ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δ΄/2014Α. Μελέτες


Κωνσταντίνος Δ. Παναγόπουλος, Κοινοπραξία & Ο.E. δίχως νομική προσωπικότητα ως υποκείμενα του δικαίου. Μετά το ν. 4072/2012

809

Εμμανουήλ Π. Μαστρομανώλης, Η πρόσφατη απόφαση υπ’ αριθ. 588/2014 της επιτροπής ανταγωνισμού περί πρότασης και υποβολής δεσμεύσεων: Μια πρώ­τη αποτίμηση

827

Β. Νομολογία


ΙΙ. Εμπορικές Συμβάσεις


1. Συμβάσεις αποκλειστικής διανομής και εμπορικής παραγγελίας. Προϋποθέσεις αναλογικής εφαρμογής των διατάξεων του π.δ. 219/1991 «περί εμπορικών αντιπροσώπων», ΑΠ 126/2014

847

2. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Καταχώρηση απαίτησης από πιστωτικό τίτλο σε αλληλόχρεο λογαριασμό. Προϋποθέσεις και συνέπειες, ΕφΠειρ 401/2014, με παρατ. Δάφνης Σιώπη

848

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Συμβάσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας και συγγενικών τους προσώπων με την εταιρία. Προϋποθέσεις εγκυρότητας, ΑΠ 871/2014, με παρατ. Δάφνης Σιώπη

853

2. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Περιπτώσεις αντίθεσης προς τις επιταγές του κοινοτικού δικαίου και έννομες συνέπειες, ΑΠ 319/2014

859

3. Μεταβίβαση μετοχικής σχέσης με κοινή εκχώρηση. Προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες, ΑΠ 528/2014

863

4. Έννομη σχέση μεταξύ ανώνυμης εταιρίας και των μετόχων της. Δικαιούχος αποζημίωσης σε περίπτωση αδικοπραξίας διαπραχθείσης από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας, απ’ την οποία ζημιώθηκε η εταιρία, ΕφΑθ 877/2014, με παρατ. Δάφνης Σιώπη

865

5. Απεριόριστη και εις ολόκληρον ευθύνη ομορρύθμου εταίρου. Προϋποθέσεις για την εγκυρότητα της εισόδου νέου εταίρου στην ομόρρυθμη εταιρία και ευθύνη αυτού για τα εταιρικά χρέη, ΑΠ 522/2014

870

6. Δεσμευτική δήλωση πατρωνίας από εταίρο προς διευκόλυνση δανειοδότησης της εταιρίας από πιστωτικό ίδρυμα. Υποχρέωση του εταίρου προς αποζημίωση του πιστωτή σε περίπτωση αφερεγγυότητας της εταιρίας, ΠΠΠειρ 3839/2014 (Τμήμα Ναυτικών Διαφορών), με παρατ. Δημήτρη Ν. Τζουγανάτου

872

ΙV. Αξιόγραφα


1. Προϋποθέσεις, με βάση τις οποίες ο κομιστής επιταγής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αναγωγής. Τρόποι βεβαιώσεως της άρνησης πληρωμής της επιταγής, ΑΠ 513/2014

884

2. Λευκές και ακάλυπτες επιταγές. Συρροή αξίωσης προς αποζημίωση από αδικο­πραξία με την αξίωση από την επιταγή. Στοιχεία ορισμένου αγωγής. Έλλειψη αιτιολογίας ή εσφαλμένη αιτιολογία ως λόγος εφέσεως, ΕφΑθ 3651/2013

887

V. Ασφάλιση


1. Γενικοί Όροι Συναλλαγών (ΓΟΣ). Αρχή διαφάνειας ως κριτήριο καταχρηστικότητας ΓΟΣ. Ασφαλιστική σύμβαση, ΑΠ 561/2014, με παρατ. Αλ. Ρόκα

