ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β΄/2016

Α. Μελέτες


Σπυρίδων Δ. Ψυχομάνης, Τα τραπεζικά δάνεια σε ελβετικά φράγκα - Το πρόβλημα και η λύση του

259

Γεώργιος Δ. Σωτηρόπουλος, Το νέο δίκαιο των ενοποιημένων λογαριασμών σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα

282

Β. Νομολογία


Ι. Εμπορικές Συμβάσεις


1. Εμπορική διαιτησία. Προθεσμία έκδοσης διαιτητικής απόφασης. Ακύρωση διαιτητικής απόφασης, ΑΠ 270/2016

296

2. Εμπορική διαιτησία. Μόνιμη διαιτησία TEE. Έννοια «τεχνικής διαφοράς», ΑΠ 272/2016

300

3. Σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Εφαρμοστέες διατάξεις, αποζημίωση πελατείας και δικαίωμα καταγγελίας, ΑΠ 852/2015

306

4. Σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Ανάλογη εφαρμογή του π.δ. 219/1991 «περί εμπορικών αντιπροσώπων». Δικαιώματα των μερών μετά τη λύση της σύμβασης, ΑΠ 548/2015

311

ΙΙ. Εταιρίες


1. Ευθύνη διαχειριστή εταίρου. Εντολή, ΑΠ 192/2016

319

2. Δικαίωμα ελέγχου της ανώνυμης εταιρίας από τη μειοψηφία των μετόχων, ΑΠ 1439/2015, με παρατ. Αλέξανδρος Ν. Ρόκας

322

3. Ακυρότητα και ακυρωσία απόφασης γενικής συνέλευσης ανώνυμης εταιρίας. Αυτόκλητη συνέλευση. Πρακτικά συνελεύσεων. Απόδειξη, ΕφΛαρ 25/2016

327

4. Σωματείο. Διατυπώσεις για τροποποίηση καταστατικού, ΑΠ 319/2015

334

5. Αναγνώριση/κήρυξη αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων εκτελεστών στην ημεδαπή. Αρμοδιότητες διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας. Υποκατάσταση. Εξουσία υποκατάστατου οργάνου για σύναψη σύμβασης διαιτησίας, ΑΠ 1657/2014

337

III. Αξιόγραφα


1. Η δίγραμμη επιταγή κυκλοφορεί όπως και η κοινή επιταγή. Μόνη η παράδοση από τον οφειλέτη στο δανειστή επιταγής, η οποία αποτελεί όργανο και όχι μέσο πληρωμής, δεν συνιστά καταβολή και γίνεται χάριν καταβολής της αρχικής υποχρέωσης, ΑΠ 840/2015

345

2. Έννοια της αιτιώδους ενοχής από επιταγή. Επιταγή, εκδοθείσα χάριν εγγύησης της καταβολής του τιμήματος αγοραπωλησίας, είναι καταπιστευτική. Περιεχόμενο προσωπικών ενστάσεων του εκδότη και προϋποθέσεις προβολής τους κατά τρίτου κομιστή, ΜΕφΑθ 2402/2015

348

IV. Ασφάλιση


1. Περιορισμός της ευθύνης του ασφαλιστή σε περίπτωση αυτοκινητικού ατυχήματος, όταν το σύνολο των καταβλητέων αποζημιώσεων υπερβαίνει το ασφαλιστικό ποσό, ΑΠ 1070/2015

355

2. Διεκδίκηση μισθού δημοσίου υπαλλήλου σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, όταν υπόχρεο σε αποζημίωση είναι το Επικουρικό Κεφάλαιο. Εξαίρεση από τον κανόνα της σωρευτικής απόληψης της αποζημίωσης κατ’ αρ. 930 παρ. 3 ΑΚ, ΑΠ 846/2015

357

3. Ασφάλιση νοσοκομειακής περίθαλψης. Καταχρηστικός και άκυρος ασφαλιστικός όρος. Αδικοπραξία, ΜΕφΑθ 4477/2015, με παρατ. Ι. Ρόκας

360

4. Ελαττωματικότητα προϊόντος κατά την έννοια της Οδηγίας 85/374/ΕΟΚ. Έννοια της «ζημίας λόγω θανάτου ή σωματικών βλαβών» που οφείλει να αποκαταστήσει ο παραγωγός σε περίπτωση ελαττωματικότητας του προϊόντος, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τέταρτο τμήμα), Απόφαση της 5ης Μαρτίου 2015, Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις C-503/l3 και C-504/13 Boston Scientific Medizin­technik GmbH κατά AOK Sachsen-Anhalt – Die Gesundheitskasse και Be­triebskrankenkasse RWE (C-504/13)

365

5. Ευθύνη αερομεταφορέα κατά την Σύμβαση του Μόντρεαλ. Άσκηση ευθείας αγωγής κατά του ασφαλιστή, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώτο τμήμα), Απόφαση της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, Υπόθεση C-240/14, Eleonore Prüller-Frey κατά Norbert Brodnig και Axa Versicherung AG

374

V. Τραπεζικό δίκαιο & Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς


1. Αρχή της ισότητας. Ευνοϊκή διάταξη ρύθμισης οφειλών. Επέκταση ή μη του πεδίου εφαρμογής της διάταξης, ΑΠ 2/2016 (Ολομ.)

