ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ΄/2003

Α. Μελέτες


Αριστέα Σινανιώτη - Μαρούδη, Η διαμόρφωση της ευθύνης στον όμιλο επιχειρήσεων

529

Λουκάς Κοκκίνης, «Εταιρικό συμφέρον» και διοικούντες μη «εισηγμένης» ανώνυμης εταιρίας

558

Β. Νομολογία Ελληνικών Δικαστηρίων


Ι. Γενικό Μέρος


1. Καταδολίευση δανειστών. Ανεπάρκεια περιουσίας. Κατ’ είδος ορισμένο αντικείμενο παροχής, ΑΠ (Ολομέλεια) 6/2003

592

ΙΙ. Εμπορικές συμβάσεις


1. Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας. Παραγγελιοδοχικός αντιπρόσωπος. Αποζημίωση πελατείας. Προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΚ, ΠολΠρωτΑθ 3710/2001

593

2. Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας. Νομική φύση. Τύπος κατάρτισης. Καταγγελία. Αποζημίωση πελατείας. Στοιχεία δικογράφου αγωγής. Διάκριση από σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (πλασιέ), ΕφΠατρ 310/2002

597

3. Διεθνής οδική μεταφορά (CMR). Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την εργασία προσωπικού οχημάτων που πραγματοποιούν διεθνείς οδικές μεταφορές (A.E.T.R.). Ληστεία εμφόρτου φορτηγού οχήματος. Ηθελημένη κακή διαχείριση, ΕφΑθ 1742/2003

601

ΙΙΙ. Εταιρίες


1. Ομόρρυθμη εταιρία. Εκκαθαριστής. Προσωρινός εκκαθαριστής. Κατάχρηση εκπροσωπευτικής εξουσίας εκκαθαριστού. Ακυρότητα, ΕφΑθ 2422/2001

604

2. Ανώνυμη εταιρία. Διορισμός προσωρινής διοίκησης. Σύγκρουση συμφερόντων. Έκτακτος έλεγχος, ΜονΠρωτΠειρ 556/ 2003

607

3. Ανώνυμη εταιρία. Διοικητικό συμβούλιο. Εκπροσώπηση. Επίδοση δικογράφων. Διατυπώσεις δημοσιότητας, ΑΠ 307/2003

610

4. Εταιρία περιορισμένης ευθύνης. Έλλειψη διοικήσεως. Διορισμός προσωρινής διοίκησης, ΜονΠρωτΑθ 3295/2003, με παρατ. Γ. Ψαρουδάκη

611

ΙV. Αξιόγραφα


1. Συναλλαγματική. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Άκυρη συναλλαγματική. Μετατροπή. Αλλοδαπό (Γερμανικό) δίκαιο. Παραγραφή, ΑΠ 1451/2001

621

V. Ασφάλιση


1. Ασφαλιστικοί υπάλληλοι. Διάκριση μεταξύ σύμβασης εργασίας και σύμβασης ασφαλιστικής μεσιτείας, ΑΠ 325/2001

624

2. Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης χρηματιστηριακής εταιρίας. Χρόνος επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου. Ασφάλιση επελθόντος κινδύνου. Απαλλαγή του ασφαλιστή από το ασφάλισμα, ΕφΑθ 4939/ 2003, με σημ. Ι. Ρόκα

626

3. Ασφάλιση περιεχομένου κατοικίας κατά κλοπής με διάρρηξη ή ληστεία. Συμβατική αποτίμηση του ασφαλισμένου πράγματος. Δέσμευση του ασφαλιστή με την είσπραξη των ασφαλίστρων, ΕφΘεσσ 329/ 2003, με σημ. Ι. Ρόκα

630

4. Ασφαλιστική σύμβαση. Κατάρτιση. Τυπική, ουσιαστική και τεχνική έναρξη. Καθυστέρηση καταβολής της πρώτης δόσης των ασφαλίστρων. Συνέπειες, ΕφΑθ 5817/2002

631

5. Ασφάλιση οικοδομής και περιεχομένου επιχείρησης, ΕφΘρ 50/2002

635

6. Υπασφάλιση. Αναλογικός κανόνας αρ. 198 ΕμπΝ. Ολική καταστροφή υπασφαλισμένου πράγματος, ΕφΑθ 7219/2001

636

7. Επικουρικό Κεφάλαιο. Ανάκληση άδειας. Μεταβατικές διατάξεις. Διαχρονικό δίκαιο, ΑΠ 376/2003

637

8. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Επικουρικό Κεφάλαιο. Επιμέτρηση αποζημίωσης που οφείλει το Επικουρικό Κεφάλαιο. Επικουρικός χαρακτήρας της ευθύνης του. Συνυπολογισμός ποσών που καταβάλλονται από οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης, ΑΠ 500/2003

642

VΙ. Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δίκαιο


1. Τραπεζικές συμβάσεις. Γενικοί όροι συναλλαγών. Στεγαστικά δάνεια. Έννοια καταναλωτή. Παράνομες επιβαρύνσεις (ν. 128/75, ΠΔΤΕ 1969/91, ΕΝΠΘ TE 524/ 93). Άκυροι (αρ. 178 AK) και καταχρηστικοί (αρ. 2 παρ. 6-7 ν. 2251/94) όροι. Διατάραξη ισορροπίας. Μέτρο ελέγχου. Αρχή της διαφάνειας. Περιπτωσιολογία. Ένωση Καταναλωτών. Χρηματική ικανοποίηση. Άσκηση έφεσης. Έννομο συμφέρον. Ισχύς απόφασης έναντι πάντων, ΕφΑθ 5253/2003

