ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δ΄/2011

Α. Μελέτες


Έφη Ι. Κινινή, To δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος στη διελκυστίνδα μεταξύ εταιρικού δικαίου και δικαίου προστασίας του καταναλωτή

783

† Δημήτριος Καραντώνης, Η οικονομική προσέγγιση στο κοινοτικό δίκαιο των συγχωνεύσεων

795

Β. Νομολογία


Ι. Γενικό Μέρος


1. Προσωπική κράτηση κατά εμπόρου για εμπορικές απαιτήσεις. Ορισμένο της αγωγής με την οποία επιδιώκεται η προσωπική κράτηση εμπόρου για εμπορικές απαιτήσεις, ΑΠ 33/2011

815

2. Εμπορική επιχείρηση. Έννοια. Πώληση. Πραγματικό ελάττωμα. Παραγραφή της αξίωσης αποζημίωσης. Συρροή ευθύνης από πώληση και από αδικοπραξία, ΑΠ 737/2011

817

3. Ειδική ευθύνη παραγωγού ανασφαλών προϊόντων έναντι καταναλωτή, ΑΠ 733/2011

819

4. Επιχείρηση. Κατάσχεση, ΜΠρΑθ 5845/2010, με παρατ. Γιώργου Ψαρουδάκη

820

ΙΙ. Εμπορικές Συμβάσεις


1. Σύμβαση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης. Ευθύνη Παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων, ΑΠ 646/2011

825

2. Σύμβαση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης. Καταγγελία σύμβασης, ΕφΑθ 24/2011

827

3. Σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Συμφωνία παρέκτασης διεθνούς δικαιοδοσίας. Συμφωνία επιλογής εφαρμοστέου δικαίου, ΕφΑθ 4467/2010

829

4. Αξίωση αποζημίωσης πελατείας. Προϋποθέσεις γένεσης της αξίωσης. Κριτήρια προσδιορισμού του ύψους της αποζημίωσης. Σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Νομική φύση. Περιεχόμενο. Νομικό καθεστώς. Προϋποθέσεις αναλογικής εφαρμογής του π.δ. 219/1991 σε άλλες διαρκείς συμβάσεις διαμεσολάβησης στο εμπόριο εξ επόψεως ενωσιακού δικαίου, ΑΠ 1129/2011

833

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Ανώνυμη εταιρία. Λύση με ανάκληση άδειας σύστασης. Εκκαθάριση. Μη νόμιμα διορισμένο δ.σ. Διορισμός εκκαθαριστών από το δικαστήριο. Αρμόδιο δικαστήριο, ΕφΠειρ 146/2011

837

2. Αδημοσίευτη ομόρρυθμη εταιρία. Εκκαθάριση. Άκαιρη καταγγελία. Αξίωση αποζημίωσης, ΕφΠειρ 148/2011

838

3. Αφανής εταιρία. Λύση εταιρίας χωρίς εκκαθάριση. Άκαιρη καταγγελία. Απόδοση μερίδας επί εταιρικών κερδών και εισφοράς. Υπεραξία επιχείρησης. Διαφυγόντα κέρδη. Ηθική βλάβη. Προσωπική κράτηση, ΕφΠειρ 271/2011

839

ΙV. Αξιόγραφα


1. Επιταγή. Προϋποθέσεις προβολής προσωπικών ενστάσεων κατά του κομιστή επιταγής, ΑΠ 1100/2011

843

2. Τραπεζική επιταγή με ελλιπή στοιχεία (λευκή), ΕφΑθ 968/2011

843

3. Τραπεζική επιταγή που έχει αφαιρεθεί παρανόμως από το νόμιμο κομιστή. Υποχρεώσεις πληρώτριας τράπεζας, ΕφΘεσσ 2297/2010

844

V. Ασφάλιση


1. Ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Υπάλληλος ασφαλιστικής επιχείρησης ασκών πράξεις διαμεσολάβησης. Φύση της σχετικής σύμβασης μεταξύ ασφαλιστικής επιχείρησης και υπαλλήλου. Εφαρμογή της Οδηγίας 2002/92/ΕΚ σε υπαλλήλους ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Διασυνδεδεμένοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, ΣτΕ (Δ΄ Τμήμα) 2536/2011, με παρατ. Ι. Ρόκα

846

2. Εκχώρηση δικαιώματος καταβολής ασφαλίσματος. Προϋποθέσεις υποβολής ενστάσεων εκ μέρους του ασφαλιστή κατά του εκδοχέα, ΕφΑθ 3773/2010

859

3. Ασφάλιση κατά κλοπής. Υπολογισμός ασφαλίσματος. Διαχρονικό δίκαιο. Διάρ­ρηξη συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ως προς το καταβλητέο ασφάλισμα, ΑΠ 834/2011

861

4. Τεχνική ασφάλιση. Ασφάλιση ζημιών για ζημιές στο έργο και ασφάλιση αστικής ευθύνης του κυρίου τεχνικού έργου και του εργολάβου, υπεργολάβου, μηχανικών για ζημιές τρίτων κατά την εκτέλεση του έργου και ασφάλιση εργοδοτική αστικής ευθύνης, ΑΠ 218/2011

864

5. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Είδος οχημάτων και κυκλοφορίας που εμπίπτουν στην υποχρέωση. Ζημία από μηχανοκίνητο έλκηθρο που προξενήθηκε σε χιονοδιάδρομο, ΑΠ 1007/2011, με παρατ. Ι. Ρόκα

