ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α΄/2004

Α. Μελέτες


Γεωργία Μπεχρή - Κεχαγιόγλου, Η ευρωπαϊκή πτώχευση και τα εμπράγματα δικαιώματα τρίτων σύμφωνα με τον Κανονισμό 1346/2000 της ΕΕ.

1

Νικόλαος Εμμ. Ζευγώλης, Ο Κανονισμός 1400/ 2002. Σχόλια και προβληματισμοί.

28

Β. Νομολογία Ελληνικών Δικαστηρίων


Ι. Γενικό Μέρος


1. Υποθήκη. Εγγραφή κεφαλαίου ως τοκοφόρου. Τόκοι. Προνομιακή κατάταξη, ΕφΑθ 4049/2001

55

ΙΙ. Εμπορικές συμβάσεις


1. Εμπορικός αντιπρόσωπος. Καταγγελία (καταχρηστική). Αδικοπραξία. Χρηστά ήθη. Συρροή 914, 919 AK, ΑΠ 1258/ 2003

57

2. Εμπορική αντιπροσωπεία. Διαρκής σύμβαση. Καταγγελία (παράνομη, καταχρηστική). Αξίωση αποζημίωσης θετικής και αποθετικής ζημίας. Όχι αξίωση αυτούσιας εκπλήρωσης της ενοχής, ΜονΠρ Καβ 1274/2003

60

3. Διεθνής πώληση c.i.f. Ασφάλιση θαλάσσιας μεταφοράς φορτίου. Εκχώρηση ασφαλιστηρίου από τον συνάψαντα την ασφάλιση - αποστολέα στον παραλήπτη. Επιλογή αφερέγγυου ασφαλιστή. Ευθύνη πωλητή, ΕφΠειρ 5794/2001, με παρατ. συντάξεως

61

4. Διεθνής Οδική Μεταφορά. Αναγωγή μεταξύ διαδοχικών μεταφορέων κατ’ αρ. 37 CMR. Στοιχεία του ορισμένου της σχετικής αγωγής, ΑΠ 1060/2003

65

5. Χρονομεριστική μίσθωση (time sharing). Νομική φύση. Τύπος (συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή). Συνύπαρξη με εμπράγματες ασφάλειες, ΕφΘεσσ 2622/2003

68

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Ανώνυμη εταιρία. Μετοχή (ονομαστική, μη εισηγμένη). Μεταβίβαση. Τύπος. Ακυρότητα, ΑΠ 1261/2003

68

2. Ανώνυμη εταιρία. Διοικητικό συμβούλιο. Ευθύνη μελών διοικητικού συμβουλίου. Υποχρέωση εποπτείας και ελέγχου διευθύνοντος συμβούλου. Προστασία τρίτων συναλλασσομένων με την εταιρία. Αδικοπραξία. Υπαιτιότητα, ΠολΠρΑθ 6042/ 2003

69

3. Ανώνυμη εταιρία. Συγχώνευση. Ακυρότητα συγχώνευσης. Ελαττωματική αύξηση κεφαλαίου. Ακυρότητα απόφασης γενικής συνέλευσης, ΜονΠρ Αθ 6296/2003

72

4. Ανώνυμη εταιρία. Μετοχή. Φόρος μεταβίβασης μετοχής μη εισηγμένης στο ΧΑΑ. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου, ΔιοικΠρΗρακλ 521/2003, με παρατ. Ελ. Λεβαντή

75

5. Άρση αυτοτέλειας νομικού προσώπου. Κατάχρηση νομικής προσωπικότητας, ΠολΠρΠειρ 1673/ 2003, με παρατ. Στέργ. Σπυρόπουλου

80

ΙV. Αξιόγραφα


1. Συναλλαγματική. Ανάληψη υποχρέωσης. Αντιπροσώπευση. Πληρεξουσιότητα. Τύπος, ΑΠ 19/2003

