ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α΄/2006

Α. Μελέτες


Δημήτρης Κ. Αυγητίδης, Η παραβίαση των διεθνών λογιστικών προτύπων ως χειραγώγηση της χρηματιστηριακής αγοράς

1

Δημήτρης - Παναγιώτης Λ. Τζάκας, Αριστείδης Χ. Καλαφάτης, 7. GWB-Novelle: Η ριζική αναδιάρθρωση του γερμανικού δικαίου περί ελεύθερου ανταγωνισμού

18

Β. Νομολογία Ελληνικών Δικαστηρίων


Ι. Γενικό Μέρος


1. Προσωπική κράτηση. Διεθνές σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα. Περιεχόμενο δικογράφου αγωγής, ΑΠ (Ολομέλεια) 23/2005

54

ΙΙ. Εμπορικές συμβάσεις


1. Εμπορική αντιπροσωπεία. Εφαρμοστέες διατάξεις. Απόδοση δαπανών. Καταχρηστική καταγγελία συμβάσεως, ΑΠ 390/2004

55

2. Διεθνής Οδική Μεταφορά (CMR). Παραγγελιοδόχος και ενδιάμεσος παραγγελιοδόχος. Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρίες. Ευθύνη, ΕφΑθ 3866/2005

56

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Ανώνυμη Εταιρία. Εκπροσώπηση (οργανική). Ανάθεση εκπροσωπευτικής εξουσίας σε μη μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Σύμβαση συμβιβασμού, ΑΠ 456/2005

62

2. Ανώνυμη εταιρία. Έναρξη λήξη νομικής προσωπικότητας. Συγχώνευση ανωνύμων εταιριών. Απορρόφηση. Συνέχιση εκκρεμών δικών. Νομιμοποίηση, ΑΠ 568/2005

65

3. Ανώνυμη εταιρία. Διοικητικό συμβούλιο. Διορισμός προσωρινής διοίκησης (69 ΑΚ). Εκκαθάριση. Διορισμός προσωρινών εκκαθαριστών (778 εδ. β΄ ΑΚ). Σύγκρουση συμφερόντων, ΜΠρΑθ 5313/2005

67

ΙV. Αξιόγραφα


1. Επιταγή. Αναγωγή. Έκπτωση κομιστή. Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού, ΜΠρΘηβών 6/2006

69

2. Επιταγή άκυρη. Μετατροπή σε χρεωστικό ομόλογο σε διαταγή. Μεταβίβαση με οπισθογράφηση, ΕφΑθ 5533/2004

70

3. Επιταγή. Προσωπικές ενστάσεις. Στοιχεία γνώσης και βλάβης κατ’ αρ. 22 του ν. 5960/ 1933. Αοριστία, ΜΠρΑθ 7397/2005

71

V. Ασφάλιση


1. Ασφάλιση αστικής ευθύνης. Χρονικά όρια ευθύνης του ασφαλιστή. Ρήτρα του τύπου «αξιώσεων που θα προβληθούν στο ασφαλιστήριο, ΕφΠειρ 1208/2005, με σημ. Ι. Ρόκα

72

2. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Εξαιρέσεις κάλυψης. Ασφαλιστικοί όροι. Ευθύνη του ασφαλιστή έναντι τρίτων, ΑΠ 324/ 2005

77

3. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Λήξη ασφαλιστικής σύμβασης. Ισχύς έναντι τρίτων, ΑΠ 923/2005

79

4. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Ατύχημα που προκλήθηκε από όχημα που βρίσκετο εκτός λειτουργίας και συρότανε από πεζό, ΕφΘεσ 175/2004

80

5. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Ανανέωση ασφαλιστικής κάλυψης. Εναντίωση. Προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος εναντίωσης, ΕφΘεσ 1467/2005

81

6. Εγκυρότητα ασφαλιστικού όρου που ρυθμίζει το ζήτημα της έναρξης προσμέτρησης του χρόνου υπερημερίας κατά παρέκκλιση των αρ. 345-346 ΑΚ, ΑΠ 127/ 2005

