ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δ΄/2015

Α. Μελέτες


Δημήτρης Ν. Τζουγανάτος, Η ρήτρα του «μάλλον ευνοούμενου πελάτη» (MFN) στις διαδικτυακές ξενοδοχειακές κρατήσεις και η εφαρμογή του αρ. 101 παρ. 1 ΣΛΕΕ

769

Λάζαρος Γ. Γρηγοριάδης, Προσδιορισμός του κατά τόπον αρμόδιου δικαστηρίου σε υποθέσεις προσβολών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας μέσω του διαδικτύου υπό το φως της πρόσφατης νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)

794

Β. Νομολογία


Ι. Γενικό Μέρος


1. Προστασία καταναλωτή. Καταναλωτικό δάνειο. Εγγύηση υπέρ του πρωτοφειλέτη. Καταχρηστικότητα ΓΟΣ. Εφαρμογή του ν. 2251/1994 και υπέρ εμπόρων και επαγγελματιών, ΑΠ 13/2015 (Ολομέλεια)

813

ΙΙ. Εμπορικές Συμβάσεις


1. Σύμβαση (υπο)δικαιόχρησης. Έννοια δικαιόχρησης και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών. Καταγγελία χωρίς σπουδαίο λόγο. Αποζημίωση για διαφυγόν κέρδος. Δικαίωμα επίσχεσης, ΑΠ 1043/2015

817

2. Σύμβαση εγγύησης. Προϋποθέσεις για να θεωρηθεί ο εγγυητής καταναλωτής κατά την έννοια του ν. 2251/1994, ΑΠ 1226/2015

820

3. Ενέχυρο απαιτήσεως του ενεχυραστή κατά τρίτου, προς εξασφάλιση τραπεζικής απαιτήσεως κατά του ενεχυραστή. Εκ του νόμου εκχώρηση της ενεχυραζομένης απαιτήσεως από τον ενεχυραστή προς την τράπεζα. Ευθύνη της ενεχυρούχου τράπεζας, ΑΠ 1168/2015

822

4. Ο επενδυτής ως καταναλωτής. Εγκυρότητα ρήτρας παρέκτασης διεθνούς δικαιοδοσίας περιεχόμενης σε καταναλωτική σύμβαση με βάση τον Κανονισμό 44/2001. Αστική ευθύνη της τράπεζας σε περίπτωση πλημμελούς ενημέρωσης του επενδυτή, ΠΠΠατρών 244/2015, με παρατ. Δάφνης Σιώπη

824

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Ανώνυμη εταιρία. Δημοσίευση στοιχείων εκκαθαριστή. Δηλωτικός χαρακτήρας δημοσιότητας. Μη αντιτάξιμο σε τρίτους των μη δημοσιευμένων στοιχείων, ΑΠ 737/2015

833

2. Αφανής εταιρία. Λύση αυτής. Εισφορά αφανούς εταίρου. Κατάθεση σε κοινό λογαριασμό, ΑΠ 1234/2015

834

3. Κεφαλαιουχική εταιρία. Άρση αυτοτέλειας νομικής προσωπικότητας, ΜΠΑθ 2236/2015

837

4. Ανώνυμη εταιρία. Εταιρική αγωγή. Δικαιώματα μειοψηφίας. Παραίτηση μετόχου από το δικαίωμα άσκησης εταιρικής αγωγής. Νομιμοποίηση για την άσκηση της εταιρικής αγωγής, ΟλΑΠ 5/2015

840

ΙV. Αξιόγραφα


1. Ακάλυπτη τραπεζική επιταγή και εξίσωση προς αποζημίωση από τον κομιστή της επιταγής και τον εξ αναγωγής υπόχρεο ο οποίος την εξόφλησε. Σε ολόκληρο ευθύνη νομικού προσώπου και νομίμου εκπροσώπου α.ε. Κάμψη της αρχής περί μη ευθύνης των διοικούντων α.ε. Η πτώχευση δεν ασκεί επιρροή στην ευθύνη του νομίμου εκπροσώπου και δεν αναστέλλει την δίκη περί προσωπικής κράτησης του πτωχού, ΕφΑθ 325/2014

848

V. Ασφάλιση


1. Συνέπειες μη συμμόρφωσης του ασφαλισμένου προς την υποχρέωσή του να δηλώσει στον ασφαλιστή κάθε κρίσιμο περιστατικό για την εκτίμηση του ασφαλιστικού κινδύνου, ΑΠ 170/2015

