ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δ΄/2012

Α. Μελέτες


Γεώργιος Δ. Σωτηρόπουλος, Ζητήματα του δικαίου της εξυγίανσης επιχειρήσεων

803

Έφη Ι. Κινινή, Η σύγκρουση των μηχανισμών επιβολής των κανόνων ανταγωνισμού με μέσα του δημόσιου και του ιδιωτικού δικαίου κατά τη λειτουργία των προγραμμάτων επιείκειας

825

Β. Νομολογία


Ι. Γενικό Μέρος


1. Διεθνής Εμπορική Διαιτησία ICC. Αίτημα ακύρωσης διαιτητικής απόφασης, ΑΠ 102/2012

847

2. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές - Πρακτική με την οποία ενημερώνεται ο καταναλωτής ότι κέρδισε έπαθλο και καλείται, προκειμένου να το αποκτήσει, να επιβαρυνθεί με κάποιο κόστος, προσέγγιση των νομοθεσιών, προστασία των καταναλωτών. Οδηγία 2005/29, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (έκτο τμήμα), Απόφαση της 18ης Οκτωβρίου 2012, υπόθεση C-428/2011, Purely Creati­ve Ltd., με παρατ. Χρήστου Θ. Παπαδημητρίου

853

ΙΙ. Εμπορικές Συμβάσεις


1. Σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring). Περιεχόμε­νο. Έγγραφη αναγγελία του factoring στον οφειλέτη και αποτελέσματα αυτής, ΕφΠειρ 115/2012

865

2. Εθνική οδική μεταφορά πραγμάτων. Ευθύνη παραγγελιοδόχου, μεταφορέα και προστηθέντος οδηγού, ΑΠ 1669/2011

866

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Ανώνυμη εταιρία. Λύση και αυτοδίκαιη υπαγωγή αυτής στο στάδιο εκκαθάρισης. Δικονομικές συνέπειες εκκαθάρισης, ΑΠ 186/2011

869

2. Ανώνυμη εταιρία. Διάσπαση ανώνυμης εταιρίας με σύσταση νέων εταιριών. Συνέπειες αυτής. Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης στα πλαίσια αυτά, ΑΠ 830/ 2011

871

3. Ευθύνη του δ.σ. μίας ανώνυμης εταιρίας έναντι των μετόχων, ΜΠΑθ 12468/ 2012

875

ΙV. Αξιόγραφα


1. Λευκή Επιταγή, ΑΠ 176/2012

885

2. Μεταχρονολογημένη τραπεζική επιταγή που εκδόθηκε από νομικό πρόσωπο χωρίς επαρκές αντίκρισμα. Ευθύνη εκδότη έναντι του κομιστή, ΕφΠειρ 73/2012

887

V. Ασφάλιση


1. Ασφάλιση κατά του κινδύνου πλημμύρας. Εξαιρέσεις της κάλυψης, ΑΠ 397/ 2012

888

2. Απλή συνασφάλιση ή συνασφάλιση υπό στενή έννοια. Ασφαλιστική εκκαθάριση. Αρμοδιότητα και διαδικασία ως προς τις εκκρεμείς διαφορές. Ασφαλιστική σύμβαση, ΕφΑθ 1716/2011

890

3. Ασφάλιση ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Ατύχημα που προήλθε κατά τη λειτουργία γερανού φορτοεκφόρτωσης σταθερά προσαρμοσμένου σε αυτοκίνητο όχημα, ΑΠ 492/2012

895

4. Αδικοπρακτική ευθύνη ασφαλιστικής επιχείρησης έναντι τρίτου ζημιωθέντος από ασφαλισμένο κατά του κινδύνου της αστικής του έναντι τρίτων ευθύνης, ΑΠ 541/2012

896

5. Καταγγελία ασφαλιστικής σύμβασης λόγω μη πληρωμής δόσης ασφαλίστρων με συστημένη επιστολή, ΕφΑθ 6015/2011, με παρατ. Ι. Ρόκα

899

6. Πολλαπλή ασφάλιση. Περιγραφή του κινδύνου. Γνώση περιστατικών από ασφαλιστή. Καταγγελία της σύμβασης, ΕφΑθ 3489/2011

904

7. Ασφαλιστική εκκαθάριση. Προνόμιο επί των περιουσιακών στοιχείων που απαρτίζουν την ασφαλιστική τοποθέτηση, ΕφΑθ 1104/2012

906

8. Θέση ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρίας υπό καθεστώς «ασφαλιστικής» εκκαθάρισης. Ασφαλιστική τοποθέτηση. Έννοια. Χαρακτηρισμός από τη Διοίκηση με ατομική διοικητική πράξη του συνόλου της περιουσίας της ως «ασφαλιστική τοποθέτηση». Τύχη υποθήκης επί ακινήτου της εταιρίας, ΜΠΑθ 3188/ 2012, με γνωμ. Ι. Ρόκα

907

9. Ασφαλιστικός σύμβουλος. Ιδιοποίηση ασφαλίστρων από τον σύμβουλο. Ευθύνη ασφαλιστικής εταιρίας. Προϋποθέσεις, ΕφΑθ 5684/2011, με σημ. Ι.Ρ.

