ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α΄/2013


Α. Μελέτες


Ιωάννης Ρόκας, Οι περιορισμοί των παροχών του επικουρικού κεφαλαίου του κ.ν. 489/76 που επέφερε ο ν. 4092/2012 και οι δεσμεύσεις του νομοθέτη από το ενωσιακό δίκαιο

1

Άννα Α. Μήτσου, Η εξωσυμβατική ευθύνη των νηογνωμόνων - Συγκριτική επισκόπηση αλλοδαπών δικαιοδοσιών και ελληνικό δίκαιο

16

Β. Νομολογία


Ι. Γενικό Μέρος


1. Μεταβίβαση επιχείρησης ή εγκατάστασης ή τμήματος αυτών. Έννοια και συνέπειες στις εργασιακές σχέσεις, ΑΠ 14/2012

44

ΙΙ. Εμπορικές Συμβάσεις


1. Έννοια και λειτουργία του συμψηφισμού στις εμπορικές συναλλαγές, ΑΠ 840/2012

47

2. Σύμβαση πρακτορείας. Διάκριση από τη σύμβαση εμπορικής παραγγελίας και τη σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας. Αξίωση αποζημίωσης πελατείας, ΑΠ 445/2012

51

3. Διεθνής οδική μεταφορά πραγμάτων (CMR). Ευθύνη μεταφορέα για βλάβη των πραγμάτων, εξαιτίας ηθελημένης κακής διαχείρισης. Ασφάλιση αστικής ευθύνης του μεταφορέα, ΕφΘεσσ 115/2012

56

4. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Κατάσχεση, ΜΠΡεθ 38/2012

59

5. Εγγυητική επιστολή. Ρήτρα σε πρώτη ζήτηση. Καταχρηστική άσκηση, ΜΠΘηβ 319/2012

60

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Ανώνυμη εταιρία. Συμβάσεις μεταξύ ανώνυμης εταιρίας και μέλους διοικητικού συμβουλίου. Προϋποθέσεις εγκυρότητας σύναψής τους, ΑΠ 1512/2011

63

2. Συγχώνευση ανωνύμων εταιριών. Ζημιές απορροφούμενης εταιρίας, ΑΠ 746/2011

64

3. Ανώνυμη εταιρία. Έγερση αγωγής αποζημίωσης κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ΕφΑθ 5864/2011

70

4. Ανώνυμη εταιρία. Δικαιώματα μειοψηφίας, ΕφΑθ 145/2012

72

5. Αφανής εταιρία. Εφαρμοστέες διατάξεις. Λύση αφανούς εταιρίας με καταγγελία, ΑΠ 522/2012

74

6. Αφανής εταιρία. Έννοια. Εφαρμοστέες διατάξεις. Λύση. Εκκαθάριση, ΑΠ 846/2012

76

7. Εταιρία. Ανώνυμη εταιρία. Άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου. Έννομη συνέπεια, ΑΠ (Ολ.) 2/2013

78

ΙV. Αξιόγραφα


1. Τραπεζική επιταγή. Έκδοση χωρίς επαρκές υπόλοιπο. Στοιχεία του κύρους της διαταγής πληρωμής για ακάλυπτη επιταγή, καθώς και στοιχεία της επιταγής, ΑΠ 911/2012

86

2. Τραπεζική επιταγή, που εκδόθηκε χωρίς επαρκές αντίκρισμα, ΕφΑθ 2161/ 2011

89

V. Ασφάλιση


1. Προσυμβατικές δηλώσεις του ασφαλισμένου. Δόλια αποσιώπηση ουσιωδών περιστατικών του κινδύνου. Συνέπειες. Ασφάλιση ατυχημάτων που συνήφθη ως ασφάλιση ποσού, ΕφΑθ 1378/2012

93

2. Ακυρότητα καταγγελίας ασφαλιστικής σύμβασης εκ μέρους ασφαλιστικής επιχείρησης, ΠΠΑθ 6155/2012

96

3. Ασφάλιση αστικής ευθύνης για ζημιές τρίτων. Έναρξη παραγραφής, ΑΠ 950/2012, με παρατ. Ι.Ρ.

99

4. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Αυτοδίκαιη υπεισέλευση του Επικουρικού Κεφαλαίου στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που πηγάζουν από ασφαλιστήρια του κλάδου αστικής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα, στην περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης, ΑΠ 486/2012

101

5. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων και αστικής ευθύνης από ατυχήματα κατά τη λειτουργία μηχανήματος. Ατύχημα που προήλθε κατά τη λειτουργία περονοφόρου οχήματος - ανυψωτικού μηχανήματος, ΑΠ 504/2012

102

6. Ασφάλιση αστικής ευθύνης. Διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων για εκδίκαση αγωγής ζημιωθέντα στην Γερμανία, κατοίκου Ελλάδος, κατά του Γερμανού ασφαλιστή αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων Γερμανού οδηγού, ΑΠ 37/2012, με παρατ. Σπυρίδωνα Γιαννίμπα

104

7. Ασφάλιση ασθενειών. Δόλια απόκρυψη σοβαρής νόσου κατά τη σύναψη της σύμβασης, ΕφΑθ 1862/2012

107

8. Ασφάλιση κατά κινδύνων κλοπής εμπορευμάτων. Ερμηνεία ασφαλιστικού όρου, σύμφωνα με τις επιταγές του ΑΚ 173, ΑΠ 1345/2012

109

9. Ασφαλιστικές ανακοινώσεις κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης. Παραβιάσεις από πρόθεση, ΕφΘεσσ 1612/2012, με σημ. Ι.Ρ.

