ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α΄/2016

Α. Μελέτες


Nικόλαος Κ. Ρόκας, Δύο ζητήματα εταιρικού δικαίου που απασχόλησαν πρόσφατα την νομολογία: Διορισμός προσωρινής διοίκησης σε ΟΕ - Ανυπόστατες αποφάσεις ΓΣ

1

Παναγιώτης Κ. Παναγιώτου, Ζητήματα από την αύξηση κεφαλαίου και το δικαίωμα προτίμησης στην Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ)

18

Β. Νομολογία


Ι. Εμπορικές Συμβάσεις


1. Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας. Αναλογική εφαρμογή του π.δ. 219/1991 σε παρόμοιες διαμεσολαβητικές εμπορικές συμβάσεις, μη εφαρμογή του, ωστό­σο, επί συμβάσεων απλής διανομής, ΑΠ 42/2015

40

2. Σύμβαση αποκλειστικής διανομής και εφαρμογή επ’ αυτής του π.δ. 219/1991 περί εμπορικών αντιπροσώπων. Δυνατή η άτυπη κατάρτιση της οικείας σύμβασης. Προϋποθέσεις αποζημίωσης πελατείας. Διοίκηση αλλοτρίων, εντολή, ΑΠ 355/2015

42

3. Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας, καταγγελία αυτής. Φύση της καταγγελίας και έναρξη αποτελεσμάτων αυτής. Περίπτωση κατά την οποία δεν οφείλεται αποζημίωση στον αντιπρόσωπο από τον εντολέα λόγω καταγγελίας από τον τελευταίο της σύμβασης από υπαιτιότητα του αντιπροσώπου, ΑΠ 964/2015

46

ΙΙ. Εταιρίες


1. Ανώνυμη εταιρία. Μεταβίβαση μη εισηγμένων μετοχών. Τύπος που προβλέπεται από φορολογική νομοθεσία, ΑΠ 1963/2014

49

2. Ομόρρυθμη εταιρία. Φορέας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που περιλαμβάνουν την εταιρική περιουσία. Ενεργητική νομιμοποίηση για άσκηση αγωγής επί στρεφόμενης κατά της εταιρίας αδικοπραξίας. Λύση αυτής. Καθεστώς εκκαθάρισης, ΑΠ 1648/2014

51

3. Εκκαθάριση εταιρίας περιορισμένης ευθύνης. Εξουσίες και υποχρεώσεις εκκα­θαριστών. Αξιώσεις της εταιρίας κατά τρίτων προς αποζημίωση κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, ΑΠ 648/2014

55

4. Απόσχιση κλάδου πολυκλαδικής επιχείρησης. Διάσπαση ανώνυμης εταιρίας. Ασάφεια ως προς την ενεργητική νομιμοποίηση ανώνυμης εταιρίας. Επανάληψη συζήτησης. Προσκόμιση Φ.Ε.Κ., ΕφΑθ 1373/2015

56

III. Αξιόγραφα


1. Τραπεζική επιταγή. Η μη τήρηση της συμφωνίας συμπλήρωσης της λευκής επιταγής δεν αποτελεί πλαστογράφηση αυτής και επομένως δεν μπορεί να προταθεί κατά παντός κομιστή, κατά του οποίου μπορεί να προταθεί μόνο η ένστα­ση της αντισυμβατικής συμπλήρωσης των ελλειπόντων στοιχείων, με την σαφή προϋπόθεση ότι αυτός απέκτησε την επιταγή με κακή πίστη ή εάν διέπραξε βαρύ πταίσμα, ΑΠ 544/2015

61

2. Προϋποθέσεις έγκυρης κατάρτισης σύμβασης ανανέωσης μέσω έκδοσης ή παράδοσης αξιογράφου, ΑΠ 1399/2015

65

IV. Ασφάλιση


1. Ασφαλιστική σύμβαση. Δόλια αποσιώπηση ουσιωδών περιστατικών του κινδύνου. Κυρώσεις. Ασφαλιστικός σύμβουλος. Εξουσία εκπροσώπησης της ασφα­λιστικής επιχείρησης, ΑΠ 1431/2015, με παρατ. Ι. Ρόκα

68

2. Ασφάλιση ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Εξαιρέσεις κάλυψης έναντι οδηγού, όχι έναντι τρίτου ζημιωθέντα που ενάγει τον ασφαλιστή με ευθεία αγωγή, ΑΠ 958/2015, με παρατ. Ι. Ρόκα

