ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β΄/2015

Α. Μελέτες


Σπήλιος Αντ. Μούζουλας, Τα ευρωπαικά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια

269

Εμμανουέλα Ν. Τρούλη, Ζητήματα από την εφαρμογή της ρύθμισης περί κατάχρησης της σχέσης οικονομικής εξάρτησης (αρ. 18Α ν. 146/1914, πρώην 2Α ν. 703/1977)

289

Β. Νομολογία


Ι. Γενικό Μέρος


1.Η ανάληψη και εκτέλεση δημοσίων έργων ως εμπορική πράξη. Χρόνος παραγραφής των αξιώσεων από την εργολαβική σύμβαση, ΑΠ 768/2014

323

ΙΙ. Εμπορικές Συμβάσεις


1.Σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Συνέπειες άκαιρης ή καταχρηστικής καταγγελίας της και υπολογισμός αποζημίωσης πελατείας. Εφαρμογή των διατάξεων του δικαίου του ανταγωνισμού κατά τον προσδιορισμό της αμοιβής του διανομέα, ΑΠ 1864/2014

325

2.Σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού. Άμυνα του εγγυητή που ενάγεται σε καταβολή του καταλοίπου μετά το κλείσιμο του λογαριασμού·ιδίως η δυνατότητα απαλλαγής του εγγυητή μέσω προβολής ένστασης ελευθερώσεως κατ’ αρ. 862 ΑΚ, ΑΠ 1886/2014, με παρατ. Δάφνης Σιώπη

328

3.Διεθνείς οδικές μεταφορές εμπορευμάτων (C.M.R). Αξίωση του μεταφορέα για την πληρωμή του κομίστρου. Χρόνος παραγραφής, ΑΠ 1714/2014, με παρατ. Νίκου Μπούτσικου

335

ΙΙΙ. Εταιρίες


1.Κύρος και ενέργεια εξωεταιρικών συμφωνιών μεταξύ των μετόχων σε ανώνυμη εταιρία, ΑΠ 1448/2014

339

2.Ανώνυμη εταιρία. Δικαίωμα εξαγοράς μετοχών μειοψηφίας. Προϋπο­θέσεις για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος. Αξιολόγηση ασύμφορου χαρακτήρα συνέχισης της εταιρικής σχέσης. Προσδιορισμός τιμήματος εξαγοράς, ΕφΑθ 2760/2014

342

3.Ανώνυμη εταιρία. Διαφοροποιητικά στοιχεία μεταξύ σύμβασης εξαρτημένης εργασίας και σύμβασης ανεξάρτητων υπηρεσιών. Σχέση που συνδέει το διευθύνοντα σύμβουλο με το νομικό πρόσωπο της ανώνυμης εταιρίας, ΕφΠειρ 668/2014

347

ΙV. Αξιόγραφα


1.Κατάθεση επιταγής σε τράπεζα προς είσπραξη. Κοινός Λογαριασμός, ΑΠ 632/2014

350

V. Ασφάλιση


1. Ασφάλιση πυρός. Σύναψη δεύτερης ασφάλισης για τον ίδιο κίνδυνο και ασφαλισμένη περιουσία. Μη δήλωση αυτής από δόλο στον πρώτο ασφαλιστή. Επέλευση του κινδύνου πριν λάβει γνώση ο ασφαλιστής της ύπαρξης άλλου ασφαλιστηρίου, ΑΠ 1324/2014, με παρατ. Ι. Ρόκα

352

2. Ασφάλιση μηχανήματος κατά παντός κινδύνου. Χρηματοδοτική μίσθωση. Ασφάλιση για λογαριασμό. Ολοσχερής καταστροφή λόγω βραχυκύκλωσης, ΑΠ 2048/2014, με παρατ. Ι. Ρόκα

355

3. Σύμβαση Ασφάλισης κατά ζημιών πραγμάτων. Ασφαλιστικό συμφέρον. Υποχρέωση καταβολής ασφαλίσματος. Αδικοπρακτική ευθύνη, ΑΠ 1802/2014

359

4. Ασφάλισης κατά ζημιών. Υποχρέωση άμεσης καταβολής ασφαλίσματος. Συνέπειες υπερημερίας. Αδικοπρακτική ευθύνη, ΑΠ 1801/2014

361

5. Ασφαλιστική Σύμβαση. Ασφαλιστικό βάρος ειδοποίησης του ασφαλιστή για την επέλευση του κινδύνου και ρήτρα claims made (αξιώσεων που θα προβληθούν). Παραπομπή στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου του ζητήμα­τος της εγκυρότητας της ρήτρας αυτής, στα πλαίσια ασφάλισης που είναι μεν επαγγελματική, όχι όμως από τις αναφερόμενες στο αρ. 33 παρ. 1 του ν. 2496/1997 για την ασφαλιστική σύμβαση, ΑΠ 855/2014, με παρατ. Νίκου Μπούτσικου

364

6. Μικτή ασφάλιση ζωής και ατυχήματος Αυτοκτονία που επήλθε μετά πάροδο διετίας από τη σύναψη της σύμβασης, ΑΠ 2052/2014, με σημείωση.

