ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β΄/2010

Α. Μελέτες


Νικόλαος Κ. Ρόκας, Μεταρρυθμιστικές τάσεις στο πτωχευτικό δίκαιο ενόψει και της οικονομικής κρίσης

269

Μανώλης Κασωτάκης, Το αντικείμενο του κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισμού υπό το πρίσμα της πολιτικής ανταγωνισμού της επιτροπής και της νομολογίας των κοινοτικών δικαστηρίων

286

Β. Νομολογία


Ι. Γενικό Μέρος


1. Αστική ευθύνη του παραγωγού για ζημιές από τη χρήση προϊόντος του που παρουσιάζει ελαττωματική ανασφάλεια κατά την έννοια του αρ. 6 ν. 2251/94 (προστασία του καταναλωτή) και κατά τον ΑΚ. Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Αναστροφή βάρους απόδειξης. Ερμηνεία συμβατικού περιορισμού της ευθύνης του ασφαλιστή αστικής ευθύνης του παραγωγού κατ’ αρ. 7 παρ. 6 ΑσφΝ, ΕφΑθ 5479/2009, με παρατ. Ι. Ρόκα

310

2. Αγορανομικές διατάξεις. Συμβατότητα του καθορισμού ανώτατων τιμών πώλησης φαρμάκων με το αρ. 5 παρ. 1 του Συντάγματος, ΕφΑθ 4659/2009

316

ΙΙ. Εμπορικές Συμβάσεις


1. Σύμβαση παραγγελίας διεθνούς μεταφοράς οδικώς κατά τη σύμβαση CMR. Αντικείμενο παραγγελίας μεταφοράς, αστική ευθύνη και παραγραφή, ΑΠ 537/ 2009

318

2. Σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Συμφωνία επίτευξης ελάχιστων στόχων πωλήσεων, ΕφΑθ 4714/2009

319

3. Συνδυασμένη μεταφορά. Ευθύνη χερσαίου οδικού μεταφορέα. Ανεύθυνο θαλάσσιου μεταφορέα, ΕφΠειρ 767/2009, με παρατ. Γ.Δ. Θεοχαρίδη

320

4. Διεθνής οδική μεταφορά εμπορευμάτων. Ευθύνη παραγγελιοδόχου μεταφο­ράς. «Ηθελημένη κακή διαχείριση». Παραγραφή αξίωσης αποζημίωσης, ΕφΠειρ 421/2009

325

5. Αποκλειστική διανομή. Αναλογική εφαρμογή του π.δ. 219/1991. Λύση σύμ­βασης αορίστου χρόνου. Υπολογισμός αποζημίωσης πελατείας. Καταχρηστική εκ­μετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης. Καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης, ΠΠΑθ 8119/2009

328

6. Πώληση με τη ρήτρα cif και διεθνής μεταφορά των πωλούμενων εμπορευμάτων οδικώς κατά τη σύμβαση CMR. Κλοπή κατά τη μεταφορά, ΠΠΠειρ 5093/ 2009, με παρατ. Ι. Ρόκα

335

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Εταιρία περιορισμένης ευθύνης. Διαχειριστές εταίροι. Φορολογία. Επιχειρηματική αμοιβή. Διάκριση από μισθούς διαχειριστών, ΣτΕ 476/2009

338

2. Ανώνυμη εταιρία που είχε υπαχθεί στη διοίκηση του ΟΑΕ. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με απόφαση του ΟΑΕ κατά παράβαση του κοινοτικού δίκαιου. Αγωγή αποζημίωσης μετόχου κατά του Ελληνικού Δημοσίου, ΑΠ (Ολ.) 16/2009, με παρατ. Μαρίας Δεμοιράκου

340

3. Ανώνυμη εταιρία. Εγγύηση. Συμβάσεις μεταξύ της εταιρίας, μεταξύ του διοικη­τικού συμβουλίου αυτής, διευθυντών και κυρίου μετόχου, ΑΠ 1857/2009

