ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α΄/2005

Α. Μελέτες


Götz Hueck, Εργατικό Δίκαιο και Εταιρικό Δίκαιο. Συνδετικά στοιχεία, σημεία σύγκρουσης, οριοθετήσεις.

1

Νικόλαος Κ. Ρόκας, Η διεθνοποίηση του δικαίου της ανώνυμης εταιρίας.

17

Β. Νομολογία Ελληνικών Δικαστηρίων


Ι. Γενικό Μέρος


1. Αδικοπραξία. Πρόστηση. Αμοιβαία κεφάλαια. Ασφαλιστικός σύμβουλος, ΕφΘεσσ 1804/ 2004

36

ΙΙ. Εμπορικές συμβάσεις


1. Εμπορική αντιπροσωπεία/διανομή - παρακαταθήκη (χρησιδάνειο) αυτοκινήτων προς επίδειξη. Φύση συμβάσεως. Τόπος καταρτίσεως και αρμοδιότητα επί διαφορών νομής. Παρέκτασης αρμοδιότητος. Συστατικός ο έγγραφος τύπος, ΠολΠρΑθ 4519/2004

41

2. Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας. Καταγγελία. Κατάχρηση δικαιώματος. Αδικοπραξία, ΑΠ (Ολομ) 12/2004

44

3. Χρονομεριστική μίσθωση. Δικαιώματα αγοραστή. Υπαναχώρηση. Προθεσμία. Απαγόρευση καταβολής προκαταβολής. Απαγόρευση μεταγραφής, ΑΠ 438/2004

47

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Ομόρρυθμη εταιρία. Καταγγελία. Σπουδαίος λόγος. Ρήτρα διαιτητικής επίλυσης των εταιρικών διαφορών, ΕφΘεσσ 1909/2003

50

2. Ανώνυμη εταιρία. Γενική συνέλευση. Ακυρότητα αποφάσεων. Κατάχρηση δικαιώματος. Προστασία μειοψηφίας. Διοικητικό συμβούλιο. Ακυρότητα αποφάσεων διοικητικού συμβουλίου. Δικαίωμα απευθείας διορισμού μελών στο διοικητικό συμβούλιο. Εξωεταιρικές συμφωνίες. Εκπροσώπηση, ΕφΑθ 7119/2004, με παρατ. Νικ. Κ. Ρόκα

54

3. Ανώνυμη εταιρία. Διοικητικό συμβούλιο. Διορισμός προσωρινής διοίκησης (ΑΚ 69). Σύγκρουση συμφερόντων, ΕφΑθ 2553/2004, με παρατ. Δημ. Λιάππη

67

ΙV. Αξιόγραφα


1. Επιταγή. Έκδοση στο όνομα και για λογαριασμό τρίτου. Εντάσεις κατά του κομιστή, ΜονΠρΘηβών 672/2004

71

V. Ασφάλιση


1. Νόμιμη και συμβατική εκχώρηση του μελλοντικού ασφαλίσματος, ΑΠ 987/2004, με σημ. Ι. Ρόκα

73

2. Σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης. Περιεχόμενο της πρότασης προς σύναψη της σύμβασης, ΑΠ 8/2005

75

3. Προσωρινή ασφαλιστική κάλυψη. Δέσμευση ασφαλιστικής επιχείρηση από πράξεις διαμεσολαβούντα, ΕφΑθ 1387/2004, με σημ. Ι. Ρόκα

79

4. Επικουρικό Κεφάλαιο. Έννοια ανασφάλιστου οχήματος. Υποχρέωση γνωστοποίησης στον ασφαλισμένο της λήξεως, λύσεως, ακυρώσεως ή αναστολής της ασφαλιστικής σύμβασης και παρέλευση δέκα έξι ημερών από την γνωστοποίηση ως προϋποθέσεις απαλλαγής του ασφαλιστή και θεμελίωσης της ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου. Βάρος αποδείξεως, ΑΠ (Ολομ.) 3/2005

80

5. Ασφάλιση αστικής ευθύνης εξ αυτοκινήτων. Εξαιρέσεις καλύψεως. Καταχρηστικότητα ασφαλιστικών όρων κατά την έννοια του νόμου για την προστασία του καταναλωτή, ΑΠ 1011/ 2004

85

6. Ασφάλιση αστικής ευθύνης εξ αυτοκινήτων. Καταβολή αποζημίωσης στον ανυπαίτιο οδηγό από τον ασφαλιστή αστικής του ευθύνης και εκχώρηση της απαίτησής του κατά του υπαιτίου και του ασφαλιστή του, ΕιρΘεσσ 8310/ 2004