383

2. Ενημέρωση συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα. Εποπτεία της ΤτΕ. Επιβολή κυρώσεων, ΣτΕ 2857/2015

387

3. Αδικοπρακτική ευθύνη ΕΠΕΥ - Επιμέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές - «perpetual bonds», ΑΠ 244/2016

393

4. Χρηματική κατάθεση στο όνομα του ιδίου καταθέτη και τρίτου ή τρίτων σε κοινό λογαριασμό. Ενεργητική εις ολόκληρον ενοχή. Σχέσεις μεταξύ κληρονόμων αποθανόντος καταθέτη και επιζώντα καταθέτη κοινού λογαριασμού, καθώς και μεταξύ των ως άνω κληρονόμων και της τράπεζας, ΑΠ 1410/2015

400

5. Κατάθεση σε κοινό λογαριασμό. Μερίδια Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Θάνατος συν­δικαιούχου, ΑΠ 946/2015

404

6. Σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων. Ερμηνευτικοί κανόνες 173 και 200ΑΚ. Λόγοι αναίρεσης, ΑΠ 1/2016

406

7. Δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Συλλογική αγωγή. Αρχή διαφάνειας, ΠολΠρ 334/2016, με παρατ. Χρήστου Σ. Χασάπη

410

VI. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο


1. Σύμβαση ναυπηγήσεως. Πρωτότυπη κτήση κυριότητας του εργοδότη. Μεταβίβαση κυριότητας πλοίου. Εικονική σύμβαση μεταβίβασης πλοίου, ΑΠ 298/2016

427

2. Έννοια εφοπλισμού. Κατάχρηση νομικής προσωπικότητας, ΑΠ 618/2015

433

3. Εφαρμοστέο δίκαιο στη σύμβαση ναύλωσης με dépeçage) και την αδικοπραξία (με ελευθερία επιλογής). Συναλλακτική συμπεριφορά, ΜΠΠειρ (Τμήμα ναυτικών διαφορών) 1420/2015

440

VΙΙ. Πτώχευση


1. Αντιμισθία συνδίκου πτώχευσης. Προσδιορισμός αμοιβής συνδίκου, ΠΠΘεσ 1214/2016

443

2. Ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος. Νομική φύση. Συμπληρωματική εφαρμογή αρ. 25 ΠτΚ, ΑΠ 822/2015

445

3. Επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης - εκούσια δικαιοδοσία, ΠΠΑθ 537/2015

448

VIII. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία


1. Πνευματική ιδιοκτησία. Βάσεις δεδομένων, ΑΠ 1051/2015

454

2. Σήμα. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Αρχή της χρονικής προτεραιότητας, ΕφΑθ 5079/2015

457

3. Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Νέα εφεύρεση. Αθέμιτος ανταγωνισμός, ΜΠΠειρ 1181/2015 (ασφαλιστικά μέτρα)

460

IΧ. Ανταγωνισμός


1. Καταγγελία σύμβασης διανομής. Προϋποθέσεις στοιχειοθέτησης αξίωσης αποζημίωσης για αθέμιτο ανταγωνισμό, ΑΠ 547/2015

464

2. Σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Αποζημίωση πελατείας. Αθέμιτος ανταγωνισμός, ΑΠ 1441/2015

469

3. Σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Καταχρηστική εκμετάλλευση σχέσης οικονομικής εξάρτησης. Εναρμονισμένη πρακτική, ΑΠ 1442/2015

475

4. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Απόσπαση εργαζομένων, ΑΠ 1407/2016

480

5. Ελεύθερος ανταγωνισμός. Απαγορευμένες συμφωνίες. Καταχρηστική εκμετάλ­λευση σχέσης οικονομικής εξάρτησης, ΑΠ 1354/2015

482

6. Ανταγωνισμός. Διοικητική διαδικασία. Κανονισμός (ΕΚ) 1/2003. Αρ. 18, παρ. 1 και 3. Απόφαση με την οποία ζητούνται πληροφορίες. Αιτιολογία. Ακρίβεια, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τρίτο τμήμα), Απόφα­ση της 10.3.2016, Υπόθεση C-247/14P, Heidelberg Cement AG κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

485

Γ. Γνωμοδοτήσεις


Παναγιώτης Κ. Μάζης

491

Δ. Επικαιρότητα


Επιστημονική κίνηση στο εξωτερικό

493

Ε. Βιβλιοπαρουσιάσεις


Αλέξανδρος Ν. Ρόκας

503

ΣΤ. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

505

Ζ. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

505

β) Διάφορα

505