349

4. Οργανική εκπροσώπευση ανώνυμης εταιρίας και διαχείριση της περιουσίας της από τρίτο πρόσωπο. Συμφωνία ανανέωσης χρέους, ΑΠ 1191/2009

351

5. Ανώνυμη εταιρία. Διευθύνων σύμβουλος. Συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπη­ρεσιών και εξαρτημένης εργασίας μεταξύ αυτού και της εταιρίας. Καταγγελία, ΑΠ 87/2009

352

6. Αγωγή λογοδοσίας. Μεταβίβαση ανώνυμων μετοχών. Υποχρεώσεις εντολο­δόχου, ΕφΑθ 6549/2009

355

7. Εταιρία περιορισμένης ευθύνης. Ενεργητική νομιμοποίηση κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, ΕφΑθ 4131/2009

357

8. Ανώνυμη εταιρία. Δικαίωμα ελέγχου της εταιρίας από τη «μικρή» και τη «με­γάλη» μειοψηφία. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση, ΕφΠειρ 444/2009

358

9. Ανώνυμη εταιρία μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Ιδιότητα μετόχου. Μετα­βίβαση ονομαστικών μετοχών, ΕφΙωαν 39/2010, με παρατ. Μαρίας Δεμοιράκου

360

10. Ανώνυμη εταιρία. Ευθύνη μελών Διοικητικού συμβουλίου. Εταιρική αγωγή. Βασικός υπόχρεος για την άσκηση αγωγής είναι το ΔΣ. Δικαίωμα μειοψηφίας σε περίπτωση αδράνειας ΔΣ. Προϋπόθεση διορισμού ειδικού εκπροσώπου για την άσκηση της αγωγής. Αρμοδιότητες ειδικού εκπροσώπου. Η έλλειψη διοίκησης δεν ταυτίζεται με την αδράνεια ΔΣ ως προϋπόθεση άσκησης του δικαιώματος μειοψηφίας. Όρια επιτρεπτού μεταβολής αιτήματος κατά το αρ. 751 ΚΠολΔ, ΜΠΗλείας 379/2010

364

11. Ανώνυμη εταιρία. Διοικητικό συμβούλιο. Διορισμός προσωρινού διοικητικού συμβουλίου. Θητεία διοικητικού συμβουλίου, ΜΠΒόλου 68/2009

367

ΙV. Αξιόγραφα


1. Τραπεζική επιταγή. Έκδοση χωρίς να υπάρχουν αντίστοιχα διαθέσιμα κεφάλαια στην πληρώτρια τράπεζα. Αδικοπρακτική ευθύνη εκδότη. Δικαιούχος αποζημίωσης, ΑΠ 1379/2009

370

2. Τραπεζική Επιταγή. Έκδοση χωρίς να υπάρχουν διαθέσιμα αντίστοιχα κεφαλαία στην πληρώτρια τράπεζα. Αξίωση για αποζημίωση λόγω άδικης πράξης. Δικαιούχος της αποζημίωσης, ΑΠ 1063/2009

373

3. Τραπεζική Επιταγή. Το λευκό φύλλο της επιταγής δεν μπορεί να μεταβληθεί σε αξιόγραφο αν φέρει πλαστή υπογραφή, ΕφΘεσσ 10/2009

375

4. Τραπεζική επιταγή. Οπισθογράφηση λόγω ενεχύρου. Μεταχρονολόγηση. Έκδοση λόγω ευκολίας, ΕιρΣερρών 74/2010

377

V. Ασφάλιση


1. Ασφαλιστική επιχείρηση. Ανάκληση άδειας λειτουργίας λόγω παράβασης διατάξεων του ν.δ. 400/70 που αφορούν τη χρηματοοικονομική εποπτεία. Παρέμβαση σωματείου Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, ΣτΕ 102/2009

383

2. Ασφάλιση κατά πυρός. Αποζημιωτικός χαρακτήρας. Ερμηνεία όρου ασφαλιστηρίου σχετικά με την κάλυψη δαπανών κατεδάφισης και αποκομιδής ερειπίων. Τοκοδοσία κατ’ αρ. 111 εδ. α΄ ΕισΑΚ, ΑΠ 1978/2009