90

7. Θαλάσσια ασφάλιση μεταφοράς εμπορευμάτων. Νομιμοποίηση ασφαλισμένου να ζητήσει ασφάλισμα. Στοιχεία της αγωγής ασφαλισμένου, ΕφΠειρ 786/2003

94

VΙ. Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δίκαιο


1. Τράπεζες. Τραπεζικό απόρρητο. Ακατάσχετο. Συμψηφισμός. Ενέχυρο τραπεζικής κατάθεσης, ΑΠ 857/2004

97

2. Χρηματιστηριακές συναλλαγές. Χρηματιστηριακή παραγγελία. Παραγραφή. Αποδεικτικός τύπος. Αποδεικτική δύναμη πινακιδίων, ΕφΑθ 3338/2004

100

VΙΙ. Ναυτικό Δίκαιο


1. Ναυτικό δίκαιο. Κανόνες Χάγης - Βίσμπυ. Ευθύνη μεταφορέα για βλάβη ή απώλεια φορτίου λόγω πυρκαγιάς, ΕφΠειρ 830/2004

108

VΙΙΙ. Πτώχευση και Εξυγίανση


1. Πτώχευση. Παύση τοκοφορίας πιστώσεων. Σύμμετρη ικανοποίηση εγχειρόγραφων δανειστών. Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης, ΑΠ 99/2004

111

2. Εξυγίανση επιχειρήσεων. Ειδική εκκαθάριση. Πλειστηριασμός. Προσδιορισμός ενεργητικού και παθητικού της επιχείρησης. Τύχη εκκρεμών μισθωτικών σχέσεων. Χρονομεριστική μίσθωση, ΑΠ 757/2004

112

IΧ. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία


1. Ευρεσιτεχνία. Ουσιαστικές προϋποθέσεις χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Συνέπειες χορήγησης διπλώματος. Μαχητό τεκμήριο συνδρομής των ουσιαστικών προϋποθέσεων, ΠολΠρΘεσσ 16208/2004

116

2. Σήμα. Κίνδυνος συγχύσεως, ΔιοικΠρΑθ 12868/2004

121

3. Σήμα. Περιγραφικές ενδείξεις. Απεικονίσεις, ΔιοικΕφΑθ 1546/2004

122

4. Πνευματική ιδιοκτησία. Συμβάσεις αποκλειστικής συνεργασίας. Έννοια παραγωγών υλικών φορέων ήχου και εικόνας. Διάρκεια συμβάσεων αποκλειστικής συνεργασίας. Ακυρότητα (σχετική), ΑΠ 836/2003

123

Γ. Διεθνής & Ευρωπαϊκή Νομολογία


1. Πιστωτικά ιδρύματα. Σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Πλημμελής άσκηση εποπτείας επί πιστωτικού ιδρύματος από την εποπτεύουσα κρατική αρχή. Καθυστέρηση ενσωμάτωσης κοινοτικού δικαίου. Ευθύνη εποπτεύουσας αρχήν έναντι των καταθετών, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινoτήτων, Υπόθεση C-222/02, Απόφαση της 12.10.2004, Peter Paul κ.λπ. κατά Bundesrepublic Deutschland

126

2. Κοινοτικό σήμα. Περιγραφικές ενδείξεις. (Doublemint), Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 23.10.03, Υπόθεση C-191/01, OHIM κατά Wrigley

131

3. Κοινοτικό σήμα. Περιγραφικές ενδείξεις. (Baby Dry), Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 20.9.01, Υπόθεση C-383/99, Procter & Gamble κατά OHIM, με σχόλια Μαρίνας Περράκη

134

Δ. Διάφορα


Νίκος Παπαχρονόπουλος, Η αστική ευθύνη του διεθνούς αεροπορικού μεταφορέα μετά τη σύμβαση Μόντρεαλ του 1999

154

Ε. Γνωμοδοτήσεις


Λάμπρος Ε. Κοτσίρης, Η πλειοψηφική δύναμη στην Α.Ε. υπό τον έλεγχο για καταχρηστικότητα. Εγκυρότητα καταστατικών ρητρών περί υποχρεωτικού διορισμού ενός διευθύνοντος συμβούλου και αυξημένης πλειοψηφίας κατά τη λήψη αποφάσεων Δ.Σ. διορισμού και ανάκλησης διευθύνοντος συμβούλου

166

Ηλίας Ευρ. Σουφλερός, Η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού, από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), στην τιμολογιακή πολιτική του φορέα παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας (ΕΛΤΑ) υπό το καθεστώς της Οδηγίας 97/67/ΕΚ και του ν. 2668/1998

177

ΣΤ. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

195

β) Διάφορα

196

γ) Ευρωπαϊκού δικαίου

196

Ζ. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

198

β) Διάφορα

198

Η. Βιβλιογραφία Εμπορικού & Οικονομικού Δικαίου Έτους 2004

199