919

VI. Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δί­­­καιο


1. Αξιώσεις από χρηματιστηριακές συναλλαγές. Παραγραφή. Νομική φύση σύμβασης παραγγελίας χρηματιστηριακής συναλλαγής, ΑΠ 396/2012

921

2. Εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση εισηγμένων μετοχών, ΑΠ 621/2012

923

3. Τράπεζες. Αδικοπραξία. Ανάληψη χρημάτων. Ευθύνη προστήσαντος και προστηθέντος, ΑΠ 363/2012

927

VIΙ. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο


1. Θαλάσσια μεταφορά. Ευθύνη θαλάσσιου μεταφορέα για βλάβη ή απώλεια των μεταφερόμενων πραγμάτων σύμφωνα με την Δ.Σ. των Βρυξελλών της 25.8.1924 για την ενοποίηση ορισμένων κανόνων για τη θαλάσσια φορτωτική (κανόνες Χάγης - Βίσμπυ). Υπολογισμός αποζημίωσης. Ευθύνη παραγγελιοδόχου μεταφοράς, ΕφΠειρ 112/2012

930

2. Περιορισμός της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις σύμφωνα με τη Δ.Σ. του Λονδίνου (κυρ. νόμος 1923/1991). Πρόσωπα η αστική ευθύνη των οποίων περιλαμβάνεται στον περιορισμό. Διαδικασία σύστασης κεφαλαίου περιορισμού της ευθύνης, ΕφΠειρ 37/2012

933

VΙIΙ. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία


1. Ηθική βλάβη νομικού προσώπου επί προσβολής σήματος του. Κοινοτικό σήμα, αρχή της αυτονομίας και αρχή της συνύπαρξης. Κριτήρια κινδύνου σύγχυσης, ΑΠ 338/2012

937

2. Παραπλανητική διαφήμιση. Συγκριτικές διαφημίσεις. Απεικόνιση εθνικού συμβόλου, ΜΠΑθ 1202/2012

942

3. Εμπορικά σήματα. Διαδίκτυο, Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης (τμήμα μείζονος συνθέσεως), Απόφαση της 12ης Ιουλίου 2011, υπόθεση C-324/09, L’ Oreal SA κλπ. κατά eBay International AG κλπ

948

4. Προσβολή ευρεσιτεχνίας. Παραβίαση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων περί απαγόρευσης προσβολής, ΑΠ 1593/2011

952

5. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Πράξεις του ΟΒΙ. Συμπληρωματικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φάρμακα, ΣτΕ 1483/2011, με παρατ. Ιάκωβου Ε. Βενιέρη

954

6. Σήμα φήμης. Κίνδυνος σύγχυσης, ΣτΕ 2370/2012

956

7. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Εξωανταγωνιστικές διατάξεις. Έννοια και περιεχόμενο αυτών, ΑΠ 439/2012

960

8. Σήμα. Προσβολή. Διεθνής δικαιοδοσία, Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Απόφαση της 19.4.2012, υπόθεση C‑523/10, Wintersteiger AG κατά Products 4U Sondermaschinenbau GmbH, με παρατ. Γιώργου Ψαρουδάκη

963

Γ. Διάφορα


Χρήστος Σ. Χασάπης, H εξέλιξη της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τουΣυμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης επί τη βάσει αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Δικαστηρίων

975

Δ. Επικαιρότητα


Επιστημονική κίνηση στο εξωτερικό

1018

Ε. Βιβλιοπαρουσιάσεις


I. Ρόκας, Χρήστος Σπ. Χρυσάνθης, Ανάλωση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και παράλληλες εισαγωγές, Νομική Βιβλιοθήκη, 2012 (σελ. I-XIV+329)

1024

Αντώνιος Δ. Τσαβδαρίδης, Δέσποινα Γ. Αναγνωστοπούλου, Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών - Η Ευρωπαϊκή Διάσταση, Πρόλογος Α. Γραμματικάκη - Αλεξίου, Εκδόσεις Αντ.Ν. Σάκκουλα, 2012 (910 σελ.)

1026

ΣΤ. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

1028

β) Διάφορα

1028

Ζ. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

1029

β) Διάφορα

1030