868

6. Ασφάλιση ατυχημάτων αυτοκινήτων. Εξαιρέσεις κάλυψης και καλυμμένα ασφαλιστικά βάρη. Συμπληρωματική εφαρμογή αρ. 9 ΑσφΝ στην ασφάλιση αυτή, ΑΠ 991/2011, με παρατ. Ι. Ρόκα

870

7. Επικουρικό Κεφάλαιο ασφάλισης ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Φύση αυτού. Νομοθετικός περιορισμός του τόκου υπερημερίας (αρ. 19 παρ. 2, εδ. β΄ κ.ν. 489/76), ΜΠρΑθ 1058/2011

873

8. Ασφαλιστικός σύμβουλος. Διάθεση ασφαλιστηρίων ζωής που συνδέονται με επενδύσεις (unit linked). Ιδιοποίηση ασφαλίστρων από τον σύμβουλο. Ευθύνη ασφαλιστικής εταιρίας, ΕφΘεσσ 202/2011

876

VI. Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δί­­­καιο


1. Τραπεζική πίστωση. Ανατοκισμός. Απαγόρευση αναζήτησης των εκουσίως καταβληθέντων. Έννοια περιουσίας κατά το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της EΣΔΑ. Έννοια ιδιοκτησίας κατά το Σύνταγμα, ΑΠ 541/2011

877

VIΙ. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο


1. Θαλάσσια μεταφορά εμπορευμάτων. Υποχρεώσεις και ευθύνη του μεταφορέα ως προς την κατάσταση του πλοίου κατά τους Κανόνες Χάγης - Βίσμπυ. Ευθύνη παραγγελιοδόχου μεταφοράς. Έννοια ζημιωθέντος. Παραγραφή, ΑΠ 928/2011

880

2. Απαιτήσεις από επισκευές ενυπόθηκου πλοίου και από προμήθεια εφοδίων. Συντηρητική κατάσχεση στις Ινδίες και δόλια μετακίνησή του στη Σιγκαπούρη, όπου οι απαιτήσεις αυτές έπονται της υποθήκης. Ενοχές από αδίκημα. Προσδιορισμός του τόπου τελέσεως του αδικήματος στα αδικήματα πολλαπλής τοπικής σύνδεσης, ΑΠ 665/2011, με σημ. Ιωάννας Χρυσηίδος Αργυράκη

883

3. Σύγκρουση πλοίων με υπαιτιότητα του ενός. Διεθνής Σύμβαση Βρυξελλών 1910 και ΚΙΝΔ. Εφαρμοστέο δίκαιο ως προς την ευθύνη του πλοίου και των υπαιτίων προσώπων, ΕφΠειρ 725/2010

887

4. ΚΙΝΔ. Ναυτικά προνόμια. Φύση αυτών και σειρά κατάταξης. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Έννοια εξόδων φύλαξης και συντήρησης του πλοίου, ΕφΠειρ 16/2010

888

VΙIΙ. Πτώχευση και Εξυγίανση


1. Κανονισμός (ΕΚ) 1346/2000. Έννοια κέντρου των κύριων συμφερόντων του οφειλέτη. Μεταφορά της καταστατικής έδρας σε άλλο κράτος - μέλος. Έννοια του όρου «εγκατάσταση», Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώτο τμήμα), Aπόφαση της 20ής Οκτωβρίου 2011

890

IX. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία


1. Άρνηση πώλησης. Αθέμιτος Ανταγωνισμός. Καταχρηστική εκμετάλλευση σχέση οικονομικής εξάρτησης. Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης. Παράλληλο εμπόριο φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, ΠΠρΑθ 1355/2011

903

2. Προστασία σχήματος ή συσκευασίας προϊόντος. Κοινόχρηστες ενδείξεις. Ερμηνεία αρ. 20 ν. 2239/1994, ΑΠ 1477/2011, με παρατ. Ν.Κ. Ρόκα

910

3. Σήματα – Οδηγία 89/104/EΟΚ – Αρ. 9, παρ. 1 – Έννοια της “ανοχής” – Απώλεια δικαιώματος λόγω ανοχής – Χρονικό σημείο ενάρξεως της προθεσμίας απώλειας δικαιώματος – Απαραίτητες προϋποθέσεις για την έναρξη της προθεσμίας απώλειας δικαιώματος – Αρ. 4, παρ. 1, στοιχ. α΄ – Καταχώριση δύο πανομοιότυπων σημάτων που προσδιορίζουν πανομοιότυπα προϊόντα – Λειτουργίες του σήματος – Καλόπιστη εκ παραλλήλου χρήση, ΔΕΕ 22.9.2011, C‑482/09, Budějovický Budvar - Anheuser - Busch, Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 22ας Σεπτεμβρίου 2011

937

Χ. Ανταγωνισμός


1. Κάθετη Συμφωνία. «Ομαδική απαλλαγή», ΑΠ 1063/2011, με παρατ. Σμαράγδας Ρηγάκου

948

Γ. Διάφορα


Μαρία Ηλ. Κορομπίλια, Οι πρακτικές tying και bundling ως μορφές καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης

953

Δ. Γνωμοδοτήσεις


Λάμπρος Ε. Κοτσίρης, Σύστημα επιλεκτικής διανομής και παράλληλες εισαγωγές κατά το κοινοτικό δίκαιο

977

Ε. Επικαιρότητα


Επιστημονική κίνηση στο εξωτερικό

1003

ΣΤ. Βιβλιοπαρουσιάσεις

1013

Ζ. Νομοθεσία


Διάφορα

1018

Η. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

1018

β) Διάφορα

1018