ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α΄/2009


Α. Μελέτες


Christine Windbichler, Διευθυντικά στελέχη: Κακά και ακριβά; Αμοιβές, συστήματα παροχής κινήτρων και η δημοσιότητά τους

1

Νικόλαος Κ. Ρόκας, Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας στο δρόμο προς τον 21ο αιώνα

23

Β. Νομολογία


Ι. Γενικό Μέρος


1. Παραμόρφωση περιεχομένου εγγράφου. Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση εταιρίας. Προσωποκράτηση εμπόρου, ΑΠ 112/2008

48

ΙΙ. Εμπορικές Συμβάσεις


1. Μεσιτεία. Πότε πληρούνται οι προϋποθέσεις της σύμβασης μεσιτείας και οφείλεται αμοιβή, ΑΠ 890/2008

53

2. Προστασία καταναλωτών. Προϋποθέσεις ευθύνης λόγω ελαττωματικής παροχής υπηρεσιών. Αδικοπραξία, ΕιρΠατρών 4/2008

54

3. Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Νομική φύση. Ενεργητική νομιμοποίηση, ΕφΠατρών 280/2008

56

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Ευθύνη ομορρύθμου εταίρου για χρέη της εταιρίας που πηγάζουν από αλληλόχρεο λογαριασμό μετά την έξοδό του από αυτή. Προϋποθέσεις, ΑΠ 1733/2008

58

2. Ζημία από σύμβαση με εταιρία προ της κατά νόμο συστάσεως της. Κτήση νομικής προσωπικότητας ανώνυμης εταιρίας και ικανότητα διαδίκου, ΕφΘεσσ 1131/2008

59

3. Αφανής Εταιρία. Λύση. Διανομή κερδών. Δεν προϋποθέτει εκκαθάριση. Στοιχεία ορισμένου αγωγής, ΑΠ 362/2008, με παρατ. Αντιγόνης Αλεξανδροπούλου

61

4. Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης. Διανομή μη πραγματικών κερδών. Παραγραφή, ΕφΠειρ 176/2008

63

5. Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης. Έξοδος εταίρου εξαιτίας σπουδαίου λόγου. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα και διαδικασία, ΑΠ 1149/2008

64

6. Ανώνυμη Εταιρία. Συγχώνευση εταιριών. Ενεργητική νομιμοποίηση, ΑΠ 1324/2008

66

ΙV. Αξιόγραφα


1. Επιταγή. Προϋποθέσεις προβολής ενστάσεων που στηρίζονται στις προσωπικές σχέσεις εκδότη - λήπτη κατά του κομιστή, ΑΠ 1551/2008

68

2. Έκδοση ακάλυπτης τραπεζικής επιταγής. Δικαιούχοι προς υποβολή έγκλησης για το αδίκημα αυτό, ΑΠ 130/2008

69

3. Έκδοση ακάλυπτης τραπεζικής επιταγής. Οπισθογράφηση λόγω πληρεξουσιότητας. Ποιός νομιμοποιείται για την υποβολή έγκλησης, ΑΠ 451/2008

70

4. Επιταγή. Ένσταση πλαστότητας. Απόδειξη της πλαστότητας. Λευκά φύλλα επιταγών. Κήρυξη τίτλου ανίσχυρου, ΜΠρΑθ 380/2009 (Ασφ. Μέτρα)

71

5. Επιταγή ευκολίας. Έλεγχος της υποκείμενης σχέσης έκδοσης της επιταγής. Οπισθογράφηση επιταγής λόγω ενεχύρου, ΕιρΑμαρουσίου 222/2009

73

6. Επιταγή ευκολίας. Προϋποθέσεις προβολής προσωπικών ενστάσεων. Κακοπιστία κομιστή, ΕιρΑθ 404/2009 (Ασφ. Μέτρα)

75

V. Ασφάλιση


1. Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης. Ευθεία αξίωση τρίτου κατά του ασφαλιστή. Άρση ή λήξη της ασφαλιστικής σχέσης. Προϋποθέσεις προβολής αυτής έναντι τρίτου ζημιωθέντος, ΑΠ 1502/2008

77

2. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Σύναψη αναδρομικής ασφάλισης εν γνώσει του λήπτη ότι ο κίνδυνος είχε επέλθει, ΑΠ 727/2008