892

2. Σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης. Ευθύνη εκ των διαπραγματεύσεων του ασφαλιστή για παραλείψεις του πράκτορά του, ΑΠ 512/2014, παρατ. Ι. Ρόκα

895

3. Ασφάλιση κατά ζημιών. Έννοια. Δέσμευση ασφαλιστή από τη σύμβαση και τους ΓΟΣ. Ρήτρα παρέκτασης της αρμοδιότητας των δικαστηρίων, ΕφΘεσ 2307/2013 με σημ. Ι. Ρόκα

897

4. Συνέπειες μη συμμόρφωσης του ασφαλισμένου προς την υποχρέωσή του να δηλώσει στον ασφαλιστή κάθε κρίσιμο περιστατικό για την εκτίμηση του ασφα­λιστικού κινδύνου, ΕφΑθ 1657/2014, με παρατ. Ζαφειρένιας Θεοδωράκη

899

5. Διεθνής δικαιοδοσία σε ευθεία αγωγή του ζημιωθέντος από τροχαίο ατύχημα που συνέβη στην αλλοδαπή κατά του αλλοδαπού ασφαλιστή. Εφαρμοστέο δίκαιο στη σωρευτική αναδοχή χρέους κατ’ αρ. 25 ΑΚ, ΑΠ 419/2014, με παρατ. Ζαφειρένιας Θεοδωράκη

902

6. Ασφάλιση ευθύνης για ατυχήματα αυτοκινήτων. Εξαίρεση κάλυψης όταν ο οδη­γός στερείτο την κατά νόμο άδεια οδήγησης (προϊσχύσαν δίκαιο), ΑΠ 584/2014, με παρατ. Ι. Ρόκα

906

7. Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης αερομεταφορέα κατά κινδύνων ατυχημάτων κατά τη μεταφορά επιβατών, αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομείου. Ανυπαρξία ευθείας αξίωσης του τρίτου κατά του ασφαλιστή, εκτός αν με την ασφαλιστική σύμβαση ειδικά συμφωνήθηκε να λειτουργεί αυτή ως γνήσια υπέρ τρίτου σύμβαση, ΑΠ 179/2014

908

8. Ομαδική ασφάλιση εργαζομένων σε επιχείρηση. Νομική φύση αυτής. Δικαιώματα εργαζομένων σε περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης, ΕφΑθ 1730/2014, με σημ. Ι. Ρόκα

910

9. Ασφαλιστικός σύμβουλος. Πώληση ασφαλίσεων ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις (unit linked), ΑΠ 530/2014, με σημ. Ι. Ρόκα

913

10. Αστική Ευθύνη του Δημοσίου σε αποζημίωση λόγω πλημμελούς άσκησης προληπτικής και κατασταλτικής κρατικής εποπτείας επί ασφαλιστικής επιχείρησης, ΣτΕ 3783/2014 (Τμ. Α΄-7μελής), με παρατ. Νικόλαου Π. Φλώρου

916VI. Τραπεζικό Δί­­­καιο & Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς


1. Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. Προϋποθέσεις παροχής αποζημίωσης σε επενδυτές, ΑΠ 982/2014

935

2. Κατάθεση χρημάτων σε τράπεζα. Ανάληψη χρημάτων από τραπεζικό λογαριασμό από μη δικαιούχο. Αποδεικτική ισχύς βιβλιαρίου καταθέσεως, ΑΠ 759/2014, με σημ.