389

3. Ομαδική ασφάλιση υπέρ των αντιπροσώπων πωλήσεων προϊόντων καπνοβιομηχανίας κατά κλοπής και άλλων κινδύνων. Συμβατικά ασφαλιστικά βάρη που προβλέπουν ως προϋπόθεση της κάλυψης τη λήψη μιας σειράς μέτρων προστασία κατά κλοπής. Προϋπόθεση απαλλαγής σε περίπτωση παραβίασης των συμβατικών βαρών, ΑΠ 1742/2009, με παρατ. Ι. Ρόκα

392

4. Θαλάσσια ασφάλιση σώματος τουριστικής θαλαμηγού μετά των εξαρτημάτων αυτής. Συνομολόγηση εφαρμογής αγγλικού δικαίου. Απόκρυψη ουσιώδους περιστατικού του κινδύνου. Απαλλαγή ασφαλιστή, ΑΠ 308/2009, με παρατ. Ι. Ρόκα

395

5. Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης. Ορισμένο αγωγής. Πλημμύρα, ΕφΑθ 7033/2009

397

6. Ομαδική ασφάλιση ατυχημάτων, θανάτου. Δικαιούχος ασφαλίσματος, ΕφΘεσσ 908/2009

401

VΙ. Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δί­­­καιο


1. Τραπεζικές συναλλαγές με καταναλωτές ΓΟΣ. Υπ. Απόφ. Ζ1-798/25.06.08 που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του αρ. 10 παρ. 21 ν. 2251/94 που απαγορεύει σε πιστωτικό ίδρυμα τη χρήση ΓΟΣ που κρίθηκαν με αμετάκλητη δικαστι­κή απόφαση ως καταχρηστικοί. Οικονομική ελευθερία, ΣτΕ (Ολομέλεια) 1210/2010

403

2. Σύμβαση εγγύησης τραπεζικού δανείου με εκχώρηση ενεχυρασθείσης απαίτησης υπό αίρεση κατά τρίτου. Αξίωση λογοδοσίας δανειολήπτη. Παραγραφή, ΑΠ 174/2010

416

3. Πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων. Ευθύνη εταιρίας διαχείρισης για αδικοπραξία πωλητή, ΑΠ 1300/2009

417

4. Πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων από ασφαλιστική εταιρία - αντιπρό­σωπο της εταιρίας διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων μέσω ασφαλιστικού συμβούλου. Ευθύνη της εταιρίας διαχείρισης για αδικοπραξίες του συμβού­λου κατά την εκτέλεση του έργου του, ΑΠ 1198/2009, με παρατ. Χρ. Ταρνανίδου

419

5. Κοινός τραπεζικός λογαριασμός. Δικαιούχοι ανάληψης σε περίπτωση θανάτου ενός από τους καταθέτες, ΑΠ 712/2009

435

6. Κατάχρηση αγοράς. Υποχρεώσεις διαμεσολαβητών, ΔΕφΑθ 1008/2009

437

7. Κατάχρηση αγοράς. Αύξηση τιμής της μετοχής της εταιρίας και της εμπορευσιμότητας, ΔΕφΑθ 1005/2009

441

VΙΙ. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο


1. Ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας. Φοροαπαλλαγές, ΣτΕ 916/2008

446

VΙΙΙ. Πτώχευση και Εξυγίανση


1. Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις. Διεθνής δικαιοδοσία και εκτέ­λεση των αποφάσεων. Πεδίο εφαρμογής. Πτωχεύσεις, Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης Απόφαση της 2.07.2009 Yπόθεση C-111/08, SCT Industri AB i likvi­da­tion/Alpenblume AB

453

2. Καταδολίευση δανειστών. Πτώχευση. Διακοπή της δίκης. Πτωχευτική απαλ­λο­τρίωση. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση για τη διεξαγωγή δικών που αφορούν στην πτωχευτική περιουσία, ΠΠΒόλου 20/2010

457

3. Αίτηση για εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης. Προληπτικά μέτρα πριν την έ­ναρξη διαδικασίας συνδιαλλαγής. Διαδικασία συνδιαλλαγής, ΜΠΑθ 2804/ 2010 (ασφ. μ.)

