ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α΄/2014
Α. Μελέτες


Ιωάννης Ε. Λιναρίτης, Τα warrants («τίτλοι παραστατικοί δικαιωμάτων κτήσης μετοχών») ως εργαλείο της κεφαλαιαγοράς για την αντιμετώπιση της (τραπεζικής) αφερεγγυότητας

1

Β. Νομολογία


Ι. Γενικό Μέρος


1. Επιχείρηση ιατρικών υπηρεσιών. Αδικοπρακτική ευθύνη του ιατρού και της ιατρικής επιχείρησης. Υποχρέωση ενημέρωσης του ασθενούς. Ευθύνη από πρόστη­ση, ΑΠ 687/2013, με παρατ. Εμμανουέλα Ν. Τρούλη

45

ΙΙ. Εμπορικές Συμβάσεις


1. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Αγωγή διαρρήξεως καταδολιευτικής δικαιοπραξίας, ΑΠ 805/2013

54

2. Αναπροσαρμογή του μισθώματος στην εμπορική μίσθωση, ΑΠ 867/2013, με παρατ. Χρήστου Σ. Χασάπη

57

3. Σύμβαση υποπρακτόρευσης. Πτώχευση πρακτορείου εφημερίδων. Σύμβαση πώ­λησης επί παρακαταθήκη αορίστου χρόνου. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Απλός χρεωπιστωτικός λογαριασμός. Ελευθερία συμβάσεων, ΕφΑθ 2147/2013

67

4. Σύμβαση δικαιόχρησης. Αθέτηση συμβατικών υποχρεώσεων. Αδικοπραξία, ΕφΑθ 4319/2013

71

5. Καταχρηστικοί ΓΟΣ. Έννοια καταναλωτή. Εγγυητής. Σύμβαση πίστωσης από Τράπεζα σε έμπορο με ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, ΠΠΧαλκ 83/2013

75

6. Σύμβαση αποκλειστικής διανομής ορισμένου χρόνου. Δικαίωμα καταγγελίας για σπουδαίο λόγο, ΑΠ 1296/2013, με παρατ. Εμμανουέλα Ν. Τρούλη

79

7. Σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Νομική φύση. Περιεχόμενο. Λύση σύμβασης. Αποζημίωση διανομέα, ΑΠ 1519/2013

85

8. Σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Λύση αυτής. Προϋποθέσεις επιδίκασης αποζημίωσης πελατείας, ΑΠ 1853/2013

90

9. Ευθύνη των ΕΛΤΑ λόγω παράνομης συμπεριφοράς υπαλλήλου. Αποζημίωση για πλημμελή παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, ΑΠ 2144/2013

93

10. Διεθνείς εμπορικές συναλλαγές στον τομέα μηχανολογικών προϊόντων. Πρακτική διαιτητικής επιλύσεως των διαφορών. Ισχύει για διαφορές οι οποίες ενδεχομένως να προκύψουν στο μέλλον και εισάγεται έγκυρα μέσω ρήτρας, η οποία περιλαμβάνεται στους γνωστούς στις διεθνείς συναλλαγές γενικούς όρους πωλήσεως και παραδόσεως μηχανολογικών προϊόντων που επισυνάπτονται στην κύρια έγγραφη σύμβαση, ΑΠ 539/2013

99

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Αφανής εταιρία. Άκαιρη καταγγελία, ΑΠ 1630/2013

101

2. Ομόρρυθμη εταιρία. Αναβίωση, ΕφΛαρ 507/2013

108

3. Συγχώνευση ανωνύμων εταιριών. Πότε επέρχονται τα αποτελέσματά της, ΑΠ 1737/2013

110

4. Ανώνυμες εταιρίες. Απαγόρευση απόκτησης μετοχών ανώνυμης εταιρίας από θυγατρική της, ΑΠ 1424/2013

113

5. Διορισμός εκκαθαριστή. Αντικατάσταση εκκαθαριστή ομορρύθμης εταιρίας. Σπουδαίος λόγος. Λύση προσωπικής εταιρίας. Καταγγελία εταίρου. Εκκαθά­ριση εταιρίας. Αρμόδιο δικαστήριο. Αίτηση εξαίρεσης και διορισμού νέου εκκαθαριστή ομόρρυθμης εταιρίας, ΜΠρΘεσ 499/2013