82

7. Ασφάλιση ασθένειας. Παραβίαση των προσυμβατικών ανακοινώσεων εκ μέρους του λήπτη της ασφάλισης, ΑΠ 1320/2005

84

8. Ασφάλιση κατά ζημιών πραγμάτων. Σύναψη της σύμβασης. Βάση υπολογισμού του ασφαλίσματος. Συμβατική αποτίμηση της αξίας του πράγματος, ΠΠρΑθ /2005

85

9. Ασφάλιση πιστώσεως. Αναδρομική ασφάλιση. Ασφάλιση κινδύνου που έχει επέλθει. Παραβίαση προσυμβατικών ανακοινώσεων εκ μέρους του ασφαλισμένου, ΕφΑθ 4917/2005

87

10. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υγείας μη ασφαλισμένου ενώπιον δικαστηρίου από ασφαλιστική εταιρία. Συμβατότητα με το ν. 2472/97, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 16/2004

89

VΙ. Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δίκαιο


1. Τράπεζες. Στεγαστικά δάνεια. Προστασία καταναλωτή. Έλεγχος καταχρηστικότητας συμβατικών όρων. Ρήτρα προεξόφλησης. Προμήθειες. Διαχειριστικά έξοδα, ΕιρΑθ 3110/2005, με παρατ. Ι. Βενιιέρη

92

2. Εγγυητική επιστολή. Νομική φύση. Κατάπτωση αυτής. Ρήτρα καταβολής «σε πρώτη ζήτηση». Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος του δανειστή, ΠΠρΑθ 3865/ 2005

100

3. Χρηματιστήριο. Χρηματιστηριακές συναλλαγές. Χρηματιστηριακή παραγγελία. Παροχή πιστώσεων. Σύμβαση παρακαταθήκης. Απόδειξη εντολών. Παραγραφή, ΕφΑθ 4985/2005

104

VΙΙ. Ναυτικό Δίκαιο


1. Ευθύνη πλοιοκτήτη από τη σύγκρουση πλοίων. Εφαρμογή αρ. 235 επ. ΚΙΝΔ. Έννοια ανωτέρας βίας, ΕφΠειρ (Ναυτικό Τμήμα) 682/2004

120

2. Ναυτικές διαφορές. Καταβολή μερίσματος. Αρμόδιο δικαστήριο, ΠΠρΑθ 887/ 2005

123

VΙΙΙ. Πτώχευση και Εξυγίανση


1. Πτώχευση εταίρου ομόρρυθμης εταιρίας. Λύση, εκκαθάριση εταιρίας. Έκπτωση του πτωχού από την ιδιότητα του εκκαθαριστή. Εξουσίες συνδίκου. Πτωχευτική περιουσία, ΑΠ 42/2005

125

2. Εξυγίανση επιχειρήσεων. Ειδική εκκαθάριση αρ. 46 ν. 1892/1990. Προϋποθέσεις. Δικαστικός έλεγχος, ΕφΠειρ 119/2005

127

IΧ. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία


1. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Πρόσθετες παροχές. Σχέση και σκοπός ανταγωνισμού. Δωρεάν ψηφιακοί δίσκοι (dvd) που διανέμονται μαζί με εφημερίδες, ΜΠρΑθ 7790/2005, με παρατ. Ν.Κ. Ρόκα

130

2. Σήμα. Σήμα φήμης. Έννοια. Κίνδυνος σύγχυσης. Έλλειψη κατεπείγοντος. Συνάφεια προϊόντων και υπηρεσιών, ΜΠρΑθ 8066/2005, με παρατ. Μ. Κοσμόπουλου

141

3. Σήμα. Χρήση εν είδει σήματος. Χρήση προγενέστερου σήματος από τρίτον όχι εν είδει σήματος, αλλά με το κοινό λεξιλογικό του περιεχόμενο. Εξειδικευμένος κύκλος καταναλωτών, ΜΠρΑθ 7369/2005