76

3. Ασφάλιση ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Δόλια αποσιώπηση κατά τη σύναψη αυτής ότι ο κίνδυνος είχε επέλθει. Ένσταση απαλλαγής του ασφαλιστή έναντι του τρίτου ζημιωθέντα, ΑΠ 1241/2015

80

4. Ασφάλιση ζωής, ατυχημάτων και ασθενειών. Καταναλωτική ασφάλιση. Καταχρηστικότητα ΓΟΣ ασφαλιστικής σύμβασης. Ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες, ΕφΑθ 208/2015

83

5. Σύμβαση ομαδικής ασφάλισης. Γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου. Διεκδίκηση αξιώσεων από τον ασφαλισμένο, ΑΠ 782/2015

88

6. Ασφαλιστικός σύμβουλος. Λύση σύμβασης χωρίς σπουδαίο λόγο. Αποζημίωση πελατείας. Προληπτική δικαστική προστασία, ΑΠ 1976/2014, με σημ. Ζ. Θεοδωράκη

95

7. Πώληση αμοιβαίων κεφαλαίων από ασφαλιστικό πράκτορα. Καταβολή τιμήματος στον ασφαλιστικό πράκτορα. Ευθύνη πωλήτριας εταιρίας, ΑΠ 1113/2015

102

V. Τραπεζικό δίκαιο & Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς


1. Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - προστασία καταναλωτή επενδυτικών υπηρεσιών - αιτιώδης συνάφεια μεταξύ ζημίας και αποδιδόμενης συμπεριφοράς - βάρος απόδειξης, ΑΠ 2212/2014

105

2. Βιοτεχνικά δάνεια. Αλληλόχρεος λογαριασμός, ΑΠ 1315/2015

111

3. Τραπεζικό δίκαιο. Νομική φύση της σχέσης του αντιπροέδρου - υποδιοικητή τράπεζας. Εξουσίες γενικής συνέλευσης, ΑΠ 540/2015

112

4. Κανονισμός (EE) 236/2012. Ανοιχτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης. Αρ. 28: αρμοδιότητες ΕΑΚΑΑ, Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Απόφαση της 22.01.2014, Υπόθεση 270/2012, Ηνωμένο Βασίλειο κ./Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

115

5. Εγγυητική επιστολή. Καταχρηστικότητα της κατάπτωσης. Προσωρινή δικαστική προστασία, ΜΠΑθ 291/2016

123

VI. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο


1. Πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 80/987/ΕΟΚ σχετικά με την προστασία των μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητος του εργοδότη. Περίπτωση Ελλήνων ναυτικών που ναυτολογούνται από εταιρία με καταστατική έδρα σε τρίτη χώρα αλλά πραγματική έδρα σε κράτος - μέλος, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τέταρτο τμήμα), Απόφαση της 25ης Φεβρουαρίου 2016, Υπόθεση C-292/14, Ελληνικό Δημόσιο κατά Στέφανου Στρουμπουλή, κ.λπ.

127

2. Σύμβαση ναύλωσης για τη μεταφορά πετρελαίου. Απόσβεση απαίτησης με πρόταση ανταπαίτησης σε συμψηφισμό. Ανατρεπτική προθεσμία σε συμβατικό όρο. Παραβίαση των ερμηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών. Έμμεση διαπίστωση κενού στη σύμβαση. Ανεπαρκής αιτιολογία, ΑΠ 1045/2015

131

3. Ανέλκυση ναυαγίου κατόπιν ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού. Υπό αίρεση κυριότητα πλειοδότη. Έννομο συμφέρον για την άσκηση αγωγής, ΑΠ 2029/2014

135

4. Διάκριση κυρίου του πλοίου, πλοιοκτήτη και εφοπλιστή. Έννοια της εκμετάλλευσης του πλοίου. Σύμβαση διαχείρισης πλοίου, σχέση διαχειριστή με τον πλοιοκτήτη και έννομα αποτελέσματα των δικαιοπραξιών που συνάπτει ο διαχειριστής. Ευθύνη διαχειριστή, ΑΠ 1988/2014