112

10. Ασφάλιση ασθενειών και ατυχημάτων. Αναπροσαρμογή και ρήτρα αναπροσαρμογής ασφαλίστρων σε ασφάλιση ζωής με συμπληρωματικές καλύψεις νοσοκομειακής περίθαλψης, ΕφΑθ 3951/2012

114

VI. Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δί­­­καιο


1. Ευθύνη παρέχοντος τραπεζικές υπηρεσίες, ΑΠ 535/2012

117

2. Ανώτατο όριο ληξιπροθέσμων οφειλών προς πιστωτικά ιδρύματα, ΑΠ 842/ 2012

121

3. Χρηματιστηριακή παραγγελία. Παραγραφή αξιώσεων που πηγάζουν από σύμβαση χρηματιστηριακής παραγγελίας, ΑΠ 883/2012

123

4. Τράπεζες. Αναγκαστική εκτέλεση. Προστασία κύριας κατοικίας οφειλέτη, ΜΠΘεσσ 4964/2012

126

VIΙ. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο


1. Θαλάσσια μεταφορά. Κανόνες Χάγης - Βίσμπυ (ΚΧΒ). Συμβατική και αδικοπρακτική ευθύνη θαλάσσιου μεταφορέα. Ανεύθυνο για ζημίες από πυρκαγιά. Ναυτικό και διοικητικό πταίσμα. Υπολογισμός αποζημίωσης. Φορτωτική, ΕφΠειρ 142/2012

127

2. Σύμβαση εσωτερικής θαλάσσιας μεταφοράς επιβάτη. Εφαρμοστέες διατάξεις του ΚΙΝΔ. Συρροή αδικοπρακτικής και ενδοσυμβατικής ευθύνης, ΕφΠειρ 53/2012

130

3. Ευθύνη πλοιοκτήτη για αδικοπραξίες του πλοιάρχου ή του πληρώματος. Προϋποθέσεις στοιχειοθέτησής της, ΕφΠειρ 313/2011

134

VΙIΙ. Πτώχευση


1. Πτώχευση. Πτωχευτική απαλλοτρίωση. Αξίωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, ΑΠ (Ολ.) 2/2012

136

2. Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Η έλλειψη δόλου ως προϋπόθεση υπαγωγής στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3869/2010, ΕιρΑθ 209/ 2012

139

3. Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Προϋποθέσεις υπαγωγής στο ν. 3869/2010. Κτήση εμπορικής ιδιότητας από εγγυητή, ΕιρΑθ 360/ 2012, με παρατ. Ι. Ρόκα

140

4. Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Αίτηση άμεσης επικύρωσης συμφωνίας της επιχείρησης με τους πιστωτές της (αρ. 106β ΠτωχΚ). Στοιχεία της αίτησης. Περιεχόμενο της έκθεσης του εμπειρογνώμονα που διορίζει ο οφειλέτης. Δεν παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών. Δεκτή η αίτηση, ΠΠΑθ 539/2012, με παρατ. Αλέξανδρου Ν. Ρόκα

144

IX. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία


1. Παραποίηση και απομίμηση σήματος. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις προσβολής σήματος. Αλλοδαπό σήμα. Αρχή της εδαφικότητας, ΕφΑθ 3466/2011

151

2. Κανονισμός 1768/1992 σχετικά με την καθιέρωση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα, ΣτΕ 1165/2012

156

Χ. Ανταγωνισμός


1. Αποκλειστικό δικαίωμα διαχείρισης τυχερών παιγνίων. Ελευθερία εγκατάστασης. Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τέταρτο τμήμα), Απόφαση της 24ης Ιανουαρίου 2013, Συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-186/11 Stanleybet International Ltd, William Hill Organization Ltd, William Hill plc και C-209/11 Sportingbet plc κατά Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, Υπουργού Πολιτισμού, παριστάμενης της εταιρίας: Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου ΑΕ (ΟΠΑΠ), με παρατ. Σμαράγδας Ρηγάκου

162

Γ. Διάφορα


Άννα Ρούσσου, Η νομολογία των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απόδειξη χρήσης σήματος: ερμηνευτικός οδηγός για την εφαρμογή του άρθρου 143 του ν. 4072/2012 περί σημάτων

170

Αρχές του Unidroit για τις διεθνής εμπορικές συμβάσεις (2010)

191

Δ. Βιβλιοπαρουσιάσεις


Ι. Ρόκας, Χρήστος Σπ. Χρυσάνθης, Ανάλωση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και παράλληλες εισαγωγές, Νομική Βιβλιοθήκη, 2012 (σελ. I-XIV+329)

240

Ε. Νεκρολογία


Αντώνιος Δ. Τσαβδαρίδης, Pieter Sanders (1912-2012)

242

ΣΤ. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

245

β) Διάφορα

245

γ) Ευρωπαϊκού δικαίου

246

Ζ. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

247

β) Διάφορα

247

Η. Βιβλιογραφία Εμπορικού & Οικονομικού Δικαίου έτους 2012

248