152

4. Πνευματική ιδιοκτησία. Έργα μαθηματικής επιστήμης. Διάκριση ιδέας και μορφής. Προστατευόμενο περιεχόμενο του δικαιώματος, ΑΠ 20/2005

152

5. Ευρεσιτεχνία. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Ελληνικό και Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Ουσιαστικές προϋποθέσεις κτήσης δικαιώματος επί διπλώματος ευρεσιτεχνίας (εφευρετικό ύψος, βιομηχανική εφαρμογή). Διαδικασία απονομής του δικαιώματος. Νομική φύση του δικαιώματος (διοικητική πράξη). Αποτελέσματα απονομής του δικαιώματος. Μαχητό τεκμήριο για τη συνδρομή των ουσιαστικών προϋποθέσεων. Παρεμπίπτων έλεγχος από τα πολιτικά δικαστήρια της συνδρομής των ουσιαστικών προϋποθέσεων. Έναντι πάντων ισχύς της απόφασης των πολιτικών δικαστηρίων. Διαδικασία απονομής και αποτελέσματα Ευρωπαϊκού διπλώματος. Αστική προστασία και ασφαλιστικά μέτρα, ΠΠρΑθ 5249/2005

154

Γ. Διεθνής & Ευρωπαϊκή Νομολογία


1. Εταιρίες. Όμιλοι εταιριών. Ελευθερία εγκατάστασης. Φορολογία. Φόρος εισοδήματος εταιριών. Μεταφορά ζημιών από τη θυγατρική στη μητρική, όταν είναι εγκατεστημένες σε διαφορετικά κράτη - μέλη, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 23.12.2005, Υπόθεση C-446/2003, & Spencer plc κατά David Halsey (Her Majesty’s Inspector of Taxes), με παρατ. Β. Χριστιανού

161

2. Σήμα. Κίνδυνος. συγχύσεως. Συνολική εντύπωση. Λεκτικά σήματα. Σύνθετο λεκτικό σήμα που εμπεριέχει το σήμα άλλης επιχείρησης. Σύνθετο λεκτικό σήμα αποτελούμενο από την επωνυμία επιχείρησης και άλλη λέξη, η οποία συνιστά μόνη της προγενέστερο σήμα άλλης επιχείρησης, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Υπόθεση C-120/04, Απόφαση της 6.10.2005, Medion AG κατά Thomson GmbH

172

Δ. Διάφορα


Χρήστος Σπ. Χρυσάνθης, Ζητήματα ευθύνης από ελαττωματικά προϊόντα (αξίωση χρηματικής ικανοποίησης ηθικής βλάβης, επικουρική ευθύνη προμηθευτή, ευθύνη εισαγωγέα)

177

Αθ. Αθανασάς, Ακάλυπτη ενεχυρασμένη επιταγή - Ποιοί έχουν δικαίωμα αποζημιώσεως

185

Ε. Γνωμοδοτήσεις


Παναγιώτης Κ. Μάζης, Τραπεζικός ανοικτός λογαριασμός – Θεώρησή του ως αλληλόχρεου λογαριασμού – Αδυναμία σύνδεσής του με δάνειο απλό ή τοκοχρεολυτικό – Μη δυνατότητα ανατοκισμού του προκύπτοντος στο οριστικό κλείσιμο του χρεωστικού καταλοίπου σε μη ύπαρξη σχετικής συμφωνίας – Υποχρεώσεις πιστώτριας τράπεζας έναντι του εγγυητή

197

ΣΤ. Βιβλιοκρισία


Λάμπρος Κοτσίρης, Georgia Theocharopoulou, Les établissements bancaires et les prises de participations en droit français et en droit hellénique (Τα τραπεζικά ιδρύματα και οι λήψεις συμμετοχών κατά το γαλλικό και το ελληνικό δίκαιο)

211

Ζ. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

217

β) Διάφορα

217

γ) Ευρωπαϊκό δίκαιο

218

Η. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

218

β) Διάφορα

218

Θ. Βιβλιογραφία Εμπορικού & Οικονομικού Δικαίου Έτους 2005

219