643

2. Χρηματιστήριο. Έναρξη διαπραγμάτευσης μετοχής. Ανοικτές εντολές αγοράς σε υπερβολικά υψηλές τιμές. Διαμόρφωση αδικαιολόγητα υψηλής τιμής ανοίγματος. Παράβαση Κώδικα Δεοντολογίας. Προστασία ιδιωτικών συμφερόντων επενδυτών. Προστασία εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς. Πρόστιμο. Ανακοπή. Έκταση ελέγχου, ΔιοικΠρωτΑθ 3664/2002, με παρατ. Α. Πέτσα

654

VΙΙ. Ναυτικό Δίκαιο


1. Ναυτικά προνόμια. Δίκαιο Παναμά. Δαπάνες συντηρήσεως και φυλάξεως του πλοίου, των εξαρτημάτων του και των εφοδίων του μετά το τελευταίο ταξίδι και την είσοδο του πλοίου στο λιμένα (αρ. 1507 περ. 10 του Εμπορικού Νόμου του Παναμά). Εφαρμοστέο δίκαιο, ΕφΠειρ 163/2003

672

2. Θαλάσσια μεταφορά. Σύμβαση των Βρυξελλών 1924 (Κανόνες Χάγης - Βίσμπυ). Ευθύνη του μεταφορέα. Στοιχεία του δικογράφου της αγωγής. Υπολογισμός της ζημίας. Ρήτρα απαλλαγής του μεταφορέα κατά τα ακραία στάδια της μεταφοράς, πριν από την φόρτωση και μετά την εκφόρτωση. Υπαιτιότητα των οργάνων ή των υπαλλήλων του ΟΛΠ κατά την διάρκεια ή μετά την εκφόρτωση. Τυχηρό γεγονός για τον μεταφορέα. Απόδειξη, ΕφΠειρ 217/2003

676

3. Θαλάσσια μεταφορά. Σύμβαση των Βρυξελλών 1924 (Κανόνες Χάγης - Βίσμπυ). Υπολογισμός της αξίας των απολεσθέντων και βλαβέντων εμπορευμάτων. Υπολογισμός της αποζημίωσης με βάση την αδικοπραξία. Άσκηση της αγωγής από τον ασφαλιστή των εμπορευμάτων. Στοιχεία του δικογράφου της αγωγής. Αοριστία, ΕφΠειρ 142/2003

680

VΙΙΙ. Πτώχευση και Εξυγίανση


1. Πτώχευση. Πτωχευτική αποκατάσταση. Προϋποθέσεις. Έννομο συμφέρον. Κλήση συνδίκου. Τύχη πτωχευτικής περιουσίας μετά την αποκατάσταση, ΜονΠρωτΠειρ 1991/2003, Γνωμ. Λ. Κοτσίρη

683

2. Πτώχευση. Ύποπτη περίοδος. Εισφορά ακινήτου σε εταιρία κατά την ύποπτη περίοδο, ΑΠ 533/2003

688

3. Εξυγίανση επιχειρήσεων. Προσδιορισμός τιμής πρώτης προσφοράς. Αποκλεισμός ενδίκων μέσων, ΑΠ 341/2003

689

IΧ. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία


1. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Πωλήσεις κάτω του κόστους. Τιμολογιακό και πραγματικό κόστος. Διορθωτική ερμηνεία αρ. 24 παρ. 1 ν. 2941/2001. Πρόθεση εκτόπισης ανταγωνιστή. Διακύβευση της αγοράς, ΜονΠρωτΠατρ 1397/2003

690

2. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Σήμα. Ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Τεχνική περιγραφή ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Κίνδυνος συγχύσεως και συσχετίσεως. Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Παθητική νομιμοποίηση ΙΤΕ, ΠολΠρωτΑθ 3359/2003

695

3. Ελεύθερος ανταγωνισμός. Αγορά διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων. Μουσικά έργα. Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης και προστασίας συναφών δικαιωμάτων, Επιτροπή Ανταγωνισμού 245/ΙΙΙ/2003

700

Γ. Διεθνής & Ευρωπαϊκή Νομολογία


1. Σήμα. Παράλληλες εισαγωγές. Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων. Ανασυσκευασία. Φαρμακευτικά προϊόντα. Λειτουργία προέλευσης, Απόφαση της 23.4. 02, Υπόθεση C-443/99, Merck, Sharp & Dohme GmbM κατά Paranova GmbΗ

719

2. Σήμα. Παράλληλες εισαγωγές. Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων. Ανασυσκευασία. Φαρμακευτικά προϊόντα. Λειτουργία προέλευσης, Απόφαση της 23.4. 02, Υπόθεση C-143/00, Boehringer, Glaxo, Smith Kline Beetcham, Eli Lilly και French Laboratories κατά Swingward και Dowelhurst

721

Δ. Διάφορα


Έφη Τζίβα, Η εξωδικαστηριακή επίλυση των καταναλωτικών διαφορών ιδίως στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου

729

Ε. Γνωμοδότηση


Σπυρίδων. Δ. Ψυχομάνης, Περί ρυθμίσεως διογκωμένων οφειλών σε ποσά πολλαπλάσια του αρχικού κεφαλαίου

740

ΣΤ. Βιβλιοκρισίες


Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Η βουλευτική ασυλία. Ελληνική και Ευρωπαϊκή πραγματικότητα

750

Λάμπρου Ε. Κοτσίρη, Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο, Ι: Εισαγωγή στην κοινοτική έννομη τάξη - Θεμελιώδεις ελευθερίες - Δίκαιο ανταγωνισμού - Δίκαιο βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας

752

Ζ. Νομοθεσία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

755

β) Διάφορα

755

Η. Βιβλιογραφία


α) Εμπορικού και οικονομικού δικαίου

757

β) Διάφορα

757