852

2. Ασφάλιση πυρός. Προσυμβατικές υποχρεώσεις του αιτούντα ασφάλιση. Καταβολή ασφαλίστρου. Αναδρομική ασφάλιση, ΑΠ 1065/2015

855

3. Ασφάλιση θαλάσσιας μεταφοράς. Αρχή καθολικότητας κινδύνων. Κάλυψη κινδύνων από «αποθήκη σε αποθήκη». Τρέχουσα ασφάλιση. Παραγραφή αξιώσεων από θαλάσσια ασφάλιση, ΕφΠειρ 135/2014, με σημ. Ι. Ρόκα

859

4. Ασφάλιση σκάφους αναψυχής κατά το αγγλικό δίκαιο. Αρχή υπέρτατης καλής πίστης. Παραβίαση αρχής. Ακυρώσιμη σύμβαση θαλάσσιας ασφάλισης, ΑΠ 1459/2014

865

5. Ασφάλιση ασθενειών/ατυχημάτων και ζωής υπέρ τρίτων. Παρέκκλιση του περιεχομένου της αίτησης προς ασφάλιση από αυτό του ασφαλιστηρίου, χωρίς να τηρηθούν οι προϋποθέσεις του αρ. 2 παρ. 5 ΑσφΝ. Συνέπειες, ΑΠ 9/2014 (Ολομέλεια)

869

6. Ασφάλιση οικονομικών ζημιών Τραπέζης από ανέντιμες πράξεις υπαλλήλων της, συμπεριλαμβανομένης της κλοπής και υπεξαίρεσης από τις εγκαταστάσεις της (ασφάλιση εμπιστοσύνης) με ρήτρα «αξιώσεων που θα προβληθούν». Έγκυρα συμφωνείται η ρήτρα αυτή και στις ασφαλίσεις εμπιστοσύνης. Ανακάλυψη από τον ασφαλισμένο και γνωστοποίηση στον ασφαλιστή της ζημίας μετά τη λήξη της συμβατικής διάρκειας της κάλυψης. Απαλλαγή του ασφαλιστή (πλειοψηφία), ΑΠ (Ολ.) 19/2015, με παρατ. Ζαφειρένιας Θεοδωράκη

875

VI. Τραπεζικό Δίκαιο & Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς


1. Διαδικασία και αποτελέσματα κατάσχεσης στα χέρια τραπεζικού ιδρύματος ως τρίτου κατά το ν.δ. της 17ης Ιουλίου/13ης Αυγούστου 1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών». Συνταγματικότητα της ρύθμισης που απαιτεί άδεια του Προέδρου Πρωτοδικών για την ανάληψη του κατασχεθέντος ποσού από τον δανειστή σε περίπτωση καταφατικής δήλωσης της τράπεζας, ΑΠ 1996/2014, με παρατ. Δάφνης Σιώπη

885

2. Κατάσχεση εις χείρας τρίτου. Εξάρτηση απαίτησης από αντιπαροχή. Σύμβαση πίστωσης/συναινετικού δανείου, ΑΠ 1081/2015

894

3. Κατάθεση σε κοινό λογαριασμό, ΑΠ 946/2015

896

4. Αδικοπρακτική ευθύνη. Προστασία καταναλωτή. Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, ΑΠ 1028/2015

898

5. Προστασία κατόχων ελληνικών χρεογράφων. Αστική ευθύνη των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τέταρτο τμήμα), Απόφαση της 07.10.2015, Υπόθεση Τ-79/13, Alessandro Accorinti κ.λπ. κατά Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

900

6. Τραπεζικά δάνεια ελβετικού φράγκου. Πλάνη. Αναπροσαρμογή κατ’ αρ. 288, 388 ΑΚ. Έλεγχος καταχρηστικότητας και διαφάνειας κατά τον ν. 2251/ 1994. Επενδυτικό προϊόν, ΠΠΚαβάλας 56/2015, με παρατ. Χρήστου Σ. Χασάπη

909

7. Επενδυτικές υπηρεσίες. Ενημερωτικό δελτίο. Ευθύνη εκδότη τίτλων. Διεθνής δικαιοδοσία, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Απόφαση της 28.1.2015, υπόθεση C-375/13 (Kolassa κατά Barclays Bank plc), με παρατ. Γιώργου Ψαρουδάκη