86

2. Επιταγή. Ακάλυπτη επιταγή. Ποινική ευθύνη. Έγκληση. Αστική ευθύνη. Περιορισμός ευθύνης εκδότη έναντι λήπτη και τρίτου κομιστή, ΑΠ 281/2003

88

3. Επιταγή. Ακάλυπτη επιταγή. Λευκή επιταγή. Ποινική και αστική ευθύνη εκδότη νομικού προσώπου και νόμιμου αντιπροσώπου του. Ομοδικία, ΑΠ 218/2003

91

V. Ασφάλιση


1. Ασφαλιστική σύμβαση. Περιγραφή του κινδύνου. Δόλια απόκρυψη ουσιωδών περιστατικών. Γνώση ασφαλιστικού συμβούλου. Προθεσμία καταγγελίας, ΑΠ 1119/2003, με παρατ. Ι. Ρόκα

93

2. Ασφάλιση προσώπου για σωματικές βλάβες ή θάνατο οδηγού αυτοκινήτου, που παρέχεται μαζί με την ασφάλιση ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων προαιρετικά. Απαλλαγή της ευθύνης του ασφαλιστή. Συμβατική ρήτρα σε περίπτωση χρήσης του αυτοκινήτου για σκοπό διαφορετικό από εκείνον που προβλέπεται στην άδεια κυκλοφορίας, ΑΠ 1063/2003, με παρατ. Ι. Ρόκα

96

3. Ασφαλιστική σύμβαση. Καθυστέρηση καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρου. Προσήκουσα γνωστοποίηση, ΑΠ 964/2003

99

4. Ασφαλιστικός όρος σε ασφάλιση προσώπων που υποχρεώνει σε προσυμβατική ανακοίνωση ιατρικού στοιχείου. Ανακοίνωση και καταχώριση τούτου στο αρχείο του ασφαλιστή χωρίς τις προϋποθέσεις του ν. 2472/97. Κυρώσεις, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2/2004, με παρατ. Ι. Ρόκα

100

5. Ασφάλιση αστικής ευθύνης. Χρόνος επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης γένεσης της αξίωσης. Παραγραφή (προϊσχύσαν δίκαιο), ΑΠ 966/ 2003, με παρατ. Ι. Ρόκα

104

6. Ασφάλιση προσώπων κατά ασθένειας και ατυχημάτων. Ικανοποίηση του δικαιούχου της ασφάλισης από τον ζημιώσαντα. Υποκατάσταση ασφαλιστή, ΕφΑθ 2877/2003, με παρατ. Ι. Ρόκα

105

7. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Προσωρινή ασφάλιση. Προβολή ενστάσεων του ασφαλιστή κατά ζημιωθέντων τρίτων, ΑΠ 1299/ 2003, με παρατ. Ι. Ρόκα

107

8. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Συμβατική τροποποίηση των γενικών όρων ασφάλισης ευθύνης από αυτοκίνητα (Υπ. απόφ. Κ4-585/ 1978), ΑΠ 740/2003, με παρατ. Ι. Ρόκα

109

9. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Ατύχημα από οδηγό σε κατάσταση μέθης. Υπ. απόφ. Κ4-585/1978. Αναγωγικό δικαίωμα ασφαλιστή, ΑΠ 426/ 2002, με παρατ. Ι. Ρόκα

111

10. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Λύση της ασφαλιστικής σύμβασης με αμοιβαία συμφωνία ασφαλισμένου - ασφαλιστή. Προϋποθέσεις με τις οποίες αίρεται η υποχρέωση του ασφαλιστή έναντι των τρίτων ζημιωθέντων. Εφαρμογή αρ. 11 κ.ν. 489/1976, ΑΠ 398/2002, με παρατ. Ι. Ρόκα

113

11. Θαλάσσια ασφάλιση θαλαμηγού. Εφαρμογή αγγλικού δικαίου. Αρχή της «υπέρτατης καλής πίστης», ΕφΠειρ 890/2003

116

12. Θαλάσσια ασφάλιση. Εφαρμογή αγγλικού δικαίου με παραπομπή στους όρους του ασφαλιστηρίου, ΕφΠειρ 525/2003, με παρατ. Ι. Ρόκα