937

3. Εισηγμένη ΑΕ. Καταστρατήγηση της αρχής της ισότητας των μετόχων υπό εξαγορά εταιρίας μέσω σύναψης συμβάσεων ανταλλαγής μετοχών (equity swap). Παράλειψη οφειλόμενης υποβολής δημόσιας πρότασης αγοράς μετοχών. Αστικές συνέπειες. Παράβαση υποχρέωσης πίστης των κυρίων μετόχων. Λειτουργία των swaps, ΠΠΑθ 4388/2014, με παρατ. Αναστάσιου Μ. Ανδριανέση

939

VIΙ. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο


1. Ναυτικά Προνόμια. Συναφείς προς τη ναυσιπλοΐα φόροι. Φόροι που επιβάλλονται απευθείας επί του πλοίου ως μεταφορικού μέσου με τη νομοθεσία περί φορολογίας πλοίων, ΑΠ 511/2014, με παρατ. Μαρίνας Αλειφεροπούλου

961

2. Ναυτικό δίκαιο. Περιβαλλοντική ζημία από ναυάγιο και προσβολή δικαιώματος χρήσεως κοινού ή κοινόχρηστου πράγματος. Υποχρέωση ανέλκυσης ναυαγίου και αποζημίωσης για ηθική βλάβη. Έννομο συμφέρον. Φύση απαιτήσεων που υπόκεινται σε περιορισμό κατά τη Διεθνή Σύμβαση του Λονδίνου. Διεθνής δικαιοδοσία, ΠΠΠειρ 464/2014

964

3. Απόκλιση από τον κανόνα της πραγματικής έδρας της ΑΚ 10 εισάγεται με το ν. 791/1978 αναφορικά με ναυτιλιακές εταιρίες. Οι εν λόγω εταιρίες διέπονται ως προς τη σύσταση και την ικανότητα δικαίου από το δίκαιο της χώρας, στην οποία βρίσκεται κατά το καταστατικό τους η έδρα τους, ανεξαρτήτως του τόπου από τον οποίο διευθύνονται ή διευθύνονταν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει οι υποθέσεις τους, ΠΠΠειρ 4525/2014, με παρατ. Δημητρίου-Παναγιώτη Λ. Τζάκα

980

VΙIΙ. Πτώχευση


1. Συλλογικές διαδικασίες αφερεγγυότητας με διασυνοριακές επιπτώσεις. Αρμοδιότητα για την έναρξη της διαδικασίας και ζητήματα αναγνώρισης της σχετικής απόφασης στα υπόλοιπα Κράτη - μέλη. Δευτερεύουσα διαδικασία αφερεγγυότητας, ΠΠΑθ 32/2014

989

2. Πτώχευση. Διαδικασία συνδιαλλαγής. Λήψη προληπτικών μέτρων. Εκούσια δικαιοδοσία. Αίτηση ανάκλησης. Κύρια παρέμβαση. Πρόσθετη παρέμβαση, ΠΠΑθ 109/2014

994

IX. Βιομηχανική & Πνευματική Ιδιοκτησία


1. Έννοια ονόματος και προστασία επί προσβολής αυτού. Παράνομη χρήση επωνύμου ως διακριτικού γνωρίσματος, ΑΠ 525/2014

1002

2. Η προστασία του δικαιούχου σήματος σε περίπτωση προσβολής του. Προϋποθέσεις νόμιμης χρήσης σήματος από τρίτο μη δικαιούχο, ΑΠ 366/2014

1004

3. Παραποίηση και απομίμηση σήματος. Σήμα φήμης. Αθέμιτος Ανταγωνισμός, ΑΠ 249/2014

1008

4. Σήμα. Κοινοτικό σήμα. Σύγκρουση κοινοτικού σήματος με προγενέστερο εθνικό σήμα ή δικαίωμα. Προσβολή σήματος διαπράττει και αυτός που απλώς εισάγει προϊόντα, έστω και αν δεν τα παράγει ο ίδιος. Κίνδυνος συγχύσεως. Σειρά προϊόντων και σημάτων. Συνάφεια προϊόντων. Προϊόντα φαρμακευτικά, ιατροτεχνολογικά και υγειονολογικά. Συντρέχει κίνδυνος συγχύσεως μεταξύ των σημάτων «EVA» (προγενέστερο εθνικό) και «eva/qu» (μεταγενέστερο κοινοτικό), ΜΠΑθ (Ασφαλιστικά Μέτρα) 12035/2014

