ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β΄/2017

Α. Μελέτες


Γιώργος Ψαρουδάκης, Ζητήματα της αποδέσμευσης του εταίρου από την προσωπική εταιρία

263

Γεώργιος Μπουχάγιαρ, Modus Operandi της Google: Παραβίαση των διατάξεων του Δικαίου του Ανταγωνισμού ή (ευθεία) προσβολή των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ατόμου;

289

Β. Νομολογία


Ι. Γενικό Μέρος


1. Εμπορική ιδιότητα. Πτωχευτική ικανότητα. Υπαγωγή στο ν. 3869/2010, ΕιρΠατρών 146/2017 (προσωρινή διαταγή)

320

ΙΙ. Εμπορικές Συμβάσεις


1. Σύμβαση αποκλειστικής διανομής, ΑΠ 533/2016

323

2. Σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Λύση με καταγγελία. Αποζημίωση, ΠΠΑθ 186/2017

329

3. Σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Συνέπειες μη τήρησης του έγγραφου τύπου, ΑΠ 191/2016

341

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Αντικατάσταση εκκαθαριστή ομόρρυθμης εταιρίας λόγω συνδρομής σπουδαίου λόγου, ΑΠ 290/2017

344

2. Δικαστική λύση ομόρρυθμης εταιρίας για σπουδαίο λόγο. Κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη και καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος λύσης, ΑΠ 210/2017, με σημ. Ν. Ρόκα

350

IV. Αξιόγραφα


1. Συναλλαγματική. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής. Ευθύνη τριτεγγυητή. Ρήτρα «ουχί εις διαταγήν», ΜΠΘεσσ 1445/2016

358

V. Ασφάλιση


1. Οι περιορισμοί της υποχρέωσης αποζημίωσης του Επικουρικού Κεφαλαίου ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων που έθεσε ο ν. 4092/2012, ΑΠ (Ολομέλεια) 4/2017, με παρατ. Βικτωρίας Χατζάρα

362

2. Σύμβαση διαχείρισης ομαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων που ασκεί­ται από ασφαλιστική επιχείρηση. Φύση αυτής. Ευθύνη ασφαλιστή, ΑΠ 163/2017

370

3. Σωματική βλάβη σε τρίτο από όχημα/εκσκαφέα με ερπύστρια κατά την εκτέλεση χωματουργικών έργων από λαθεμένη κίνηση του βραχίονα του κάδου συλλογής εξορυχθέντων υλικών του εκσκαφέα. Ευθύνη ασφαλιστή από την κυκλοφορία του οχήματος. Ευρεία ερμηνεία της έννοιας «κυκλοφορία», ΑΠ 209/2017

375

4. Αστική ευθύνη από τροχαίο ατύχημα Χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη. Αρχή αναλογικότητας, ΑΠ 211/2017

378

5. Αστική ευθύνη από ατυχήματα αυτοκινήτων. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Αρχή της αναλογικότητας, ΑΠ 160/2017

383

6. Ασφάλιση ποσού κατά του κινδύνου μόνιμης ολικής ανικανότητας εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας. Συμφωνία καταβολής ενός προκαθορισμένου σταθερού ποσού σε περίπτωση πραγματοποίησης του κινδύνου. Από πρόθεση μη δήλωσης της σύναψης και άλλων ασφαλίσεων κατά των ίδιων κινδύνων παρά την ερώτηση που του υπέβαλε ο ασφαλιστής. Συνέπειες. Ασφάλιση ατυχημάτων και ασθενειών που συνάπτεται ως ασφάλιση κατά συγκεκριμένων ζημιών και ασφάλιση κατά των ιδίων κινδύνων που συνάπτεται ως ασφάλιση ποσού, ΑΠ 263/2017, με παρατ. Ι. Ρόκα

388

7. Ασφαλιστική σύμβαση ζωής που συνδέεται με επενδύσεις σε μερίδια (“unit linked”) Ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Ευθύνη ασφαλιστικής επιχείρησης, ΜΠΑθ 1285/2016

394

VΙ. Τραπεζικό δίκαιο & Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς


1. Εισηγμένη α.ε. Απόκτηση ελέγχου στην υπό εξαγορά εταιρία. Συνυπολογισμός παραγωγών. Υποχρεωτική δημόσια πρόταση εξαγοράς. Υποχρέωση πίστης. Αστικές αξιώσεις από την παράλειψη υποβολής δημόσιας πρότασης εξαγοράς. Συνέπειες από τη δήλωση του μεγαλομετόχου, ότι δεν θα αποχωρήσει από την εταιρία, ΕφΑθ 1115/2017

398

2. Χορήγηση δανείου με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου. Κατάπτωση εγγύησης Δημοσίου προς εμπορικές τράπεζες για δάνεια παρεχόμενα προς χρηματοδότηση βιοτεχνίας. Αυτοδίκαιη υποκατάσταση Δημοσίου στα δικαιώματα της δανείστριας τράπεζας, ΑΠ 342/2017

409

VΙI. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο


1. Ναυτικές εταιρίες του ν. 959/1979. Έκτακτη εισφορά, ΟλΣτΕ 99/2017

414

VΙΙΙ. Πτώχευση


1. Ειδική εκκαθάριση του αρ. 106ια ΠτΚ. Παύση πληρωμών, ΠΠΑθ 665/ 2016

420

2. Διαδικασία ειδικής διαχείρισης του ν. 4307/2014, ΜΠΔράμας 53/2017, με παρατ. Ε.Π. Μαστρομανώλης

427

3. Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Εφαρμογή του αρ. 562 ΚΠολΔ και στην εκούσια δικαιοδοσία. Απαράδεκτο λόγων αναίρεσης, ΑΠ 64/2017

441

4. Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Δόλια περιέλευση σε αδυναμία πληρωμών, ΑΠ 65/2017

443

5. Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής. Μεταγενέστερη πτώχευση του πρωτοφειλέτη. Δεν αλλοιώνει τα δικαιώματα του δανειστή κατά του εγγυητή, ούτε επιφέρει απαγορευμένη προνομιακή ικανοποίηση του δανειστή. Καταχρηστικότητα. Επίδραση της τραπεζικής αργίας βραχείας διαρκείας στο ληξιπρόθεσμο και απαιτητό των χρηματικών απαιτήσεων, ΠΠΑθ 955/2017

446

IΧ. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία


1. Σήμα. Έννοια της χρήσης του σήματος. Συμπληρωματική προστασία με τις διατάξεις περί αθέμιτου ανταγωνισμού, ΤρΕφΘεσσ 1261/2016

449

2. Αθέμιτη ανταγωνιστική συμπεριφορά εργαζομένου. Προστασία προσωπικών δεδομένων, ΟλΑΠ 1/2017

453

Γ. Διάφορα


Ν. Βερβεσός, Ζητήματα γύρω από το θεσμό της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης εξαγοράς - Σκέψεις εξ αφορμής της απόφασης 1115/2017 του Εφετείου Αθηνών

464

Δ. Γνωμοδοτήσεις


Ι. Ρόκας, Ζητήματα προμήθειας του μεσίτη ασφαλίσεων

485

Ε. Νεκρολογία


Νεκρολογία Καθηγητή A.N. Yiannopoulos

508

ΣΤ. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

510

β) Διάφορα

510

Ζ. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

510

β) Διάφορα

510