78

3. Ασφάλιση κατά κλοπής. Συμβατικά ασφαλιστικά βάρη και παραβίαση αυτών. Πρόκληση του κινδύνου από υπαιτιότητα του λήπτη της ασφάλισης, ΑΠ 1137/2008

79

4. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Πρόκληση ατυχήματος από οδηγό που δεν είχε την άδεια οδήγησης που προβλέπεται από το νόμο για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί, ΑΠ 1774/2008, με παρατ. Ι. Ρόκα

80

5. Υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρίας που έχει την ευχέρεια για άσκηση διαμεσολαβητικών εργασιών ως ασφαλιστικός σύμβουλος. Ασυμβίβαστο ιδιότητας ασφαλιστικού υπαλλήλου και ασφαλιστικού συμβούλου. Συνέπειες ως προς την εγκυρότητα της σύμβασης εργασίας του ασφαλιστικού υπαλλήλου, ΑΠ 1040/2007

84

6. Ασφαλιστική σύμβαση. Απόδειξη αυτής. Εξαιρέσεις από την ασφαλιστική κάλυψη. Προϋποθέσεις για να είναι αυτές δεσμευτικές, ΑΠ 1825/2008

85

VΙ. Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δίκαιο


1. Προϋποθέσεις για την απόκτηση μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου από ανώνυμη εταιρία διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ). Προϋπόθεση εσωτερικής συνάφεια μεταξύ των ανατεθέντων καθηκόντων και των πράξεων των υπαλλήλων. Παράνομες εργασίες, ΑΠ 1025/2008, με παρατ. Ρέας Φασούλα

86

2. Ανώνυμη Χρηματιστηριακή Εταιρία. Αδικοπρακτική ευθύνη λόγω οργανωτικών ελλείψεων, ΑΠ 1486/2008

89

3. Σύμβαση χρηματιστηριακής παραγγελίας. Απόδειξη αυτής από τον χρηματιστή και τον εντολέα του, ΑΠ 1767/2008

90

4. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Επιβολή προστίμου. Εταιρίες λήψης και διαβίβασης εντολών, ΣτΕ 1368/2008

92

5. Τράπεζες. Αναγκαστική εκτέλεση. Αξίωση αποζημίωσης κατά της τράπεζας, ΑΠ 273/2008

96

6. Σύμβαση δανείου. Εγγύηση. Περιπτώσεις ελευθέρωσης. Παραίτηση του εγγυητή από το δικαίωμα ελευθέρωσης. Σχέση 862 και 863 ΑΚ, ΑΠ 343/2008

100

7. Αμοιβαία κεφάλαια. Οδηγία 85/611/ΕΟΚ. Έννοια και ορισμός αμοιβαίων κεφαλαίων. Όρια και διακριτική ευχέρεια φοροαπαλλαγής για τις συλλογικές επενδύσεις σταθερού κεφαλαίου, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 28ης Ιουνίου 2007, Υπόθεση C363/05, JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc, The Association of Investment Trust Companies κατά The Commissioners of HM Revenue and Customs

103

VΙΙ. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο


1. Διεθνείς Συμβάσεις Ευθύνης και Διεθνούς Κεφαλαίου του 1992 αναφορικά με την Αστική Ευθύνη για Ζημίες Ρύπανσης από Πετρέλαιο. Έννοια πλοίου. Ευθύνη του Διεθνούς Κεφαλαίου Αποζημίωσης Ζημιών Ρύπανσης από Πετρέλαιο, ΕφΠειρ 133/2008, με παρατ. Γ.Δ. Θεοχαρίδη

107

2. Ευθύνη πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή από αδικοπραξία τελούμενη εκ μέρους του πληρώματος. Υπολογισμός τόκων υπερημερίας. Ασφάλιση της αστικής ευθύνης του πλοιοκτήτη. Πλαγιαστική αγωγή του ζημιωθέντος κατά του ασφαλιστή, ΑΠ 381/2008, με σημ. Αντώνη Εμμ. Ρούσσου

113

3. Σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς. Θαλάσσια φορτωτική. Αξιώσεις που ενσωματώνει. Βλάβη μεταφερόμενου φορτίου. Ευθύνη μεταφορέα συμβατική και αδικοπρακτική. Πρόσωπα που ευθύνονται, ΕφΠειρ 914/2008