118

VΙ. Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δίκαιο


1. Τράπεζες. Σύστημα εγγύησης τραπεζικών καταθέσεων. Ύψος κάλυψης αποταμιευτή. Μέλη. Υποχρέωση καταβολής εισφοράς. Συγχώνευση δια απορρόφησης τραπεζών, ΠολΠρΑθ 2421/2003

121

2. Τράπεζες. Τειρεσίας. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Προσβολή προσωπικότητας, ΕφΑθ 4786/2002

125

3. Χρηματιστήριο. Χρηματιστηριακές συναλλαγές. Χρηματιστηριακή παραγγελία. Νομική φύση. Απόδειξη. Πινακίδια. Δοσοληπτικός λογαριασμός. Εξωχρηματιστηριακή εκούσια εκκαθάριση, ΠολΠρΑθ 180/2003

127

4. Χρηματιστήριο. Χρηματιστηριακές συναλλαγές. Σύμβαση παραγγελίας. Ενιαύσια παραγραφή, ΜονΠρΑθ 5973/2002

130

5. Χρηματιστήριο. Μεταβολές στη μετοχική σύνθεση εισηγμένης ανώνυμης εταιρίας. Υποχρέωση ενημέρωσης (π.δ. 51/ 92), ΣτΕ 1930/2002

131

VΙΙ. Ναυτικό Δίκαιο


1. Σύγκρουση πλοίων. Αδικοπραξία. Συνυπολογισμός ζημίας και κέρδους. Άμεση και έμμεση ζημία. Βλάβη πράγματος. Αξίωση αποζημίωσης κυρίου και κατόχου με βάση ενοχική σχέση. Προσβολή ενοχικού δικαιώματος. Εφοπλιστής. Έκταση αποζημίωσης, ΑΠ 1246/2003

134

2. Πλοιοκτήτης. Ευθύνη. Διεθνής Σύμβαση Λονδίνου (1976). Δόλος και ηθελημένη κακή διαχείριση. Πταίσμα πλοιάρχου και πληρώματος. Διανομή κεφαλαίου. Συνέπειες περιορισμού ευθύνης. Ναυάγιο. Δικαιώματα ΟΛΠ, ΜονΠρΠειρ 3505/ 2003, με παρατ. συντάξεως

136

3. Ευθύνη του κυρίου του πλοίου για τις απαιτήσεις τρίτων προερχόμενες εκ του εφοπλισμού. Αρ. 106 ΚΙΝΔ. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Εφαρμοστέο δίκαιο. Δίκαιο ΗΠΑ, ΕφΠειρ 627/2003, με παρατ. Αντ. Εμμ. Ρούσσου

145

4. Έννοια εφοπλισμού. Τεκμήριο πλοιοκτησίας κυρίου, ΕφΠειρ 504/2003, με παρατ. Γ. Χαρδαλιά

154

VΙΙΙ. Πτώχευση και Εξυγίανση


1. Πτώχευση. Πτωχευτική απαλλοτρίωση. Καταδολιευτική μεταβίβαση ακινήτων του πτωχού. Ακυρότητα, ΠολΠρΑθ 4260/ 2003

157

2. Εξυγίανση επιχειρήσεων. Ειδική εκκαθάριση. Αναγκαστική εκτέλεση κατά μισθωτών των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Αποκλεισμός ενδίκου βοηθήματος ανακοπής (αρ. 31 παρ. 3 ν. 2538/97). Συνταγματικότητα (παροχή εννόμου προστασίας). Χρονομεριστική μίσθωση (time sharing). Θέση υπό ειδική εκκαθάριση επιχείρησης που οι εγκαταστάσεις της έχουν παραχωρηθεί σε τρίτους με χρονομεριστική μίσθωση, ΕφΘεσσ 2622/2003