1014

5. Σήμα. Κοινοτικό σήμα. Σύγκρουση κοινοτικού σήματος με προγενέστερο εθνικό σήμα ή δικαίωμα. Προσβολή σήματος διαπράττει και αυτός που απλώς εισάγει προϊόντα, έστω και αν δεν τα παράγει ο ίδιος. Κίνδυνος συγχύσεως. Σειρά προϊόντων και σημάτων. Συνάφεια προϊόντων. Προϊόντα φαρμακευτικά, ιατροτεχνολογικά και υγειονολογικά. Συντρέχει κίνδυνος συγχύσεως μεταξύ των σημάτων «EVA» (προγενέστερο εθνικό) και «eva/qu» (μεταγενέστερο κοινοτικό), ΜΠΑθ 10035/2014 (Ασφαλιστικά μέτρα)

1019

6. Αθέμιτος Ανταγωνισμός. Διακριτικό γνώρισμα φήμης. Εμπορική επωνυμία και διακριτικός τίτλος. Καλλιτεχνικό όνομα. Προσβολή ονοματικού διακριτικού γνωρίσματος και σχετικές αξιώσεις. Χρήση «εν είδει σήματος», ΑΠ 1223/2014, με παρατ. Θεοφανώ Δ. Σοφού

1028

7. Αθέμιτος Ανταγωνισμός. Απόσπαση πελατείας. Παραπλανητική Διαφήμιση. Κα­νονισμός 1924/2006 για ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα, ΕφΑθ 5459/2013

1035

X. Ανταγωνισμός


1. Ανταγωνισμός. Οδικές μεταφορές. Ελάχιστο κόστος εκμεταλλεύσεως καθοριζόμενο από αντιπροσωπευτικό οργανισμό των οικείων επιχειρηματιών. Ένωση επιχειρήσεων. Περιορισμός του ελεύθερου ανταγωνισμού. Σκοπός γενικού συμφέροντος, ΔΕΕ (πέμπτο τμήμα), Απόφαση της 4.9.2014, Υποθέσεις C-184/13 έως C-187/13, C-194/13, C-195/13 και C-208/13, API - Anonima Petroli Italiana SpA κατά Ministero delle Infrastrutture e dei Tra­sporti και Ministero dello Sviluppo economico, λοιποί κατά λοιπών

1043

Γ. Γνωμοδοτήσεις


Δημήτρης Κ. Αυγητίδης, Αξίωση αποζημίωσης λόγω παράλειψης υποβολής δημόσιας πρότασης

1051

Δ. Επικαιρότητα


Επιστημονική κίνηση στο εξωτερικό

1069

Ε. Βιβλιοπαρουσιάσεις


Έφη Τζίβα, Επίκ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ - Ασφάλιση Ιατρικής Ευθύνης – Έκταση της ασφαλιστικής κάλυψης / Ρήτρες occurrence (= ζημιογόνο περιστατικό) και claims made (=προβολή αξιώσεων) – Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2014 (423 σελ.)

1076

Γιώργος Ψαρουδάκης, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Δικηγόρος - Ασφαλιστικό συμφέρον – Η ασφάλιση στο σύστημα του ιδιωτικού δικαίου / Ασφάλιση, παίγνιο και CDS / Συμφέρον και αποζημίωση / Περισσότερα συμφέροντα στο ίδιο πράγμα - Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2014 (310 σελ.)

1076

Λ. Σιδηρόπουλος, Χρήστος Χασάπης, Die Herabsetzung der unverhältnismäßig hohen Vertra­gs­strafe - Ein Beispiel richterlichen Schutzeinriffs in Privat­rechtsver­häl­tnisse, εκδόσεις Duncker & Humblot, Βερολίνο, 2014 (543 σελ.)

1077

ΣΤ. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

1079

Ζ. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

1079

β) Διάφορα

1079