ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δ΄/2013

Α. Μελέτες


Μιχ. - Θεοδ. Δ. Μαρίνος, Εκκρεμείς διαρκείς ενοχικές συμβάσεις με «προσωπι­κό χαρακτήρα» στην πτώχευση - (άρθρο 31 παρ. 2 ΠΤΚ) – Μια κριτική προσέγγιση με παράδειγμα την άδεια εκμεταλλεύσεως ευρεσιτεχνίας (Patent License)

791

Β. Νομολογία


Ι. Γενικό Μέρος


1. Ιδιωτικές κλινικές και νοσηλευτικά ιδρύματα. Νομιμότητα της επιβολής υποχρεωτικών τιμολογίων νοσηλίων, ΑΠ 6/2013 (Ολομέλεια), με παρατ. Αντώ­νη Ρούσσου

811

ΙΙ. Εμπορικές Συμβάσεις


1. Σύμβαση ναυτικής πρακτορείας. Νομική φύση. Αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 219/1991 περί «εμπορικών αντιπροσώπων». Προϋποθέσεις αξίωσης πελατείας, ΑΠ 15/2013 (Ολομέλεια)

820

2. Σύμβαση παραγγελίας μεταφοράς πραγμάτων. Βλάβη πραγμάτων κατά την φόρτωση και ευθύνη του ασφαλιστή αστικής ευθύνης του παραγγελιοδόχου, ΑΠ 256/2013, με παρατ. Ι. Ρόκα

826

3. Σύμβαση απλής διανομής. Λύση με καταγγελία, ΜΠΑθ 11754/2013

829

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Ανώνυμη εταιρία. Αμοιβή μελών του δσ τα οποία παρέχουν υπηρεσίες προς την εταιρία πέραν των συνήθων καθηκόντων τους ως μελών του δσ, ΑΠ 465/ 2013

831

2. Ανώνυμη εταιρία. Ευθύνη των διοικούντων από αδικοπραξία, ΑΠ 427/2013

834

3. Ανώνυμη εταιρία. Σύμβαση αναιτιώδους αναγνώρισης χρέους. Εξέταση ε­φαρμογής του αρ. 23 α του κ.ν. 2190/1920, ΑΠ 114/2013

834

4. Ομόρρυθμη Εταιρία. Σύμβαση εντολής. Καταγγελία. Γενικοί ερμηνευτικοί κανόνες δικαιοπραξιών. Επιταγή. Διαταγή πληρωμής. Ανακοπή. Αυτοσύμβαση, ΑΠ 1374/2013

836

5. Αφανής εταιρία. Λύση αυτής λόγω πραγματικής αδυναμίας επίτευξης του σκοπού αυτής στο μέλλον. Απόδοση σε αφανή εταίρο του μεριδίου από την εισφορά του, ΑΠ 116/2013

840

6. Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία. Ευθύνη εταίρων. Μεταβατικό δίκαιο. Αρχή αυτοδιαχείρισης, ΠΠΑθ 4887/2013, με παρατ. Ν.Κ. Ρόκα

842

7. Κανονισμός (ΕΚ) 44/2001. Αρμόδιο δικαστήριο. Ειδικές δικαιοδοσίες για «διαφορές εκ συμβάσεως» και για «ενοχές εξ αδικοπραξίας ή οιονεί αδικοπραξίας». Υπαγωγή αξιώσεων πιστωτών κατά μελών ΔΣ και μετόχων στο αρ. 5 σημείο 3 του κανονισμού 44/2001. Τόπος όπου συνέβη το ζημιογόνο γεγονός, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πέμπτο τμήμα), Απόφαση της 18ης Ιουλίου 2013, Στην υπόθεση C‑147/12, με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του αρ. 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Hovrätten för Nedre Norrland (Σουηδία) με απόφαση της 23ης Μαρτίου 2012, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 26 Μαρτίου 2012, στο πλαίσιο της δίκης ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB κατά Frank Koot, Evergreen Investments BV

850

ΙV. Αξιόγραφα


1. Ενεχύραση τίτλου εις διαταγή. Συρροή αδικοπρακτικής ευθύνης με την ευθύνη από επιταγή. Δικαιούχος αποζημίωσης από επιταγή είναι και ο ενεχυρούχος δανειστής στον οποίο ο κομιστής μεταβιβάζει την επιταγή λόγω ενεχύρου, ασκώντας ίδιο δικαίωμα εκ του τίτλου, ΑΠ 343/2013