926

VIΙ. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο


1. Ναυτικό δίκαιο. Σύμβαση ναύλωσης. Ετήσια παραγραφή από σύμβαση ναύλωσης. Μίσθωση γυμνού πλοίου. Εγγυητική επιστολή, ΑΠ 1958/2014

943

2. Φορτωτική ναυλοσυμφώνου Congenbill. Παραπομπή στους όρους του ναυλοσυμφώνου. Συμφωνία στο ναυλοσύμφωνο περί υπαγωγής της διαφοράς σε διαιτησία. Τεκμήριο γνώσης από τον κομιστή των όρων του ναυλοσυμφώνου, ΜΠΚορίνθου 237/2015

944

3. Θαλάσσια μεταφορά με οχηματαγωγό πλοίο. Εισιτήριο θαλάσσιας μεταφοράς έμφορτου οχήματος. Εφαρμογή των διατάξεων περί ναύλωσης του ΚΙΝΔ και όχι της Διεθνούς Συμβάσεως των Βρυξελλών του 1924 (κανόνες Χάγης - Βίσμπυ). Πυρκαγιά. Προϋποθέσεις και έκταση της ευθύνης του εκναυλωτή σε αποζημίωση. Πταίσμα του πλοιάρχου, του πληρώματος και γενικά των προσώπων που έχουν προστηθεί από το εκναυλωτή στην πρόκληση της πυρκαγιάς, ΜΠΧανίων 457/2015

946

4. Πλειστηριασμός αλλοδαπού πλοίου. Πίνακας κατάταξης. Ναυτικά προνόμια. Έξοδα φυλάξεως και συντηρήσεως, ΑΠ 533/2015

950

VΙIΙ. Πτώχευση


1. Καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του ν. 1892/1990. Εφαρμογή σχετικών διατάξεων και επί εκκρεμών μισθωτικών σχέσεων. Αποκλεισμός υπεισέλευσης σε εκκρεμή μισθωτική σχέση, ΑΠ 402/2015

955

2. Κανονισμός (ΕΚ) 1346/2000. Διαδικασία αφερεγγυότητας. Αγωγή πτωχευτικής ανάκλησης κατά των βλαπτικών για τους πιστωτές πράξεων. Προθεσμίες παραγραφής και άσκησης της αγωγής πτωχευτικής ανάκλησης και αποσβεστικές προθεσμίες, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώτο τμήμα), Απόφαση της 16ης Απριλίου 2015, Υπόθεση C-557/13, Hermann Lutz κατά Elke Bäuerle, ως συνδίκου της πτώχευσης της ECZ Autohandel GmbH, με παρατ. Αλέξανδρου Ν. Ρόκα

960

3. Πτώχευση. Κανονισμός 1345/2000. Δικαιοπραξία που αφορά την πτωχευτική περιουσία. Εκποίηση ακινήτου σε άλλο κράτος - μέλος από αυτό όπου κηρύχθηκε η πτώχευση, ΑΠ 838/2015

969

IX. Βιομηχανική & Πνευματική Ιδιοκτησία


1. Όνομα φυσικού προσώπου και ονόματα μη ζώντων ιστορικών/αρχαίων προσώπων ως σήματα. Δεκτό το σήμα «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ» του ΔΣΑ, ΔΠΑθ 1605/ 2015

975

2. Εμπορικό σήμα. Κίνδυνος συγχύσεως. Προσβολή φήμης, ΔΠΑθ 6270/2015

978

Χ. Ανταγωνισμός


1. Διαφορά με αντικείμενο την αποκατάσταση ζημιών λόγω παραβάσεων του δικαίου του ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως «αστική και εμπορική διαφορά» κατά τον Κανονισμό 44/2001. Προϋποθέσεις μη αναγνώρισης της απόφασης σε άλλα κράτη - μέλη λόγω αντίθεσης στη δημόσια τάξη, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τρίτο τμήμα), Απόφαση της 23ης Οκτωβρίου 2014, Υπόθεση C-302/13, flyLAL-Lithuanian Airlines AS κατά Starptautiskā lidosta Rīga VAS και Air Baltic Corporation AS

981

2. Αγορά καπνικών προϊόντων. Οριζόντιες συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων. Συλλογική δεσπόζουσα θέση, Επιτροπή Ανταγωνισμού (Ολομέλεια) 612/2015

989

Γ. Επικαιρότητα


Επιστημονική κίνηση στο εξωτερικό

999

Δ. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

1004

β) Διάφορα

1004

Ε. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

1004

β) Διάφορα

1005