116

6. Αφανής εταιρία. Ευθύνη διαχειριστή αφανούς εταίρου έναντι του εμφανούς, ΑΠ 1412/2013

120

ΙV. Αξιόγραφα


1. Έκδοση επιταγής χάριν καταβολής, ΑΠ 537/2013

122

2. Ακάλυπτη τραπεζική επιταγή. Αδικοπρακτική ευθύνη του εκδότη. Προσωπική κράτηση. Συνταγματικότητα ρύθμισης, ΑΠ 1380/2013

125

3. Τραπεζική επιταγή. Έκπτωση από την εξ επιταγής απαίτηση λόγω μη έγκαι­ρης εμφάνισης της επιταγής προς πληρωμή. Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού, ΑΠ 1386/2013

131

4. Έκδοση τραπεζικών επιταγών χωρίς επαρκές αντίκρισμα. Αδικοπραξία και πτώχευση. Προσωπική κράτηση, ΑΠ 1565/2013

132

5. Τραπεζική επιταγή λευκή. Η ανυπαρξία ή το ελάττωμα της αιτίας υπογραφής της επιταγής δεν επιδρά στο κύρος της αντίστοιχης υποχρεώσεως από την επιταγή, ΑΠ 1384/2013

137

V. Ασφάλιση


1. Ασφάλιση ατυχημάτων που συνάφθηκε κατά το αποζημιωτικό σύστημα. Υποκατάσταση ασφαλιστή στα δικαιώματα του λήπτη/ζημιωθέντα κατά του ζημιώσαντα, ΑΠ 1473/2013, με σημ. I. Ρόκα

140

2. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Επικουρικό Κεφάλαιο. Έκταση διαδοχής στις υποχρεώσεις του ασφαλιστή, ΑΠ 2015/2013

143

3. Ασφάλιση ατυχημάτων και ασθενειών. Πραγματοποίηση του κινδύνου. Υποχρέωση ανακοίνωσης ιατρικών στοιχείων του αιτούντα ασφάλιση στην ασφαλιστική εταιρία. Εγκυρότητα σχετικού όρου ασφαλιστηρίου. Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 45/2013, με παρατ. Βασιλική Γ. Σαμαρτζή

145

VI. Τραπεζικό δίκαιο & Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς


1. Τράπεζες. Ανάκληση άδειας. Μέτρα εξυγίανσης, ΣτΕ (Ολ.) 419/2014

152

2. Εγγυητική επιστολή, ΑΠ 884/2013

155

3. Αντικείμενο σύμβασης χρηματιστηριακής παραγγελίας που συνάπτει χρηματιστηριακή εταιρία η οποία αποτελεί σύμβαση εμπορικής παραγγελίας. Διαφορά με την σύμβαση συνεργασίας της χρηματιστηριακής εταιρίας με τις εταιρίες λήψεως και διαβιβάσεως εντολών, η οποία φέρει τον χαρακτήρα εμπορικής μεσιτείας, ΑΠ 1359/2013

158

4. Πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων. Αντιπροσώπευση ΑΕΔΑΚ από ασφαλιστική εταιρία ζωής. Ευθύνη για πράξεις υπαλλήλου (παραγωγού ασφαλίσεων / ασφαλιστικού συμβούλου) της αντιπροσώπου, ΑΠ 1671/2013

162

5. Ειδική εκκαθάριση ΑΕΠΕΥ. Προϋποθέσεως περάτωσης ειδικής εκκαθάρισης. Σκοπός Συνεγγυητικού Κεφαλαίου, ΑΠ 1661/2013

165

6. «Σύμβαση Πιστώσεως για Μόχλευση επί Προθεσμιακού Προϊόντος Συναλλάγματος». Έννοια. Όροι και καταγγελία σύμβασης δανείου και σύμβασης ενεχυριάσεως και εκχωρήσεως που συνήφθησαν στα πλαίσια συνεργασίας και συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν βάσει της ανωτέρω Σύμβασης Πιστώσεως, ΑΠ 1364/2013