860

2. Παραγραφή αξίωσης κατά εκδότη επιταγής. Αναγνώριση της αξίωσης του οφειλέτη, ΑΠ 251/2013

863

3. Ενεχυρική οπισθογράφηση της επιταγής. Συμψηφιστικά γραφεία μεταξύ τραπεζών, ΕφΑθ 2364/2013

864

4. Επιταγή ευκολίας. Στοιχεία πληρότητας διαταγής πληρωμής εκδοθείσας βάσει επιταγής ως προς την αιτία της πληρωμής, ΕφΛάρισας 317/2013

868

5. Ακάλυπτη επιταγή. Η αξίωση αποζημίωσης συρρέει με την αξίωση από την επιταγή. Στοιχεία ορισμένου αγωγής που στηρίζεται στις διατάξεις του αρ. 914 ΑΚ. Δεν ενδιαφέρει η ανυπαρξία, η ακυρότητα, η απόσβεση ή το ανεπίτρεπτο της άσκησης της απαίτησης από την υποκείμενη σχέση μεταξύ εκδότη και λήπτη της επιταγής. Δικαιούχος της απαίτησης από αποζημίωση, ΑΠ 1804/2012

871

6. Πληρεξουσιότητα για την ανάληψη υποχρέωσης από συναλλαγματική, ΑΠ 1624/2012

874

7. Αδικοπρακτική ευθύνη του εκδότη ακάλυπτης επιταγής προς αποζημίωση του κομιστή. Άμυνα εναγόμενου προς αποζημίωση, ΑΠ 449/2012

875

8. Επιταγή. Ενστάσεις κατά του κομιστή. Υποκείμενη αιτία. Καταπιστευτική επιταγή, ΕιρΑθ 718/2012

878

9. Συναλλαγματική. Τριτεγγύηση, ΜΠΑθ 555/2012

880

V. Ασφάλιση


1. Ασφάλιση πυρός. Κατάσχεση στα χέρια του ασφαλιστή χρηματικών απαιτήσεων τρίτων κατά του λήπτη της ασφάλισης και ικανοποίηση αυτών από τον ασφαλιστή. Αγωγή του λήπτη προς καταβολή ασφαλίσματος. Προϋποθέσεις προβολής ένστασης μερικής εξόφλησης, ΑΠ 1039/2013

882

2. Επικουρικό Κεφάλαιο ασφάλισης ατυχημάτων αυτοκινήτων. Επικουρική ευθύνη στο μέτρο που τις οικονομικές συνέπειες τροχαίου ατυχήματος φέρει φορέας κοινωνικής ασφάλισης, ΑΠ 671/2013, με παρατ. Ι. Ρόκας

885

3. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Διάκριση μεταξύ εξαίρεσης κάλυψης και παραβίασης ασφαλιστικού βάρους (προϊσχύσαν δίκαιο), ΑΠ 677/2013

887

4. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων σε περίπτωση όπου το ατύχημα συνέβηκε στο εξωτερικό. Κανονισμός 44/2001, ΑΠ 442/2013

890

5. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων σε περίπτωση όπου το ατύχημα συνέβηκε στο εξωτερικό. Κανονισμός 44/2001, ΑΠ 379/2013

891

6. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Περισσότεροι ασφαλισμένοι. Ένσταση ασφαλιστή σχετικά με τον περιορισμό της ευθύνης του στο (κατώτατο υποχρεωτικό) όριο κάλυψης έναντι του ζημιωθέντος που ασκεί πλαγιαστική αγωγή κατ’ αυτού, ΑΠ 1000/2013

895

7. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Χρόνος παραγρα­φής της ευθείας αγωγής του τρίτου ζημιωθέντα κατά του ασφαλιστή. Διαχρονικό δίκαιο, ΑΠ 1063/2013

896

8. Ασφάλιση κατά του κινδύνου μόνιμης ολικής ανικανότητας για εργασία λόγω ατυχήματος. Μη δήλωση άλλων ασφαλίσεων. Συνέπειες. Ασφάλιση ποσού, ΑΠ 1722/2013

