποίας έχει ασκηθεί ανακοπή. Πιθανολόγηση ουσιαστικής βασιμότητας του λόγου της ανακοπής, ΜΠΑθ 7078/2010 (ασφ.μ.)

925

V. Ασφάλιση


1. Ασφάλιση ευθύνης αυτοκινήτων. Σύναψη της σύμβασης. Οδήγηση χωρίς την κατά νόμο για την κατηγορία του οχήματος άδεια. Γνώση του ασφαλιστικού πράκτορα. Εξαίρεση κάλυψης. Ατύχημα σε τρίτο, καταβολή αποζημίωσης στους δικαιούχους από τον ασφαλιστή και αναγωγή του ασφαλιστή κατά του ιδιοκτήτη και του οδηγού του οχήματος (αρ. 11 παρ. 1 κ.ν. 489/1976), ΑΠ 18/ 2010, με παρατ. Ι. Ρόκα

926

2. Ομαδική ασφάλιση. Γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου. Ασφάλιση αστικής ευθύ­νης. Αξιώσεις ζημιωθέντος κατά ασφαλιστή, ΕφΛαμίας 213/2009

932

3. Ασφαλιστικός σύμβουλος. Επενδυτική ασφάλιση ζωής. Ευθύνη ασφαλιστικής επιχείρησης για τη ζημία που υπέστη ασφαλισμένος από τις ψευδείς δηλώσεις του συμβούλου, ΑΠ 1856/2009

935

4. Ασφαλιστικός πράκτορας. Αντιπροσωπευτική εξουσία, ΕφΠειρ 152/2010

938

VΙ. Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δίκαιο


1. Πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 89/593/ΕΟΚ. Τεχνητή στήριξη της τιμής κινητών αξιών, ΣτΕ 912/2009

939

2. Γενικοί όροι συναλλαγών. Πότε συντρέχει καταχρηστικότητα, ΑΠ 1001/2010

943

3. Τράπεζες. Ευθύνη από σύμβαση και αδικοπραξία. Παράβαση υποχρεώσεων τράπεζας έναντι καταθέτη. Αποζημίωση ηθικής βλάβης, ΑΠ 347/2010

947

4. Τράπεζες. Αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς. Μη αναγραφή δυσμενών στοιχείων, ΜΠΑθ 4833/2010

949

5. Τράπεζες. Εισπρακτικές εταιρίες. Παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της Τράπεζας, ΕφΑθ 2887/2010

950

6. Τράπεζες. Καταχώρηση σε αρχείο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς. Αναστολή καταχώρησης, ΜΠΓιαννιτσών 472/2010

953

7. Υποχρέωση υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης αγοράς μετοχών. Συμβάσεις ανταλλαγής (Cash-settled-equity-swaps). Καταστρατήγηση, ΔιοικΕφΑθ 1770/2010, με παρατ. Αναστάσιου Μ. Ανδριανέση

954

8. Τράπεζες. Δάνειο. Αλληλόχρεος λογαριασμός, ΜΠΘηβών 523/2010

960

9. Τραπεζική ενέγγυα πίστωση. Έλεγχος εγγράφων. Μέτρο επιμέλειας, ΠΠΑθ 6837/2008, με παρατ. Χρήστου Σπ. Χρυσάνθη

962

VΙΙ. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο


1. Εφοπλιστική ιδιότητα. Διάκριση εννοιών πλοιοκτήτη - εφοπλιστή. Κατάχρηση νομικής προσωπικότητας πλοιοκτήτριας και διαχειρίστριας εταιρίας. Διάρρηξη δικαιοπραξίας ως καταδολιευτικής, ΑΠ 1910/2009

970

VΙΙΙ. Πτώχευση και Εξυγίανση


1. Ανακοπή κατά προγράμματος πλειστηριασμού ακινήτων για οφειλές προς το Δημόσιο. Διαδικασία συνδιαλλαγής. Επιβολή προληπτικών μέτρων. Δέσμευση και του Δημοσίου, ΔιοικΠρωτΑθ 5015/2009

972

2. Πτώχευση. Κήρυξη πτώχευσης με αίτηση του οφειλέτη. Καταχρηστικότητα της εν λόγω αίτησης. Αρ. 6 παρ. 1 και 3 ΠτωχΚ, ΕφΠειρ 266/2010

974

3. Πτώχευση. Πτώχευση ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας. Στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται στην αίτηση. Απαράδεκτο της αίτησης σε περίπτωση μη αναγραφής ή μη συμπλήρωσης κάποιου από τα εν λόγω στοιχεία, ΕφΑθ 527/2010

976

IΧ. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία


1. Κοινοτικό, αλλοδαπό και ημεδαπό σήμα. Προϋποθέσεις παροχής προστασίας σήματος φήμης. Δικαίωμα ενημέρωσης ή πληροφόρησης. Πλημμελής μεταφορά της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ και σύμφωνη προς το κοινοτικό δίκαιο ερμηνεία του εθνικού δικαίου, ΠΠΑθ 5610/2010

978

2. Σήματα. Ανάλωση των δικαιωμάτων του δικαιούχου του σήματος. Σύμβαση παραχώρησης άδειας χρήσης. Προσβολή της φήμης του σήματος, Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Απόφαση της 23ης Απριλίου 2009, Υπόθεση C‑59/08, Copad SA κατά Christian Dior couture SA

988

3. Σήμα. Προσβολή. Αξίωση αποκατάστασης ηθικής βλάβης, ΕφΑθ 5749/ 2009

993

4. Σήμα. Κίνδυνος σύγχυσης. Απαράδεκτο καταχώρησης, ΔιοικΕφΑθ 234/ 2009

995

5. Πνευματική ιδιοκτησία. Συγγενικά δικαιώματα. Διαχείριση και προστασία συγγενικών δικαιωμάτων, ΕφΘεσσ 929/2010

997

6. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Προστασία domain name. Παραγραφή αξίωσης επί διαρκούς προσβολής, ΕφΠειρ 608/2009

1000

7. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Αθέμιτη εκμετάλλευση ξένης οργάνωσης, ΠΠΑθ 3416/2010

1004

Γ. Διάφορα


Αθ. Αθανασάς, Δίγραμμες και ονομαστικές (ουχί εις διαταγήν) επιταγές - Προσδιορισμός της ευθύνης των υπογραφέων του

1008

Δ. Επικαιρότητα


Επιστημονική κίνηση στο εξωτερικό

1017

Ε. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

1026

β) Διάφορα

1026

ΣΤ. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

1028

β) Διάφορα

1029