120

4. Επιθαλάσσια αρωγή σε πλοίο αλλοδαπής σημαίας που βρισκόταν σε ελληνικά ύδατα. Εφαρμοστέο δίκαιο. Κριτήρια για τον καθορισμό της αμοιβής από την επιθαλάσσια αρωγή. Επιθαλάσσια αρωγή - Ρυμούλκηση, διαφορές αυτών. Κριτήρια κατανομής της αμοιβής μεταξύ περισσοτέρων αρωγών, ΜΠρΡόδου 574/2008

122

5. Διαδικασία ναυτικών επιτάξεων. Σύμβαση ναυλώσεως για κρατικές μεταφορές. Δικαιοδοσία, ΑΠ 1671/2008

124

6. Έννοια εφοπλιστού και διάκριση από τον κύριο πλοιοκτήτριας εταιρίας. Εικονική ναυτιλιακή εταιρία, ΕφΠειρ 2/2008

127

7. Διεθνής αεροπορική μεταφορά. Νομικό πλαίσιο. Δικαίωμα αποζημίωσης, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 10.07.2008, Υπόθεση C-173/07, Emirates Airlines Direction fur Deutschland κατά Diether Schenkel

129

VΙΙΙ. Πτώχευση και Εξυγίανση


1. Πτώχευση. Το αρ. 3 παρ. 1 του κανονισμού (ΕΚ) 1346/2000 του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας έχει την έννοια ότι τα δικαστήρια του κράτους - μέλους εντός του οποίου κινήθηκε η διαδικασία αφερεγγυότητας είναι αρμόδια να επιλαμβάνονται αγωγής πτωχευτικής ανακλήσεως στρεφόμενης κατά εναγομένου ο οποίος έχει την καταστατική του έδρα σε άλλο κράτος - μέλος, ΔΕΚ Υπόθ. C339/07, Απόφ. της 12.2.2009, Christopher Seagon κατά Deko Marty Belgium NV, με σημ. Έφης Ι. Κινινή

137

2. Πτώχευση. Αναστολή ατομικών διώξεων των πτωχευτικών δανειστών. Νομιμοποίηση του συνδίκου, ΕφΘεσσ 407/2008

145

3. Πτώχευση. Διαδικασία συνδιαλλαγής του αρ. 99 του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικού Κώδικα) και λήψη προσωρινών μέτρων προστασίας, ΜΠρΘεσσ 5015/2009

147

4. Πτώχευση. Διαδικασία συνδιαλλαγής. Ορισμός μεσολαβητή. Σκοπός μεσολαβητή, ΠΠρΑθ 955/2008

150

IΧ. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία


1. Πνευματική ιδιοκτησία. Κοινωνία της πληροφορίας. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Απόρρητο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οδηγία 2002/58/ΕΚ, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 29ης Ιανουαρίου 2008, Υπόθεση C-275/06, Productores de Música de España (Promusicae) κατά Telefónica de España SAU

152

2. Σήμα. Λόγοι απαραδέκτου. Επικράτηση στις συναλλαγές, ΣτΕ 293/2008

160

3. Σήμα. Λόγοι απαραδέκτου. Κίνδυνος Σύγχυσης, ΣτΕ 74/2007

161

Χ. Ανταγωνισμός


1. Ελεύθερος ανταγωνισμός. Βασικός μέτοχος και παρένθετα πρόσωπα. Δημόσιες συμβάσεις. Ασυμβίβαστο, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση της 16.12.2008 C-213/07, Μηχανική Α.Ε. κατά Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και Υπουργού Επικρατείας

163

2. Ελεύθερος Ανταγωνισμός. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Κάθετες συμφωνίες. Σταυροειδής επιδότηση, Επιτροπή Ανταγωνισμού (Ολομ.) 428/V/2009

176

Γ. Επικαιρότητα


Επιστημονική κίνηση στο εσωτερικό

191

Επιστημονική κίνηση στο εξωτερικό

192

Δ. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

204

β) Διάφορα

204

Ε. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

204

β) Διάφορα

205

ΣΤ. Βιβλιογραφία Εμπορικού & Οικονομικού Δικαίου Έτους 2008

206