459

4. Εξυγίανση. Διαδικασία συνδιαλλαγής. Νομική φύση. Συνέπειες του ανοίγμα­τος διαδικασίας συνδιαλλαγής για την ομόρρυθμη εταιρία και τους ομορρύθμους εταίρους. Αναστολή ατομικών διώξεων, ΜΠΘεσσ 4768/2010

462

5. Αίτηση για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης/επιβολή συντηρητικής κατάσχε­σης. Διαδικασία συνδιαλλαγής. Δυνατότητα επιβολής προληπτικών μέτρων. Αναστολή ατομικών διώξεων, ΜΠΚοζάνης 1778/2009 (ασφ. μ.)

465

6. Εξυγίανση. Διαδικασία συνδιαλλαγής. Προληπτικά μέτρα. Προστασία εγγυη­τή, ΜΠΑθ 1370/2010

468

7. Εξυγίανση. Διαδικασία συνδιαλλαγής. Απαγόρευση ατομικής και συλλογικής εκτέλεσης. Ανακοπή κατά επισπευδόμενης αναγκαστικής εκτέλεσης, ΜΠΑθ 6127/2009

471

IΧ. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία


1. Σήματα. Κανονισμός (ΕΚ) 40/94. Αρ. 9, παρ. 1, στοιχ. γ΄. Σήμα που χαίρει φήμης στην Κοινότητα. Γεωγραφική έκταση της φήμης, Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης Απόφαση της 6.10.2009, Υπόθεση C‑301/07 PAGO International GmbH/Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH, με παρατ. Έφης Ι. Κινινή

472

2. Σήμα. Χρήση σε συγκριτική διαφήμιση. Δικαίωμα να ζητηθεί η απαγόρευση της χρήσεως αυτής. Προσβολή των λειτουργιών του σήματος, Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης Απόφαση της 18 Ιουνίου 2009, Υπόθεση C-487/07 L’ Oréal SA κατά Βellure NV

478

3. Ευρεσιτεχνία. Προϋποθέσεις προστασίας άδειας εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Συνέπειες ακύρωσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Σχέδια και υποδείγματα. Προϋποθέσεις. Συμπληρωματική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις περί αθεμίτου ανταγωνισμού, ΕφΘεσσ 467/2009

481

4. Ευρεσιτεχνία. Φαρμακευτικά προϊόντα. Μέθοδος παραγωγής φαρμακευτικού προϊόντος, ΜΠΑθ 984/2010

486

Χ. Ανταγωνισμός


1. Κοινοτικό δίκαιο ελεύθερου ανταγωνισμού. Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως. Αρ. 81, παρ. 1, ΕΚ. Έννοια της «εναρμονισμένης πρακτικής». Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της συνεννοήσεως και της συμπεριφοράς των επιχειρήσεων στην αγορά. Εκτίμηση βάσει των κανόνων του εθνικού δικαίου. Αρκεί μία και μόνο σύσκεψη ή απαιτείται διαρκής και τακτική συνεννόηση, Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης (τρίτο τμήμα) Απόφαση της 4ης Ιουνίου 2009, Υπόθεση C‑8/08 T-Mobile Netherlands BV, KPN Mobile NV, Orange Nederland NV, Vodafone Libertel ΝV, κατά Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

487

Γ. Διάφορα


Παπανικολάου Α. Δημήτριος, Οικονομική κατάρρευση ομιλοποιημένων επιχειρήσεων - Ανάγκη θέσπισης πτωχευτικού δικαίου του ομίλου;

498

Δ. Επικαιρότητα


Επιστημονική κίνηση στο εξωτερικό

517

Ε. Διεθνή Συνέδρια

526

ΣΤ. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

529

β) Διάφορα

529

γ) Ευρωπαϊκού δικαίου

531

Η. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

531