369

7. Ασφαλιστική εκκαθάριση. Τύχη των συμβάσεων, ΜονΕφΘεσσ 339/2014

372

VI. Τραπεζικό Δίκαιο & Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς


1. Κοινός τραπεζικός λογαριασμός. Σχέση μεταξύ εκάστου δικαιούχου και της τράπεζας και αποτελέσματα ανάληψης του ποσού της καταθέσεως από κάθε δικαιούχο του λογαριασμού, ΑΠ 2208/2014

374

2. Ευθύνη της Τράπεζας έναντι καταθέτη σε περίπτωση εσφαλμένης καταβολής σε τρίτο πρόσωπο, ΑΠ 2118/2014

378

3. Πιστωτική κάρτα. Αποζημίωση από αδικοπραξία. Κληρονομική διαδοχή, ΑΠ 1968/2014

380

4. Αποζημίωση επενδυτών από το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο σε περίπτωση αδυναμίας της επιχείρησης επενδύσεων να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Έννοια καλυπτόμενης επενδυτικής υπηρεσίας, ΕφΑθ 1107/2014

382

VIΙ. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο


1. Σύμβαση ναυτικής πρακτορείας. Εφαρμοστέο δίκαιο. Αναλογική εφαρμογή του π.δ. 219/1991 υπό προϋποθέσεις, ΑΠ 2219/2014

394

2. Υπερημερία εργολάβου σε σύμβαση εκτέλεσης εργασιών σε πλοίο. Δικαιώματα του εργοδότη και προϋποθέσεις άσκησης τους· ειδικότερα η σχέση μεταξύ υπαναχώρησης και αποζημίωσης, ΕφΠειρ 584/2014, με παρατ. Δάφνης Σιώπη

400

VΙIΙ. Πτώχευση


1.Διαδικασία εξυγίανσης. Έφεση επί απόφασης που απέρριψε επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης. Χορήγηση προληπτικών μέτρων από το Εφετείο, ΕφΑθ 210/2015

405

2.Προνόμιο Δημοσίου στην πτωχευτική διαδικασία. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, ΠΠρΑθ 107/2015, με παρατ. Στυλιανού-Ιωάννη Γ. Κουτνατζή

408

IX. Βιομηχανική & Πνευματική Ιδιοκτησία


1.Εμπορική επωνυμία. Διακριτικός τίτλος. Σχέση με μεταγενέστερο σήμα, ΑΠ 1562/2014

428

2.Άδεια χρήσεως σήματος και διακριτικού γνωρίσματος. Παράλληλη ει­σαγωγή προϊόντων. Φύση ιδίου δικτύου παροχής υπηρεσιών επισκευής προϊόντων (service) από τον αποκλειστικό διανομέα. Αποκατάσταση ηθικής βλάβης νομικού προσώπου, ΑΠ 2030/2014

432

3.Σύμβαση αποκλειστικής και απλής διανομής. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Απαγορευμένη σύμπραξη μεταξύ επιχειρήσεων με αντικείμενο ή αποτέλεσμα την νόθευση του ανταγωνισμού. Προϋποθέσεις αξίωσης άρσης αθέμιτης ανταγωνιστικής συμπεριφοράς, ΠΠρΑθ 5/2015 (ασφ. μέτρα)

440

4.Εμπορικό σήμα. Επωνυμία. Ονοματικά σήματα και επωνυμίες. Περιορισμός του δικαιώματος στο σήμα. Χρήση ονόματος φυσικού προσώπου που ομοιάζει με προηγούμενο σήμα και επωνυμία τρίτου. Κίνδυνος συγχύσεως. Σύνθετα σήματα. Αξίωση αποζημίωσης και ηθικής βλάβης. Έμμεση εκτέλεση για την άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον, ΠΠρΑθ 5246/2014

449

Χ. Ανταγωνισμός


1.Ελεύθερος ανταγωνισμός. Ορισμός σχετικής αγοράς. Εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης. Αντιανταγωνιστικός χαρακτήρας συμφωνιών παροχής τελών πρόσβασης, Επιτροπή Ανταγωνισμού (Ολομ.) 581/VI/2013, με παρατ. Νικόλαου Ι. Πίτσου

459

2.Ελεύθερος ανταγωνισμός. Καθορισμός αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών (οδοντιάτρων) με πράξη της εποπτεύουσας οργάνωσης του κλάδου, ΣτΕ (Ολομ.) 148/2015

477

Γ. Γνωμοδοτήσεις


Λάμπρος Ε. Κοτσίρης, Ελαττωματικές αποφάσεις γενικής συνέλευσης ΑΕ μετά το ν. 3604/2007. Σχέση με διατάξεις ΑΚ. Περιοριστική αναφορά των λόγων ανυπόστατου. Κύρωση σε περίπτωση μη υπογραφής του δια περιφοράς πρακτικού από όλους τους μετόχους.

487

Δ. Επικαιρότητα


Επιστημονική κίνηση στο εξωτερικό

497

Ε. Βιβλιοπαρουσιάσεις


Δημήτριος Χατζημιχαήλ, Δικαιούχος Εφεύρεσης & Διεκδίκηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (Εθνικού και Ευρωπαϊκού) 2015

505

ΣΤ. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

508

Ζ. Νομοθεσία


β) Διάφορα

508

Η. † Γαλάνης Π. Μεντζελόπουλος

509