897

9. Ασφάλιση για τον κίνδυνο θανάτου τρίτου σε συνδυασμό με ασφάλιση ασθενειών (νοσοκομειακή περίθαλψη) για λογαριασμό. Αναγκαίο περιεχόμενο της πρότασης προς σύναψη ασφάλισης και αποδοχή αυτής. Παρέκκλιση της κάλυψης που περιελήφθη στο ασφαλιστήριο απ’ αυτή που ζητήθηκε. Κάλυψη κινδύνου χωρίς αντίστοιχη καταβολή ασφαλίστρου, ΑΠ 1589/2013

900

10. Ασφάλιση ατυχήματος που συνάφθηκε κατά το αποζημιωτικό σύστημα. Υποκατάσταση ασφαλιστή, ΑΠ 1334/2013, με σημείωση Ι.Ρ.

904

11. Ασφαλιστικός όρος σε έντυπο αίτησης ασφάλισης ασθενειών που υποχρεώνει σε προσυμβατική ανακοίνωση ιατρικού στοιχείου. Προϋπόθεση εγκυρότητάς της, ΣτΕ 3775/2012

906

12. Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων. Περιεχόμενο της έννοιας «σωματικές βλάβες». Υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυψης της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης των μελών της οικογένειας του θύματος τροχαίου ατυχήματος, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δεύτερο τμήμα), Απόφαση της 24ης Οκτωβρίου 2013, Υπόθεση C-22/12, Katarína Haasová κατά Rastislav Petrík, Blanka Holingová

912

13. Έκταση υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία οχημάτων, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δεύτερο τμήμα), Απόφαση της 24ης Οκτωβρίου 2013, Υπόθεση C-277/12, Vitālijs Drozdovs κατά Baltikums AAS, με παρατ. Ειρήνης Σαρρή

916

VI. Τραπεζικό Δί­­­καιο & Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς


1. Αστική ευθύνη τράπεζας για παραβίαση της υποχρέωσης μη απόδοσης καταθέσεων που απαρτίζουν ασφαλιστική τοποθέτηση ασφαλιστικής επιχείρησης χωρίς έλεγχο διάθεσης ισάξιων περιουσιακών στοιχείων σε αντικατάσταση της αξίας των αναληφθέντων, ΑΠ 1647/2013, με παρατ. Ι. Ρόκας

924

2. Αστική ευθύνη τράπεζας για παραβίαση της υποχρέωσης ενημέρωσης της εποπτικής επί των ασφαλίσεων Αρχής σχετικά με ενεχύραση υπέρ αυτής μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων που απαρτίζουν την κατ’ αρ. 8 ν.δ. 400/1970 ασφα­λιστική τοποθέτηση, των οποίων την διαχείριση είχε αναλάβει η τράπεζα, ΑΠ 1753/2013

929

3. Κοινός τραπεζικός λογαριασμός. Έντοκο ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου (REPOS). Οι διατάξεις που ρυθμίζουν την τραπεζική κατάθεση σε κοινό λογαριασμό, εφαρμόζονται αναλόγως και επί τραπεζικής καταθέσεως με αντικείμενο τίτλους με λογιστική μορφή (άϋλοι τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου «REPOS»), ΑΠ 478/2013

931

4. Τράπεζες. Η κατάθεση χρημάτων σε τράπεζα ως ανώμαλη παρακαταθήκη. Συμβατικός χαρακτήρας της ευθύνης της τράπεζας έναντι του καταθέτη, ΑΠ 353/2013

934

5. Εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ). Δυνατότητα στοιχειοθέτησης αδικοπρακτικής ευθύνης νόμιμων εκπροσώπων αυτής, ΑΠ 252/2013

937

6. Τραπεζικές εργασίες. Διαχείριση χαρτοφυλακίου. Προϋποθέσεις θεμελίωσης αστικής ευθύνης τράπεζας για αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας, ΕφΑθ 1794/2013

944

VIΙ. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο


1. Ναυτικό δίκαιο. Διάκριση εννοιών πλοιοκτήτη, κυρίου του πλοίου και εφοπλιστή. Άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου κεφαλαιουχικής εταιρίας αε ή επε ή ναυτικής εταιρίας, ΑΠ 689/2013