168

VIΙ. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο


1. Διάκριση των εννοιών κυριότητας, εκμεταλλεύσεως και διαχείρισης του πλοί­ου. Σύμβαση ναυλομεσιτείας, ΕφΠειρ 762/2013

173

VΙIΙ. Πτώχευση


1. Τριτανακοπή κατά απόφασης με την οποία επικυρώθηκε συμφωνία εξυγίανσης, ΠΠρΑθ 881/2013, με παρατ. Αλέξανδρου Ν. Ρόκα

174

2. Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας. Προϋποθέσεις ορισμένου αγωγής για επιδίκαση προμήθειας εμπορικού αντιπροσώπου. Αυτοδίκαιη λύση σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας σε περίπτωση πτώχευσης (υπό προϊσχύσαν νομικό καθεστώς) εμπορικού αντιπροσώπου. Δυνατότητα διενέργειας συμψηφισμού στο πλαίσιο αυτό, ΑΠ 1512/2013

183

IX. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία


1. Σήμα φήμης εθνικό και κοινοτικό. Διακριτικός τίτλος επιχείρησης. Κριτήρια καθορισμού και προστασία σήματος φήμης (“sky”/“SKAΪ”), ΜΠΑθ 1726/2013

190

2. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ίδιο αντικείμενο. Απομίμηση σή­ματος. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Χρήση του ιδίου διακριτικού γνωρίσματος. Σύγ­χυση καταναλωτών. Προστασία αποκλειστικού δικαιώματος επί σήματος. Μη εφαρμογή της αποδυνάμωσης δικαιώματος στο δίκαιο των σημάτων, ΕφΑθ 457/2013

209

3. Σήμα. Διακριτικό γνώρισμα. Κίνδυνος σύγχυσης, ΑΠ 1423/2013

215

4. Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Προϋποθέσεις χορήγησης και τεκμήριο νομιμότητας αυτού. Κήρυξη ακυρότητάς του με δικαστική απόφαση, ΑΠ 2214/2013, με σημ. Θεοφανώ Σοφού

223

Χ. Ανταγωνισμός


1. Ελεύθερος ανταγωνισμός. Ρήτρα του μάλλον ευνοούμενου πελάτη, ΑΠ 1522/2013

226

Γ. Αλλοδαπή Νομολογία


1. THE ALEXANDROS Τ, THE ALEXANDROS Τ (No. 2), THE ALEXANDROS Τ (No. 3). Διεθνής εκκρεμοδικία. Κανονισμός 44/2001 (άρθρο 27), Ανώτατο Δικαστήριο Ηνωμένου Βασιλείου, 6.11.2013, με σημ. A.Δ. Τσαβδαρίδη

233

2. Διεθνής οδική μεταφορά εμπορευμάτων από Γαλλία προς Ελλάδα κατά τη σύμβαση CMR. Ευθύνη μεταφορέα για κλοπή του εμπορεύματος (ρούχων)εν όσω οδηγός και συνοδηγός είχαν σταθμεύσει σε μη φυλασσόμενο χώρο του αυτοκινητόδρομου. Μη δυνατότητα υπαγωγής στους περιορισμούς της ευθύνης της σύμβασης CMR λόγω βαρύτητας του πταίσματος, Ακυρωτικό Δικαστήριο της Γαλλίας (Cour de Cassacion de France) 9.4.2013 Covea Fleet e.a. Helvetia assurances et Caeberson

234

Δ. Γνωμοδοτήσεις


Ι. Ρόκας, Ομαδική επαγγελματική ασφάλιση ζωής, ασθενειών και ατυχημάτων που έχει συνασθεί από τον εργοδότη υπέρ των εργαζομένων του και η, μετά τη λύση της εργασιακής σχέσης, συνέχιση της ασφάλισης ατομικά για τον καθένα εργαζόμενο

235

Ε. Διημερίδα ΔΣΑ


Ευάγγελος Περάκης, «Ο ελληνικός νομικός περιοδικός τύπος» (13-14 Δεκεμβρίου 2013) Η «Επιθεώρησης Εμπορικού Δικαίου»

252

ΣΤ. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

258

β) Διάφορα

258

Ζ. Νομοθεσία


β) Διάφορα

258

Η. Βιβλιογραφία Εμπορικού & Οικονομικού Δικαίου έτους 2013

259