139

VΙΙ. Πτώχευση


1. Πτώχευση. Αναστολή ατομικών διώξεων. Δυνατότητες ενέγγυων πιστωτών στο εν λόγω πλαίσιο. Επέλευση σταδίου ένωσης πιστωτών, ΜΠΣύ­ρου 147ΤΜ/2015

142

2. Ειδική εκκαθάριση επιχειρήσεων. Διορισμός εκκαθαριστή με απόφαση του Εφετείου. Έννοια και αποτελέσματα συγχώνευσης ανωνύμων εταιριών. Συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας, ΑΠ 2211/2014

145

3. Ειδική εκκαθάριση ανώνυμης εταιρίας σύμφωνα με αρ. 46α του ν. 1892/1990. Διοίκηση και εκπροσώπηση της υπό ειδική εκκαθάριση τελούσας ανώνυμης εταιρίας. Ιδιότητα ειδικού εκκαθαριστή ως μεσεγγυούχου. Ευθύνη αυτού σε περίπτωση υπαίτιας αδυναμίας παροχής κατασχεμένου πράγματος, έναντι υπερθεματιστή, ΑΠ 1861/2014

150

4. Κανονισμός (ΕΚ) 1346/2000. Διαδικασία αφερεγγυότητας. Εφαρμογή lex fori concursus επί αγωγής του συνδίκου κατά του διαχειριστή της εταιρίας, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (έκτο τμήμα), Απόφαση της 10ης Δεκεμβρίου 2015, Υπόθεση C‑594/14, Simona Kornhaas κατά Thomas Dithmar, ως συνδίκου της πτώχευσης της Kornhaas Montage und Dienstleistung Ltd, με παρατ. Αλέξανδρου Ν. Ρόκα

153

5. Επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης, ΠΠΑθ 779/2015

159

6. Διαδικασία εξυγίανσης. Έφεση επί απόφασης που απέρριψε επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης. Ρύθμιση χρέους προς το Δημόσιο, ΕφΘεσ 2156/2015

162

7. Αίτηση εξυγίανσης. Διάρκεια διαπραγματεύσεων. Παράταση διάρκειας διαπραγματεύσεων, ΠΠΔράμας 31/2015, με παρατ. Ιάκωβου Ε. Βενιέρη

164

VIII. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία


1. Θετικές ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκυρου διπλώματος ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) κατά το ν. 1733/1987. Διαδικασία χορήγησης (ΔΕ) από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (OBI). Το ΔΕ, ως διοικητική πράξη, μπορεί να ελεγχθεί με αίτηση ακύρωσης από το ΣτΕ. Πότε το ΔΕ μπορεί να κηρυχθεί άκυρο με δικαστική απόφαση, ΠΠΘεσ 3887/2015

168

2. Σύγκρουση σήματος με διακριτικό τίτλο, ΑΠ 1621/2014

173

3. Βάσεις δεδομένων. Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών. Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αθέμιτος ανταγωνισμός, ΜΠΑθ 9313/2015

175

IΧ. Ανταγωνισμός


1. Ελεύθερος ανταγωνισμός. Συγκαλυμμένη απαγόρευση των παθητικών πωλήσεων, ΣτΕ 550/2015

183

2. Ελεύθερος Ανταγωνισμός. Έννοια της σύμπραξης και της εναρμονισμένης πρακτικής. Διάκριση από την παράλληλη συμπεριφορά. Εκτίμηση των αποδείξεων και απαιτούμενος βαθμός αποδείξεως. Τεκμήριο αθωότητας, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πέμπτο τμήμα), Απόφαση της 21ης Ιανουαρίου 2016, Υπόθεση C‑74/14, «Eturas» UAB και λοιποί κατά Lietuvos Respublikos kon­kurencijos taryba, με παρατ. Δημήτριου - Παναγιώτη Λ. Τζάκα

186

Γ. Διάφορα


Παΐζης Αθανάσιος, Η κατάχρηση εξουσίας της πλειοψηφίας στη συγχώνευση δια απορροφήσεως θυγατρικής από τη μητρική

200

Δ. Γνωμοδοτήσεις


Λάμπρος Κοτσίρης

222

Ε. Επικαιρότητα


Επιστημονική κίνηση στο εξωτερικό

232

ΣΤ. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

242

β) Διάφορα

242

Ζ. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

242

β) Διάφορα

243

Η. Βιβλιογραφία Εμπορικού & Οικονομικού Δικαίου έτους 2015

244