946

2. Διάκριση μεταξύ εφοπλισμού και διαχείρισης πλοίου άλλου. Εξουσίες διαχειριστή, ΕφΠειρ 497/2013

950

VΙIΙ. Πτώχευση


1. Πτώχευση. Έλλειψη παθητικής και ενεργητικής νομιμοποίησης του πτωχού σε δίκες που αφορούν στην πτωχευτική περιουσία. Εξαιρέσεις, ΑΠ 360/2013

952

2. Πτώχευση. Ουσιαστικές προϋποθέσεις κήρυξης της πτώχευσης, ΕφΠειρ 206/2013

953

3. Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Αίτηση ανοίγματος της διαδικασίας. Γενικές και αόριστες αναφορές σε σχέδιο ανάπτυξης. Απόρριψη της αίτησης, ΠΠΑθ 969/2012, με παρατ. Αλέξανδρου Ν. Ρόκα

955

4. Πτώχευση ομόρρυθμης εταιρίας. Ομόρρυθμοι εταίροι. Πτώχευση των ομόρρυθμων εταίρων ως αυτόθροη συνέπεια της πτώχευσης της εταιρίας. Παύση εργασιών πτώχευσης. Έλλειψη πτωχευτικής περιουσίας. Κήρυξη πτωχού συγγνωστού. Έφεση. Κλήτευση. Σύνδικος. Παθητική νομιμοποίηση, ΕφΛάρισας 89/2013

958

5. Σχέδιο αναδιοργάνωσης, ΠΠΑθ 331/2012

961

IX. Βιομηχανική & Πνευματική Ιδιοκτησία


1. Πνευματική ιδιοκτησία. Αποκλειστικό δικαίωμα του πνευματικού δημιουργού ή του κληρονόμου του. Έννοια δημόσιας παρουσίασης, ΑΠ 651/2013

970

2. Σήματα. Διακριτικά γνωρίσματα. Προστασία με βάση τις διατάξεις του νόμου περί σημάτων αλλά και του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού, ΑΠ 344/2013

973

3. Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Έννοια του «νέου» της εφεύρεσης (αρ. 5 ν. 1733/ 1987). Έλεγχος τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων προστασίας με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Μαχητό τεκμήριο συνδρομής των ουσιαστικών προϋποθέσεων. Βάρος επίκλησης και απόδειξης του αντιθέτου και ανατροπή του τεκμηρίου. Πιστοποιητικό υποδείγματος χρησιμότητας (Π.Υ.Χ.), ΑΠ 1654/2013

977

4. Παραποίηση σήματος. Σήμα φήμης. Ακύρωση δικαιοπραξίας λόγω απειλής. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης επιχείρησης. Αυτονόμηση εταιρίας του ομίλου εταιριών. Χρήση σημάτων, ΠΠΑθ 1129/2013

983

Χ. Ανταγωνισμός


1. Ελεύθερος ανταγωνισμός - Ακτοπλοΐα - Συγχώνευση, ΣτΕ 2811/2012

989

2. Ανταγωνισμός. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Αναστολή στην τροφοδοσία φυσικού αερίου λόγω υπερημερίας. Δεσπόζουσα θέση στην εγχώρια αγορά παροχής φυσικού αερίου, ΜΠΣερρών 497/2013, με παρατ. Αντώνη Ρούσσου

996

3. Κρατικές ενισχύσεις. Ανάκτηση ασύμβατων με την εσωτερική αγορά ενισχύσεων. Στάθμιση συμφερόντων. Εξαιρετικές περιστάσεις, Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διάταξη της19ης Σεπτεμβρίου 2012, Υπόθεση T‑52/12 R Ελληνική Δημοκρατία κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με παρατ. Γιώργου Ψαρουδάκη

1002

Γ. Διάφορα


Στεφάνος Τσιμικάλης, Η έκταση της παρεχόμενης προστασίας στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας φαρμάκων

1017

Δ. Επικαιρότητα


Επιστημονική κίνηση στο εξωτερικό

1026

Ε. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

1033

β) Διάφορα

1033

ΣΤ. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

1034

β) Διάφορα

1034