159

IΧ. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία


1. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Ευρεσιτεχνία. Απομίμηση. Παραχώρηση άδειας χρήσης. Τύπος. Χρηστά ήθη. Αναιρετικός έλεγχος, ΑΠ 1192/2003

165

2. Σήμα. Μεταβίβαση. Μερική μεταβίβαση για ορισμένα μόνο προϊόντα για τα οποία έχει δηλωθεί και ισχύει το σήμα. Κίνδυνος παραπλανήσεως, ΔιοικΕπιτρΣημάτων 13360/2003, με παρατ. Χρ. Χρυσάνθη

168

3. Σήμα. Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου. Προσβολή δημόσιας τάξης. Ένδειξη CANNABIA, ΔιοικΠρ Αθ 3448/2003

172

4. Σήμα. Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου. Προσβολή δημόσιας τάξης. Προσβολή θρησκευτικού αισθήματος (ένδειξη DIAVOLO), ΔιοικΠρΑθ 3587/2003

173

5. Πνευματική ιδιοκτησία. Μελοποίηση ποιήματος. Έργα συνεργασίας. Προσβολή του δικαιώματος. Ενεργητική νομιμοποίηση εκάστου συντελεστή. Ποιητής και μουσικοσυνθέτης, ΑΠ 1251/2003

174

6. Πνευματική ιδιοκτησία. Τεχνικά έργα (γέφυρα). Κρεμαστή γέφυρα Ευρίππου. Πρωτοτυπία. Αναιρετικός έλεγχος, ΑΠ 1248/2003

176

Γ. Διεθνής & Ευρωπαϊκή Νομολογία


1. Εμπορικά σήματα. Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου. Διακριτικός χαρακτήρας. Χρώμα, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 6.5.2003, Υπόθεση C-104/01, Libertel Groep BV κατά Benelux - Merkenbureau

177

2. Κοινοτικό σήμα. Διακριτική ικανότητα. Χρώμα. Λειτουργία εγγύησης ποιότητας. Μέσος καταναλωτής, Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 25.9.02, Υπόθεση Τ-316/00, Viking - Umwelttechnik GmbM κατά Γραφείου Εναρμόνισης (ΟΗΙΜ)

180

3. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Ισολογισμός. Πρόβλεψη ζημίας. Μεταγενέστερη του κλεισίματος του ισολογισμού εξάλειψη του σχετικού κινδύνου, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 7.1.2003, Υπόθεση C-306/99, Banque internationale pour l’Afrique Occidentale SA (BIAO) κατά Finanzamt für Grossunternehmen in Hamburg

181

4. Εγκατάσταση ασφαλιστικής εταιρίας. Εγκατάσταση αντισυμβαλλομένου και ασφαλισμένου με βάση το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Κράτος μέλος όπου βρίσκεται ο καλυπτόμενος κίνδυνος. Φόρος επί των ασφαλίστρων. Εσωτερικές συμφωνίες στο πλαίσιο ομίλου εταιριών αφορώσες την τιμολόγηση και πληρωμή ασφαλίστρων, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 14.06.2001, Υπόθεση C-191/ 99, Kvaerner plc κατά Staatssecretaris van Financien

186

Δ. Επισκόπηση Νομολογίας Αρείου Πάγου


Α. Αστικού δικαίου

196

Β. Δικονομικού δικαίου

197

Ε. Διάφορα


Charles Gielen, Ο ρόλος της ΙΝ.Τ.Α. ως amicus curiae

199

Αντώνης Εμμ. Ρούσσος, Ο θεσμός του ελεύθερου ανταγωνισμού στην αγορά της ακτοπλοΐας μετά το ν. 2932/2001 και τον Κανονισμό 3577/1992

204

Χρυσούλα Η. Τσενέ, Η άσκηση της καταγγελίας στο δίκαιο των συμβάσεων - Πλαίσιο διανομής

220

ΣΤ. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

234

β) Διάφορα

234

Ζ. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

235

β) Διάφορα

236

Η. Βιβλιογραφία Εμπορικού & Οικονομικού Δικαίου Έτους 2003

237